Административен съд - Добрич
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.12.2019г. до 31.12.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник                     Резултат                    
1 Административно наказателно дело (К) No 653/2019 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ ПРОГРЕС - 99 ООД Решение от 2.12.2019г.
ОТМЕНЯ Решение № 354 от 24.09.2019 г., постановено по н.а.х.д № 1499/ 2018 г. по описа на Районен съд - Добрич. ВРЪЩА делото на друг състав на Районен съд - Добрич. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 2.12.2019г.
2 Административно дело No 601/2019 КСО М.К.П. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ - ДОБРИЧ Определение от 25.11.2019г.
ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 601/19г. по описа на Административен съд – Добрич. ОСЪЖДА ТП на НОИ - Добрич да заплати на жалбоподателя М.К.П. с ЕГН ********** ***, сумата от 360 лв., сторени по делото разноски. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес и за двете страни с частна жалба пред ВАС на Република България.
В законна сила на 3.12.2019г.
3 Административно наказателно дело (К) No 673/2019 ЗАНН, Закон за движението по пътищата А.С.С. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - БАЛЧИК Решение от 3.12.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №106 от 26.09.2019 г. на РС Балчик, постановено по нахд 30/2019 г. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 3.12.2019г.
4 Административно дело No 562/2019 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 ТОТО-89 ДЗЗД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ВАРНА В ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ФИСКАЛЕН КОНТРОЛ ПРИ ЦУ НА НАП Решение от 30.10.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ДЗЗД „Т-**“, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление: гр.Добрич, ж.к. „Балик“, бл.57, вх.Б, ет.3, ап.9, представлявано от Д.И.С., срещу заповед за налагане на ПАМ № 310-ФК/22.08.2019г. на началника на отдел „Оперативни дейности“ – Варна в ГД „Фискален контрол“ при ЦУ на НАП. ОСЪЖДА ДЗЗД „Т-**“, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление: гр.Добрич, ж.к. „Балик“, бл.57, вх.Б, ет.3, ап.9, представлявано от Д.И.С., да заплати на ТД на НАП - Варна съдебно – деловодни разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 лева (сто лева). РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
В законна сила на 4.12.2019г.
5 Административно дело No 681/2019 Изборен кодекс ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ "ВОЛЯ" ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ДОБРИЧ Решение от 20.11.2019г.
ПОТВЪРЖДАВА Решение № 172 от 28.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Добрич, с което са определени резултатите от изборите за общински съветници, проведени на 27.10.2019 г. в Община Добрич. РЕШЕНИЕТО може да бъде оспорено пред Върховен административен съд в 7 (седем) дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 4.12.2019г.
6 Административно дело No 688/2019 Изборен кодекс МЕСТНА КОАЛИЦИЯ ПП "НИКОЛА ПЕТКОВ" ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ГЕН.ТОШЕВО Решение от 21.11.2019г.
ПОТВЪРЖДАВА Решение № 189-МИ от 28.10.2019 г. на ОИК – Генерал Тошево относно обявяване резултатите от гласуването за общински съветници на местни избори, проведени на 27.10.2019 г. в Община Генерал Тошево, оспорено по жалба на Местна коалиция ПП „Никола Петков“ /Земеделски народен съюз/, представлявана от Н.И.К. и М.И.В.. Решението е постановено с участието на заинтересованите страни ПП „Воля“, КП „БСП за България“, Местна коалиция „ГЕРБ (СДС)“, И.Г.П., В.Н.Н., Г.К.Ф., Г.Н.Т., К.Г.Д., К.К.К., К.М.Д., М.Т.К., М.Г.М., Б.Р.Б., Я.Б.Г., К.И.К., В.Ц.В., П.И.П., Р.И.С., Р.Д.В. и Н.И.К.. Решението може да бъде оспорено пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните.
В законна сила на 4.12.2019г.
7 Административно дело No 535/2019 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАВАРНА Решение от 22.11.2019г.
ОТМЕНЯ по протест на Окръжна прокуратура - Добрич нормата на чл.28, ал.3, т.3 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Община Каварна, приета с Решение № 4 по Протокол № 21 от заседание на Общински съвет –Каварна, проведено на 27.01.2009 г. ОТМЕНЯ по протест на Окръжна прокуратура - Добрич нормата на чл.46, ал.2 в частта й относно израза “…или от оправомощени от него лица“ от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Община Каварна, приета с Решение № 4 по Протокол № 21 от заседание на Общински съвет –Каварна, проведено на 27.01.2009 г. ОСЪЖДА Община Каварна да заплати на Окръжна прокуратура - Добрич направените по делото разноски – държавна такса в размер на 20 /двадесет/ лева за публикация на обявлението за образуваното дело в Държавен вестник. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Върховния административен съд с касационна жалба в четиринадесетдневен срок, считано от съобщението за постановяването му и връчването на препис от съдебния акт на страните. РЕШЕНИЕТО да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК при неподаване на касационни жалба или протест или ако те са отхвърлени.
