Административен съд - Добрич
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.12.2018г. до 31.12.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник                     Резултат                    
1 Административно дело No 462/2018 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Д.Ц.П. НАЧАЛНИКА НА РУ - БАЛЧИК ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 9.11.2018г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНА по жалба от Д.Ц.П., ЕГН ********** *** Тошево, Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-0240-000110 от 30. 05. 2018 год, издадена от Началника на РУ Балчик към ОДМВР Добрич. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от деня на съобщаването му, чрез настоящия съд, пред Върховен административен съд. Препис от решението, на основание чл. 138 от АПК, да се изпрати на страните.
В законна сила на 1.12.2018г.
2 Административно дело No 414/2018 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО Решение от 8.11.2018г.
ОТМЕНЯ по протест, подаден от прокурор в Окръжна прокуратура гр. Добрич,нормата на чл.17, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение на №3-24/29.03.2013г. на общински съвет Генерал Тошево, няколкократно изменяна и допълвана, последно с решение № 4-3/08.06.2017г. на общински съвет Генерал Тошево, в частта й относно израза …„с изключение на обектите,подлежащи на концесиониране“… ОСЪЖДА Общински съвет Генерал Тошево да заплати на Окръжна прокуратура - Добрич направените по делото разноски в размер на 20.00 лв. (двадесет лева). Решението може да се обжалва пред Върховния Административен съд с касационна жалба/протест в четиринадесетдневен срок, считано от съобщението за постановяването му и връчването на препис от съдебния акт на страните. След влизането му в сила решението да се обнародва по реда на чл. 194 от АПК.
В законна сила на 3.12.2018г.
3 Административно дело No 78/2018 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Г.В.А. НАЧАЛНИК СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 26.2.2018г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването по жалба вх. № 281/ 30.01.2018 г. от Г.В.А., ЕГН **********,*** на Заповед № 17 – 0851 – 000984 от 14.11.2017 г. на Началник сектор към ОДМВР Добрич, сектор „Пътна полиция“, с която е заповядано на основание чл. 171, т. 2а от ЗДвП налагане на Г.В.А. на принудителна административна мярка чрез прекратяване на регистрацията на собственото му ППС с рег. № ***** за срок от 6 месеца до 1 година, а именно за 190 дни, като са му отнети 2 броя регистрационни табели ***** и СРМПС № 008195153. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва в 14 - дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховен административен съд на Република България.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 4.12.2018
Административно дело № 4277/2018
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 74/26.02.2018г. на Административен съд - Добрич, постановено по АД № 78/2018г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 4.12.2018г.
4 Административно дело No 565/2018 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 ДАНИ КАФЕ ЕООД НАЧАЛНИКА НА СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР ГРАД ДОБРИЧ Решение от 16.11.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на“Дани кафе” ЕООД, с ЕИК 202290700, със седалище и адрес на управление гр. Добрич, ул. “Река Чая” № 27, представлявано от управителя Г.М.Д., срещу заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-0851-000620 / 29.07.2018 г., издадена от началника на сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР – Добрич. РЕШЕНИЕТО може да се оспорва с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 4.12.2018г.
5 Административно дело No 640/2018 ДОПК ОЛД ТАУЪР 7 ЕООД ДИРЕКТОРА НА ТД НА НАП - ВАРНА Определение от 19.11.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „ОЛД ТАУЪР 7“ ЕООД срещу мълчалив отказ на Директора на ТДНАП-Варна за отмяна на обезпечителни мерки, изх.№С180008-012-0000088/11.09.2018г., наложени с Постановление изх.№180008-022-0027499/30.04.2018г., издадено от Т. Генчев, публичен изпълнител при ТДНАП-Варна, офис Добрич, по която е образувано АД №640/2018г., по описа на Административен съд – Добрич. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по АД №640/2018г. по описа на Административен съд – Добрич.
В законна сила на 4.12.2018г.
