Административен съд - Добрич
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.10.2018г. до 31.10.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник                     Резултат                    
1 Административно дело No 33/2018 Закон за местното самоуправление и местната администрация Г.Т.С. КМЕТА НА ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО Определение от 8.6.2018г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 10.05.2018г., с което е даден ход по същество. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.Т.С., ЕГН ********** ***, срещу Заповед №1017/18.10.2017г. на Кмета на община Генерал Тошево. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 33/2018г. по описа на Административен съд - Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7 (седем) дневен срок от получаване на съобщението от страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 1.10.2018
Административно дело № 11118/2018
ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 175/08.06.2018г. по АД № 33/2018г. на АС- Добрич.Определението е окончателно.
В законна сила на 1.10.2018г.
2 Административно дело No 248/2018 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО Определение от 18.9.2018г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 17.07.2018 г. за насрочване следваща дата на делото за 09.10.2018 г. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протест вх. № 1131/ 10.05.2018 г. на Окръжна прокуратура – Добрич. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 248/ 2018 г. по описа на АдмС - Добрич. ОСЪЖДА Общински съвет – Генерал Тошево да заплати на Окръжна прокуратура – Добрич сторените по делото разноски в размер на 20 (двадесет) лева. Определението подлежи на обжалване в седмодневен срок от получаване на съобщението.
В законна сила на 1.10.2018г.
3 Административно наказателно дело (К) No 406/2018 ЗАНН: НАП ТД НА НАП - ВАРНА ЕТНО-АБЛЕНА ООД Решение от 1.10.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 105/ 21.05.2018 г. по НАХД № 319 по описа за 2017 г. на БРС, с което е отменено изцяло Наказателно постановление № 17 – 287235/ 13.09.2017 год., издадено от Директора на ТД на НАП Варна, с което на „Етно Аблена“ ООД, ЕИК 202396970, с представляващ М.М.И., за нарушение по чл. 33 ал. 1 от Наредба № Н – 18/ 13.12. 2006 г. на Министерство на финансите и чл. 118,ал. 4, т. 1 от ЗДДС,във връзка с чл. 185, ал.2, изречение последно, във връзка с чл.185,ал.1 от ЗДДС е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева, като вместо това ПОСТАНОВЯВА: ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд - Балчик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 1.10.2018г.
4 Административно наказателно дело (К) No 450/2018 ЗАНН: НАП ТЕРЕС ЕООД ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП - ВАРНА Решение от 1.10.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 227/ 11.06.2018 г., постановено по НАХД № 324/ 2018 г. по описа на Районен съд - Добрич, с което е потвърдено Наказателно постановление № 18 - 315326/ 30.01.2018 г. на Началник сектор "Оперативни дейности" Варна в Дирекция "Фискален контрол" в Централно управление на НАП, надлежно упълномощен като административнонаказващ орган със Заповед № ЗЦУ - 1582/ 23.12.2015 г. на Изпълнителния директор на Национална агенция за приходите. Решението е окончателно.
В законна сила на 1.10.2018г.
5 Административно наказателно дело (К) No 451/2018 ЗАНН: ИААА Д.М.К. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ВАРНА Решение от 1.10.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 212/30.05.2018 год. по нахд № 658/2017 год. по описа на Районен съд – Добрич. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 1.10.2018г.
6 Административно наказателно дело (К) No 472/2018 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Д.Т.В. СЕКТОР "ПП" ПРИ ОД НА МВР ДОБРИЧ Решение от 1.10.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 226/11.06.2018 год. по нахд № 349/2018 год. по описа на Районен съд – Добрич. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 1.10.2018г.
7 Административно наказателно дело (К) No 473/2018 ЗАНН: Здравна инспекция М.И.М. РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ДОБРИЧ Решение от 1.10.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 229/12.06.2018 год. по нахд № 451/2018 год. по описа на Районен съд – Добрич. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 1.10.2018г.
8 Административно наказателно дело (К) No 487/2018 ЗАНН: ДИТ ВЕС ТРАНС 63 ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Решение от 1.10.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 246/25.06.2018 год. по нахд № 134/2018 год. по описа на Районен съд – Добрич. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 1.10.2018г.
9 Административно наказателно дело (К) No 384/2018 ЗАНН, Закон за движението по пътищата С.М.Г. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР ТЕРВЕЛ Решение от 2.10.2018г.
еОТМЕНЯ Решение № 22/ 22.05.2018 г. по н.а.х.д № 31 по описа за 2018 г. на РС-Тервел с което е потвърдено Наказателно постановление № 18-0355-000048/ 09.02. 2018 год., издадено от Началника на РУП Тервел при ОДМВР-Добрич, с което за нарушение на чл.147, ал.3 от ЗДвП, на основание чл.174, ал.3, пр.1 от ЗДвП на С.М.Г. е наложена глоба в размер на 2000 лева и лишаване от право да управлява МПС за 24 месеца. като вместо това ПОСТАНОВЯВА: ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд - Тервел. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 2.10.2018г.
10 Административно наказателно дело (К) No 475/2018 ЗАНН: ДИТ П-70 ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Решение от 2.10.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 52 от 31.05.2018г., постановено по н.а.х.д. № 183/2017г. по описа на Районен съд - Каварна. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 2.10.2018г.
11 Административно наказателно дело (К) No 478/2018 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ ЕВРОМАНГАН АД Решение от 2.10.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 100/ 17.05.2018 г., постановено по НАХД № 408/ 2017 г. по описа на Районен съд – Балчик, с което е отменено Наказателно постановление № 08-000346/ 232 от 21.09.2017г., издадено от Директора на Дирекция „Инспекция по труда“ – Добрич, като вместо това ПОСТАНОВЯВА: ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд - Балчик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 2.10.2018г.