В законна сила на 6.12.2019г.
8 Административно наказателно дело (К) No 584/2019 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ ПРОГРЕС - 99 ООД Решение от 6.12.2019г.
ОТМЕНЯ решение № 301/31.07.2019 г. по НАХД № 1498/2018 година по описа на Районен съд - Добрич. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на съда. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 6.12.2019г.
9 Административно наказателно дело (К) No 617/2019 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Т.М.В. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 6.12.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 69/ 11.07.2019 г. по НАХД № 79/ 2019 г. на РС - Каварна. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 6.12.2019г.
10 Административно дело No 625/2019 Закон за енергетиката СЪНИ ЕЛ ЕООД ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ФСЕС Определение от 15.10.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на СЪНИ ЕЛ“ ЕООД. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 625/2019 г. по описа на Административен съд - Добрич, поради оттегляне на оспорения административен акт. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд на РБ, подадена чрез настоящия съд по реда на чл.229 и сл. от АПК.
В законна сила на 6.12.2019г.
11 Административно наказателно дело (К) No 589/2019 ЗАНН: Здравна инспекция Е.М.П. РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ДОБРИЧ Решение от 9.12.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 307/01.08.2019 г. по НАХД № 455/2019 г. на РС - Добрич. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 9.12.2019г.
12 Административно наказателно дело (К) No 604/2019 ЗАНН: БАБХ И.С.Ю. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ - ДОБРИЧ Решение от 9.12.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 39/24.07.2019 г. по НАХД № 76/2019 г. на РС - Тервел. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 9.12.2019г.
13 Административно дело No 706/2018 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 ЕКОФРУКТ ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Решение от 7.3.2019г.
ОТМЕНЯ Принудителната административна мярка "задължително предписание" по чл.404, ал.1 от КТ, обективирана в Протокол №ПР1833395 за извършена проверка от 29.10.2018 г., наложена от служители на дирекция "Инспекция по труда“ гр. Добрич.в частта на т.3, т.4 и т.5 от предписанието. ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕКОФРУТ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Зърнево, общ. Тервел, представлявано от управителя Н.И.С.-Д. против Принудителна административна мярка "задължително предписание" по чл.404, ал.1 от КТ, обективирана в Протокол №ПР1833395 за извършена проверка от 29.10.2018 г., наложена от служители на дирекция "Инспекция по труда“ гр. Добрич, в частта по т.1 и т.2 от предписанието. ОСЪЖДА ЕКОФРУТ“ ЕООД, ЕИК 116532632със седалище и адрес на управление с. Зърнево, общ. Тервел, представлявано от управителя Н.И.С.-Д. да заплати на Дирекция „Инспекция по труда“ гр. Добрич сторените по делото съдебно-деловодни разноски в размер на 10 /Десет/ лева. Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 10.12.2019
Административно дело № 5894/2019
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 79 от 07.03.2019 г. по адм.дело № 706/2018 г. на Административен съд – Добрич. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 10.12.2019г.
14 Административно дело No 455/2019 Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост - конкурси А.Р.Р. КМЕТА НА ОБЩИНА БАЛЧИК Решение от 7.11.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.Р.Р. ***, срещу Заповед № 740/26.06.2019 г. на кмета на Община Балчик, с която е определен Д.С.Д. за спечелил проведения на 21.06.2019 г. публичния търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд на Община Балчик. ОСЪЖДА А.Р.Р. с ЕГН ********** *** да заплати на Община Балчик сумата от 100 (сто) лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение, определено в минимален размер. ОСЪЖДА А.Р.Р. с ЕГН ********** *** да заплати на Д.С.Д. с ЕГН ********** *** сумата от 850 (осемстотин и петдесет) лева разноски по делото за адвокатско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 10.12.2019г.
15 Административно дело No 590/2019 Закон за министерство на вътрешните работи Н.Н.К. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 10.12.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.Н.К. – полицейски служител, младши автоконтрольор в РУ-Балчик, ОД МВР-Добрич, срещу Заповед № 357з-1529 от 28.08.2019 г. на директора на Областна дирекция на МВР-Добрич за налагане на дисциплинарно наказание „мъмрене“ за срок от един месец. ОСЪЖДА Н.Н.К. с ЕГН ********** да заплати на Областна дирекция на МВР-Добрич сумата от 100 (сто) лева, представляваща разноски по делото за юрисконсултско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО не подлежи на касационно оспорване.