6 Административно дело No 356/2017 КСО М.П.Х. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ - ДОБРИЧ Решение от 29.12.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба вх. № 1447/ 21.06.2017 год. на АдмС - Добрич, подадена чрез адв. М.Г., ДАК, от М.П.Х., ЕГН **********,***/ 19.05.2017 год. на Директора на ТП на НОИ Добрич, с което е отхвърлена жалбата на М.П.Х. против Разпореждане № **********/ 17.02.2017 г. на Ръководител “Пенсионно осигуряване” при ТП на НОИ Добрич. ВРЪЩА на ТП на НОИ - Добрич преписката за произнасяне по заявление вх. № 2113 – 24 – 2062/ 30.11.2016 г. на М.П.Х. при съобразяване с указанията на съда по приложението на закона. ОСЪЖДА ТП на НОИ – Добрич да заплати на М.П.Х., ЕГН **********,*** съдебно – деловодни разноски в размер на 420 лв. (четиристотин и двадесет лева) за адвокатско възнаграждение и 480 лв. (четиристотин и осемдесет лева) за възнаграждение на вещи лица. Решението подлежи на оспорване с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14 - дневен срок от съобщението до страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 5.12.2018
Административно дело № 1883/2018
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 523/29.12.2017г. по АД № 356/2017г. на Административен съд- Добрич. Решението е окончателно.
В законна сила на 5.12.2018г.
7 Административно дело No 517/2018 Закон за подпомагане на земеделските производители ГЕОТЕРМ АД ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Определение от 14.11.2018г.
Предвид изложените доводи, жалбата до Съда се явява просрочена и като такава - процесуално недопустима за разглеждане, тъй като е подадена срещу влязъл в сила индивидуален административен акт. Водим от горното и на основание чл. 159, т.5 АПК, Административен съд Добрич, V състав О П Р Е Д Е Л И: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ, като процесуално недопустима подадената жалба от „Геотерм“ АД, гр.Ген.Тошево, с представляващ С.К.Г.. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. №517 по описа на Административен съд Добрич за 2018 г.. Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховния административен съд, в 7 - дневен срок от съобщението до страните.
В законна сила на 5.12.2018г.
8 Административно дело No 681/2017 Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ КМЕТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ Решение от 11.4.2018г.
ОТХВЪРЛЯ протеста на прокурор от Окръжна прокуратура – Добрич за обявяване на нищожността на заповед № 1051/26.08.2016г. на кмета на община Добрич. Решението може да се обжалва пред Върховния Административен съд с касационна жалба или касационен протест в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 6.12.2018
Административно дело № 6495/2018
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 139/11.04.2018 г. по адм.д. № 681/2017 г. на ДАС. Решението е окончателно.
В законна сила на 6.12.2018г.
9 Административно дело No 410/2018 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Б.И.Б. НАЧАЛНИКА НА СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР ГРАД ДОБРИЧ Решение от 19.11.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Б.И.Б., с ЕГН **********,***, срещу ЗППАМ № 18-0851-000453/03.06.2018г. на началника на сектор “ПП” при ОД на МВР – Добрич, с която на основание чл.171, т.2а, б. “б” от ЗДвП на жалбоподателя е наложена принудителна административна мярка – прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 365 дни – чрез отнемане на СРМПС № 006896217 и 2 бр. рег. табели № ТХ 5712 АМ. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 6.12.2018г.
10 Административно дело No 566/2018 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 К.С.И. НАЧАЛНИКА НА СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР ГРАД ДОБРИЧ Решение от 20.11.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.С.И. с ЕГН ********** ***, срещу ЗППАМ № 18-0851-000651/09.08.2018г., издадена от началника на сектор „ПП“ при ОД на МВР – Добрич, с която на основание чл. 171, т. 2а, б. „б“ от ЗДвП му е наложена принудителна административна мярка – прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 190 дни чрез отнемане на СРМПС № 004777476 и 2 бр. рег. табели с № ТХ 4219 МХ. РЕШЕНИЕТО може да се оспорва с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 6.12.2018г.