12 Административно наказателно дело (К) No 479/2018 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ ЕВРОМАНГАН ЕАД Решение от 2.10.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 101/ 17.05.2018 г., постановено по НАХД № 410/ 2017 г. по описа на Районен съд – Балчик, с което е отменено Наказателно постановление № 08-000401/ 228 от 21.09.2017г., издадено от Директора на Дирекция „Инспекция по труда“ – Добрич, като вместо това ПОСТАНОВЯВА: ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд - Балчик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 2.10.2018г.
13 Административно наказателно дело (К) No 481/2018 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ ЕВРОМАНГАН ЕАД Решение от 2.10.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 93/ 17.05.2018 г., постановено по НАХД № 396/ 2017 г. по описа на Районен съд – Балчик, с което е отменено Наказателно постановление № 08-000366/ 219 от 21.09.2017г., издадено от Директора на Дирекция „Инспекция по труда“ – Добрич, като вместо това ПОСТАНОВЯВА: ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд - Балчик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 2.10.2018г.
14 Административно наказателно дело (К) No 482/2018 ЗАНН: ИААА С.И.С. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ Решение от 2.10.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 236/19.06.2018 год. по нахд № 565/2018 год. по описа на Районен съд – Добрич. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 2.10.2018г.
15 Административно наказателно дело (К) No 490/2018 ЗАНН: ИААА Й.А.С. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ Решение от 2.10.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 239/19.06.2018 г., постановено по нахд №563/2018 г. по описа на Районен съд – Добрич. Решението е окончателно
В законна сила на 2.10.2018г.
16 Административно дело No 15/2018 Закон за движението по пътищата И.Н.И. НАЧАЛНИКА НА СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР ГРАД ДОБРИЧ Решение от 13.3.2018г.
ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕТО на И.Н.И. с ЕГН ********** ***, срещу Заповед № 17-0851-001128/28.12.17 г. на Началника на Сектор „ПП“ към ОД на МВР Добрич, с която му е наложена Принудителна административна мярка “Временно отнемане на свидетелство за управление на моторно превозно средства,до решаване на въпроса за отговорността, но не повече от 18 месеца”,на основание чл.171, т.1, б.”б” от ЗДвП. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на Република България в 14-дневен срок от получаване на съобщението.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 17.9.2018
Административно дело № 6704/2018
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационна жалба на И. Неджимидин И. от гр. Ген. Тошево, против решение № 94/13.03.2018 г. по адм.д. № 15/2018 г. на ДАС. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 6707/2018 г. по описа на ВАС. Определението подлежи на обжалване пред петчленен състав на ВАС, с частна жалба в 7-дневен срок от съобщението.
В законна сила на 3.10.2018г.
17 Административно наказателно дело (К) No 362/2018 ЗАНН: КРС МОБИЛТЕЛ ЕАД КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА Решение от 3.10.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 35/05.04.2018 г. по н.а.х.д.№ 344/2017г. на Районен съд – Каварна. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 3.10.2018г.
18 Административно наказателно дело (К) No 489/2018 ЗАНН: НАП Ц.С.Х. ТД НА НАП - ВАРНА Решение от 3.10.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №233/14.06.2018 г., постановено по НАХД № 3/2018 г. на Районен съд - Добрич. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 3.10.2018г.
19 Административно наказателно дело (К) No 447/2018 ЗАНН, Закон за движението по пътищата В.М.Х. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР АЛБЕНА Решение от 4.10.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 114/13.06.2018 год. по нахд № 260/2018 год. на Районен съд – Балчик. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 4.10.2018г.
20 Административно наказателно дело (К) No 471/2018 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Ф.М. СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 4.10.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 230/ 12.06.2018 г. по НАХД № 347/ 2018 г. по описа на РС – Добрич. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 4.10.2018г.
21 Административно дело No 224/2018 ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община ПЕТРОЛ АД КМЕТА НА ОБЩИНА БАЛЧИК Определение от 16.7.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „ПЕТРОЛ“ АД, със седалище и адрес на управление: гр.Ловеч, х-л Ловеч, ул.Търговска, №12, представлявано от Изпълнителните директори Г.И.Т. и М.К.Д., по която е образувано АД №224/2018г. по описа на Административен съд – Добрич. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на процесуалния представител на община Балчик за присъждане на юрисконсултско възнаграждение. ОСЪЖДА „ПЕТРОЛ“ АД, със седалище и адрес на управление: гр.Ловеч, х-л Ловеч, ул.Търговска, №12, представлявано от Изпълнителните директори Г.И.Т. и М.К.Д. да заплати на „ОЛДИН“ ЕООД, гр.Балчик, с представляващ Д.М.Д., сторените разноски, в размер на 500 (петстотин) лева, за адвокатско възнаграждение. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по АД №224/2018г. по описа на Административен съд – Добрич. Определението подлежи на обжалване, с частна жалба, пред Върховен административен съд, в седемдневен срок, от днес, за страните присъствали в залата и от съобщаването му, за останалите страни по делото.
В законна сила на 5.10.2018г.
22 Административно дело No 687/2017 Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ КМЕТА НА ОБЩИНА ДОБРИЧ Решение от 5.4.2018г.
ОТХВЪРЛЯ протеста на Наталия Станчева- прокурор при Окръжна прокуратура гр.Добрич с искането за прогласяване на нищожност на Заповед № 1088/09.09.2016г. на кмета на Община град Добрич. Решението може да се обжалва или протестира пред Върховния административен съд с касационна жалба или протест в 14 (четиринадесет) дневен срок, считано от съобщението за постановяването му и връчването на препис от него на страните. Решението да се съобщи на страните по реда на чл.138 от АПК.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 8.10.2018
Административно дело № 6501/2018
ОСТАВЯ В СИЛА Решене № 131от 05.04.2018г.,по административно дело № 687/2017г. на Административен съд - Добрич . Решението е окончателно.
В законна сила на 8.10.2018г.
