Административен съд - Добрич
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.11.2018г. до 30.11.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник                     Резултат                    
1 Административно дело No 498/2018 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 И.Д.М. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ РУ ШАБЛА НА ОДМВР - ДОБРИЧ Решение от 10.10.2018г.
ОТМЕНЯ заповед № 18-5811—000026 от 19.07.2018 г., издадена от Т.Ш.– началник на Районно управление Шабла към ОД на МВР Добрич, с която на И.Д.М. с ЕГН ********** *** е наложена принудителната административна мярка „прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 185 дни“ и е постановено отнемане на два броя регистрационни табели № В 8832 ВК, както и свидетелството за регистрация на МПС № 007666230. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Върховния административен съд на РБ с касационна жалба, подадена чрез настоящия съд в 14 ( четиринадесет) -дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 2.11.2018г.
2 Административно дело No 500/2018 Закон за местното самоуправление и местната администрация ЕВРО МАРКЕТ ООД КМЕТА НА ОБЩИНА БАЛЧИК Решение от 15.10.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на „ЕВРО МАРКЕТ“ ООД, със седалище и адрес на управление гр. Добрич, ***, представлявано от управителя С.Т.С., Заповед №ОРО-3/699 от 09.07.2018 г. на Кмета на Община Балчик ВРЪЩА делото като преписка на административния орган за произнасяне по заявлението на жалбоподателя от 06.06.2018 г. при съобразяване мотивите на решението, в едномесечен срок от влизането му в сила. ОСЪЖДА Община Балчик да заплати на ЕВРО МАРКЕТ“ ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. Добрич, ***, представлявано от управителя С.Т.С., направените по делото разноски в размер 350.00 (триста и петдесет) лева. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението до страните пред тричленен състав на Върховния административен съд.
В законна сила на 2.11.2018г.
3 Административно дело No 650/2018 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ДОБРИЧ АД НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОД НА МВР ДОБРИЧ Определение от 24.10.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №650/2018 г. на ДАС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните с частна жалба пред ВАС на Република България.
В законна сила на 2.11.2018г.
4 Административно дело No 602/2018 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Т.П.Ш.   Определение от 18.10.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 602 по описа на Добричкия административен съд за 2018г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд на Република България с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението от жалбоподателя.
В законна сила на 3.11.2018г.
5 Административно дело No 670/2018 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 С.С.М. НАЧАЛНИКА НА СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР ГРАД ДОБРИЧ Определение от 5.11.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №670/2018 г. по описа на Административен съд гр. Добрич. ИЗПРАЩА делото на Районен съд гр. Добрич за разглеждане на жалбата на С.С.М. ***-0851-0001623/07.09.2017 г. на Началник сектор „ПП“ при ОД на МВР Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 5.11.2018г.
6 Административно дело No 506/2016 ДОПК УИНД ЕНЕРДЖИ КАВАРНА ЕООД КМЕТА НА ОБЩИНА КАВАРНА Решение от 22.3.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Уинд Енерджи Каварна" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Каварна, ***,с ЕИК ***, представлявано от управителя К.Б.А., срещу Акт за прихващане или възстановяване № 26 от 22.07.2016г.,потвърден с Решение № РД-01-4758 от 08.09.2016г. на Кмета на община Каварна. ОСЪЖДА "Уинд Енерджи Каварна" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Каварна, ***,с ЕИК ***, представлявано от управителя К.Б.А.,*** сумата в размер на 2200 /две хиляди и двеста/ лева разноски по делото. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховен административен съд на РБ. Препис от настоящото решение да се изпрати на страните по реда на чл. 137, във вр.с чл. 138, ал. 1 от АПК.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 6.11.2018
Административно дело № 7925/2018
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 115/22.03.2018 г., постановено по адм.д. № 506/2016 г. по описа на Административен съд - Добрич. ОСЪЖДА "Уинд Енерджи Каварна" ЕООД - гр. Каварна да заплати на Община Каварна сумата 1500 лв., представляваща направените пред касационната инстанция разноски. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 6.11.2018г.
7 Административно дело No 688/2017 Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ КМЕТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ Решение от 27.4.2018г.
ОТХВЪРЛЯ протест вх. № 2788/ 14.12.2017 г., подаден от прокурор в Окръжна прокуратура гр. Добрич, срещу Заповед № 204/ 04.03.2015 г. на Кмета на Община град Добрич, с която на основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 38, ал. 2 от ЗОС и чл. 61, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет град Добрич и одобрен на 06.01.2015 г. проект за пристройка на гараж към съществуваща жилищна сграда е учредено право на пристрояване върху 24.00 кв.м. на Г.Г.С. ЕГН ********** ***. Решението е постановено при участието на заинтересованото лице Г.Г.С. ЕГН ********** ***. Решението може да се обжалва пред Върховния Административен съд с касационна жалба/протест в четиринадесетдневен срок, считано от съобщението за постановяването му и връчването на препис от съдебния акт на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 6.11.2018
Административно дело № 7025/2018
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 180/27.04.2018 г., постановено по адм.д. № 688/2017 г. по описа на Административен съд - Добрич. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 6.11.2018г.
