Административен съд - Добрич
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.9.2019г. до 30.9.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник                     Резултат                    
1 Административно дело No 255/2019 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Н.Х.Н. КМЕТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ Решение от 19.7.2019г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването по жалба вх. № 1223/ 19.04.2019 г. от Н.Х.Н., ЕГН **********,***, подадена чрез адв. Я.Д.П.,***, срещу Заповед № 1356/ 24.11.2015 г. на Кмета на Община град Добрич, в частта на Раздел ІІ от Заповедта. ОСЪЖДА Н.Х.Н., ЕГН **********,*** да заплати на Община град Добрич сумата от 100 лв. (сто лева) за съдебно – деловодни разноски във вид на юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
В законна сила на 3.9.2019г.
2 Частно административно дело No 489/2019 АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК ДИНА-ТРАНС ООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ВАРНА В ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ФИСКАЛЕН КОНТРОЛ ПРИ ЦУ НА НАП Определение от 26.7.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на "ДИНА - ТРАНС" ООД, с ЕИК 124671852, със седалище и адрес на управление гр. Каварна, ул.“Витоша“ №18, представлявано от управителя М.И.В., Разпореждане за допускане на предварително изпълнение на ПАМ, включено в Заповед за налагане на принудителна административна мярка (ПАМ) №252-ФК/16.07.2019 г., издадена от началник отдел „Оперативни дейности“ Варна в ГД“Фискален контрол“ при ЦУ на НАП. ОСЪЖДА Главна дирекция "Фискален контрол" при ЦУ на НАП да заплати на "ДИНА - ТРАНС" ООД, с ЕИК 124671852, със седалище и адрес на управление гр. Каварна, ул.“Витоша“ №18, представлявано от управителя М.И.В. сумата от 650 (шестотин и петдесет) лева, представляваща разноски по делото за държавна такса и за адвокатско възнаграждение. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в седемдневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 3.9.2019
Административно дело № 9781/2019
ОСТАВЯ В СИЛА определение № 285 от 26.07.2019г. по адм. дело № 489 по описа за 2019г. на Административен съд - Добрич. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 3.9.2019г.
3 Административно дело No 210/2019 Закон за местното самоуправление и местната администрация ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БАЛЧИК Определение от 13.5.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на областен управител на област Добрич срещу решение №521 по протокол №35 от заседание на ОбС – Балчик, проведено на 21.02.2019г. ПРЕКРАТЯВА производството по АД 210/2019г. по описа на Административен съд – Добрич. Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от днес за присъстващите страни и от получаване на съобщението за неявилата се заинтересована страна.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 3.7.2019
Административно дело № 7182/2019
Прекратява производството по адм.д. № 7182/2019 г. по описа на Върховния административен съд, четвърто отделение и ИЗПРАЩА делото на Административен съд - Добрич, за произнасяне по частната жалба, обективираща искане на кмета на Община балчик за изменение в частта за разноските, на протоколно определение от 13.05.2019 г., постановено по адм.д. № 210/2019 г. на същия съд. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 4.9.2019г.
4 Частно административно дело No 559/2019 АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК ДМК КОМЕРС ООД,
НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ВАРНА В ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ФИСКАЛЕН КОНТРОЛ ПРИ ЦУ НА НАП
  Определение от 28.8.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на „ДМК Комерс“ ООД, с ЕИК 205102979, със седалище и адрес на управление гр. Балчик, кв.“Балчик“, бл.34, вх.А, ет.1, ап.1, представлявано от управителя Д.М.К., разпореждане за предварително изпълнение на заповед за налагане на принудителна административна мярка № 299-ФК/16.08.2019 г., издадена от началник отдел „Оперативни дейности“ Варна в ГД“Фискален контрол“ при ЦУ на НАП. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в седемдневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 5.9.2019г.
5 Административно наказателно дело (К) No 572/2019 ЗАНН: АДФИ ОБЩИНА КАВАРНА АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ - СОФИЯ Определение от 9.9.2019г.