23 Административно наказателно дело (К) No 360/2018 Други по ЗАНН РЕГИОНАЛЕН ОТДЕЛ НАДЗОР НА ПАЗАРА СЕВЕРОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ В ГД "НП" СОФИЯ АЛЕКСАНДЪР ООД Решение от 9.10.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 79 от 02.5.2018 г. по НАХД № 44/ 2018 г. по описа на Районен съд-Балчик. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 9.10.2018г.
24 Административно наказателно дело (К) No 456/2018 ЗАНН: МОСВ БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ "ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН" ЮНИКС ООД Решение от 9.10.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 46 от 16.05.2018 год. по НАХД № 44/ 2018 год. по описа на Районен съд – Каварна, като вместо това ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 49 от 28.04.2016 г. на Директора на Басейнова дирекция „Черноморски район“, с което на „*****" ООД, ЕИК *****, със седалище и адрес на управление: с. Аврен, общ. Аврен, обл. Варна, представлявано от управителя Ю.Н.Й., на основание чл. 200, ал. 1, т. 29 от Закона за водите е наложена имуществена санкция в размер на 500 лв. (петстотин лева) за нарушение по чл. 48, ал. 1, т. 11 от Закона за водите.
В законна сила на 9.10.2018г.
25 Административно наказателно дело (К) No 458/2018 Други по ЗАНН ОД НА МВР - ДОБРИЧ Т.С.А. Решение от 9.10.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 25/ 15.06.2018 г. по НАХД № 52/ 18 г. на Районен съд - Тервел, с което е отменено Наказателно постановление № 355а-170/ 20.03.2018 г., издадено от Директора на ОД на МВР Добрич, с което на Т.С.А. е наложена глоба в размер на 200 лв. за нарушение на чл. 28, ал. 1, пр. 1 от Закона за националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112 на основание чл. 37 от ЗНССПЕЕН 112. Решението е окончателно.
В законна сила на 9.10.2018г.
26 Административно дело No 571/2018 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. М.П.М.,
А.Г.М.
НАЧАЛНИКА НА РДНСК СЕВЕРОИЗТОЧЕН РАЙОН Определение от 9.10.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.Г.М. *** против заповед № ДК-10-СИР-20/30.07.2018 г. на началника на РДНСК – Североизточен район. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.П.М. *** против заповед № ДК-10-СИР-20/30.07.2018 г. на началника на РДНСК – Североизточен район и ПРЕКРАТЯВА производството по делото в тази му част. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в частта, в която е прекратено производството по делото, може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му, а в останалата му част не подлежи на обжалване.
В законна сила на 9.10.2018г.
27 Административно наказателно дело (К) No 457/2018 ЗАНН, Закон за движението по пътищата В.С.С. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"- ГЕН.ТОШЕВО Решение от 10.10.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №22 от 16.05.2018 г., постановено по АНД №134/2018 г. по описа на Районен съд гр. Ген. Тошево. Решението не подлежи на обжалване и/или протест.
В законна сила на 10.10.2018г.
28 Административно дело No 408/2018 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БАЛЧИК Решение от 19.9.2018г.
ОТМЕНЯ по протест на Окръжна прокуратура – Добрич разпоредбите на 16, ал.1 и чл.19, ал.4 от Наредба, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение №238 по Протокол №27 от 27.02.2009 г. на Общински съвет Балчик. ОСЪЖДА Общински съвет Балчик да заплати на Окръжна прокуратура - Добрич направените по делото разноски в размер на 20.00 лв. /двадесет лева/. Решението може да се обжалва пред Върховния Административен съд с касационна жалба в четиринадесетдневен срок, считано от съобщението за постановяването му и връчването на препис от съдебния акт на страните. След влизането му в сила решението да се обнародва по реда на чл. 194 от АПК.
В законна сила на 11.10.2018г.
29 Административно наказателно дело (К) No 468/2018 ЗАНН: ДАМТН НЮ СТАЙЛ ПРОПЪРТИ ЕООД ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР Решение от 11.10.2018г.
ОТМЕНЯ Решение №106 от 28.05.2018 г. на РС Балчик, постановено по нахд 49/2018 г и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ИЗМЕНЯ Наказателно постановление55/15.02.2018 г., на ИД Гл. директор на ГД ИДТН гр. София , с което на " ****“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. ****, район Одесос, ул. „Капитан Райчо“ №62, офис 3, представлявано от управителя Б.А.Ю. е наложена имуществена санкция в размер 2000 (две хиляди) лева на основание чл. 55, ал. 1 Закон за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП) за нарушение на чл. 46, ал. 2, т.3 ЗТИП, като намалява размера на наложената имуществена санкция на 500 ( петстотин ) лева. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 11.10.2018г.
30 Административно наказателно дело (К) No 560/2018 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ СТАР ПОСТ ООД Решение от 11.10.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 289/ 17.07.2018 г., постановено по НАХД № 363/ 2018 г. по описа на Районен съд – Добрич, с което е отменено Наказателно постановление № 08-000275/ 388 от 01.12.2017г., издадено от Директора на Дирекция „Инспекция по труда“ – Добрич, като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 08-000275/ 388 от 01.12.2017г., издадено от Директора на Дирекция „Инспекция по труда“ – Добрич. Решението е окончателно.
В законна сила на 11.10.2018г.