8 Административно дело No 234/2018 Кодекс на труда БЕРГОН ИНТЕРНЕТ ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Решение от 16.10.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на „Бергон интернет“, ЕИК 124629230, със седалище и адрес на управление гр.Добрич, ул. „Хан Тервел“ № 196, ап.10, представлявано от управителя Т.С.В., постановление по чл.405а, ал.2 от КТ от 25.04.2018г. на Дирекция “Инспекция по труда” – Добрич, с което е обявено съществуването на трудово правоотношение между жалбоподателя, от една страна като работодател, и Д.И.Д.с ЕГН **********, от друга страна като общ работник, на обект: „Запълване на изкоп за полагане на кабели за интернет връзка в гр.Добрич, ж.к.“Дружба“ № 3, бл.37, вх.Б, заден вход“. ОСЪЖДА Дирекция “Инспекция по труда” – Добрич да заплати на „Бергон интернет“, ЕИК 124629230, със седалище и адрес на управление гр.Добрич, ул. „Хан Тервел“ № 196, ап.10, представлявано от управителя Т.С.В., сумата от 350 лева, сторени съдебни разноски пред първата инстанция. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 6.11.2018г.
9 Административно наказателно дело (К) No 499/2018 Възобновяване на КАНД НАБЛЮДАВАЩ ПРОКУРОР В РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ - ИВЕЛИН БОРИСОВ И.Ж.П.,
НАЧАЛНИКА НА СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР ГРАД ДОБРИЧ
Решение от 7.11.2018г.
ВЪЗОБНОВЯВА административнонаказателното производство, приключило с влязло в сила на 04.10.2016г. наказателно постановление № 16-0851-001626/16.09.2016г. на Началника на Сектор „ПП“ при ОД на МВР – Добрич. ОТМЕНЯ наказателно постановление № 16-0851-001626/16.09.2016г. на Началника на Сектор „ПП“ при ОД на МВР – Добрич, с което на И.Ж.П. с ЕГН ********** *** на основание чл.179, ал.2,вр. чл. 179, ал.1,т.5,пр.5 от ЗДвП е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 100 лева, за извършено нарушение на чл.16, ал.1,т.1 от ЗДвП. ПРЕКРАТЯВА административнонаказателното производство, образувано по повод на АУАН № 1626/19.08.2016г., бл. Серия Г, № 0356990, съставен от мл. автоконтрольор в Сектор „ПП“ – Добрич при ОДМВР – Добрич. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 7.11.2018г.
10 Административно наказателно дело (К) No 505/2018 ЗАНН: Агенция „Митници” МИТНИЦА - ВАРНА ПРИ АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ В.Н.Д. Решение от 7.11.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 58/19.06.2018 год., постановено по нахд № 2/2018 год. по описа на РС – Каварна. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 7.11.2018г.
11 Административно наказателно дело (К) No 516/2018 ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ ТСТ АУТО ООД Решение от 7.11.2018г.
ОТМЕНЯ решение № 257/28.06.2018г. по нахд № 564/2018г. по описа на Районен съд – Добрич, КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 28-0000074/15.03.2018г. на началника на ОО “АА” гр.Добрич, с което на “****” ООД, със седалище и адрес на управление гр.Добрич, ул. “****” № 19, ЕИК ****, представлявано от Т.Д.Н., за извършено административно нарушение на чл.42, т.1, пр. 2-ро от Наредба № Н-32/16.12.2011г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства, издадена от МТИИС, на основание чл.178а, ал.6 от ЗДвП е наложена имуществена санкция в размер на 2000 лева. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 7.11.2018г.
12 Административно наказателно дело (К) No 455/2018 ЗАНН, Закон за движението по пътищата В.З.Ю. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР ТЕРВЕЛ Решение от 8.11.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 23/ 08.06. 2018 г., по н.а.х. дело № 175/ 2017 г. по описа на Районен съд-Тервел. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 8.11.2018г.
13 Административно наказателно дело (К) No 466/2018 ЗАНН: Здравна инспекция РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ДОБРИЧ В.С.П. Решение от 8.11.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 203/25.05.2018г., постановено по н.а.х.д. № 212/2018г. по описа на Добричкия районен съд. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 8.11.2018г.
14 Административно наказателно дело (К) No 467/2018 ЗАНН: НАП СТАН 17 ООД ТД НА НАП - ВАРНА Решение от 8.11.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 107 от 04.06.2018г. на Балчишкия районен съд, постановено по н.а.х.д.№ 252 по описа на съда за 2017 г. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 8.11.2018г.
15 Административно дело No 538/2018 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 ПОТРЕБИТЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ПРОБУДА НАЧАЛНИКА НА МИТНИЦА - ВАРНА Определение от 19.10.2018г.
ОТМЕНЯ Протоколно определение от 15.10.2018 г. за насрочване на открито съдебно заседание по АД № 538/ 2018 г. за 31.10.2018 г. от 10.30 часа. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба вх. № 2024 от 24.08.2018 г. от Потребителна кооперация „Пробуда“, ЕИК *****, със седалище и адрес на управление: с. Паскалево, общ. Добричка, обл. Добрич, представлявана от Н.Й.П., подадена чрез адв. Г.С.,***, срещу Заповед за налагане на принудителна административна мярка № ЗМ-2000-451/32-235095/ 14. 08.2018 г., издадена от Началник Митница Варна. ОСЪЖДА Потребителна кооперация „Пробуда“, ЕИК *****, със седалище и адрес на управление: с. Паскалево, общ. Добричка, обл. Добрич, представлявана от Н.Й.П., да заплати на Митница Варна съдебно – деловодни разноски в размер на 100.00 лв. (сто лева) ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 538 по описа за 2018 г. на Административен съд - Добрич. На основание чл. 160, ал. 1 от АПК, Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на Р България. Препис от настоящото Определение да се изпрати на страните по реда на чл. 137 от АПК.