В законна сила на 10.12.2019г.
16 Административно дело No 654/2017 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШАБЛА Решение от 9.2.2018г.
ОТМЕНЯ по протест, подаден от прокурор в Окръжна прокуратура гр. Добрич – Милена Любенова Правилника за организацията и дейността на общински съвет Шабла, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с решение на Общински съвет Шабла №3 по протокол №3 от 02.12.2015 г., в частта чл.5, ал.1, т.4, т.10, т.11, т.12, т.13, т.14, т.17, т.18, т.20, т.21 и т.22, в частта на чл.5, ал.2 и в частта на чл.15, ал.1, т.7 . ОТХВЪРЛЯ подадения от прокурор в Окръжна прокуратура гр. Добрич – Милена Любенова протест против Правилника за организацията и дейността на общински съвет Шабла, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с решение на Общински съвет Шабла №3 по протокол №3 от 02.12.2015 г., в частта на чл.16, ал.1. ОСЪЖДА Общински съвет Шабла да заплати на Окръжна прокуратура - Добрич направените по делото разноски в размер на 20.00 лв. (двадесет лева). Решението може да се обжалва пред Върховния Административен съд с касационна жалба/протест в четиринадесетдневен срок, считано от съобщението за постановяването му и връчването на препис от съдебния акт на страните. След влизането му в сила решението да се обнародва по реда на чл. 194 от АПК.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 11.12.2019
Административно дело № 654/2017
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 49/ 09.02.2018 г. по адм. дело № 654/ 2017 г. на Административен съд- Добрич, в ЧАСТТА, с която е отхвърлен протеста на Окръжна Прокуратура Добрич– против чл.16, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет Шабла, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 11.12.2019г.
17 Административно дело No 492/2018 Закон за подпомагане на земеделските производители ЖЕЛЯЗКОВ-61 ЕООД ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Решение от 29.11.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на “Ж.-61” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Добрич, ***, ЕИК ***, представлявано от управителя Ж.И.Ж., Уведомително писмо с изх.№ 02-080-2600/ 3506 от 10.07.2018г. на Зам. Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“-РА. ВРЪЩА ПРЕПИСКАТА на административния орган за ново произнасяне, съобразно указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на решението . ОСЪЖДА Държавен фонд “Земеделие”-Разплащателна агенция да заплати на “Ж.-61” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Добрич, ***, ЕИК ***, представлявано от управителя Ж.И.Ж., сторените по делото разноски в размер на 550 /петстотин и петдесет/ лева. Решението подлежи на обжалване в 14 - дневен срок от съобщението до страните пред Върховния административен съд на Република България. На основание чл.138,ал.1 от АПК,препис от решението да се изпрати на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 11.12.2019
Административно дело № 1271/2019
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 504/29.11.2018г. постановено от Административен съд- Добрич, втори състав, по АД № 492/2018г. ОСЪЖДА ДФ "Земеделие" гр.София да заплати на "Ж.- 61" ЕООД със седалище и адрес на управление в гр.Добрич, направените разноски в размер на 500 /петстотин/ лева- адвокатско възнаграждение.Решението е окончателно.
В законна сила на 11.12.2019г.
18 Административно дело No 125/2019 Закон за закрила на детето С.М.Ч.,
Я.Х.Ч.
ДИРЕКТОРА НА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" Решение от 31.7.2019г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразна Заповед №08-РДПС-0025 от 26.11.2018 г., издадена от Директора на РДСП гр. Добрич ОСЪЖДА Регионална дирекция за социално подпомагане Добрич с адрес гр. Добрич, пл. „Свобода" №5, ет.9, да заплати в полза на С.М.Ч., ЕГН ********** и Я.Х.Ч. ЕГН **********,***, направените по делото и доказани разноски в размер на 500 (петстотин) лева. Решението може да бъде обжалвано чрез Административен съд Добрич пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщението до страните, че е изготвено. Препис от решението да се изпрати на страните по делото.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 11.12.2019
Административно дело № 10754/2019
ОСТАВЯ В СИЛА решение №334 от 31.07.2017г., постновено по адм. дело № 125/2019г. по описа на Административен съд- Добрич. ОСЪЖДА Регионална дирекция Социално подпомагане Добрич ДА ЗАПЛАТИ НА С.М.Ч. и Я.Х.Ч. разноски по делото в размер на 700 лева представляващи адвокатски хонорар.Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 11.12.2019г.