31 Административно дело No 172/2018 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА КРУШАРИ ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" СОФИЯ Решение от 17.9.2018г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването по жалба на Община Крушари, представлявана от Кмета, на Решение № 01 – 0800/3799 от 28.02.2018 г. на Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“, с което е наложена финансова корекция в размер на 5% от стойността на финансовата помощ, изплатена за заявени за възстановяване разходи по договор за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на машини, оборудване, обзавеждане и съоръжения за нуждите на защитеното жилище“ и избран изпълнител „ЕН ЕНД ДЖИ“ ООД, ЕИК ******, за изпълнение на одобрен проект с ИД по Договор № 08/321/01117 за отпускане на финансова помощ, сключен между ДФ „Земеделие“ – РА и община Крушари с УРН 410017 и е установено възникнало публично държавно вземане, представляващо недължимо платена финансова помощ по Договор 08/321/01117 от 09.06.2013 г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от ПРСР за периода 2007 - 2013 г., подкрепена от ЕЗФРСР, в размер на 1106.27 лв. без ДДС, като стойността на ДДС е 221.25 лв., а общият размер на задължението е 1327.52 лв. ОСЪЖДА Община Крушари да заплати на ДФ „Земеделие“, София, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 136 съдебно – деловодни разноски в размер на 100 лв. (сто лева).
В законна сила на 12.10.2018г.
32 Административно наказателно дело (К) No 545/2018 ЗАНН: ИААА ХОРИЗОНТИ ООД ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ Решение от 12.10.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 311/ 07.08.2018 г. по НАХД № 795/ 2018 год. по описа на Районен съд - Добрич. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 12.10.2018г.
33 Административно наказателно дело (К) No 379/2018 ЗАНН: ДИТ ЕВРОМАНГАН ЕАД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Решение от 16.10.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 51 от 02.04.2018 г., постановено по нахд № 375/2017 г. по описа на Районен съд – Балчик. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 16.10.2018г.
34 Административно наказателно дело (К) No 515/2018 ЗАНН: ДИТ ВЕС ТРАНС 63 ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Решение от 16.10.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 260/29.06.2018 год. по нахд № 129/2018 год. по описа на Районен съд – Добрич. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване
В законна сила на 16.10.2018г.
35 Административно наказателно дело (К) No 549/2018 ЗАНН, Закон за движението по пътищата С.Т.Д. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 16.10.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 57 от 15.06.2018 г. на Районен съд Каварна, постановено по нахд № 367/2017 г., по описа на същия съд. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 16.10.2018г.
36 Административно наказателно дело (К) No 551/2018 ЗАНН: БАБХ ЛЕДИ ЕООД ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ - ДОБРИЧ Решение от 16.10.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №26/04.06.2018 год. по нахд №120/2018 год. на Районен съд гр. Ген. Тошево. Решението е окончателно.
В законна сила на 16.10.2018г.
37 Административно наказателно дело (К) No 552/2018 ЗАНН: Здравна инспекция Д.Д.Ч. РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ДОБРИЧ Решение от 16.10.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №30/14.06.2018 г., постановено по АНД №183/2018 г. по описа на Районен съд гр. Ген. Тошево. Решението е окончателно.
В законна сила на 16.10.2018г.
38 Административно наказателно дело (К) No 367/2018 ЗАНН: КЗП КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - РД ВАРНА ТОНИ ШИК ЕООД Решение от 17.10.2018г.
ОТМЕНЯ решение № 41 от 27.04.2018год., постановено по а.н.х.д. № 385/2017 г. по описа на Районен съд – Каварна. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на РС – Каварна. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 17.10.2018г.
39 Административно наказателно дело (К) No 417/2018 ЗАНН: КЗП КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - РД ВАРНА ТОНИ ШИК ЕООД Решение от 17.10.2018г.
ОТМЕНЯ решение № 50 от 29.05.2018год., постановено по а.н.х.д. № 386/2017 г. по описа на Районен съд – Каварна. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на РС – Каварна. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 17.10.2018г.
40 Административно наказателно дело (К) No 419/2018 Други по ЗАНН Й.Д.Й. АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА ГР.СОФИЯ Решение от 17.10.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 156/20.04.2018 год. по нахд № 1409/2017 година по описа на Районен съд – Добрич. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 17.10.2018г.
41 Административно наказателно дело (К) No 506/2018 ЗАНН: КЗП КАРАК ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - РД ВАРНА Решение от 17.10.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №123/29.06.2018 г. по нахд №213/2017 г. по описа на РС гр. Балчик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване
В законна сила на 17.10.2018г.
42 Административно наказателно дело (К) No 519/2018 ЗАНН, Закон за движението по пътищата И.И.К. СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОД НА МВР ДОБРИЧ Решение от 17.10.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение от 05.07.2018 г., постановено по АНД №241/2018 г. по описа на Районен съд гр. Добрич. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 17.10.2018г.
43 Административно наказателно дело (К) No 521/2018 ЗАНН: КЗП САПХИРЕ ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - РД ВАРНА Решение от 17.10.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 271 от 05.07.2018 г. по нахд № 419/2018 г. по описа на Районен съд Добрич. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 17.10.2018г.
44 Административно наказателно дело (К) No 530/2018 ЗАНН: ДИТ ПАУЪРБИЛД ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Решение от 17.10.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 49 от 28.05.2018 г., постановено по нахд № 376/2017 г. по описа на Районен съд – Каварна. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 17.10.2018г.
45 Административно наказателно дело (К) No 558/2018 ЗАНН: КЗП КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - РД ВАРНА РОЛПЛАСТ ЕООД Решение от 17.10.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №231 от 13.06.2018 г. по нахд №1588/2017 г. на Районен съд гр. Добрич. Решението е окончателно.
В законна сила на 17.10.2018г.
46 Административно дело No 238/2018 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Д.Н.К. ГЛАВНИЯ АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА БАЛЧИК Решение от 27.9.2018г.
ОТМЕНЯ Решение от 12.03.2018 г., издадено от гл. архитект на община Балчик с което е отказано издаването на удостоверение за търпимост за строеж „Дървен навес към едноетажна масивна сграда“, отразена в КК на гр. Балчик с идентификатор №02508.62.641.7, собственост на Д.Н.К.. ИЗПРАЩА преписка на главния архитект на община Балчик за произнасяне по заявление вх. №94Д-1653-1/13.02.2018 г., при спазване на дадените задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона. ОСЪЖДА община Балчик да заплати сторените по делото съдебно-деловодни разноски в размер на 775 /седемстотин седемдесет и пет / лева на Д.Н.К. ЕГН ********** ***. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България чрез Административен съд - Добрич, в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
В законна сила на 18.10.2018г.
