Административен съд - Добрич
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.11.2019г. до 30.11.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 55/2019 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 СВОБОДА АД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Докладчик:
ТЕОДОРА А. МИЛЕВА
Решение от 22.3.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „СВОБОДА“ АД, със седалище и адрес на управление гр. Добрич, ул. „Калиакра“ №57, представлявано от Изп. Директор С.Д.Щ. против принудителна административна мярка "задължително предписание" по чл.404, ал.1 от КТ, обективирана в Протокол №ПР1815113 за извършена проверка от 24.04.2018 г., наложена от служители на дирекция "Инспекция по труда“ гр. Добрич с искане за обявяване на неговата нищожност. ОСЪЖДА „СВОБОДА“ АД ЕИК 834053448, със седалище и адрес на управление гр. Добрич, ул. „Калиакра“ №57, представлявано от Изп. Директор С.Д.Щ. да заплати на Дирекция „Инспекция по труда“ гр. Добрич сторените по делото съдебно-деловодни разноски в размер на 100 /Сто/ лева. Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Разпореждане от 1.8.2019
Административно дело № 8487/2019
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на „Свобода“ АД против решение № 102 от 22.03.2019 г., постановено по адм. дело № 55/2019 г. по описа на Административен съд – Добрич. ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по адм. дело № 8487/2019 г. по описа на Върховния административен съд. Разпореждането подлежи на обжалване в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред тричленен състав на Върховния административен съд. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частна жалба на „Свобода“ АД срещу разпореждане № 11672 от 01.08.2019 г. на председателя на Шесто отделение на Върховния административен съд по адм. д. № 8487/2019 г. по описа на Върховения административен съд. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 11531 по описа на Върховния административен съд за 2019 година. Определението подлежи на обжалване пред петчленен състав на Върховния административен съд в 7 дневен срок от съобщението до жалбоподателя за постановяването му.
В законна сила на 1.11.2019г.
2 Административно наказателно дело (К) No 517/2019 ЗАНН: ДАМТН ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ДОБРИЧ АД РЕГИОНАЛЕН ОТДЕЛ МЕТРОЛОГИЧЕН НАДЗОР СЕВЕРОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ КЪМ ГД МЕТРОЛОГИЧЕН НАДЗОР Председател:
КРАСИМИРА К. ИВАНОВА
Докладчик:
СИЛВИЯ М. САНДЕВА-ИВАНОВА
Решение от 1.11.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 240 от 24.06.2019 г., постановено по нахд № 287/2019 г. по описа на Районен съд - Добрич. Решението е окончателно.
В законна сила на 1.11.2019г.
3 Административно дело No 522/2019 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 П.М.П. НАЧАЛНИКА НА РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ГЕН. ТОШЕВО КЪМ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Докладчик:
НЕЛИ И. КАМЕНСКА
Решение от 1.11.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.М.П. от гр.Генерал Тошево, срещу Заповед № 19-0265-000078 от 02.08.2019 г., издадена от началника на Районно управление на МВР гр.Генерал Тошево към ОД на МВР-Добрич. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 1.11.2019г.
4 Административно дело No 591/2019 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. И.А.П. КМЕТА НА ОБЩИНА БАЛЧИК Докладчик:
КРАСИМИРА К. ИВАНОВА
Определение от 21.10.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.А.П.,***, срещу Мълчалив отказ на Кмета на община Балчик да издаде заповед за премахване на незаконен строеж – ограда, изградена от Х.Т.Я., собственик на ПИ с идентификатор 02508.51.51, УПИ ХХVІІІ в кв. 12 по плана на вилна зона „Бели скали“, гр. Балчик, по Заявление вх. № 94 – 00 – 1423/ 06.08.2019 г. на И.А.П.. ОСЪЖДА И.А.П.,***, вилна зона „Белите скали“, ул. „Десета“ № 78 да заплати на Община Балчик сумата от 100 лв. (сто лева) разноски по делото за юрисконсултско възнаграждение. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 591/2019 г. по описа на Административен съд - Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 1.11.2019г.
5 Административно дело No 406/2019 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАВАРНА Докладчик:
ТЕОДОРА А. МИЛЕВА
Решение от 7.10.2019г.
ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на разпоредбата на чл.8, ал.2, т.8 от Наредба за рекламно-информационните елементи на територията на община Каварна, приета от Общински съвет Каварна с Решение №92.8.4.2004 по Протокол №8 от 06.04.2004 г. ОСЪЖДА Общински съвет Каварна да заплати на Окръжна прокуратура - Добрич направените по делото разноски в размер на 20.00 лв. /двадесет лева/. Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи. В случай на неподаване на касационна жалба или ако тя бъде отхвърлена, решението да се обнародва по реда на чл.37, ал.3 от ЗНА и чл.22, ал.2 от ЗМСМА във вр. с чл.194 от АПК.
В законна сила на 2.11.2019г.
6 Административно дело No 409/2019 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАВАРНА Докладчик:
ТЕОДОРА А. МИЛЕВА
Решение от 8.10.2019г.
ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на разпоредбата на чл.9, ал.2 в частта „….снабдено с писмен документ за изразено съгласие от някое от посочените лица“ от Наредба №1 за осигуряване на обществения ред, опазване на околната среда и собствеността на територията на община Каварна, приета с Решение №51 по Протокол №8 от 01.03.2016 г. на общински съвет Каварна. ОТМЕНЯ по протест на Окръжна прокуратура – Добрич разпоредбата на чл.48, ал.2 и ал.3 от Наредба №1 за осигуряване на обществения ред, опазване на околната среда и собствеността на територията на община Каварна, приета с Решение №51 по Протокол №8 от 01.03.2016 г. на общински съвет Каварна. ОСЪЖДА Общински съвет Каварна да заплати на Окръжна прокуратура - Добрич направените по делото разноски в размер на 20.00 лв. /двадесет лева/. Решението може да се обжалва пред Върховния Административен съд с касационна жалба в четиринадесетдневен срок, считано от съобщението за постановяването му и връчването на препис от съдебния акт на страните. След влизането му в сила решението да се обнародва по реда на чл. 194 от АПК.