19 Административно дело No 163/2019 Закон за местното самоуправление и местната администрация ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ ДОБРИЧКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Решение от 29.5.2019г.
ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на Областния управител на област Добрич срещу Решение № 1040 по Протокол № 46 от заседание на Общински съвет на община Добричка, проведено на 31.01.2019 год. ОСЪЖДА Областния управител на област Добрич да заплати на общински съвет Добрички сумата от 500(петстотин) лева,представляваща изплатен адвокатски хонорар Решението подлежи на обжалване пред ВАС на Република България в 14-дневен срок от получаване на съобщението.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 11.12.2019
Административно дело № 8517/2019
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 210/29.05.2019г. постановено по АД № 163/2019г. по описа на Административен съд- Добрич. Решението е окончателно.
В законна сила на 11.12.2019г.
20 Административно дело No 634/2019 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Д.Р.И. НАЧАЛНИКА НА СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР ГРАД ДОБРИЧ Решение от 11.12.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на Д.Р.И., с ЕГН **********,***, заповед за прилагане на ПАМ № 19-0851-000456/29.09.2019г., издадена от началника на сектор “ПП” при ОД на МВР – Добрич, с която на основание чл.171, т.2а, б.“а” от ЗДвП на жалбоподателя е наложена принудителна административна мярка – прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 190 дни чрез отнемане на СРМПС № 010161617 и 2 броя табели с рег.№ ТХ******. ОСЪЖДА ОД на МВР – Добрич да заплати на Д.Р.И., с ЕГН **********,***, сумата от 510 лева, сторени разноски по делото. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 11.12.2019г.
21 Административно дело No 557/2018 Закон за подпомагане на земеделските производители А.П.А. ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" СОФИЯ Решение от 7.1.2019г.
ОТМЕНЯ Уведомително писмо на изпълнителния директор на Държавен фонд “Земеделие” /ДФЗ/ с изх.№02-080-6500/6050 от 25.07.2018 г. за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за кампания 2014 г. ВРЪЩА преписката по заявление на А.П.А. с УИН 0815041371981 за кампания 2014 г. за ново произнасяне от ДФЗ при съобразяване на указанията на съда по тълкуването и прилагането на закона. ОСЪЖДА ДФЗ да заплати на А.П.А. ЕГН ********** *** сумата в размер на 310 лв /триста и десет/, представляваща направени по делото разноски. Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба в 14 – дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на Република България.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 13.12.2019
Административно дело № 1838/2019
ОСТАВЯ В СИЛА Решене № 4 от 07.01.2019г. по адм. д. № 557/2018г. на Административен съд - Добрич. Решението е окончателно.
В законна сила на 13.12.2019г.
22 Административно дело No 624/2018 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ДОБРИЧ АД ДИРЕКТОРА НА РЗОК - ГР. ДОБРИЧ Решение от 15.2.2019г.
ОТМЕНЯ Писмена покана по чл.76а,ал.3 от ЗЗО с регистрационен индекс № 2902-01- 107 /2/ от 25.09.2018г. на Директора на РЗОК – Добрич, в обжалваната й част по т.2, т.3,т.4 и т.5. ОСЪЖДА РЗОК-Добрич да заплати на „Многопрофилна болница за активно лечение-Добрич“ АД, със седалище и адрес на управление гр.Добрич, ул. Панайот Хитов №24, представлявана от д-р С.Б.П., сумата в размер на 430,00 (четиристотин и тридесет) лева, представляващи съдебно – деловодни разноски, а именно: 50 лв. държавна такса и 380,00 лв. адвокатски хонорар. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационната жалба пред Върховния административен съд на РБ в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 13.12.2019
Административно дело № 4259/2019
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 49/15.02.2019г. постановено по АД № 624/2018г. по описа на Административен съд - Добрич. ОСЪЖДА РЗОК - Добрич да заплати на МБАЛ - Добрич АД - гр.Добрич направените разноски в размер на 380.00 /триста и осемдесет/ лева. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 13.12.2019г.
23 Административно дело No 778/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.С.Ж. МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ Решение от 18.6.2019г.