47 Административно дело No 275/2018 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БАЛЧИК Решение от 1.10.2018г.
ОТМЕНЯ по протест вх. № 1259/ 22.05.2018 г., подаден от прокурор в Окръжна прокуратура гр. Добрич Милена Любенова, разпоредбите на чл. 12, ал.3,т.6 от Наредбата за притежаване и отглеждане на кучета на територията на община Балчик и чл. 26, ал.1,т.1,т.4 и т.6 в санкционната им част от същата наредба, приета с решение № 197, по протокол № 25/05.12.2008 г. на ОбС-Балчик. ОСЪЖДА Общински съвет Балчик да заплати на Окръжна прокуратура - Добрич направените по делото разноски в размер на 20.00 (двадесет) лева. Решението може да се обжалва пред Върховния Административен съд с касационна жалба/протест в четиринадесетдневен срок, считано от съобщението за постановяването му и връчването на препис от съдебния акт на страните. След влизането му в сила решението да се обнародва по реда на чл. 194 от АПК.
В законна сила на 18.10.2018г.
48 Административно дело No 361/2018 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 И.Н.Р. НАЧАЛНИК СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 28.9.2018г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването по жалба на И.Н.Р. *** срещу Заповед № 18 - 0355 - 000047/24.04.2018 г. на Началник Сектор към ОДМВР Добрич, Сектор "Пътна полиция". РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 - дневен срок от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.
В законна сила на 18.10.2018г.
49 Административно наказателно дело (К) No 374/2018 ЗАНН, Закон за движението по пътищата В.Г.Г. СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 18.10.2018г.
ОТМЕНЯ решение № 215 от 31.05.2018г. по нахд № 436/2018г. по описа на Районен съд – Добрич, КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ наказателно постановление № 18-0851-000216/01.03.2018г. на началника на сектор „ПП“ при ОД на МВР – Добрич, с което на В.Г.Г. ***, за нарушение по чл.638, ал.3 от КЗ е наложена имуществена санкция в размер на 400 лева. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 18.10.2018г.
50 Административно дело No 387/2018 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ТЕРВЕЛ Решение от 18.9.2018г.
ОТМЕНЯ Наредба за за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Тервел, приета с Решение №9-135/31.10.2008 г. на Общински съвет – Тервел. ОСЪЖДА Общински съвет - Тервел да заплати на Окръжна прокуратура - Добрич направените по делото разноски в размер на 20 (двадесет) лева. Решението ПОДЛЕЖИ на обжалване - в 14-дневен срок от съобщението му на страните, че е изготвено, с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България и.
В законна сила на 18.10.2018г.
51 Административно дело No 491/2018 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БАЛЧИК Решение от 2.10.2018г.
ОТМЕНЯ по протест вх. № 1895/ 06.08.2018 г., подаден от прокурор в Окръжна прокуратура гр. Добрич – Милена Любенова разпоредбата на чл. 43, ал. 1 от Наредба за обществения ред на територията на община Балчик, приета с Решение № 77/ 29.06.2004 г. по Протокол № 9 на Общински съвет – Балчик. ОСЪЖДА Общински съвет Балчик да заплати на Окръжна прокуратура - Добрич направените по делото разноски в размер на 20.00 лв. (двадесет лева). Решението може да се обжалва пред Върховния Административен съд с касационна жалба/протест в четиринадесетдневен срок, считано от съобщението за постановяването му и връчването на препис от съдебния акт на страните. След влизането му в сила решението да се обнародва по реда на чл. 194 от АПК.
В законна сила на 18.10.2018г.
52 Административно дело No 336/2016 КСО А.А.А. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ - ДОБРИЧ Решение от 15.5.2017г.
ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на А.А.А., ЕГН ********** *** против решение № 9/ 26. 05. 2016 год. год. на Директора на ТП на НОИ-Добрич, с което е отхвърлена жалбата му срещу разпореждане № **********/ 24. 03. 2016 год. на Ръководител “ПО” при ТП на НОИ-Добрич, с което е отказано отпускане на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст по § 4, ал. 1 и ал. 3 от ПЗР на КСО. ОСЪЖДА А.А.А., ЕГН ********** *** да заплати на ТП на НОИ Добрич сумата от 778. 00 лв. разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му до страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 19.10.2018
Административно дело № 7940/2017
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 189/15.05.2017г. постановено по АД 336/2016г. на Административен съд - Добрич. Решението е окончателно.
В законна сила на 19.10.2018г.
53 Административно дело No 441/2018 Закон за гражданската регистрация (без принудителни административни мерки) С.Ф.А. КМЕТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ Решение от 19.10.2018г.
ОТМЕНЯ по жалбата на С.Ф.А. *** и е срещу Отказ с рег. № 94С-00-405/03.07.2018 г. на кмета на Община град Добрич да бъде заличена адресната регистрация на З.И.З.с ЕГН **********. ИЗПРАЩА делото като преписка на кмета на Община град Добрич за ново произнасяне по искането на С.Ф.А. с вх. № 94С-00-405/19.04.2018 г., в 7 (седем) дневен срок от влизане в сила на решението, при съобразяване на указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите му. ОСЪЖДА Община град Добрич да заплати на С.Ф.А. ***, ЕГН ********** сумата в размер на 410 /четиристотин и десет/ лева, представляваща разноски по производството за държавна такса и адвокатско възнаграждение. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 19.10.2018г.
54 Административно наказателно дело (К) No 428/2018 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ ЕВРОМАНГАН ЕАД Решение от 23.10.2018г.