В законна сила на 2.11.2019г.
7 Административно наказателно дело (К) No 565/2019 ЗАНН: ДАМТН ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР ОБЩИНА ДОБРИЧКА Председател:
КРАСИМИРА К. ИВАНОВА
Докладчик:
ТЕОДОРА А. МИЛЕВА
Решение от 4.11.2019г.
ОТМЕНЯ Решение № 288/22.07.2019 г., постановено по нахд. № 1605/2018 г. по описа на Районен съд гр. Добрич, и вместо него ПОСТАНОВЯВА:ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № НЯСС-439/29.11.2018 г., издадено от заместник -председателя на ДАМТН - гр. София по налагане на имуществена санкция на Община Добрич в размер на 4000 лв. на основание чл.200, ал.1, т.39 от Закона за водите, като НАМАЛЯВА размера на санкцията от 4000 /четири хиляди/ лева на 1000 /хиляда/ лева. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 4.11.2019г.
8 Административно наказателно дело (К) No 581/2019 ЗАНН: ДИТ ГЕРГАНА - ДЕНИЦА ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Председател:
КРАСИМИРА К. ИВАНОВА
Докладчик:
СИЛВИЯ М. САНДЕВА-ИВАНОВА
Решение от 4.11.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 65/05.07.2019 г. по НАХД № 147/ 2018 година по описа на Районен съд - Каварна. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 4.11.2019г.
9 Административно наказателно дело (К) No 582/2019 ЗАНН: ДИТ ГЕРГАНА - ДЕНИЦА ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Председател:
КРАСИМИРА К. ИВАНОВА
Докладчик:
ТЕОДОРА А. МИЛЕВА
Решение от 4.11.2019г.
ОТМЕНЯ Решение №67/10.07.2019 г., постановено по нахд № 153/2018 г. по описа на Районен съд – Каварна, с което е потвърдено НП № 08-000526/304 от 14.11.2017 г. на директора на Дирекция „Инспекция по труда“ гр. Добрич, с което на „Г-Д“ ЕООД гр. Каварна на основание чл. 415, ал.1 от КТ, е наложена имуществена санкция в размер на 1 500 лева, и вместо него ПОСТАНОВИ: ИЗМЕНЯ Наказателно постановление №08-000526/304 от 14.11.2017 г. на директора на Дирекция „Инспекция по труда“ гр. Добрич, с което на „Г-Д“ ЕООД гр. Каварна, на основание чл. 415, ал.1 от КТ, е наложена имуществена санкция в размер на 1 500 лева, като на основание чл.415в, ал.1 от КТ НАМАЛЯВА размера на наложената санкция от 1500 (хиляда и петстотин) лева на 100 (сто) лева. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.
В законна сила на 4.11.2019г.
10 Административно наказателно дело (К) No 626/2019 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ ДЕЛТА ИНВЕСТМЪНТ ГРУП ЕООД Председател:
КРАСИМИРА К. ИВАНОВА
Докладчик:
ТЕОДОРА А. МИЛЕВА
Решение от 4.11.2019г.
ОТМЕНЯ Решение № 103 от 13.08.2019 г. по НАХД № 218/ 2018 г. по описа на Районен съд – Балчик, КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 08-000648/206 от 08.05.2018 г. на Директора на Дирекция “Инспекция по труда” – Добрич, с което на “Д.И.Г.” ЕООД, гр. Варна, ЕИК 2012022576, за нарушение по чл. 61, ал. 1, във връзка чл. 62, ал. 1 от КТ, на основание чл. 416, ал. 5 във връзка с чл. 414, ал. 3 от КТ, е наложена имуществена санкция в размер на 1500 лева. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 4.11.2019г.
11 Административно дело No 409/2018 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Н.2.-Х.Х. ЕТ КМЕТА НА ОБЩИНА КАВАРНА Докладчик:
КРАСИМИРА К. ИВАНОВА
Решение от 8.10.2018г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването по жалба на ЕТ „****- Х.Х.", ЕИК ****, със седалище и адрес на управление град Каварна, ул.”****” № 5, ет. 1, ап. 2, представляван от Х.М.Х., срещу Заповед № 458/ 05.06.2017 г. на Кмета на община Каварна. ОСЪЖДА ЕТ „****- Х.Х.", ЕИК ****, със седалище и адрес на управление град Каварна, ул.”****” № 5, ет. 1, ап. 2, представляван от Х.М.Х.,*** съдебно - деловодни разноски в размер на 200 лв. (двеста лева). Решението подлежи на обжалване в четиринадесетдневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му пред Върховния административен съд на Република България.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 17.7.2019
Административно дело № 14338/2018
Оставя без разглеждане касационната жалба на ЕТ "****- Х.Х." против решение № 398/08.102018г. по административно дело № 409/2018г. на Административен съд - Добрич. Прекратява производството по адм. дело № 14338/2018г. по описа на Върховен административен съд. ЧАД № 12187/2019г. по описа на Върховен административен съд: Определение № 14921/05.11.2019г. - ОСТАВЯ В СИЛА определение № 11107/17.07.2019г. па АД № 14338/2018г. по описа на ВАС, второ отделение.
В законна сила на 5.11.2019г.
12 Административно дело No 562/2018 Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост - конкурси СТЕФАНОВИ 2017 ЕООД,
Д.В.С.
КМЕТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ Докладчик:
МИЛЕНА С. МАРКОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 19.12.2018г.
ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕТО на „ СТЕФАНОВИ 2017“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Добрич, ***, представлявано от А.Н.С. и на Д.В.С. ***, срещу заповед № 957 / 20.08. 2018г. на Кмета на община Добрич, в частта за магазин № 1 и № 2 на Микропазар “Христо Ботев” по тръжни книжа обект № 12 и обект №13. ОСЪЖДА „ СТЕФАНОВИ 2017“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Добрич, ***, представлявано от А.Н.С. и Д.В.С. ЕГН ********** ***, да заплатят солидарно на А.Х.Е. ЕГН ********** ***, сумата от 500 (петстотин) лева. ОСЪЖДА „ СТЕФАНОВИ 2017“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Добрич, ***, представлявано от А.Н.С. и Д.В.С. ЕГН ********** ***, да заплатят солидарно на „Аквой прима“ ЕООД, с ЕИК 202209431, със седалище и адрес на управление гр.Добрич, ж.к.“Дружба, бл.21, вх.В, ап.5, представлявано от В.М.В., сумата от 500 (петстотин) лева. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на Република България в 14-дневен срок от получаване на съобщението. На основание чл.138,ал.1 от АПК,препис от решението да се изпрати на страните. Решението е постановено при участието на заинтересованите страни Д.Н.Д. ***А.С.“***, с представляващ А.Н.С., А.Х.Е. ***, „АКВОЙ ПРИМА“ ЕООД, гр.Добрич, с представляващ В.М.В. и Й.Г.И. ***.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 5.11.2019
Административно дело № 3668/2019
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 551/19.12.2019г. постановено по АД № 562/2018г. по описа на Административен съд - Добрич.ОСЪЖДА "СТЕФАНОВИ 2017" ЕООД, ЕИК 204490443 със седалище и адрес на управление в гр.Добрич, ул."Панайот Хитов" № 1-В-4-10 и Д.В.С. с постоянен адрес ***-4-10 да заплатят по 500 /петстотин/ лева на "Аквой прима" ЕООД с ЕИК 202209431, А.Х.Е. *** и Й.Г.И. *** разноски по делото.Решението е окончателно.
В законна сила на 5.11.2019г.
13 Административно наказателно дело (К) No 527/2019 ЗАНН, Закон за движението по пътищата В.А.Д. СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Председател:
КРАСИМИРА К. ИВАНОВА
Докладчик:
СИЛВИЯ М. САНДЕВА-ИВАНОВА
Решение от 6.11.2019г.
ОТМЕНЯ решение № 261/01.07.2019 г., постановено по н.а.х.д. № 616/2019г. по описа на Районен съд – Добрич, като ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ наказателно постановление № 19-0851-000266/11.03.2019г. на началник група към ОДМВР – Добрич, сектор „Пътна полиция“, с което на основание чл.177, ал.3, т.2 от ЗДвП на В.А.Д., с ЕГН **********,***, е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 500 лева за извършено нарушение на чл.6, т.1 от ЗДвП. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 6.11.2019г.
14 Административно дело No 658/2018 Закон за данъка върху доходите на физическите лица С.К.П. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОДОП ВАРНА ПРИ ЦУ НА НАП - СОФИЯ Докладчик:
НЕЛИ И. КАМЕНСКА
Решение от 18.4.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.К.П. с ЕГН ********** *** срещу Ревизионен акт № Р-0300817008273-091—001/25.07.2018 г. в частта му, която е потвърдена с Решение № 254 от 15.10.2018 г. на директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“- Варна при ЦУ на НАП, С КОИТО СА УСТАНОВЕНИ задължения за данък върху доходите на физическите лица за 2011 г. в размер на 3107,71 лв. главница и 1971,14 лв. лихва и за 2015 г. в размер на 234,95 лв. главница и 53,20 лв. лихви. ОСЪЖДА С.К.П. с ЕГН ********** *** да заплати на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“-Варна при ЦУ на НАП сумата от 463,98 лева – разноски по делото за юрисконсултско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба, подадена чрез Административен съд - Добрич пред Върховен административен съд на РБ в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Административно дело № 6411/2019
ОТМЕНЯ решение № 168/18.04.2019г. на Административен съд - Добрич постановено по АД № 658/2018г. в частта му, в която е отхвърлена жалбата на С.К.П. *** против оспорената част от РА № Р-030000817008273-091-001/25.07.2018г. издаден от органи по приходите при ТД на НАП - Варна, относно установеното с него задължение за данък по чл.48 ал.1 ЗДДФЛ за 2015г. в размер на 234,95лв. и лихва - 53,20 лв., и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ РА № Р- 03000817008273-091-001/25.07.2018г. издаден от органи по приходите при ТД на НАП- Варна, в частта му в която е установено С.К.П. *** задължение за данък по чл.48 ал.1 ЗДДФЛ за 2015г. в размер на 234,95 лв. и лихва 53,20 лв. ОСЪЖДА С.К.П., ЕГН ********** с адрес *** да заплати на НАП - Дирекция "Обжалване и данъчно осигурителна практика" - Варна, ЦУ на НАП разноски за касационната инстанция в размер на 598,35 лв. ОСЪЖДА НАП- Дирекция обжалване и данъчно осигурителна практика" - Варна при ЦУ на НАП да заплати на С.К.П., ЕГН ********** с адрес *** разноски за двете съдебни производства в общ размер 65,12 лв. ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата му част, вкл. в частта му за разноските. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 7.11.2019г.
15 Административно дело No 310/2019 Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми Ч.- Д.И. ЕТ КМЕТА НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ Докладчик:
КРАСИМИРА К. ИВАНОВА
Определение от 28.10.2019г.
СЪДЪТ на основание чл. 159, т. 1 от АПК, Административен съд – Добрич, І – ви състав, О П Р Е Д Е Л И: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба с вх. № 1415/13.05.19 г. на АдмС - Добрич против писмо № ТС-71-888/18.04.19 г. на Кмета на Община Тервел. ПРЕКРАТЯВА производството па АД 310/19 г. по описа на АдмС - Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7- дневен срок от днес за жалбоподателя и от получаване на съобщението за ответника.
В законна сила на 8.11.2019г.
16 Административно наказателно дело (К) No 453/2019 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Д.Г.К. СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Председател:
КРАСИМИРА К. ИВАНОВА
Докладчик:
МИЛЕНА С. МАРКОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 8.11.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №215 от 10.06.2019 г., постановено по АНД №584/2017 г. по описа на Районен съд гр. Добрич. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 8.11.2019г.