В законна сила на 8.11.2018г.
16 Административно дело No 232/2018 Закон за чужденците в РБ А.С. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 22.10.2018г.
ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на отказ за предоставяне на статут на дългосрочно пребиваващ чужденец в Република България, респективно за предоставяне на право на постоянно пребиваване на чужденец в Република България, обективиран в писмо с рег.№ 357000-4249/18.04.2018г. на директора на ОД на МВР – Добрич, постановен по заявление с рег.№ 538800-880/17.04.2018г. на А.С., с ЛНЧ **********, гражданин на Пакистан, с адрес в България гр.Балчик, ж.к. „Балик“ № 39, вх.В, ет.2, ап.7. ИЗПРАЩА преписката на директора на ОД на МВР – Добрич за комплектоването й и изпращането й на компетентния административен орган за произнасяне по заявлението на А.С.. РЕШЕНИЕТО може да се оспорва с касационна жалба пред Върховния административен съд на РБ в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 9.11.2018г.
17 Административно дело No 522/2018 Закон за министерство на вътрешните работи В.И.Г. МЛ ИНСП. ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ ЦОНЕВ РУ КАВАРНА Решение от 19.10.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.И.Г. *** срещу заповед с рег. № 183зз-79/05.08.2018 г. на Ц. Г. Ц. – мл. инспектор при РУ Полиция гр. Каварна Решението може да бъде обжалвано пред Върховен административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 9.11.2018г.
18 Административно дело No 607/2018 ЗИНЗС (без чл. 111, чл. 122, чл. 193, чл. 281 и без исковите производства по част VІІ - чл. 284, чл. 285 и чл. 286) В.Г.Д.   Определение от 31.10.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искова молба / жалба от В.Г.Д. срещу Следствен арест в гр.Добрич. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по АД № 607/2018 г. по описа на Административен съд - Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба до Върховен административен съд, подадена чрез Административен съд –Добрич в 7 (седем) -дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 9.11.2018г.
19 Административно дело No 669/2018 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Й.И.Й. НАЧАЛНИКА НА СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР ГРАД ДОБРИЧ Определение от 12.11.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 669/ 2018 г. по описа на Административен съд - Добрич. ИЗПРАЩА делото на Районен съд - Добрич по подсъдност. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 12.11.2018г.
20 Административно дело No 664/2017 Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ КМЕТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ Решение от 5.4.2018г.
ОТХВЪРЛЯ протеста на Наталия Станчева- прокурор при Окръжна прокуратура гр.Добрич с искането за прогласяване на нищожност на Заповед № 648/20.05.2016г. на кмета на Община град Добрич. Решението може да се обжалва или протестира пред Върховния административен съд с касационна жалба или протест в 14 (четиринадесет) дневен срок, считано от съобщението за постановяването му и връчването на препис от него на страните. Решението да се съобщи на страните по реда на чл.138 от АПК.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 13.11.2018
Административно дело № 6499/2018
ОСТАВЯ В СИЛА Решене № 132 от 05.04.2018г., постановено по адм. дело № 664/2017г. по описа на Административен съд - Добрич. Решението е окончателно.
В законна сила на 13.11.2018г.
21 Административно дело No 678/2017 Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ КМЕТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ Решение от 27.4.2018г.
ОТХВЪРЛЯ протест вх. № 2778/14.12.2017 г., подаден от прокурор в Окръжна прокуратура гр. Добрич , срещу Заповед № 684/ 12.06.2015 г. на Кмета на Община град Добрич, с която на основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 38, ал. 2 от ЗОС и чл. 61, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет град Добрич,одобрен на 22.01.2015 г. проект за пристройка към съществуващ самостоятелен обект в сграда – гараж и заявление № 94С – 00 –97/ 03.02.2015 г. е учредено право на пристрояване върху 3.75 кв. м. на С.А.Д. , ЕГН ********** ***. Решението е постановено при участието на заинтересованото лице С.А.Д. , ЕГН ********** ***. Решението може да се обжалва пред Върховния Административен съд с касационна жалба/протест в четиринадесетдневен срок, считано от съобщението за постановяването му и връчването на препис от съдебния акт на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 13.11.2018
Административно дело № 7026/2018
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 179/27.04.2018г., постановено по АД № 678/2017г. по описа на АС - Добрич.Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 13.11.2018г.
22 Административно дело No 715/2017 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ФРУКТАЛИНА ООД ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СОФИЯ Решение от 23.3.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед № 03-РД/4854 от 13.12.2017 г., издадена от Изпълнителният директор на Държавен фонд "Земеделие", с която е отказано да бъде финансирано подадено заявление за подпомагане от дружеството, ИД на проекта 08/04/1/0/01929 на стойност 1 954 784,01 лева. ВРЪЩА административната преписка на Изпълнителния директор на Държавен фонд " Земеделие " за ново произнасяне, при съобразяване със задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото решение. ОСЪЖДА Държавен фонд "Земеделие"-Разплащателна агенция, с адрес гр. София, бул. Цар Борис ІІІ № 136, да заплати на „ФРУКТАЛИНА“ ООД, ЕИК *** със седалище и адрес на управление гр. Каварна, ***, представлявано от управителя З.А.З. , съдебни разноски в размер на 375 /триста седемдесет и пет/ лева. Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщението до страните, че е изготвено. Препис от решението да се изпрати на страните по делото.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 13.11.2018
Административно дело № 6622/2018
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 119/23.03.2018г. постановено по АД № 715/2017г. на АС- Добрич.ОСЪЖДА ДФ Земеделие да заплати на "Фрукталина" ООД, представлявано от З.А.З.,*** сумата от 500 лв., представляваща разноски за касационната инстанция.Решението е окончателно.