ПРЕКРАТЯВА производството по касационно дело с административно–наказателен характер № 572/2019 г. по описа на Административен съд -Добрич. ИЗПРАЩА касационно дело с административно–наказателен характер № 572/2019 г. по описа на Административен съд- Добрич на Върховен административен съд на РБ за определяне на друг административен съд, който да разгледа делото. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 9.9.2019г.
6 Частно административно дело No 566/2019 АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК НИКО 2019 ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ВАРНА В ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ФИСКАЛЕН КОНТРОЛ ПРИ ЦУ НА НАП Определение от 30.8.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на „Нико 2019“ ЕООД, с ЕИК 205425605, със седалище и адрес на управление гр. Добрич, ул. „Трепетлика“ №24, представлявано от управителя Н.Н.А., разпореждане за предварително изпълнение на заповед за налагане на принудителна административна мярка № 316-ФК/29.08.2019 г., издадена от началник отдел „Оперативни дейности“ Варна в ГД“Фискален контрол“ при ЦУ на НАП. ОСЪЖДА Национална агенция по приходите да заплати на „Нико 2019“ ЕООД, с ЕИК 205425605, със седалище и адрес на управление гр. Добрич, ул. „Трепетлика“ №24, представлявано от управителя Н.Н.А., сумата от 50 (петдесет) лева, представляваща разноски по делото. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в седемдневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 10.9.2019г.
7 Административно дело No 736/2018 Закон за движението по пътищата ТОХИ ТРАНС ООД НАЧАЛНИКА НА СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР ГРАД ДОБРИЧ Определение от 30.8.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Тохи транс“ ЕООД, гр.Каварна, срещу отказ за пускане в движение на ППС, обективиран в писмо с изх. № 851000-11075 от 02.10.2018г. на началника на сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР – Добрич. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 736 по описа за 2018г. на Добричкия административен съд. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от получаване на съобщението от страните.
В законна сила на 11.9.2019г.
8 Административно дело No 202/2019 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ДЪРЖАВЕН КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ "КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР ДВОРЕЦА"БАЛЧИК СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" Определение от 27.8.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на ДКИ „КЦ Двореца“ гр. Балчик, със седалище и адрес на управление гр. Балчик, КЗ Двореца, пк 60, представлявано от директора Ж.М.срещу СУ „Св. Климент Охридски“ гр. София с искане за присъждане на обезщетение за нанесени имуществени вреди в размер на 430 лева. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 202/2019 г. по описа на ДАС. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС. Препис от определението да се изпрати на страните.
В законна сила на 18.9.2019г.
9 Частно административно дело (К) No 544/2019 Частни КАНД и КАД В.Г.Д. ДИРЕКТОРА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ - ДОБРИЧ Определение от 18.9.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 248/ 20.05.2019 г. на Районен съд - Добрич, постановено по НАХД № 627/ 2019 г., с което е прекратено производството по делото поради недопустимост на жалбата. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 18.9.2019г.
10 Административно дело No 541/2019 Закон за местното самоуправление и местната администрация ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БАЛЧИК Определение от 5.9.2019г.
ОТМЕНЯ разпореждане от 22.08.2019г., с което делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание за 16.10.2019г. от 10.30 часа. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по административно дело № 541 по описа на Адм.С -Добрич за 2019 г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на РБ в 7-дневен срок от получаване на съобщението за постановяването му от страните. Препис от определението да се изпрати на страните.
В законна сила на 19.9.2019г.
11 Административно наказателно дело (К) No 403/2019 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Й.И.Й. СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 24.9.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 164/ 24.04.2018 г. по НАХД № 1426/ 2018 г. по описа на РС – Добрич. Решението е окончателно.
В законна сила на 24.9.2019г.
12 Административно наказателно дело (К) No 426/2019 ЗАНН: ДИТ ГЕРГАНА - ДЕНИЦА ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Решение от 24.9.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 33/ 22.04.2019 г. по НАХД № 145/ 2018 година по описа на Районен съд - Каварна. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 24.9.2019г.
13 Административно наказателно дело (К) No 436/2019 ЗАНН: Здравна инспекция ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ДОБРИЧ АД РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ДОБРИЧ Решение от 24.9.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 214 от 10.06.2019 г., постановено по нахд № 189/2019 г. по описа на Районен съд - Добрич. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 24.9.2019г.