17 Административно наказателно дело (К) No 459/2019 ЗАНН: ДНСК Г.Ж.И. РДНСК ДОБРИЧ Председател:
КРАСИМИРА К. ИВАНОВА
Докладчик:
МИЛЕНА С. МАРКОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 8.11.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 82 от 06.06.2019 г., постановено по нахд № 15/ 2019 г. по описа на Районен съд – Балчик. Решението е окончателно.
В законна сила на 8.11.2019г.
18 Административно наказателно дело (К) No 467/2019 ЗАНН: ДАМТН ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ДОБРИЧ АД ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР Председател:
КРАСИМИРА К. ИВАНОВА
Докладчик:
МИЛЕНА С. МАРКОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 8.11.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 47 от 27.5.2019 г. по НАХД № 65/ 2019 г. по описа на Районен съд - Каварна. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 8.11.2019г.
19 Административно наказателно дело (К) No 468/2019 ЗАНН: ДАМТН ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ДОБРИЧ АД ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР Председател:
КРАСИМИРА К. ИВАНОВА
Докладчик:
МИЛЕНА С. МАРКОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 8.11.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 44 от 21.5.2019 г. по НАХД № 61/ 2019 г. по описа на Районен съд - Каварна. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 8.11.2019г.
20 Административно наказателно дело (К) No 473/2019 ЗАНН: Патентно ведомство ДИ-ВО ЕООД ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Председател:
КРАСИМИРА К. ИВАНОВА
Докладчик:
НЕЛИ И. КАМЕНСКА
Решение от 8.11.2019г.
ОТМЕНЯ Решение № 77/04.06.2019 г., постановено по нахд № 20 по описа на Районен съд –Балчик за 2019 г., като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 158/2018 от 27.12.2018 г., издадено от председателя на Патентно ведомство на Република България, с което на ****“ ЕООД, ЕИК 200211490, със седалище и адрес на управление в гр.Добрич, ул.“Васил Петлешков № 28, представлявано от управителя, Д.А.С., за нарушение на чл.81, ал.1 от ЗМГО, е наложена имуществена санкция от 2 500 лв., като ОПРЕДЕЛЯ имуществена санкция в размер на 1 000 (хиляда) лева. Решението е окончателно.
В законна сила на 8.11.2019г.
21 Административно наказателно дело (К) No 481/2019 ЗАНН: ДНСК РДНСК ДОБРИЧ Н.Т.Н. Председател:
КРАСИМИРА К. ИВАНОВА
Докладчик:
НЕЛИ И. КАМЕНСКА
Решение от 8.11.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 83 от 06.06.2019 г., постановено по нахд № 16/ 2019 г. по описа на Районен съд – Балчик. Решението е окончателно.
В законна сила на 8.11.2019г.
22 Административно наказателно дело (К) No 495/2019 ЗАНН: ДИТ ТЕХНОПЕТ ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Председател:
КРАСИМИРА К. ИВАНОВА
Докладчик:
МИЛЕНА С. МАРКОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 8.11.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №197/23.05.2019 г. по НАХД № 1010/2018 година по описа на Районен съд - Добрич. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 8.11.2019г.
23 Административно наказателно дело (К) No 501/2019 ЗАНН: НАП И.Т.К. ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП - ВАРНА Председател:
КРАСИМИРА К. ИВАНОВА
Докладчик:
НЕЛИ И. КАМЕНСКА
Решение от 8.11.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 222 от 12.06.2019 г., постановено по нахд № 550/ 2019 г. по описа на Районен съд – Добрич. Решението е окончателно.
В законна сила на 8.11.2019г.
24 Административно дело No 519/2019 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШАБЛА Докладчик:
МИЛЕНА С. МАРКОВА-ГЕОРГИЕВА
Определение от 22.10.2019г.
С оглед изложеното и на осн. чл. 159, т. 3 от АПК, СЪДЪТ О П Р Е Д Е Л И: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба с вх. № 2285/08.08.19 г. на Областен управител на област Добрич. ОСЪЖДА Община Шабла да заплати на Областна администрация на област Добрич сумата от 120 лв., разноски по делото, представляващи юрисконсултско възнаграждение от 100 лв. и 20 лв. такса за обнародване на оспорването в ДВ. ОТХВЪРЛЯ искането за юрисконсултско възнаграждение за разликата до 200 лв., като неоснователно. ПРЕКРАТЯВА производството по АД 519/19 г. по описа на АдмС-Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване/протест в 7-дневен срок от днес за жалбоподателя и прокуратурата, и от получаване на съобщението за ответника.
В законна сила на 8.11.2019г.
25 Административно наказателно дело (К) No 525/2019 ЗАНН, Закон за движението по пътищата А.Н.П. ПЪРВО РУ ПРИ ОД НА МВР ДОБРИЧ Председател:
КРАСИМИРА К. ИВАНОВА
Докладчик:
МИЛЕНА С. МАРКОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 8.11.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №276 от 12.07.2019 г., постановено по нахд №560/2019 г. по описа на Районен съд гр. Добрич. Решението е окончателно.
В законна сила на 8.11.2019г.
26 Административно наказателно дело (К) No 526/2019 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Д.М.М. СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Председател:
КРАСИМИРА К. ИВАНОВА
Докладчик:
МИЛЕНА С. МАРКОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 8.11.2019г.
ОТМЕНЯ решение № 262/03.07.2019 г., постановено по н.а.х.д. № 283/2019г. по описа на Районен съд – Добрич, като ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ наказателно постановление № 18-0851-002632/15.01.2019г. на началника на сектор „Пътна полиция“ към ОДМВР – Добрич, с което на основание чл.177, ал.3, т.2 от ЗДвП на Д.М.М., с ЕГН **********,***, е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 500 лева за извършено нарушение на чл.6, т.1 от ЗДвП. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 8.11.2019г.