В законна сила на 13.11.2018г.
23 Административно дело No 376/2018 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 И.Н.Р. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОД НА МВР ДОБРИЧ Решение от 24.10.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.Н.Р. с ЕГН ********** ***, срещу ЗППАМ № 18-0355-000048/24.04.2018г., издадена от началника на сектор „ПП“ при ОД на МВР – Добрич, упълномощен със заповед № 357з-815/19.07.2017г. на директора на ОД на МВР – Добрич, с която на основание чл.171, т.2а, б. „б“ от ЗДвП на жалбоподателя е наложена принудителна административна мярка – прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 190 дни чрез отнемане на СРМПС № 009029191 и 2 броя рег. табели с № ТХ 5916 ХТ. РЕШЕНИЕТО може да се оспорва с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 13.11.2018г.
24 Административно дело No 460/2018 Закон за местното самоуправление и местната администрация КМЕТА НА ОБЩИНА КАВАРНА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ Решение от 10.10.2018г.
ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА по жалба вх. № 1815/ 24.07.2018 г. от Кмета на Община Каварна на Заповед на Областен управител на Област Добрич № АдК-03-1/ 10.07.2018 г., с която е отменена изцяло Заповед № 358/ 01.06.2018 г. на Кмета на Община Каварна за извършването на неотложни аварийно – укрепителни строително – монтажни работи в имот с идентификатор № 35064.501.2554 по КККР на гр. Каварна, общ. Каварна, обл. Добрич, представляващ пешеходно пространство – подход към плаж Каварна. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Кмета на Община Каварна за присъждане на съдебно – деловодни разноски. Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 13.11.2018г.
25 Административно дело No 318/2017 Закон за местното самоуправление и местната администрация ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ТЕРВЕЛ Решение от 12.7.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на областен управител на област Добрич решение № 4-45 по протокол № 4 от заседание на Общински съвет на община Тервел, проведено на 27.04.2017г. ОСЪЖДА Общински съвет – Тервел да заплати на Областна администрация Добрич сумата от 100 /сто/ лева, представляваща разноски по делото за юрисконсултско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 14.11.2018
Административно дело № 8858/2017
ОСТАВЯ В СИЛА Решене № 309/12.07.2017г. по адм. дело № 318/2017г. по описа на Административен съд - Добрич. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 14.11.2018г.
26 Административно дело No 233/2018 Кодекс на труда БЕРГОН ИНТЕРНЕТ ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Решение от 26.10.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на „Бергон интернет“ ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр.Добрич, ул. „Хан Тервел“ № 196, ап.10, представлявано от управителя Т.С.В., постановление по чл. 405а, ал.1 от КТ от 23.04.2018г. на Дирекция “Инспекция по труда” – Добрич, с което е обявено съществуването на трудово правоотношение между жалбоподателя, от една страна като работодател, и К.И.М. от друга страна като общ работник, на обект: „Запълване на изкоп за полагане на кабели за интернет връзка в гр.Добрич, ж.к.“Дружба“ № 3, бл.37, вх.Б, заден вход“ и направеното предписание за сключване на трудов договор. ОСЪЖДА Дирекция “Инспекция по труда” – Добрич да заплати на „Бергон интернет“ ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр.Добрич, ул. „Хан Тервел“ № 196, ап.10, представлявано от управителя Т.С.В., сумата от 300 (триста) лева, сторени съдебни разноски пред първата инстанция. ОСЪЖДА Дирекция “Инспекция по труда”- Добрич да заплати на Административен съд Добрич, сумата от 50 (петдесет) лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 14.11.2018г.
27 Административно наказателно дело (К) No 511/2018 Други по ЗАНН Б.Д.С. СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОД НА МВР ДОБРИЧ Решение от 14.11.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 259/29.06.2018г., постановено по н.а.х.д. № 1042/2017г. по описа на Добричкия районен съд. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 14.11.2018г.
28 Административно наказателно дело (К) No 512/2018 ЗАНН, Закон за движението по пътищата С.К.Т. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО Решение от 14.11.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 23/16.05.2018г., постановено по н.а.х.д. № 84/2018г. по описа на Районен съд – Генерал Тошево. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 14.11.2018г.
29 Административно дело No 684/2017 Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ КМЕТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ Решение от 16.4.2018г.
ОТХВЪРЛЯ протеста на прокурор от Окръжна прокуратура – Добрич за обявяване на нищожността на заповед № 1185/13.10.2015г. на кмета на община Добрич. Решението може да се обжалва пред Върховния Административен съд с касационна жалба или касационен протест в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 15.11.2018
Административно дело № 6507/2018
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 151/16.04.2018г. постановено по АД № 684/2017г. по описа на АС - Добрич. Решението е окончателно.
В законна сила на 15.11.2018г.
30 Административно дело No 685/2017 Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ КМЕТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ Решение от 16.4.2018г.
