Административен съд - Добрич
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.8.2018г. до 31.8.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник                     Резултат                    
1 Административно дело No 208/2018 Закон за гражданската регистрация (без принудителни административни мерки) Е.Е.К. КМЕТА НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ Определение от 9.5.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Е.Е.К.. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по АД №208/2018г. по описа на Административен съд – Добрич. Определението подлежи на обжалване, с частна жалба, пред Върховен административен съд, в седемдневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 1.8.2018
Административно дело № 208/2018
ОСТАВЯ В СИЛА определение от 09.05.2018г. на Административен съд Добрич по адм.д. №208/2018г. Определението не може да се обжалва.
В законна сила на 1.8.2018г.
2 Административно наказателно дело (К) No 368/2018 ЗАНН: Патентно ведомство Б.- Д.- Д.А. ЕТ ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Решение от 1.8.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 178/03.05.2018 г. , постановено по нахд № 190 по описа на Районен съд –Добрич за 2018 г. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 1.8.2018г.
3 Административно дело No 518/2017 Закон за движението по пътищата И.С.И. НАЧАЛНИКА НА РУ - БАЛЧИК ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 22.12.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба от И.С.И., ЕГН **********,***, Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0240-000270 от 15. 08. 2017 год, издадена от Началника на РПУ Балчик към ОДМВР Добрич. ОСЪЖДА ОД на МВР-Добрич, да заплати на И.С.И., ЕГН **********,***, сумата от 510 (петстотин и десет) лева разноски по делото. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14- дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 3.8.2018
Административно дело № 2266/2018
ОТМЕНЯ решение № 517 от 22.12.2017г., постановено по адм.дело № 518/2017г. по описа на Административен съд-Добрич, включително в частта за разноските и вместо това ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.С.И.,***, срещу Заповед № 17-0240-000270 от 15.08.2017г., издадена от началника на Районно управление Балчик при Областна дирекция на Министарство на вътрешните работи- Добрич. Решението е окончателно.
В законна сила на 3.8.2018г.
4 Административно дело No 230/2016 Закон за държавния служител Г.Г.В. КМЕТА НА ОБЩИНА КАВАРНА Решение от 12.12.2016г.
ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на Г.Г.В. ЕГН **********,***, срещу Заповед № 42/ 31.03.2016г. на Кмета на община Каварна, с която на основание чл.106,ал.1,т.2 от ЗДСл. е прекратено служебното й правоотношение. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на Република България в 14-дневен срок от получаване на съобщението.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 7.8.2018
Административно дело № 1172/2017
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 466/12.12.2016 г. по адм.д. № 230/2016 г. на ДАС. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 7.8.2018г.
5 Административно дело No 688/2016 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ТЕРВЕЛ Решение от 6.4.2017г.
ОТМЕНЯ по протест на Окръжна прокуратура-Добрич разпоредбата на чл.4, ал.1 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Тервел приета от Общински съвет Тервел с Решение № 9-135 от 31.10.2008г., изм. с Решение № 4-55 от 21.06.2010г., изм. и доп. с Решение № 5-81 от 23.08.2010г., изм. с Решение № 2-30 от 25.03.2011г., изм. и доп. с Решение № 10-144 от 19.12.2012г., изм. с Решение № 5-85 от 02.09.2013г., доп. с Решение № 5-87 от 02.09.2013г., изм. и доп. с Решение № 1-5 от 17.02. 