ОТМЕНЯ решение № 89/16.05.2018 г., постановено по НАХД № 386/2017г. по описа на Районен съд – Балчик. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд - Балчик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 23.10.2018г.
55 Административно наказателно дело (К) No 429/2018 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ ЕВРОМАНГАН ЕАД Решение от 23.10.2018г.
ОТМЕНЯ решение № 92/17.05.2018 г., постановено по НАХД № 392/2017г. по описа на Районен съд – Балчик. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд - Балчик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 23.10.2018г.
56 Административно наказателно дело (К) No 431/2018 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ ЕВРОМАНГАН ЕАД Решение от 23.10.2018г.
ОТМЕНЯ решение № 95/17.05.2018 г., постановено по НАХД № 398/2017г. по описа на Районен съд – Балчик. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд - Балчик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 23.10.2018г.
57 Административно наказателно дело (К) No 434/2018 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ ЕВРОМАНГАН ЕАД Решение от 23.10.2018г.
ОТМЕНЯ решение № 99/17.05.2018 г., постановено по НАХД № 406/2017г. по описа на Районен съд – Балчик. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд - Балчик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 23.10.2018г.
58 Административно наказателно дело (К) No 436/2018 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ ЕВРОМАНГАН ЕАД Решение от 23.10.2018г.
ОТМЕНЯ решение № 96/17.05.2018 г., постановено по НАХД № 401/2017г. по описа на Районен съд – Балчик. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд - Балчик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 23.10.2018г.
59 Административно наказателно дело (К) No 438/2018 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ ЕВРОМАНГАН ЕАД Решение от 23.10.2018г.
ОТМЕНЯ решение № 84/16.05.2018 г., постановено по НАХД № 377/2017г. по описа на Районен съд – Балчик. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд - Балчик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 23.10.2018г.
60 Административно дело No 509/2018 Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Т.Е.Х. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" - СОФИЯ Определение от 19.9.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на лишения от свобода Т.Е.Х.,срещу ГДИН. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 509 по описа за 2018г. на АдмС-Добрич. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от получаване на съобщението от страните.
В законна сила на 23.10.2018г.
61 Административно дело No 246/2018 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ДИМИТРОН ЕООД ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Решение от 28.9.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ДИМИТРОН“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Добрич, ***, представлявано от управителя Д.Н.Д., против Уведомително писмо за отказ за одобрение поради недостиг на финансови средства по мярка 11 „Биологично земеделие“ от програмата за развитие на селските райони /ПРСР/ 2014-2020 г. за кампания 2017 г., № 01-2600/2194 от 24.04.2018 г., издадена от Зам. Изпълнителният директор на Държавен фонд "Земеделие". ОСЪЖДА ДИМИТРОН“ ЕООД, ЕИК 124607038 със седалище и адрес на управление гр. Добрич, ***, представлявано от управителя Д.Н.Д. да заплати на Държавен фонд "Земеделие" сумата 607.84 лв. (шестотит и седем лева и осемдесет и четири стотинки), представляваща направени от ответника съдебни разноски по делото. Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред тричленен състав на Върховния административен съд на Република България, в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 24.10.2018г.
62 Административно дело No 332/2018 Закон за движението по пътищата И.Н.М. НАЧАЛНИКА НА СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР ГРАД ДОБРИЧ Решение от 5.10.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на И.Н.М., ЕГН ********** ***, Заповед № 851з-40/21.05.2018г. на Началника на Сектор “Пътна полиция” при ОД на МВР-Добрич,с която е отказана пререгистрация на лек автомобил “Форд транзит ”, рама № WF0PXXBDFP3L89460 по документи, внос от Германия. ОСЪЖДА Сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР-Добрич да заплати на И.Н.М., ЕГН ********** ***, сумата в размер на 710(седемстотин и десет) лева разноски по делото. ИЗПРАЩА делото като преписка на административния орган - Началник Сектор “Пътна полиция” при ОД на МВР-Добрич, за ново произнасяне по заявлението на И.Н.М., ЕГН ********** ***, при спазване на указанията в мотивите на решението, по тълкуване и прилагане на закона. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението до страните.
В законна сила на 24.10.2018г.
63 Административно наказателно дело (К) No 651/2018 ЗАНН, Закон за движението по пътищата ГРУПА РЕГИСТРАЦИЯ И ОТЧЕТ НА ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, СОБСТВЕНИЦИТЕ И ВОДАЧИТЕ СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Определение от 24.10.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по кад № 651/2018 г. по описа на Административен съд - Добрич. ИЗПРАЩА делото на Районен съд – Генерал Тошево за администриране на касационна жалба от от Д.Д.- началник на Група „Регистрация и отчет на пътни превозни средства“ към Сектор „Пътна полиция“ на ОД на МВР Добрич срещу Решение № 35 от 10.09.2018 г., постановено по нахд № 205/18 г. по описа на Районен съд – Генерал Тошево. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 24.10.2018г.
64 Административно дело No 407/2016 Закон за министерство на вътрешните работи Я.К.П. НАЧАЛНИК СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 27.12.2016г.
ОТМЕНЯ по жалба на Я.К.П. ЗАПОВЕД за налагане на дисциплинарно наказание на държавен служител от МВР с рег. № 851з-57/20.07.2016г., издадена от ххххххххххх- началник Сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР-Добрич, с която на жалбоподателя на основание чл.194, ал.1, ал.2, т.1 и чл.198, ал.1 от Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР) е наложено дисциплинарното наказание “мъмрене” за срок от 1 месец. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Добрич да заплати на Я.К.П. *** съдебно - деловодни разноски в размер на 810 /осемстотин и десет/ лева. Решението може да се обжалва с касационна жалба в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването му пред Върховен административен съд на Република България.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 25.10.2018
Административно дело № 1615/2017
ОТМЕНЯ решение №492 от 27.12.2016г., постановено по адм. дело №407/2016г. по описа на Администартивен съд-Добрич и вместо него ПОСТАНОВЯВА: Отхвърля жалбата на Я.К.П. против заповед № 851з-57 от 20.07.2016г.на началника на сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР-Добрич, за налагане на дисциплинарно наказание “мъмрене” за срок от един месец. ОСЪЖДА Я.К.П. ЕГН ********** *** да заплати на ОД на МВР – Добрич, ул. "Добруджа" № 8 сумата от 100 (сто) лева - разноски по делото за юрисконсултско възнаграждение. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 25.10.2018г.