27 Административно дело No 555/2019 Закон за държавния служител Г.К.Г. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ Докладчик:
СИЛВИЯ М. САНДЕВА-ИВАНОВА
Решение от 8.11.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на Г.К.Г. с ЕГН ********** *** заповед № ЧР-01-2/20.08.2019 год. на областен управител на област Добрич, с която на основание чл.89, ал.2, т.1 и т.2 от ЗДСл на жалбоподателя е наложено дисциплинарно наказание “забележка”. ОСЪЖДА Областна администрация – Добрич да заплати на Г.К.Г. с ЕГН ********** *** сумата от 500 лева, сторени разноски по делото. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 8.11.2019г.
28 Административно дело No 594/2019 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШАБЛА Докладчик:
МИЛЕНА С. МАРКОВА-ГЕОРГИЕВА
Определение от 22.10.2019г.
С оглед изложеното и на осн. чл. 159, т. 3 от АПК, СЪДЪТ О П Р Е Д Е Л И: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба с вх. № 2546/17.09.19 г. на Областен управител на област Добрич. ОСЪЖДА Община Шабла да заплати на Областна администрация на област Добрич сумата от 120 лв., сторени по делото разноски, представляващи юрисконсултско възнаграждение от 100 лв. и 20 лв. такса за обнародване на оспорването в ДВ. ОТХВЪРЛЯ искането за юрисконсултско възнаграждение за разликата до 200 лв., като неоснователно. ПРЕКРАТЯВА производството по АД 594/19 г. по описа на АдмС-Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване/протест в 7-дневен срок от днес за жалбоподателя и прокуратурата, и от получаване на съобщението за ответника.
В законна сила на 8.11.2019г.
29 Административно дело No 671/2019 Изборен кодекс МЕСТНА КОАЛИЦИЯ ПП "НИКОЛА ПЕТКОВ" ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ГЕН.ТОШЕВО Докладчик:
КРАСИМИРА К. ИВАНОВА
Определение от 1.11.2019г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Местна коалиция ПП "Никола Петков" (Земеделски народен съюз) срещу Решение № 188 - МИ/ 28.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия Генерал Тошево за обявяване и допускане до участие на втори тур за кмет на с. Росица, Община Генерал Тошево, с което са допуснати до участие Георги Недев Недев, издигнат от КП „БСП за България“ и Димитричка В. Стоянова, издигната от МК ПП „Никола Петков“ (Земеделски народен съюз). ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 671/ 2019 г. по описа на Административен съд - Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 9.11.2019г.
30 Административно дело No 523/2018 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Е.Е.Ю.,
Б.Н.М.
КМЕТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ Докладчик:
СИЛВИЯ М. САНДЕВА-ИВАНОВА
Решение от 18.12.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Е.Е.Ю. с ЕГН ********** и Б.Н.М. с ЕГН **********,***, срещу заповед № 842 / 24.07.2018 год. на кмета на Община Добрич. ОСЪЖДА Е.Е.Ю. с ЕГН ********** и Б.Н.М. с ЕГН **********,***, да заплатят на община Добрич сумата от 100 лева, сторени разноски по делото. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване в 14 – дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на Република България.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 11.11.2019
Административно дело № 2437/2019
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 544/18.12.2018 г., постановено по АД № 523/2018 г. по описа на Административен съд - Добрич. Решението е окончателно.
В законна сила на 11.11.2019г.
31 Административно наказателно дело (К) No 504/2019 ЗАНН: НАП А.И.С. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ - ВАРНА В ЦУ НА НАП Председател:
КРАСИМИРА К. ИВАНОВА
Докладчик:
СИЛВИЯ М. САНДЕВА-ИВАНОВА
Решение от 11.11.2019г.
ОТМЕНЯ решение № 217 от 09.07.2019г. по нахд № 669/2019г. по описа на Районен съд – Добрич, КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ наказателно постановление № 431027-0029751/22.04.2019г. на началника на отдел “Оперативни дейности” – Варна към ЦУ на НАП, с което за извършено нарушение на чл.7, ал.1 от Наредба № Н-18/13.12.2006г. на МФ на ЕТ “А.– А.С.”, с БУЛСТАТ ХХХХХХХХХ, със седалище и адрес на управление: гр.Добрич, ул. “П.Р.С.” № ХХХ, представляван от А.И.С., с ЕГН **********, на основание чл.185, ал.2 от ЗДДС е наложена имуществена санкция в размер на 3000 лева. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 11.11.2019г.
32 Административно наказателно дело (К) No 551/2019 ЗАНН: Общини С.Д.М. ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ Председател:
КРАСИМИРА К. ИВАНОВА
Докладчик:
СИЛВИЯ М. САНДЕВА-ИВАНОВА
Решение от 11.11.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 264/05.07.2019г. по н.а.х.д. № 674/2019г. по описа на Районен съд – гр. Добрич. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 11.11.2019г.
33 Административно дело No 606/2019 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 П.К.К.И. НАЧАЛНИКА НА РУ - БАЛЧИК ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Докладчик:
СИЛВИЯ М. САНДЕВА-ИВАНОВА
Решение от 14.11.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.К.К. – И. с ЕГН ********** *** срещу заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 19-0240-000112/13.08.2019г., издадена от началника на РУ – Балчик при ОД на МВР – Добрич, с която на основание чл.171, т.2а от ЗДвП на жалбоподателката е наложена принудителна административна мярка – прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 190 дни чрез отнемане на СРМПС № 800189248 и 2 броя рег. табели с № ***. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 14.11.2019г.
34 Административно дело No 670/2019 Изборен кодекс В.Т.Б. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ДОБРИЧКА Докладчик:
СИЛВИЯ М. САНДЕВА-ИВАНОВА
Определение от 7.11.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Т.Б. против решение №153-МИ/28.10.19г. на ОИК Добричка. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 670/2019г. по описа на Административен съд - Добрич. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес за всички страни с частна жалба пред ВАС.
В законна сила на 14.11.2019г.