ОТХВЪРЛЯ протеста на Милена Любенова - прокурор при Окръжна прокуратура гр.Добрич с искането за прогласяване на нищожност на Заповед № 1052/26.08.2016г. на кмета на Община град Добрич. Решението може да се обжалва или протестира пред Върховния административен съд с касационна жалба или протест в 14 (четиринадесет) дневен срок, считано от съобщението за постановяването му и връчването на препис от него на страните. Решението да се съобщи на страните по реда на чл.138 от АПК.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 15.11.2018
Административно дело № 6502/2018
ОСТАВЯ В СИЛА № 148/16.04.2018г. постановено по АД № 685/2017г. по описа на Административен съд- Добрич. Решението е окончателно.
В законна сила на 15.11.2018г.
31 Административно дело No 282/2018 Закон за местното самоуправление и местната администрация ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ Решение от 26.10.2018г.
ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕТО на обшина град Добрич,представлявана от Йордан Йорданов-кмет, против Заповед № ДжС-10-4/10.05.2018 г. на Областния управител на област Добрич. ОСЪЖДА Община град Добрич, да заплати на Областния управител на област Добрич сумата от 200 лева.Решението подлежи на обжалване пред ВАС на Република България в 14-дневен срок от получаване на съобщението.
В законна сила на 15.11.2018г.
32 Административно дело No 344/2018 Закон за обезщетяване на собственици на одържавени имоти Т.П.Ш.   Определение от 15.10.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба от Т.П.Ш. ***. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по АД № 344/2018 г. по описа на Административен съд - Добрич. Определението може да се обжалва с частна жалба до Върховен административен съд, подадена пред Административен съд –Добрич в 7 (седем) -дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 19.11.2018
Административно дело № 13559/2018
ОСТАВЯ В СИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 313/15.10.2018г., на Административен съд - Добрич, постановено по адм. д. № 344/2018г. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 19.11.2018г.
33 Административно дело No 477/2018 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШАБЛА Решение от 29.10.2018г.
ОТМЕНЯ по протест на Окръжна прокуратура – Добрич разпоредбата на чл.25, ал.3 от Наредба за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Шабла, приета с Решение по протокол №2 от 11.03.2003 г. на общински съвет Шабла. ОСЪЖДА Общински съвет Шабла да заплати на Окръжна прокуратура - Добрич направените по делото разноски в размер на 20.00 лв. /двадесет лева/. Решението може да се обжалва пред Върховния Административен съд с касационна жалба в четиринадесетдневен срок, считано от съобщението за постановяването му и връчването на препис от съдебния акт на страните. След влизането му в сила решението да се обнародва по реда на чл. 194 от АПК.
В законна сила на 19.11.2018г.
34 Административно дело No 662/2017 Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ КМЕТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ Решение от 11.4.2018г.
ОТХВЪРЛЯ протеста на прокурор от Окръжна прокуратура – Добрич за обявяване на нищожността на заповед № 348/23.03.2016 г. на кмета на община Добрич. Решението може да се обжалва пред Върховния Административен съд с касационна жалба или касационен протест в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 20.11.2018
Административно дело № 6506/2018
ОСТАВЯ В СИЛА Решене № 141 от 11.04.2018г., постановено по административно дело № 662/2017г. по описа на Административен съд - Добрич. Решението е окончетално.
В законна сила на 20.11.2018г.
35 Административно дело No 668/2017 Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ КМЕТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ Решение от 27.4.2018г.
ОТХВЪРЛЯ протест вх. № 2767/14.12.2017 г., подаден от прокурор в Окръжна прокуратура гр. Добрич, срещу Заповед № 881/ 31.07.2015 г. на Кмета на Община град Добрич, с която на основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 38, ал. 2 от ЗОС и чл. 61, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет град Добрич и одобрен на 22.07.2015 г. проект за пристройка към съществуващ самостоятелен обект в сграда – обект за обществено хранене и във връзка със заявление № 94Е – 00 – 149/ 23.07.2015 г. е учредено право на пристрояване върху 29.07 кв. м. на Е.Н.С. , ЕГН ********** ***. Решението е постановено при участието на заинтересованото лице Е.Н.С. , ЕГН ********** ***. Решението може да се обжалва пред Върховния Административен съд с касационна жалба/протест в четиринадесетдневен срок, считано от съобщението за постановяването му и връчването на препис от съдебния акт на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 20.11.2018
Административно дело № 7283/2018
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 177/27.04.2018г. постановено по АД № 668/2017г. по описа на АС- Добрич. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 20.11.2018г.
36 Административно дело No 347/2018 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 С.Й.С. НАЧАЛНИКА НА СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР ГРАД ДОБРИЧ Решение от 23.10.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед №851з-33/20.04.2018 г. на Началник сектор „ПП“ при ОД на МВР Добрич, с която е постановено изземването на свидетелство за управление на МПС №283180553, издадено на 09.02.2017 г. на С.Й.С..*** да заплати на С.Й.С. ЕГН ********** *** сумата от 510 /Петстотин и десет/ лева, сторени разноски по делото. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред ВАС на Република България в 14-дневен срок от получаване на съобщението за постановяването му .
В законна сила на 20.11.2018г.