ОСЪЖДА Министерството на вътрешните работи на РБ да заплати на М.С.Ж. с ЕГН ********** *** сумата от 10 000 (десет) хиляди лева, представляваща обезщетение за всички неимуществени вреди, пряка и непосредствена последица от отменената като незаконосъобразна Заповед № 8121К-5328/23.12.2015 г., издадена от министъра на вътрешните работи, ведно със законната лихва върху сумата от 10 000 лева, считано от 23.02.2018 г. до окончателното изплащане на задължението, както и сумата от 1515 (хиляда петстотин и петнадесет) лева, представляваща разноски по делото за адвокатско възнаграждение, държавна такса и възнаграждение за вещи лица. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 13.12.2019
Административно дело № 9633/2019
ОИТМЕНЯ решение № 231/18.06.2019г. постановено по АД № 778/2018г. по описа на Административен съд - Добрич в частта му с която МВР на РБ е осъдено да заплати на М.С.Ж., ЕГН ********** *** сумата от 10 000 /десет хиляди лева/, представляваща обезщетение за претърпени от него неимуществени вреди за периода от септември 2015г. - февруари 2018г., пряка и непосредствена последица от отменената като незаконосъобразна заповед № 8121К-5328/23.12.2015г. издадена от министъра на вътрешните работи, ведно със законната лихва върху сумата от 10 000 лв., считано от 23.08.2018г. до окончателното изплащане на задължението, като вместо него постановява/ ОТХВЪРЛЯ иска на М.С.Ж., ЕГН ********** *** за присъждане на обезщетение за претърпени от него неимуществени вреди за периода семпетмври 2015г. - февруари 2018г. пряка и непосредствена последица от отменената като незаконосъобразна Заповед № 8121К - 5328/23.12.2015г. издадена от министъра на вътрешните работи за сумата над 2800 лв. две хиляди и осемстотин лева/ до присъдения размер от 10 000 /десет хиляди лева/, ведно със законната лихва върху сумата от 23.02.2018г. до окончателното изплащане на задължението. ОТМЕНЯ Лешение № 231/18.06.2019г. постановено по АД № 778/2018г. по описа на Административен съд - Добрич в частта му в коятоМВР на РБ е осъдено да заплати на М.С.Ж., ЕГН ********** *** сумата в размер над 390 /триста и деветдесет/ лева представляваща направените разноски съобразно уважената част от иска. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 231/18.06.2019г. постановено по АД № 778/2018г. по описа на Административен съд - Добрич в останалата му част.
В законна сила на 13.12.2019г.
24 Частно административно дело No 721/2019 АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК ДРАЛЧЕВ 2016 ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ВАРНА В ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ФИСКАЛЕН КОНТРОЛ ПРИ ЦУ НА НАП Определение от 6.12.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на „Д. ***, Разпореждане за допускане на предварително изпълнение на ПАМ, включено в Заповед за налагане на принудителна административна мярка (ПАМ) №489-ФК/02.12.2019 г., издадена от началник отдел „Оперативни дейности“ Варна в ГД“Фискален контрол“ при ЦУ на НАП. ОСЪЖДА Главна дирекция "Фискален контрол" при ЦУ на НАП да заплати на "Д. 2016" ЕООД, с ЕИК 204132898, със седалище и адрес на управление с. Кардам, ул.“Янтра“ № 8, представлявано от управителя С.И.Д. сумата от 50 (петдесет) лева, представляваща разноски по делото за държавна такса. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в седемдневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 14.12.2019г.
25 Частно административно дело No 722/2019 АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ "ПАРКИНГИ И ПАЗАРИ" НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ВАРНА В ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ФИСКАЛЕН КОНТРОЛ ПРИ ЦУ НА НАП Определение от 6.12.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на ОП „Паркинги и пазари“, с ЕИК 0008529320154, със седалище и адрес на управление гр. Добрич, пл.“Македония“ № 14, представлявано от Директора Г.И.Г., Разпореждане за допускане на предварително изпълнение на ПАМ, включено в Заповед за налагане на принудителна административна мярка (ПАМ) №485-ФК/29.11.2019 г., издадена от началник отдел „Оперативни дейности“ Варна в ГД“Фискален контрол“ при ЦУ на НАП. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в седемдневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 14.12.2019г.