11 Административно наказателно дело (К) No 642/2018 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ ЕКОСТРОЙ АД Решение от 6.12.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 144 от 12.09.2018 г. по НАХД № 23/ 2018 год. по описа на Районен съд – Балчик, с което е отменено Наказателно постановление № 08 - 000238/ 143 от 15.06.2017 г. на Директора на Дирекция “Инспекция по труда” гр. Добрич, като вместо това ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 08 - 000238/ 143 от 15.06.2017 г. на Директора на Дирекция “Инспекция по труда” гр. Добрич. Решението е окончателно.
В законна сила на 6.12.2018г.
12 Административно дело No 488/2018 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 П.Н.С. НАЧАЛНИКА НА РУ - КАВАРНА ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 16.11.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.Н.С., с ЕГН **********,***, срещу заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-0283-000060/30.05.2018г., издадена от началника на РУП - Каварна при ОД на МВР – Добрич, с която на основание чл.171, т.2а, б.“а“ от ЗДвП на жалбоподателя е наложена принудителна административна мярка – прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 190 дни чрез отнемане на СРМПС № 007556199 и 2 броя рег. табели с № У 8330 АС. РЕШЕНИЕТО може да се оспорва с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 7.12.2018г.
13 Административно дело No 614/2018 Закон за гражданската регистрация (без принудителни административни мерки) П.Е.Ц. КМЕТА НА ОБЩИНА ДОБРИЧ Определение от 26.11.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба вх. № 2366/09.10.2018 г. от П.Е.Ц., ЕГН **********,***, срещу Отказ изх. № 94П – 00 – 82 по подадено до Община град Добрич Заявление № 94П – 00 – 82/23.02.2018 г. за издаване удостоверение за съпруг/а и родствени връзки на А.К.К., ЕГН **********, като бъдат включени всички родственици до шеста степен. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 614/2018 год. по описа на Административен съд - Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в седмодневен срок от съобщението до жалбоподателя.
В законна сила на 8.12.2018г.
14 Административно дело No 615/2018 Закон за гражданската регистрация (без принудителни административни мерки) П.Е.Ц. КМЕТА НА ОБЩИНА ДОБРИЧ Определение от 26.11.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба вх. № 2367/09.10.2018 г. от П.Е.Ц., ЕГН **********,***, срещу Отказ изх. № 94П – 00 – 137 по подадено до Община град Добрич Заявление № 94П – 00 – 137/12.03.2018 г. за издаване удостоверение за съпруг/а и родствени връзки на Т.Е.С., ЕГН **********, като бъдат включени всички родственици до шеста степен. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 615/2018 год. по описа на Административен съд - Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в седмодневен срок от съобщението до жалбоподателя.
В законна сила на 8.12.2018г.
15 Административно дело No 372/2018 КСО Л.Й.Д. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ - ДОБРИЧ Решение от 22.11.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на Л. И.Д. ***, Решение № 11/06.06.2018 г. на П.П.- директор на ТП на НОИ Добрич в обжалваната му част, с която е отхвърлена жалба срещу Разпореждане № РС-4-24-00405453/24.04.2018 г., издадено от началник отдел КПК при ТП на НОИ Добрич. ОСЪЖДА Териториално поделение –Добрич на НОИ да заплати на Л. И.Д. с ЕГН ********** *** сумата от 300 (триста) лева, представляваща направените разноски за адвокатско възнаграждение. Решението може да се обжалва с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните чрез Административен съд –Добрич пред Върховен административен съд на Република България.
В законна сила на 11.12.2018г.
16 Административно дело No 373/2018 КСО А.Й.Д. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ - ДОБРИЧ Решение от 22.11.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на А.Й.Д. с ЕГН ********** *** от 30.05.2018 г. на Директора на ТП на НОИ гр. Добрич, с което е отхвърлена жалбата й срещу Разпореждане № РС-4-24-00405453/ 24.04.2018 г. на Началника на отдел КПК при ТП на НОИ Добрич, в частта за неоснователно изплатена пенсия в периода 01.01.2013 г. до 30.04.2018 година. Решението може да се обжалва от страните с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщението до страните, чрез Административен съд-Добрич до Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 11.12.2018г.