35 Административно наказателно дело (К) No 543/2019 ЗАНН: МВР И.К.З. ВТОРО РУ НА МВР - ДОБРИЧ Председател:
КРАСИМИРА К. ИВАНОВА
Докладчик:
НЕЛИ И. КАМЕНСКА
Решение от 15.11.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 258 от 01.07.2019 г., постановено по нахд № 140/2019 г. на Районен съд Добрич в частта, с която е потвърдено Наказателно постановление № 18-0255-000434 от 10.12.2018 г. на началника на Второ районно управление към ОД на МВР-Добрич, с което за нарушаване на чл.6, т.1 от Закона за движение по пътищата на И.К.З. с ЕГН **********, на основание чл.183, ал.3, т.6 от същия закон, е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 30 лева. ОТМЕНЯ Решение № 258 от 01.07.2019 г., постановено по нахд № 140/2019 г. на Районен съд Добрич в частта, с която е потвърдено Наказателно постановление № 18-0255-000434 от 10.12.2018 г. на началника на Второ районно управление към ОД на МВР-Добрич, с което за нарушаване на чл.186, ал.7 от Закона за движение по пътищата на И.К.З. с ЕГН **********, на основание чл.185 от същия закон, е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 20 лева, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 18-0255-000434 от 10.12.2018 г. на началника на Второ районно управление към ОД на МВР-Добрич, с което за нарушаване на чл.186, ал.7 от Закона за движение по пътищата на И.К.З. с ЕГН **********, на основание чл.185 от същия закон, е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 20 лева. Решението е окончателно.
В законна сила на 15.11.2019г.
36 Административно дело No 547/2019 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 БАЛЧЕВ 111 ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ВАРНА В ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ФИСКАЛЕН КОНТРОЛ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
КРАСИМИРА К. ИВАНОВА
Решение от 18.10.2019г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването по жалба на „***“ ЕООД, ЕИК , със седалище и адрес на управление: гр. Добрич, ул. „“ № 18, представлявано от В.В.Б., против Заповед за налагане на ПАМ № 300 – ФК/ 19.08.2019 г. на Началник отдел "Оперативни дейности" гр. Варна, в Главна дирекция "Фискален контрол" при ЦУ на НАП, с която е наложена ПАМ - запечатване на търговски обект – „Нашата скара“, находящ се в гр. Балчик, ул. „“ № 8, стопанисван от „***“ ЕООД, ЕИК и забрана за достъп до него за срок от 3 /три/ дни. ОСЪЖДА „***“ ЕООД, ЕИК , със седалище и адрес на управление: гр. Добрич, ул. „“ № 18, представлявано от В.В.Б., да заплати на ЦУ на НАП сумата от 100 лв. (сто лева) юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 15.11.2019г.
37 Административно наказателно дело (К) No 561/2019 ЗАНН: ДИТ БИЗОНЕ 1999 ООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Председател:
КРАСИМИРА К. ИВАНОВА
Докладчик:
НЕЛИ И. КАМЕНСКА
Решение от 15.11.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 68/ 10.07.2019 г. по НАХД № 231/ 2018 година по описа на Районен съд - Каварна. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 15.11.2019г.
38 Административно дело No 395/2019 Закон за движението по пътищата Н.С.Б. ДАНИЕЛ ДАНАИЛОВ СЛУЖИТЕЛ В ЗВЕНО ОБЩИНСКА ПОЛИЦИЯ ПРИ РУ НА МВР Д-Ч Докладчик:
НЕЛИ И. КАМЕНСКА
Решение от 24.10.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на Н.С.Б. Принудителна административна мярка № 000183, наложена на 11.06.2019 г. с констативен протокол, издаден от Данаил Д. – младши инспектор в звено „Общинска полиция“ към Първо районно управление към ОД на МВР-Добрич. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР-Добрич да заплати на Н.С.Б. с ЕГН ********** *** (петстотин и десет) лева - разноски по делото за държавна такса и за адвокатско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва в 14 дневен срок с касационна жалба, подадена чрез настоящия съд пред Върховен административен съд.
В законна сила на 16.11.2019г.
39 Административно дело No 580/2019 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Т.Й.М. НАЧАЛНИКА НА СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР ГРАД ДОБРИЧ Докладчик:
СИЛВИЯ М. САНДЕВА-ИВАНОВА
Решение от 18.11.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т.Й.М. с ЕГН ********** *** срещу заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 19-0851-000406/24.08.2019г., издадена от началника на сектор „ПП“ при ОД на МВР – Добрич, с която на основание чл.171, т.2а, б.“а“ от ЗДвП на жалбоподателката е наложена принудителна административна мярка – прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 190 дни чрез отнемане на СРМПС № ХХХХХХХХХХ и 2 броя рег. табели с № ХХХХХХ РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 18.11.2019г.
40 Административно дело No 484/2019 Закон за кадастъра и имотния регистър Д.Щ.Г. ГЛАВНИЯ АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ДОБРИЧ Докладчик:
СИЛВИЯ М. САНДЕВА-ИВАНОВА
Определение от 4.11.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.Щ.Г. срещу разрешение за строеж № 106 от 04.07.19г. на гл. архитект на община Добрич. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 484 по описа за 2019 година на Административен съд – Добрич. ОСЪЖДА Д.Щ.Г., с ЕГН **********,***, да заплати на заинтересованата страна С.А.П. с ЕГН **********,***, сумата от 600 лв., представляващи сторени разноски по делото. Определението подлежи на обжалване в 7 - дневен срок от получаване на съобщението за жалбоподателя и ответника и от днес за заинтересованата страна.
В законна сила на 19.11.2019г.
41 Административно наказателно дело (К) No 643/2019 Възобновяване на КАНД НАБЛЮДАВАЩ ПРОКУРОР В РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ - ДАНИЕЛ ИЛИЕВ НАЧАЛНИКА НА СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР ГРАД ДОБРИЧ,
С.Н.С.
Председател:
КРАСИМИРА К. ИВАНОВА
Докладчик:
ТЕОДОРА А. МИЛЕВА
Решение от 19.11.2019г.