26 Административно дело No 4/2019 Закон за данъка върху доходите на физическите лица Д.Д.- А. ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОДОП ВАРНА ПРИ ЦУ НА НАП - СОФИЯ Решение от 10.4.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ“ Д.Д.-АГРО“, ЕИК 124135826, представляван от Д.П.Д. със седалище и адрес на управление с.Царичино, община Балчик, срещу Ревизионен акт № Р-03000817006560-091-001/28.09.2018 г., издаден от органи по приходите при ТД на НАП Варна, в частта му, с която допълнително е определен данък върху доходите на физическите лица по чл.48 ЗДДФЛ за 2013 г. и 2014 г. в общ размер от 31 375,10 лв. и лихви в размер на 12 240 лева, потвърден с Решение № 355/12.12.2018 г. на директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“- Варна при ЦУ на НАП. ОСЪЖДА ЕТ“ Д.Д.-АГРО“, ЕИК 124135826, представляван от Д.П.Д. със седалище и адрес на управление с.Царичино, община Балчик да заплати на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“-Варна при ЦУ на НАП сумата от 1 257,50 лева – разноски по делото за юрисконсултско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба, подадена чрез Административен съд - Добрич пред Върховен административен съд на РБ в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 16.12.2019г.
27 Административно дело No 186/2019 Подзаконови нормативни актове- тройни състави РЕЙСЪР АУТО ЕООД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДОБРИЧ Определение от 28.6.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба от „Рейсър Ауто” ЕООД, ЕИК: 201327590, със седалище и адрес на управление гр. София, ЖК „Кремиковци“, бл. 29, ап.3, представлявано от управителя Ю.С. с която се оспорва разпоредбата на чл.21, ал.1 от Наредбата за поддържане и опазване на чистотата и управлението на отпадъците на територията на Община Добрич, приета от ОбС Добрич. ОСЪЖДА Общински съвет Добрич да заплати на Рейсър Ауто” ЕООД, ЕИК: 201327590, със седалище и адрес на управление гр. София, ЖК „Кремиковци“, бл. 29, ап.3, представлявано от управителя Ю.С., сторените по делото съдебно-деловодни разноски в размер на 600 /Шестотин/ лева. ПРЕКРАТЯВА производството по настоящото адм.д. № 186/2019 г. на Административен съд - Добрич. Определението подлежи на обжалване в 7-мо дневен срок от съобщението пред ВАС на Р България. Да се уведомят страните да не се явяват в съдебно заседание на 02.07.2019 г. Да се изпрати препис от същото на страните.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Административно дело № 10574/2019
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането за изменение на Определение № 247 / 28.06.2019 г. постановено по адм. дело № 186 / 2019 г. по описа на Административен съд Добрич в частта му за разноските, обективирано в частната жалба, по която е образувано адм. дело № 10574/2019 г. по описа на Върховния административен съд, шесто отделение. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 10574 / 2019 г. по описа на Върховния административен съд, шесто отделение. ИЗПРАЩА делото на решаващия състав на Административен съд Добрич, за произнасяне по искането на Общински съвет при община Добрич за изменение на Определение № 247 / 28.06.2019 г. постановено по адм. дело № 186 / 2019 г. по описа на Административен съд Добрич, в частта относно разноските. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 17.12.2019г.
28 Административно наказателно дело (К) No 655/2019 ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ А.В.В. Решение от 17.12.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 18/15.05.2019 год. по н.а.х.д. № 50/2019 год. на на РС-Генерал Тошево. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 17.12.2019г.
29 Административно наказателно дело (К) No 644/2019 ЗАНН: РДГ С.Д.С. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - ВАРНА Решение от 18.12.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 24/24.06.2019г. по н.а.х.д. № 81/2019г. по описа на Районен съд Генерал Тошево. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 18.12.2019г.
30 Административно наказателно дело (К) No 705/2018 ЗАНН: ДИТ СВОБОДА АД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Решение от 19.12.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 386 от 19.10.2018 г., постановено по нахд № 1186/2018 г. по описа на Районен съд - Добрич. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 19.12.2019г.
31 Административно наказателно дело (К) No 28/2019 ЗАНН: ДИТ СВОБОДА АД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Решение от 19.12.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 427 от 14.11.2018 г., постановено по нахд № 1175/2018 г. по описа на Районен съд - Добрич. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 19.12.2019г.
32 Административно наказателно дело (К) No 99/2019 ЗАНН: ДИТ СВОБОДА АД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Решение от 19.12.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 463 от 10.12.2018 г., постановено по нахд № 1166/2018 г. по описа на Районен съд - Добрич. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 19.12.2019г.
33 Административно наказателно дело (К) No 145/2019 ЗАНН: ДИТ СВОБОДА АД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Решение от 19.12.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 9 от 04.01.2019 г., постановено по нахд № 1163/2018 г. по описа на Районен съд - Добрич. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 19.12.2019г.
34 Административно наказателно дело (К) No 146/2019 ЗАНН: ДИТ СВОБОДА АД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Решение от 19.12.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 12 от 04.01.2019 г., постановено по нахд № 1184/2018 г. по описа на Районен съд - Добрич. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 19.12.2019г.