65 Административно дело No 197/2018 Закон за местните данъци и такси АГРО ЕГЕР ЕООД ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ "ФМП" ПРИ ОБЩИНА ТЕРВЕЛ Решение от 5.10.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Агро егер” ЕООД, ЕИК *******, със седалище и адрес на управление гр.Добрич, ул.Христо Смирненски №2, ет.2, офис2, представлявано от Е.М.Н.,срещу Акт за установяване на задължение по чл.107,ал.3 от ДОПК, № 1375-1/06.02.2018 г., на Старши специалист в Дирекция “МД” при община Тервел, потвърден с решение № 5 /12.03.2018г. на Директора на Дирекция „Финанси и местни приходи“ при община Тервел, в частта за определеният размер на такса за битови отпадъци. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението до страните.
В законна сила на 25.10.2018г.
66 Административно наказателно дело (К) No 585/2018 ЗАНН: АДФИ Н.Г.С. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ - СОФИЯ Решение от 25.10.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 70 от 05.07.2018 г. на Районен съд Каварна, постановено по нахд № 99/2018 г., по описа на същия съд. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 25.10.2018г.
67 Административно дело No 669/2017 Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ КМЕТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ Решение от 16.4.2018г.
ОТХВЪРЛЯ протеста на Наталия Станчева - прокурор при Окръжна прокуратура гр.Добрич с искане за прогласяване на нищожност на Заповед № 804/10.07.2015г., издадена от арх.П.Г. – зам. кмет на Община град Добрич. Решението може да се обжалва или протестира пред Върховния административен съд с касационна жалба или протест в 14 (четиринадесет) дневен срок, считано от съобщението за постановяването му и връчването на препис от него на страните. Решението да се съобщи на страните по реда на чл.138 от АПК.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 26.10.2018
Административно дело № 6498/2018
ОСТАВЯ В СИЛА Решене № 149/ 16.04.2018г., постановено по административно дело № 669/2017г. по описа на Административен съд - Добрич. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 26.10.2018г.
68 Административно наказателно дело (К) No 178/2018 ЗАНН: ИААА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "АВТОМОБИЛНА ИНСПЕКЦИЯ" СОФИЯ М.В.П. Решение (второ) от 26.10.2018г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в диспозитива на решение № 185 от 02.05.2018 г., постановено по кас. адм. д. № 178/2018 г. по описа на Административен съд Добрич, както следва: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № ДАИ0000121 от 18.09.2017 г., издадено от Главен директор на ГД „АИ“ София, с което на М.В.П. ***, за извършено нарушение по чл.45, т.1 от Наредба №34 от 6.12.1999 г. за таксиметров превоз на пътници и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от Закона за автомобилните превози, й е наложено административно наказание глоба в размер на 1500 /хиляда и петстотин/ лева, като диспозитива следва да се чете: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № ДАИ0000121 от 18.09.2017 г., издадено от Главен директор на ГД „АИ“ София, с което на М.В.П. ***, за извършено нарушение по чл.45, т.1 от Наредба №34 от 6.12.1999 г. за таксиметров превоз на пътници и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от Закона за автомобилните превози, й е наложено административно наказание глоба в размер на 2 000 /Две хиляди/ лева. Настоящото Решение да се счита за неразделна част от Решение №185 от 02.05.2018 г., постановено по кас. адм. д. №178/2018 г. по описа на Административен съд Добрич Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 26.10.2018г.
69 Административно дело No 654/2018 ДОПК ОЛД ТАУЪР 7 ЕООД ДИРЕКТОРА НА ТД НА НАП - ВАРНА Определение от 26.10.2018г.
ПРИСЪЕДИНЯВА административно дело № 654/2018 г. по описа на Административен съд- Добрич, образувано по жалба на Олд Тауърд 7“ ЕООД, към административно дело № 633/2018 г. по описа на същия съд. ПРЕКРАТЯВА административно дело № 654/2018 г. по описа на Административен съд- Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО да се докладва на съдия-докладчика по адм.д. № 633/2018 г. по описа на Административен съд- Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО да се съобщи на страните. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 26.10.2018г.
70 Административно наказателно дело (К) No 486/2018 ЗАНН: ДИТ ВЕС ТРАНС 63 ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Решение от 29.10.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 245/25.06.2018 год. по нахд № 131/2018 год. по описа на Районен съд – Добрич. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 29.10.2018г.
71 Административно наказателно дело (К) No 580/2018 ЗАНН: АДФИ Н.Г.С. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ - СОФИЯ Решение от 29.10.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 76/ 09.07.2018 г. по НАХД № 106/ 2018 г. на Районен съд - Каварна. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на съда. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 29.10.2018г.
72 Административно наказателно дело (К) No 583/2018 ЗАНН: АДФИ Н.Г.С. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ - СОФИЯ Решение от 29.10.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 69 от 05.07.2018 г., постановено по НАХД № 98/ 2018 г. по описа на Районен съд - Каварна, с което е потвърдено Наказателно постановление № 11-01-501/ 05.04.2018 г., издадено от Г.н.– Директор на Агенцията за държавна финансова инспекция – София. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 29.10.2018г.