37 Административно дело No 560/2016 Закон за министерство на вътрешните работи К.Д.К. НАЧАЛНИКА НА ВТОРО РУ НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 9.5.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед № 255з-119 от 12.10.2016 г., издадена от Началника на ІІ РУ Добрич при Областна дирекция на МВР-Добрич, с която на К.Д.К. *** е наложено дисциплинарно наказание „порицание” за срок от една година, считано от датата на връчване на заповедта. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи– Добрич, да заплати на К.Д.К. ЕГН ********** ***, сумата от 674,10 /Шестотин седемдесет и четири лева и десет стотинки/ лева, представляваща разноски по делото. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. На основание чл. 138, ал.1 от АПК, препис от решението да се изпрати на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 21.11.2018
Административно дело № 6638/2017
ОСТАВЯ В СИЛА Решене № 182 от 09.05.2017г., постановено по адм. дело № 560/2016г. по описа на Административен съд - Добрич. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 21.11.2018г.
38 Административно дело No 355/2017 КСО М.М.Р. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ - ДОБРИЧ Решение от 12.10.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.М.Р. с ЕГН ********** *** срещу решение № 22/08.06.2017г. на директора на ТП на НОИ - Добрич, с което е отхвърлена жалбата му срещу разпореждане № **********/07.03.2017г. на ръководител „ПО“ при ТП на НОИ – Добрич. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Върховния административен съд на РБългария в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 21.11.2018
Административно дело № 12987/2017
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 375/12.10.2017 г. по адм.д. № 355/2017 г. по описа на Административен съд Добрич. Решението е окончателно.
В законна сила на 21.11.2018г.
39 Административно дело No 616/2018 Закон за гражданската регистрация (без принудителни административни мерки) П.Е.Ц. КМЕТА НА ОБЩИНА ДОБРИЧ Определение от 2.11.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба вх. № 2368/ 09.10.2018 г. от П.Е.Ц., ЕГН **********,***, срещу Отказ изх. № 94П – 00 – 88 по подадено до Община град Добрич Заявление № 94П – 00 – 88/ 27.02.2018 г. за издаване удостоверение за съпруг/а и родствени връзки на Атанас Иванов Ковачев, ЕГН **********, като бъдат включени всички родственици до шеста степен. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 616/ 2018 год. по описа на Административен съд - Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в седмодневен срок от съобщението до жалбоподателя.
В законна сила на 21.11.2018г.
40 Административно дело No 619/2018 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ "БЕЗМЕР" ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СОФИЯ Определение от 30.10.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадената жалба от ЗК „Безмер“, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от Председателя Г.П.И. срещу Заповед №03-РД/4747/13.12.2017 г. на Изп. Директор на ДФЗ София. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №619/2018 г. по описа на ДАС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от получаване на съобщението от страните.
В законна сила на 21.11.2018г.
41 Административно наказателно дело (К) No 625/2018 ЗАНН, Закон за движението по пътищата М.Н.Т. СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОД НА МВР ДОБРИЧ Решение от 21.11.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 353 от 18.09.2017 г. по НАХД ,№ 306/2018 г. по описа на Районен съд – Добрич. Решението е окончателно.
В законна сила на 21.11.2018г.
42 Административно наказателно дело (К) No 647/2018 ЗАНН, Закон за движението по пътищата С.В.М. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР - ГР. КАВАРНА Решение от 21.11.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №87 от 17.08.2018 г., постановено по АНД №59/2018 г. по описа на Районен съд гр. Каварна. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 21.11.2018г.
43 Административно наказателно дело (К) No 531/2018 ЗАНН: КЗП А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД КЗП - РД ЗА ОБЛАСТИТЕ ВАРНА, ДОБРИЧ, ШУМЕН, ТЪРГОВИЩЕ, РАЗГРАД И СИЛИСТРА Решение от 22.11.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 261/ 29.06.2018 г. по н.а.х.д.№ 454/2018г. на Районен съд – Добрич. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 22.11.2018г.
44 Административно дело No 567/2018 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 К.С.И. НАЧАЛНИКА НА СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР ГРАД ДОБРИЧ Решение от 6.11.2018г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването по жалба на К.С.И. *** срещу Заповед № 18 - 0851 - 000650/09.08.2018 г. на Началник сектор „ПП“ към ОДМВР Добрич. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 - дневен срок от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.
В законна сила на 22.11.2018г.
45 Административно дело No 663/2017 Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ КМЕТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ Решение от 10.4.2018г.
ОТХВЪРЛЯ протест вх. № 2762/ 14.12.2017 г., подаден от прокурор в Окръжна прокуратура гр. Добрич *******, срещу Заповед № 1620/ 28.12.2016 г. на Кмета на Община град Добрич, с която на основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 38, ал. 2 от ЗОС и чл. 61, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет град Добрич и одобрен на 11.11.2016 г. проект за пристройка към съществуващ самостоятелен обект в сграда – магазин е учредено право на пристрояване върху 10.07 кв. м на Н.Р.Н., ЕГН **********,***. ОСЪЖДА Прокуратурата на Република България да заплати на Н.Р.Н., ЕГН **********,*** сумата от 600 лв. (шестотин лева) съдебно – деловодни разноски. Решението може да се обжалва пред Върховния Административен съд с касационна жалба/протест в четиринадесетдневен срок, считано от съобщението за постановяването му и връчването на препис от съдебния акт на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 23.11.2018
Административно дело № 6494/2018
ОСТАВЯ В СИЛА решение от 10.04.2018г. по АД № 663/2017г. на АС - Добрич. Решението е окончателно.
В законна сила на 23.11.2018г.
46 Административно дело No 674/2017 Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ КМЕТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ Решение от 19.4.2018г.