17 Административно дело No 612/2018 Закон за министерство на вътрешните работи К.М.Г. ПОЛИЦЕЙСКИ ОРГАН МИХАИЛ НИКОЛОВ КЪМ ОД НА МВР ДОБРИЧ Решение от 21.11.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на К.М.Г., с ЕГН **********, заповед с рег. № 638/04.10.2018г., издадена от М.Н.на длъжност разузнавач в сектор „КП“ при Първо РУ на МВР - Добрич, с която на основание чл.72, ал.1, т.1 от ЗМВР, във вр. чл.215 от НК, му е наложена принудителна административна мярка “задържане за срок от 24 часа”.ОСЪЖДА ОД на МВР – Добрич да заплати на К.М.Г., с ЕГН **********,***, сумата от 410, 97 лева, разноски за първата инстанция. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 11.12.2018г.
18 Административно дело No 631/2018 ДОПК Х.Т.Х. ДИРЕКТОРА НА ТД НА НАП - ВАРНА Определение от 3.12.2018г.
СЪДЪТ, на основание чл. 159, т. 8 от АПК, във връзка с чл. 155, ал. 1 от АПК, поради оттегляне на оспорването, по което е образувано настоящото производство, О П Р Е Д Е Л И: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на Х.Т.Х. с вх. № 2425/16.10.18 г. по описа на Административен съд – Добрич. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 631/2018 г. по описа на Административен съд – Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба и протест в 7-дневен срок от днес за страните.
В законна сила на 11.12.2018г.
19 Административно дело No 25/2018 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 С.В.С. НАЧАЛНИКА НА СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР ГРАД ДОБРИЧ Решение от 23.2.2018г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването по жалба вх. № 69/ 10.01.2018 г. от С.В.С., ЕГН **********,***, на Заповед № 18 – 0851 - 000009/ 05.01.2018 г., издадена от Началник Сектор към ОДМВР Добрич, Сектор „Пътна полиция“. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 - дневен срок от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 12.12.2018
Административно дело № 4276/2018
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 73/23.02.2018 г. по адм.д. № 25/2018 г. на ДАС. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 12.12.2018г.
20 Административно наказателно дело (К) No 568/2018 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ ЕКОФРУКТ ЕООД Решение от 12.12.2018г.
ОТМЕНЯ решение № 30/ 27.07.2018 г., постановено по НАХД № 27/2018 г. по описа на Районен съд - Тервел, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 08-000325/267 от 02.10.2017г., издадено от директора на Дирекция „Инспекция по труда“ – Добрич, с което на „Екофрукт“ ЕООД, ЕИК 116532632, със седалище и адрес на управление с.Зърнево, общ.Тервел, обл. Добрич, представлявано от управителя Н.И.С. – Д., е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 1500 лева, на основание чл.413, ал.2 от КТ, за нарушение на чл.43 от Наредба № 7/23.09.1999г. Решението е окончателно.
В законна сила на 12.12.2018г.
21 Административно наказателно дело (К) No 638/2018 ЗАНН: НАП МД ТРЕЙДИНГ БГ ЕООД ТД НА НАП - ВАРНА Решение от 12.12.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 332/31.08.2018г. по н.а.х.д. № 659/2018г. по описа на Районен съд - Добрич. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 12.12.2018г.
22 Административно наказателно дело (К) No 645/2018 ЗАНН, Закон за движението по пътищата И.С.Ц. СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 12.12.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 347/17.09.2018г., постановено по н.а.х.д. № 862/2018г. по описа на Районен съд – Добрич. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 12.12.2018г.
23 Административно наказателно дело (К) No 648/2018 ЗАНН: ДИТ КОНЦЕПТ ПРО ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Решение от 12.12.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 83/ 30.07.2018 г. по НАХД № 110/ 2018 год. по описа на Районен съд – Каварна. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 12.12.2018г.
24 Административно дело No 621/2018 ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община БЛЯКСТОУН ГРУП ООД КМЕТА НА ОБЩИНА БАЛЧИК Определение от 29.11.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 621 по описа на Добричкия административен съд за 2018г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд на Република България с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението от жалбоподателя.