35 Административно дело No 161/2019 Закон за местното самоуправление и местната администрация ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ ДОБРИЧКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Решение от 29.5.2019г.
ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на Областния управител на област Добрич срещу Решение № 1032 по Протокол № 46 от заседание на Общински съвет на община Добричка, проведено на 31.01.2019 год. ОСЪЖДА Областния управител на област Добрич да заплати на общински съвет Добрички сумата от 500(петстотин) лева,представляваща изплатен адвокатски хонорар Решението подлежи на обжалване пред ВАС на Република България в 14-дневен срок от получаване на съобщението.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 19.12.2019
Административно дело № 8122/2019
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 209/29.05.2019 г. на Административен съд - Добрич, постановено по АД № 161/2019 г. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 19.12.2019г.
36 Административно наказателно дело (К) No 178/2019 ЗАНН: ДИТ СВОБОДА АД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Решение от 19.12.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2 от 04.01.2019 г., постановено по нахд № 1165/2018 г. по описа на Районен съд - Добрич. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 19.12.2019г.
37 Административно дело (К) No 652/2019 Други касационни /ЗСПЗЗ/ Д.Д.М. ОБЩИНСКА СЛУЖБА "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ТЕРВЕЛ Решение от 19.12.2019г.
ОБЕЗСИЛВА решение № 96 от 24.09.2019 год. по гр. дело № 230/2019г. по описа на Районен съд – Тервел и ПРЕКРАТЯВА производството по делото. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 19.12.2019г.
38 Административно наказателно дело (К) No 690/2019 ЗАНН: Агенция „Митници” ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ СЕВЕРНА МОРСКА НА АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ СПИДИ АД Решение от 19.12.2019г.
ОТМЕНЯ Решение №265 от 05.07.2019 г. по нахд №1043/2018 г. по описа на Добричкия районен съд, като вместо това ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №97/2018 г. от 08.08.2018 г., издадено от Началник на Митница – Варна. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 19.12.2019г.
39 Административно наказателно дело (К) No 693/2019 ЗАНН: ДАМТН ГД "НАДЗОР НА ПАЗАРА" РО СЕВЕРОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ ТОП-МАРКЕТ ООД Решение от 19.12.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 108 от 03.10.2019 г. по НАХД № 118/2019 г. по описа на Районен съд-Балчик. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 19.12.2019г.
40 Административно дело No 267/2018 Закон за подпомагане на земеделските производители АГРОФИРМА СТАТЕВ ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" СОФИЯ Решение от 21.11.2018г.
ИЗМЕНЯ Решение № 08/311/00484/301/04/01 от 16.03.2017 г. за налагане на финансова корекция в размер, издадено от Живко Живков - изпълнителен директор на Държавен фонд “Земеделие”, В ЧАСТТА, с която като основа на финансовата корекция е определена сумата от 379 943,39 лв., представляваща получената безвъзмездна финансова помощ по Договор № 08/311/00484 от 28.06.2012 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), КАТО ОПРЕДЕЛЯ за основа на финансовата корекция допустимите разходи от 303 954,71 лв., финансирани от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони по същия договор. ОТХВЪРЛЯ жалбата на „АГРОФИРМА С.“ ЕООД, с УРН 182745, ЕИК 124636050, представлявано от Н.С.С. срещу Решение № 08/311/00484/301/04/01 от 16.03.2017 г. на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ в останалата част. ОСЪЖДА Държавен фонд "Земеделие" гр.София да заплати на „АГРОФИРМА С.“ ЕООД, с УРН 182745, ЕИК 124636050, със седалище и адрес на управление в гр.Добрич, бул.“Добруджа“ № 25, представлявано от Н.С.С. – управител сумата от 870 (осемстотин и седемдесет) лева, представляваща разноските на жалбоподателя, съобразно уважената част от жалбата. ОСЪЖДА „АГРОФИРМА С.“ ЕООД, с УРН 182745, ЕИК 124636050, със седалище и адрес на управление в гр.Добрич, бул.“Добруджа“ № 25, представлявано от Н.С.С. – управител, ДА ЗАПЛАТИ на Държавен фонд "Земеделие" гр.София сумата от 479,99 (четиристотин седемдесет и девет лева и деветдесет и девет стотинки) - разноски по делото на ответника, съобразно отхвърлената част от жалбата. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните с касационна жалба, подадена чрез Административен съд –Добрич, пред Върховния административен съд на Република България.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 20.12.2019
Административно дело № 1717/2019
ОСТАВЯ В СИЛА решене № 495 от 21.11.2018 г., на Административен съд – Добрич, III състав, постановено по адм. дело №267/2018година. Решението е окончателно.