ВЪЗОБНОВЯВА административнонаказателното производство, приключило с влязло в сила на 06.03.2019 г. наказателно постановление №19-0851-000094/11.02.2019 г. на Началника на Сектор „ПП“ при ОД на МВР – Добрич. ОТМЕНЯ наказателно постановление №19-0851-000094/11.02.2019 г. на Началника на Сектор „ПП“ при ОД на МВР – Добрич. ПРЕКРАТЯВА административнонаказателното производство, образувано по повод на АУАН №Д699588/23.01.2019 г., съставен от мл. автоконтрольор в Сектор „ПП“ – Добрич при ОДМВР – Добрич. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 19.11.2019г.
42 Административно дело No 230/2018 Закон за кадастъра и имотния регистър АЛБЕНА АД ГЛАВНИЯ АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА БАЛЧИК Докладчик:
КРАСИМИРА К. ИВАНОВА
Определение от 12.8.2019г.
ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ хода по същество, даден с протоколно определение в открито съдебно заседание, проведено на 22.07.2019 г. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба вх. № 1056/ 02.05.2018 г. от „***“ АД, ЕИК 834025872, седалище и адрес на управление: к.к. ***, с. Оброчище, общ. Балчик, Административна сграда, подадена чрез адв. **** и адв. Д.,***, Адвокатско дружество “**** и Д.“, ЕИК 176947145, адрес на управление: София, бул. „Цар Освободител“ 8, срещу Разрешение за поставяне № 12/ 21.03.2018 г., издадено от Главния архитект на Община Балчик. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 230 по описа за 2018 г. на Административен съд - Добрич. ОСЪЖДА „***“ АД, ЕИК 834025872, седалище и адрес на управление: к.к. ***, с. Оброчище, общ. Балчик, Административна сграда, представлявано от Изпълнителния директор, К.С., да заплати на Р.С.Р., ЕГН **********,***, съдебно – деловодни разноски в размер на 2540 лв. /две хиляди петстотин и четиридесет лева/. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Министерство на околната среда и водите за присъждане на съдебно – деловодни разноски. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 20.11.2019
Административно дело № 12863/2019
Оставя в сила Определение № 305 от 12.08.2019г., постановено по адм.д. № 230/2018г. по описа на Административен съд - Добрич. Изпраща делото на Административен съд - Добрич за произнасяне по реда на чл. 248, ал.1 от ГПК, вр. чл. 144 от АПК, по искането в частната жалба на Министъра на околната среда и водите за изменение на Определение № 305 от 12.08.2019г., постановено по адм. д. № 230/2018г. по описа на Административен съд - Добрич, в частта му за разноските. Осъжда "***" АД, к.к. ***, с. Оброчище, община Балчик, ЕИК 834025872, да заплати на Р.С.Р. и И.Д.Р. сумата от 240 /двеста и четиридесет/ лева, разноски за настоящата инстанция, представляващи заплатено адвокатско възнаграждение.
В законна сила на 20.11.2019г.
43 Административно дело No 383/2019 Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми А.А.А. КМЕТА НА ОБЩИНА БАЛЧИК Докладчик:
НЕЛИ И. КАМЕНСКА
Определение от 13.9.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.А.А. *** срещу Заповед № 485 от 10.05.2019 г. на кмета на Община Балчик. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 383/2019 г. по описа на Административен съд - Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба от страните и от органа, на когото делото е изпратено, подадена в 7 (седем) дневен срок от съобщаването му до Върховен административен съд на РБ чрез Административен съд –Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО да се съобщи на страните по реда на чл.138, ал.1 от АПК.
В законна сила на 20.11.2019г.
44 Административно дело No 671/2018 КСО Т.Г.-Т.-Д.Г. ЕТ ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ - ДОБРИЧ Докладчик:
ТЕОДОРА А. МИЛЕВА
Решение от 6.12.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ „Т.Г.– ТЕРА – Д.Г.“, със седалище и адрес на управление гр.Добрич, ***, представляван от Д.Г.Г. против Решение № 21 от 21.09.2018 г. на директора на Териториално поделение на НОИ гр. Добрич, с което са потвърдени Задължителни предписания изх.№ЗД-1-24-00450508 от 22.08.2018 г., издадени от М.С.Д., на длъжност старши инспектор по осигуряването в ТП на НОИ гр. Добрич и КП №5-24-00450502/22.08.2018 г. на старши инспектор по осигуряването при ТП на НОИ Добрич. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 21.11.2019
Административно дело № 1946/2019
ОСТАВЯ В СИЛА Решене № 525 от 06.12.2018г., постановено по административно дело № 671/2018г. по описа на Административен съд - Добрич. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 21.11.2019г.
45 Административно дело No 389/2019 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАВАРНА Докладчик:
КРАСИМИРА К. ИВАНОВА
Решение от 14.10.2019г.
ОТМЕНЯ по протест на Окръжна прокуратура – Добрич разпоредбите на: чл. 26, ал. 3, т. 1 – 5; чл. 26, ал. 4, 5, 6 и 7; чл. 86, ал. 8 в частта относно „…събиране, транспортиране …“; чл.116, ал. 1 – в санкционната му част и по отношение т. 7 и т. 8; чл. 116, ал. 3 в санкционната му част; чл. 116, ал. 4; чл. 117, ал. 1 в санкционната му част и по отношение на т. 3 и т. 4; чл. 117, ал. 2 в санкционната му част; чл. 117, ал. 3; чл. 118 в санкционната му част; чл. 119, ал. 2, предл. първо и чл. 119, ал. 3, предл. първо от Наредба за управлението на отпадъците на територията на Община Каварна, приета с Решение № 76 по Протокол № 14 от 24.06.2014 г. на Общински съвет - Каварна. ОСЪЖДА Община Каварна да заплати на Окръжна прокуратура - Добрич направените по делото разноски в размер на 20.00 лв. (двадесет лева). Решението може да се обжалва пред Върховния Административен съд с касационна жалба/ протест в четиринадесетдневен срок, считано от съобщението за постановяването му и връчването на препис от съдебния акт на страните. След влизането му в сила решението да се обнародва по реда на чл. 194 от АПК.