В законна сила на 14.12.2018г.
25 Административно дело No 671/2017 Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ КМЕТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ Решение от 19.4.2018г.
ОТХВЪРЛЯ подадения от прокурор при Окръжна прокуратура - Добрич протест с искане за прогласяване нищожността на Заповед №1249/28.10.2015 г. на Кмета на Община Добрич, като неоснователен. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 17.12.2018
Административно дело № 6852/2018
ОСТАВЯ В СИЛА Решене № 155 от 19.04.2018г., постановено по адм. дело № 671/2017г. по описа на Административен съд - Добрич. Решението е окончателно.
В законна сила на 17.12.2018г.
26 Административно наказателно дело (К) No 637/2018 ЗАНН: ДИТ ТОДОР ВАСИЛЕВ ТОДОРОВ, ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Решение от 17.12.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 82 от 26.07.2018 г. на Районен съд Каварна, постановено по нахд № 68/2018 г., по описа на същия съд. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 17.12.2018г.
27 Административно наказателно дело (К) No 664/2018 ЗАНН, Закон за движението по пътищата РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО В.Ц.Д. Решение от 17.12.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 39 от 05.10.2018 г. на Районен съд Генерал Тошево, постановено по нахд № 169/2018 г., по описа на същия съд. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 17.12.2018г.
28 Административно наказателно дело (К) No 665/2018 ЗАНН: ДИТ ВРЦ-МЕНИДЖМЪНТ ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Решение от 17.12.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 146 от 13.09.2018 г. на Районен съд Балчик, постановено по нахд № 53/2018 г., по описа на същия съд. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 17.12.2018г.
29 Административно наказателно дело (К) No 666/2018 ЗАНН: ИААА Е.Д.А. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ Решение от 17.12.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 351/ 18.09.2018 г. по НАХД № 4/ 2018 год. по описа на Районен съд - Добрич. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 17.12.2018г.
30 Административно наказателно дело (К) No 676/2018 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ К.- С.П. ЕТ Решение от 17.12.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 37 от 01.10.2018 г., постановено по АНД № 59/2018 г. по описа на Районен съд - град Тервел и вместо него постановява: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №08-000417/373 от 01.12.2017 г. на Директора на Дирекция "Инспекция по труда" гр. Добрич, с което на ЕТ „КАТИ – С.П.“***, на основание чл. 416, ал. 5 от КТ, във вр. с чл. 414, ал. 3 от КТ е наложена имуществена санкция в размер на 1500 / хиляда и петстотин лева/ за извършено нарушение на чл.63, ал.2 във връзка с ал.1 от КТ. Решението е окончателно.
В законна сила на 17.12.2018г.
31 Административно наказателно дело (К) No 678/2018 ЗАНН, Закон за движението по пътищата И.Н.М. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - СИЛИСТРА Решение от 17.12.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №214/25.10.2017 г. по н.а.х.д. №494/2017 г. на РС – Тутракан. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 17.12.2018г.
32 Административно наказателно дело (К) No 683/2018 ЗАНН, Закон за движението по пътищата СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Н.Т. Решение от 17.12.2018г.
ОТМЕНЯ Решение №35 от 10.09.2018 г., постановено по н.а.х.д. №205/2018 г., РС гр. Ген. Тошево ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на РС гр. Ген. Тошево. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 17.12.2018г.
33 Административно наказателно дело (К) No 548/2018 Възобновяване на КАНД НАБЛЮДАВАЩ ПРОКУРОР В РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ - ПЕТКО ТУХЧИЕВ Х.М.Х.,
РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - ВАРНА
Решение от 18.12.2018г.