В законна сила на 20.12.2019г.
41 Административно наказателно дело (К) No 85/2019 ЗАНН: ДИТ СВОБОДА АД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Решение от 20.12.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 488 от 19.12.2018 г. по н.а.х.д № 1161/ 2018 год. по описа на Районен съд – Добрич. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 20.12.2019г.
42 Административно наказателно дело (К) No 101/2019 ЗАНН: ДИТ СВОБОДА АД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Решение от 20.12.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 498 от 27.12.2018 г. по н.а.х.д № 1178/ 2018 год. по описа на Районен съд – Добрич. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 20.12.2019г.
43 Административно наказателно дело (К) No 147/2019 ЗАНН: ДИТ СВОБОДА АД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Решение от 20.12.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 10/04.01.2019 г., постановено по НАХД № 1171/2018 г. по описа на Районен съд – Добрич. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 20.12.2019г.
44 Административно наказателно дело (К) No 149/2019 ЗАНН: ДИТ СВОБОДА АД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Решение от 20.12.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 11 от 04.01.2019 г. по н.а.х.д № 1179/ 2018 год. по описа на Районен съд – Добрич. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 20.12.2019г.
45 Административно наказателно дело (К) No 177/2019 ЗАНН: ДИТ СВОБОДА АД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Решение от 20.12.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 20 от 10.01.2019 г. по н.а.х.д № 1187/ 2018 год. по описа на Районен съд – Добрич. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 20.12.2019г.
46 Административно дело No 662/2019 Закон за подпомагане на земеделските производители ЕТ Р.-К.-К.Д. ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" СОФИЯ Определение от 2.12.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадената жалба от К.П.Ж., в качеството си на ЕТ с фирма „РЕНЕСАНС-КПДТ-К.Ж.“, със седалище и адрес на управление с. Лозенец, общ. Крушари срещу Мълчалив отказ на Изп. Директор на ДФ „Земеделие“ за издаване на ИАА. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №662/2019 г. по описа на ДАС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от получаване на съобщението от страните.
В законна сила на 20.12.2019г.
47 Административно дело No 760/2019 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 С.П.М. НАЧАЛНИКА НА СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР ГРАД ДОБРИЧ Определение от 23.12.2019г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 760/2019 г. по описа на Административен съд - Добрич. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Административен съд - Варна. ПРЕПИС от определението да се изпрати на страните по реда на чл.138 от АПК. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 23.12.2019г.
48 Частно админист. наказателно дело (К) No 734/2019 Частни КАНД и КАД Е.Х.М. ВТОРО РУ НА МВР - ДОБРИЧ Определение от 27.12.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА определение № 488 от 07.11.2019г. на Районен съд - Добрич, постановено по н.а.х.д. № 1331/2019г. по описа на същия съд. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 27.12.2019г.
49 Административно дело No 417/2019 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Ю.Г.И. КМЕТА НА ОБЩИНА КАВАРНА Определение от 16.12.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на Ю.Г.И. *** с която е предявен иск по чл.203 и сл. от АПК, с който се претендира да бъде осъдена община Каварна да заплати на И. обезщетение за незаконното прекратяване на служебното му правоотношение в размер на 1 062 лева месечно, ведно със законната лихва, считано от датата на прекратяване на правоотношението до окончателното изплащане, по която е образувано адм.д. №417/2019 г. по описа на АС гр. Добрич. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №417/2019 г. по описа на ДАС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7 –дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 28.12.2019г.
50 Административно дело No 691/2019 Закон за местното самоуправление и местната администрация ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО Определение от 10.12.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването на областен управител на област Добрич срещу т.2 от решение № 8-4 по протокол № 8 от заседание на Общински съвет – Генерал Тошево, проведено на 16.10.2019г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 691/2019г. по описа на Административен съд - Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от получаване на съобщението от страните.
В законна сила на 28.12.2019г.
51 Административно дело No 705/2019 Закон за социално подпомагане С.А.Х. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - ДОБРИЧ Определение от 19.12.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на С.А.Х. *** Заповед №ЗСПД/Д-ТХ/3521 от 07.11.2019 г. на Началник отдел „Социална закрила“ при ДСП гр. Добрич, по която е образувано адм.д. №705/2019 г. по описа на АС гр. Добрич. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №705/2019 г. по описа на ДАС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7 –дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 28.12.2019г.