ОТХВЪРЛЯ подадения от прокурор при Окръжна прокуратура - Добрич протест с искане за прогласяване нищожността на Заповед №426/21.04.2015 г. на Кмета на Община Добрич, като неоснователен. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 23.11.2018
Административно дело № 6856/2018
ОСТАВЯ В СИЛА Решене № 156 от 19.04.2018г., по адм. д. № 674/2017г. на Административен съд Добрич. Решението е окончателно.
В законна сила на 23.11.2018г.
47 Административно дело No 570/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди К.Й.Ц. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ - ДОБРИЧ Решение от 5.11.2018г.
ОСЪЖДА ОДБХ гр. Добрич да заплати на К.Й.Ц. *** сумата от 300 /Триста/ лева, представляващи обезщетение за причинени на ищцата имуществени вреди в резултат от незаконосъобразно наказателно постановление, изразяващи се в заплатени съдебни разноски за адвокатско възнаграждение в съдебното производство по обжалване на наказателното постановление. ОСЪЖДА ОДБХ гр. Добрич да заплати на К.Й.Ц. *** сумата от 310 /Триста и десет/ лева, сторени по делото съдебно-деловодни разноски. РЕШЕНИЕТО може да се оспорва с касационна жалба и протест пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 23.11.2018г.
48 Административно дело No 618/2017 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Г.И.Г. НАЧАЛНИКА НА РУ - ТЕРВЕЛ ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 15.1.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.И.Г. ***, ЕГН **********, срещу заповед за прилагане на ПАМ № 17-0355-00154/10.11.2017г., издадена от началника на РУ - Тервел при ОД на МВР – Добрич, с която на основание чл.171, т.2а от ЗДвП на жалбоподателя е наложена принудителна административна мярка – прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 185 дни чрез отнемане на СРМПС № 006760775 и 2 броя рег. табели с № В7487ВА. ОСЪЖДА Г.И.Г. ***, ЕГН ********** да заплати на началника на РУ – Тервел при ОД на МВР – Добрич сумата от 100 лева, сторени разноски по делото. РЕШЕНИЕТО може да се оспорва с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 27.11.2018
Административно дело № 2264/2018
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 10/15.01.2018 г. постановано по адм.д. № 618/2017 г. по описа на Административен съд - Добрич. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 27.11.2018г.
49 Административно дело No 66/2018 Закон за местните данъци и такси НЮ УЪРЛД КЪМПАНИ ООД КМЕТА НА ОБЩИНА КАВАРНА Решение от 28.5.2018г.
ИЗМЕНЯ по жалбата от "НЮ УОРЛД КЪМПАНИ" ООД, със седалище и адрес на управление гр. Каварна, ***, представлявано от управителя Д.Е.Д., Ревизионен акт № 231/10.11.2017 г. издаден от инспектори в отдел „Местни данъци и такси“ при община Каварна, потвърден с решение №РД-01-7032/11.12.2017 г. на кмета на община Каварна, в следните части: за лихви за данък недвижими имоти за данъчен период 01.01.2012 г. -31.12.2012 г. в размер на 307.74 лева, като определя задължението за лихви в размер от 298.34 лева; за лихви за данък недвижими имоти за данъчен период 01.01.2013 г. -31.12.2013 г. в размер на 246.14 лева, като определя задължението за лихви в размер от 240.63 лева; за лихви за данък недвижими имоти за данъчен период 01.01.2014 г. -31.12.2014 г. в размери на 185.75 лева, като определя задължението за лихви в размер от 183.20 лева; за лихви за данък недвижими имоти за данъчен период 01.01.2015 г. -31.12.2015 г. в размери на 127.30 лева, като определя задължения за лихви в размер от 125.81 лева; за лихви за данък недвижими имоти за данъчен период 01.01.2016 г. -31.12.2016 г. в размери на 69.11 лева, като определя задължения за лихви в размер от 68.37 лева; за лихви за такса битови отпадъци за данъчен период 01.01.2012 г. -31.12.2012 г. в размер 528.99 лева, като определя задължението за лихви в размер от 486.23 лева; за лихви за такса битови отпадъци за данъчен период 01.01.2013 г. -31.12.2013 г. в размер 663 лева, като определя задължението за лихви в размер от 624.61 лева; за лихви за такса битови отпадъци за данъчен период 01.01.2014 г. -31.12.2014 г. в размер 501.01 лева, като определя задължението за лихви в размер от 477.06 лева; за лихви за такса битови отпадъци за данъчен период 01.01.2015 г. -31.12.2015 г. в размер 331.49 лева, като определя задължението за лихви в размер от 327.55 лева; за лихви за такса битови отпадъци за данъчен период 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г. в размер 176.20 лева, като определя задължението за лихви в размер на 167.80 лева. ОТХВЪРЛЯ оспорването по жалбата в останалата част. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС, в 14-дневен срок от съобщаването.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 27.11.2018
Административно дело № 8671/2018
ОСТАВЯ В СИЛА Решене № 225/28.05.2018г., постановено по адм. дело № 66/2018г. по описа на Административен съд - Добрич, в обжалваната част. Решението е окончателно.
В законна сила на 27.11.2018г.
50 Административно дело No 564/2018 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 М.С.Н. НАЧАЛНИКА НА СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР ГРАД ДОБРИЧ Определение от 19.11.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.С.Н., по която е образувано административно дело № 564/2018 г. по описа на АдмС – Добрич. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по административно дело № 564/2018 г. по описа на АдмС – Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба в 7 (седем) дневен срок от съобщаването му на страните чрез Административен съд Добрич пред Върховен административен съд. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО да се съобщи на ответника по реда на чл.138 от АПК, а на жалбоподателя – по реда на чл.158, ал.2 от АПК.