ВЪЗОБНОВЯВА административнонаказателното производство, приключило с влязло в сила на 20.04.2016г. наказателно постановление № 228/ 30.03.2016г. на Директора на РДГ-Варна. ОТМЕНЯ наказателно постановление № 228/ 30.03.2016г. на Директора на РДГ-Варна, с което на Х.М.Х. с ЕГН ********** ***, за нарушение на чл.213, ал.1,т.1 от Закона за горите, на основание чл.275, ал.1,т.2 от същия закон и чл.53, ал.1 и ал.2 от ЗАНН му е наложено административно наказание глоба в размер на 70 лева. ПРЕКРАТЯВА административнонаказателното производство, образувано по повод на АУАН № 000252/02. 02 .2016г.,съставен от Пл. Йорданов на длъжност горски надзирател при ДГС-Добрич. ВЪЗОБНОВЯВА административнонаказателното производство, приключило с влязло в сила на 20.04.2016г. наказателно постановление № 229/ 30.03.2016г. на Директора на РДГ-Варна. ОТМЕНЯ наказателно постановление № 229/ 30.03.2016г. на Директора на РДГ-Варна, с което на Х.М.Х. с ЕГН ********** ***, за нарушение на чл.213, ал.1,т.2 от Закона за горите, на основание чл.275, ал.1,т.2 от същия закон и чл.53, ал.1 и ал.2 от ЗАНН му е наложено административно наказания глоба в размер на 70 лева. ПРЕКРАТЯВА административнонаказателното производство, образувано по повод на АУАН № 000253/02. 02 .2016г.,съставен от Пл. Йорданов на длъжност горски надзирател при ДГС-Добрич. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 18.12.2018г.
34 Административно дело No 659/2018 Подзаконови нормативни актове- тройни състави П.Т.З. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДОБРИЧ Определение от 5.11.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.Т.З. *** против т.1, Регионална библиотека “Дора Габе” от чл.53 на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община град Добрич, с която е предвидено заплащане на такса в размер на 2, 00 лева за издаване на читателска карта за идентификация с баркод и е определен кръгът на лицата, които са освободени от заплащане на такава такса. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 659/2018г. по описа на Административен съд – Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 18.12.2018
Административно дело № 14640/2018
ОСТАВЯ В СИЛА определение № 348/05.11.2018 г. постановено по адм.д. № 659/2018 г. на Административен съд - Добрич. Определението е окончателно.
В законна сила на 18.12.2018г.
35 Административно дело No 56/2017 Закон за министерство на вътрешните работи Н.С.Б. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 23.6.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на Н.С. ***, заповед с рег. № 357з-113/19.01.2017 год. на директора на ОД на МВР - Добрич, с която на жалбоподателя, на основание чл.194, ал.2, т.2 от ЗМВР, във вр. чл.200, ал.1, т.11, пр.1 и чл.201, ал.1, т.2 от ЗМВР, във вр. §1, т.22 от ДР на ЗМВР и чл.204, т.3 от ЗМВР, е наложено дисциплинарно наказание “забрана за повишаване в длъжност” за срок от една година, считано от датата на връчване на заповедта. ОСЪЖДА ОД на МВР – Добрич да заплати на Н.С. *** сумата от 410 лева, сторени разноски по делото пред първата инстанция. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му до страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 20.12.2018
Административно дело № 10276/2017
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 282/23.06.2017 г. постановено по адм. дело № 56/2017 г. по описа на Административен съд - Добрич. Решението е окончателно.
В законна сила на 20.12.2018г.
36 Административно дело No 624/2017 Закон за движението по пътищата Н.И.И. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОД НА МВР ГР. ДОБРИЧ , РУ АЛБЕНА Решение от 20.12.2017г.
ОТМЕНЯ заповед за прилагане на ПАМ №17-3394-000149 от 14.10.2017г. на началник група към ОДМВР – Добрич, РУ Албена, оправомощен със заповед № 357з-815/19.04.2017 г. на директора на ОД на МВР – Добрич, с която на основание чл.171, т.2а от ЗДвП на Н.И.И. *** е наложена принудителна административна мярка – прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 350 дни чрез отнемане на СРМПС № 007241797 и 2 броя табели с рег.№ ТХ2968АК ОСЪЖДА РУ Албена при ОД на МВР – Добрич да заплати на Н.И.И. ЕГН ********** *** сумата от 410,00 лева, сторени разноски по делото за първата инстанция. РЕШЕНИЕТО може да се оспорва с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 20.12.2018
Административно дело № 1194/2018
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 513/20.12.2017г. по АД № 624/2017г. на АС - Добрич. Осъжда ОД на МВР - Добрич да заплати на Н.И.И. разноски по делото в размер на 500 лв. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 20.12.2018г.