В законна сила на 21.11.2019г.
46 Административно наказателно дело (К) No 550/2019 ЗАНН, Закон за движението по пътищата В.И.В. СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Председател:
КРАСИМИРА К. ИВАНОВА
Докладчик:
МИЛЕНА С. МАРКОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 22.11.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 259/ 01.07. 2019 г., по н.а.х. дело № 466/ 2019г. по описа на Районен съд-Добрич. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 22.11.2019г.
47 Административно наказателно дело (К) No 553/2019 ЗАНН: АДФИ П.А.К. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ - СОФИЯ Председател:
КРАСИМИРА К. ИВАНОВА
Докладчик:
МИЛЕНА С. МАРКОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 22.11.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 279/15.07.2019 г., постановено по н.а.х.д. № 1021/2018 г. по описа на Добричкия районен съд. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 22.11.2019г.
48 Административно наказателно дело (К) No 585/2019 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ ПРОГРЕС - 99 ООД Председател:
КРАСИМИРА К. ИВАНОВА
Докладчик:
МИЛЕНА С. МАРКОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 22.11.2019г.
ОТМЕНЯ Решение № 302 от 31.07.2019 г., постановено по н.а.х.д № 1501/ 2018 г. по описа на Районен съд - Добрич. ВРЪЩА делото на друг състав на Районен съд - Добрич. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 22.11.2019г.
49 Административно дело No 775/2018 Закон за местното самоуправление и местната администрация ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ ДОБРИЧКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Докладчик:
НЕЛИ И. КАМЕНСКА
Решение от 24.4.2019г.
ОТМЕНЯ по оспорване на областния управител на област Добрич Решение № 931 в частта му по т.2, т.3, т.4 и т.5, прието от Добрички общински съвет по Протокол № 43 от заседание, проведено на 29.11.2018 г. ОСЪЖДА Добрички общински съвет да заплати на областен управител на област Добрич сумата от 120 лв. ,представляваща разноски по делото за държавна такса за обнародване на оспорването и за юрисконсултско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Върховния административен съд с касационна жалба или протест в 14 (четиринадесет) дневен срок, считано от съобщението за постановяването му и връчването на препис от него на страните. Решението да се съобщи на страните по реда на чл.138 от АПК.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 25.11.2019
Административно дело № 6754/2019
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 178/24.04.2019г. постановено по АД № 775/2018г. по описа на Административен съд - Добрич. Решението е окончателно.
В законна сила на 25.11.2019г.
50 Административно дело No 279/2018 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 И.Т.И. НАЧАЛНИКА НА СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР ГРАД ДОБРИЧ Докладчик:
СИЛВИЯ М. САНДЕВА-ИВАНОВА
Решение от 27.7.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.Т.И. с ЕГН ********** *** срещу заповед за прилагане на ПАМ № 18-0851-000212/24.03.2018г. на началника на сектор “ПП” към ОД на МВР – Добрич, с която на основание чл.171, т.1, б.“б“ от ЗДвП на жалбоподателя е наложена принудителна административна мярка – временно отнемане на свидетелството за управление на МПС до решаване на въпроса за отговорността, но не повече от 18 месеца. РЕШЕНИЕТО може да се оспорва с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 26.11.2019
Административно дело № 14555/2018
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 313/27.07.2018 г. на Административен съд - Добрич по адм.д. № 279 по описа за 2018 г. Решението е окончателно.
В законна сила на 26.11.2019г.
51 Административно наказателно дело (К) No 633/2019 ЗАНН, Закон за движението по пътищата С.И.М. СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Председател:
КРАСИМИРА К. ИВАНОВА
Докладчик:
НЕЛИ И. КАМЕНСКА
Решение от 27.11.2019г.
ОТМЕНЯ Решение № 323/19.08.2019 г., постановено по нахд № 619/2019г. по описа на Районен съд – Добрич, като ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 18-0851-0002636/25.01.2019г. на началник Сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР - Добрич, с което на основание чл.177, ал.3, т.2 от ЗДвП на С.И.М. с ЕГН ********** е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 500 лева за извършено нарушение на чл.6, т.1 от ЗДвП. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 27.11.2019г.
52 Административно дело No 676/2019 Изборен кодекс И.М.Г. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ТЕРВЕЛ Докладчик:
СИЛВИЯ М. САНДЕВА-ИВАНОВА
Определение от 13.11.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.М.Г. *** срещу решение № 118-МИ от 28.10.19г. на ОИК – Тервел, в частта относно разпределението на заявените предпочитания за жалбоподателя и избраните общински съветници от листата на КП БСП за България. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 676 /19г. по описа на Административен съд – Добрич. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес за присъстващите страни и от получаване на съобщението за останалите страни с частна жалба пред Върховния административен съд.
В законна сила на 27.11.2019г.
53 Административно дело No 410/2019 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ТЕРВЕЛ Докладчик:
МИЛЕНА С. МАРКОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 23.10.2019г.
ОТМЕНЯ по протест на Окръжна прокуратура – Добрич разпоредбата на чл.4,ал.1,т.10 от Наредба № 1 за спазване на обществения ред, опазването на околната среда, имуществото на гражданите и поддържане чистотата на населените места на територията на община Тервел, приета на заседание на ОбС-Тервел с решение № 9-102 от 30.10.2000г., няколко пъти изменяна, последно с Решение № 1-2 от 31.012019г. , В ЧАСТТА относно „….. снабдено с писмен документ за изразено съгласие от родител, попечител, настойник и лица, полагащи грижи за непълнолетни на друго правно основание….“ ОСЪЖДА Община Тервел да заплати на Окръжна прокуратура - Добрич направените по делото разноски в размер на 20.00 /двадесет/ лева. Решението може да се обжалва пред Върховния Административен съд с касационна жалба в четиринадесетдневен срок, считано от съобщението за постановяването му и връчването на препис от съдебния акт на страните. След влизането му в сила решението да се обнародва по реда на чл. 194 от АПК.
В законна сила на 28.11.2019г.