В законна сила на 27.11.2018г.
51 Административно дело No 633/2018 ДОПК ОЛД ТАУЪР 7 ЕООД ДИРЕКТОРА НА ТД НА НАП - ВАРНА Решение от 28.11.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на „ОЛД ТАУЪР 7“ ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Кранево, ***, представлявано от управителя М.В.М., Решение №202/26.09.2018 г. на Директора на ТД на НАП-Варна и потвърденото с него Постановление с изх. С18008-023-003283/14.09.2018 г. за налагане на предварителни обезпечителни мерки, издадено от публичен изпълнител при ТД на НАП-Варна, офис Добрич. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 28.11.2018г.
52 Административно наказателно дело (К) No 476/2018 ЗАНН: ДИТ П-70 ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Решение от 29.11.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 53 от 31.05.2018г., постановено по н.а.х.д. № 201/2017г. по описа на Районен съд - Каварна. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 29.11.2018г.
53 Административно наказателно дело (К) No 513/2018 ЗАНН: Агенция „Митници” МИТНИЦА - ВАРНА ПРИ АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ Р.Н.Д. Решение от 29.11.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 59/20.06.2018 год., постановено по н.а.х.д № 3/2018 год. по описа на РС – Каварна. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 29.11.2018г.
54 Административно наказателно дело (К) No 518/2018 ЗАНН: КРС А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА Решение от 29.11.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 225/08.06.2018 г. по н.а.х.д.№ 252/2018г. на Районен съд – Добрич. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 29.11.2018г.
55 Административно наказателно дело (К) No 561/2018 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ СТАР ПОСТ ООД Решение от 29.11.2018г.
ОТМЕНЯ решение № 288/ 17.07.2018 г., постановено по НАХД № 359/2018 г. по описа на Районен съд - Добрич, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 08-000299/391 от 01.12.2017г., издадено от Директора на Дирекция „Инспекция по труда“ – Добрич. Решението е окончателно.
В законна сила на 29.11.2018г.
56 Административно наказателно дело (К) No 572/2018 ЗАНН: ИААА В.К.К. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ Решение от 29.11.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 308/31.07.2018 г., постановено по н.а.х.д. № 731/2018 г. по описа на Районен съд-Добрич. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 29.11.2018г.
57 Административно наказателно дело (К) No 581/2018 ЗАНН: АДФИ Н.Г.С. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ - СОФИЯ Решение от 29.11.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 73/05.07.2018г. по нахд № 104/2018г. по описа на Районен съд – Каварна. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 29.11.2018г.
58 Административно наказателно дело (К) No 584/2018 ЗАНН: АДФИ Н.Г.С. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ - СОФИЯ Решение от 29.11.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 72/05.07.2018г. по нахд № 102/2018г. по описа на Районен съд – Каварна. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 29.11.2018г.
59 Административно наказателно дело (К) No 588/2018 ЗАНН: АДФИ Н.Г.С. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ - СОФИЯ Решение от 29.11.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 67/04.07.2018г. по нахд № 97/2018г. по описа на Районен съд – Каварна. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 29.11.2018г.
60 Административно наказателно дело (К) No 546/2018 Други по ЗАНН ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКИ ОДИТ - СОФИЯ Д.Х.Д. Решение от 30.11.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 283/13.07.2018г., постановено по н.а.х.д. № 1218/2017г. по описа на Добричкия районен съд. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 30.11.2018г.
61 Административно дело (К) No 592/2018 Други касационни /ЗСПЗЗ/ ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ КРУШАРИ Ш.М.М. Решение от 30.11.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 597/ 08.06.2018 г., постановено по гр. Д.№3450 по описа на РС-Добрич и Решение № 755 17.07.2018, постановено по същото дело, за поправка на очевидна техническа грешка в Решение № 597/08.06.2018г. , като вместо това ПОСТАНОВЯВА: ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд - Добрич. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 30.11.2018г.
62 Административно наказателно дело (К) No 598/2018 ЗАНН: НАП КОЛОРИТ 90 ЕООД ТД НА НАП - ВАРНА Решение от 30.11.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 134 от 20.08.2018г. на Районен съд-Каварна, постановено по н.а.х.д.№ 14 по описа на съда за 2018г. Решението не подлежи на обжалване
В законна сила на 30.11.2018г.
63 Административно наказателно дело (К) No 601/2018 ЗАНН: КЗП КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - СОФИЯ ТРАКТОРПАРТЦ ЕООД Решение от 30.11.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 22/08.05.2018г. на Районен съд Дулово, постановено по н.а.х.д.№ 201 по описа на съда за 2017 год. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 30.11.2018г.
64 Административно наказателно дело (К) No 627/2018 ЗАНН: МОСВ Н.И.П. РИОСВ - ВАРНА Решение от 30.11.2018г.
ОТМЕНЯ Решение №81 от 19.07.2018 г. на РС Каварна, постановено по нахд 61/2018 г и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ИЗМЕНЯ Наказателно постановление №0000003345-1/28.02.2018 г., на Директор на РИОСВ Варна, с което на Н.И.П. *** за нарушаване на чл.93, ал.1, т.1 във връзка с чл.82, ал.2 от ЗООС е наложено административно наказание "глоба" в размер на 5 000 лв., на основание чл. 162, ал. 1 от ЗООС, като намалява размера на наложената „глоба“ на 200 (двеста) лева. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 30.11.2018г.