73 Административно наказателно дело (К) No 586/2018 ЗАНН: АДФИ Н.Г.С. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ - СОФИЯ Решение от 29.10.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 71 от 05.07.2018 г. на Районен съд Каварна, постановено по нахд № 100/2018 г., по описа на същия съд. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 29.10.2018г.
74 Административно дело No 667/2017 Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ КМЕТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ Решение от 19.4.2018г.
ОТХВЪРЛЯ подадения от прокурор при Окръжна прокуратура - Добрич протест с искане за прогласяване нищожността на Заповед №1312/18.11.2015 г. на Кмета на Община Добрич, като неоснователен. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 30.10.2018
Административно дело № 6850/2018
ОСТАВЯ В СИЛА Решене № 154/19.04.2018г., по адм. дело № 667/2017г. на Административен съд - Добрич. Решението е окончателно.
В законна сила на 30.10.2018г.
75 Административно дело No 676/2017 Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ КМЕТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ Решение от 19.4.2018г.
ОТХВЪРЛЯ подадения от прокурор при Окръжна прокуратура - Добрич протест с искане за прогласяване нищожността на Заповед №919/20.07.2016 г. на Кмета на Община Добрич, като неоснователен. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 30.10.2018
Административно дело № 6862/2018
ОСТАВЯ В СИЛА Решене № 157/19.04.2018г., по адм. дело № 676/2017г. на Административен съд - Добрич . Решението е окончателно.
В законна сила на 30.10.2018г.
76 Административно наказателно дело (К) No 424/2018 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ ЕВРОМАНГАН ЕАД Решение от 30.10.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 85 от 16.05.2018 г., постановено по н.а.х.д № 380/ 2017 г. по описа на Районен съд - Балчик. ВРЪЩА делото на друг състав на Районен съд - Балчик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 30.10.2018г.
77 Административно наказателно дело (К) No 432/2018 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ ЕВРОМАНГАН ЕАД Решение от 30.10.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 94 от 17.05.2018 г., постановено по н.а.х.д № 399/ 2017 г. по описа на Районен съд - Балчик. ВРЪЩА делото на друг състав на Районен съд - Балчик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 30.10.2018г.
78 Административно наказателно дело (К) No 433/2018 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ ЕВРОМАНГАН АД Решение от 30.10.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 82 от 16.05.2018 г., постановено по н.а.х.д № 373/ 2017 г. по описа на Районен съд - Балчик. ВРЪЩА делото на друг състав на Районен съд - Балчик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 30.10.2018г.
79 Административно наказателно дело (К) No 437/2018 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ ЕВРОМАНГАН АД Решение от 30.10.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 90 от 16.05.2018 г., постановено по н.а.х.д № 389/ 2017 г. по описа на Районен съд - Балчик. ВРЪЩА делото на друг състав на Районен съд - Балчик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 30.10.2018г.
80 Административно дело No 537/2018 чл. 304 АПК ФОНДАЦИЯ ФОРМАТ СФФ ДИРЕКТОРА НА ДКИ КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР ДВОРЕЦА Разпореждане от 26.9.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молба вх. № 2020/ 24.08.2018 г. на Административен съд – Добрич, подадена от Г.А.Т., в качеството ? на председател на Фондация „Формат СФФ“, ЕИК 131125259, съдебен адрес:*** 12, партер, с правно основание чл. 306 във връзка с чл. 304, ал. 1 АПК за налагане на наказание на основание чл. 306 от АПК на Директора на ДКИ „Културен център „Двореца“ – Балчик, Ж.М., за неизпълнение на Определение № 10101 от 24.07.2018 г., постановено по адм. дело № 7614/ 2018 г. на Върховния административен съд, с което е отменено Определение № 74/ 14.03.2018 г. на Административен съд – Добрич по адм. дело № 14/ 2018 г. и делото е върнато като преписка на Държавен културен институт „Културен център „Двореца“ – Балчик за произнасяне по Заявление за достъп до обществена информация № 1/ 13.11.2017 г. Разпореждането подлежи на обжалване пред тричленен състав на Административен съд - Добрич с частна жалба в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните. ПРЕПИС от разпореждането да се връчи на страните по делото.
В законна сила на 30.10.2018г.
81 Административно наказателно дело (К) No 582/2018 ЗАНН: АДФИ Н.Г.С. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ - СОФИЯ Решение от 30.10.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 68 от 04.07.2018 г., постановено по НАХД № 105/ 2018 г. по описа на Районен съд - Каварна, с което е потвърдено Наказателно постановление № 11-01-509/ 05.04.2018 г., издадено от Г.Н.– Директор на Агенцията за държавна финансова инспекция – София. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 30.10.2018г.
82 Административно дело No 665/2017 Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ КМЕТА НА ОБЩИНА ДОБРИЧ Решение от 27.4.2018г.
ОТХВЪРЛЯ протест вх. № 2764/14.12.2017 г., подаден от прокурор в Окръжна прокуратура гр. Добрич, срещу Заповед № 1553/ 30.12.2015 г. на Кмета на Община град Добрич, с която на основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 38, ал. 2 от ЗОС и чл. 61, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет град Добрич и одобрен на 08.10.2015 г. проект за пристройка на магазин към съществуваща жилищна сграда и заявление № 94К – 00 – 462/ 05.11.2015 г. е учредено право на пристрояване върху 34.50 кв. м. на К.И.А. ЕГН ********** ***. Решението е постановено при участието на заинтересованото лице К.И.А. ЕГН ********** ***. Решението може да се обжалва пред Върховния Административен съд с касационна жалба/протест в четиринадесетдневен срок, считано от съобщението за постановяването му и връчването на препис от съдебния акт на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 31.10.2018
Административно дело № 7027/2018
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 176/27.04.2018 г. постановено по адм.д. № 665/2017 г. по описа на Административен съд - Добрич. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 31.10.2018г.