37 Административно дело No 680/2017 Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ КМЕТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ Решение от 12.4.2018г.
ОТХВЪРЛЯ протест вх. № 2780/ 14.12.2017 г., подаден от прокурор в Окръжна прокуратура гр. Добрич Веселин Вичев, срещу Заповед № 1053/ 26.08.2016 г. на Кмета на Община град Добрич, с която на основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 38, ал. 2 от ЗОС и чл. 61, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет град Добрич и одобрен на 13.07.2016 г. проект за пристройка към съществуващ самостоятелен обект в сграда – жилище, апартамент и във връзка със заявление № 94В – 00 – 485/ 03.08.2016 г. е учредено право на пристрояване върху 8.68 кв. м на В.А.Д., ЕГН **********,***. Решението е постановено при участието на заинтересованото лице В.А.Д., ЕГН **********,***. Решението може да се обжалва пред Върховния Административен съд с касационна жалба/протест в четиринадесетдневен срок, считано от съобщението за постановяването му и връчването на препис от съдебния акт на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 20.12.2018
Административно дело № 6492/2018
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 144/12.04.2018г. по АД № 680/2017г. на АС - Добрич. Решението е окончателно.
В законна сила на 20.12.2018г.
38 Административно наказателно дело (К) No 639/2018 ЗАНН: КЗП А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - РД ВАРНА Решение от 20.12.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 326/27.08.2018 год., постановено по нахд № 557/2018 год. по описа на Районен съд – Добрич. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 20.12.2018г.
39 Административно дело No 125/2018 Закон за отбраната и въоръжените сили на РБ П.К.В. КОМАНДИР НА ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 26600 Решение от 28.6.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед № ЛС-17 от 22.12.20179 г. на Командира на Веонно формирование 26600 – с.Братово, област Бургас, с която е наложено дисциплинарно наказание "уволнение" на старшина П.К.В. с ЕГН **********, на длъжност „Старши майстор по УКВ радиокомуникации“ в „Опорен комуникационен център“ в комуникационно информационния възел на Военно формирование 28 770 – Балчик. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба, подадена чрез Административен съд Добрич пред Върховния административен съд в 14 (четиринадесет) дневен срок, считано от връчването на препис от съдебния акт на страните и съобщение за постановяването му.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 21.12.2018
Административно дело № 125/2018
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 261/28.06.2018г. постановено по АД № 125/2018г. по описа на Административен съд - Добрич. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 21.12.2018г.
40 Административно наказателно дело (К) No 685/2018 ЗАНН: Здравна инспекция РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ДОБРИЧ ДАВИДЕЛЛИ ЕООД Решение от 21.12.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 363/26.09.2018 год. по нахд № 389/2018 год. по описа на Районен съд – Добрич, осемнадесети състав. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване
В законна сила на 21.12.2018г.
41 Административно дело No 603/2018 Закон за подпомагане на земеделските производители Н.М.Б. ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Определение от 28.11.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба от Н.М.Б. за против Акт за прекратяване на ангажимент по мярка 10 „Агроекология и климат“ от ПРСР 2014-2020, за кампания 2016г., с изх.№01-6500/2447#5 от 18.10.2017г. на Зам.изпълнителния директор на ДФЗ-РА, с който акт е прекратен ангажимент на Н.М.Б. по програмата, по направление „Поддържане на местообитанията на зимуващите видове гъски и ливаден блатар, в обработваеми земи с орнитологично значение (ВПС-4.1)“. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по АД №603/2018г. по описа на Административен съд – Добрич. Определението подлежи на обжалване, с частна жалба, пред Върховен административен съд, в седемдневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 22.12.2018г.