2015г., изм. и доп. с Решения № 3-42 и №3-43 от 25.06.2015г., изм. и доп. с Решения № 4-68 от 17.08.2015г. ОТХВЪРЛЯ протеста в частта, с която се оспорват нормите на чл.15, ал.1 и чл.55, ал.2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет Тервел с Решение № 9-135 от 31.10.2008г., изм. с Решение № 4-55 от 21.06.2010г., изм. и доп. с Решение № 5-81 от 23.08.2010г., изм. с Решение № 2-30 от 25.03.2011г., изм. и доп. с Решение № 10-144 от 19.12.2012г., изм. с Решение № 5-85 от 02.09.2013г., доп. с Решение № 5-87 от 02.09.2013г., изм. и доп. с Решение № 1-5 от 17.02. 2015г., изм. и доп. с Решения № 3-42 и №3-43 от 25.06.2015г., изм. и доп. с Решения № 4-68 от 17.08.2015г. ОСЪЖДА Общински съвет на Община Тервел да заплати в полза на Окръжна прокуратура-Добрич направените по делото разноски – държавна такса в размер на 35 /тридесет и пет/ лева за публикация на обявлението за образуваното дело в Държавен вестник. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд с касационна жалба в четиринадесетдневен срок, считано от съобщението за постановяването му и връчването на препис от съдебния акт на страните. Решението да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК при неподаване на касационна жалба или протест или ако те бъдат отхвърлени.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 8.8.2018
Административно дело № 5626/2017
ОТМЕНЯ решение № 145/06.04.2017 г. по адм. д. № 688/2016 г. на Административен съд - Добрич, в ЧАСТТА с която е отхвърлен протеста на прокурор от Окръжна прокуратура - Добрич по отношение на разпоредбата на чл. 15, ал. 1 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет - Тервел с Решение № 9-135 от 31.10.2008 г., изм. с Решение № 4-55 от 21.06.2010 г., изм. и доп. с Решение № 5-81 от 23.08.2010 г., изм. с Решение № 2-30 от 25.03.2011 г., изм. и доп. с Решение № 10-144 от 19.12.2012 г., изм. с Решение № 5-85 от 02.09.2013 г., доп. с Решение № 5-87 от 02.09.2013 г., изм. и доп. с Решение № 1-5 от 17.02.2015 г., изм. и доп. с Решения № 3-42 и № 3-43 от 25.06.2015 г., изм. и доп. с Решения № 4-68 от 17.08.2015 г., като вместо това ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ разпоредбата на чл. 15, ал. 1 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет - Тервел с Решение № 9-135 от 31.10.2008 г., изм. с Решение № 4-55 от 21.06.2010 г., изм. и доп. с Решение № 5-81 от 23.08.2010 г., изм. с Решение № 2-30 от 25.03.2011 г., изм. и доп. с Решение № 10-144 от 19.12.2012 г., изм. с Решение № 5-85 от 02.09.2013 г., доп. с Решение № 5-87 от 02.09.2013 г., изм. и доп. с Решение № 1-5 от 17.02.2015 г., изм. и доп. с Решения № 3-42 и № 3-43 от 25.06.2015 г., изм. и доп. с Решения № 4-68 от 17.08.2015 г. ОСТАВЯ В СИЛА решение № 145/06.04.2017 г. по адм. д. № 688/2016 г. на Административен съд - Добрич по отношение на оспорването на чл. 55, ал. 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет - Тервел с Решение № 9-135 от 31.10.2008 г., изм. с Решение № 4-55 от 21.06.2010 г., изм. и доп. с Решение № 5-81 от 23.08.2010 г., изм. с Решение № 2-30 от 25.03.2011 г., изм. и доп. с Решение № 10-144 от 19.12.2012 г., изм. с Решение № 5-85 от 02.09.2013 г., доп. с Решение № 5-87 от 02.09.2013 г., изм. и доп. с Решение № 1-5 от 17.02.2015 г., изм. и доп. с Решения № 3-42 и № 3-43 от 25.06.2015 г., изм. и доп. с Решения № 4-68 от 17.08.2015 г. В останалата част решението е влязло в сила. Решението е окончателно.
В законна сила на 8.8.2018г.
6 Административно наказателно дело (К) No 284/2018 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Ж.С.Д. СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 8.8.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 144/ 13.04. 2018 г., по н.а.х. дело № 231/ 2018 г. по описа на Районен съд-Добрич. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 8.8.2018г.
7 Административно дело No 242/2018 Закон за отбраната и въоръжените сили на РБ И.Д.С. КОМАНДИР НА ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 26600 Решение от 17.7.2018г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването по жалба вх. № 1101/ 08.5.2018 г. на И.Д.С. от гр. Балчик, против Заповед № ЛС-5 от 09.3.2018 г. на Командира на военно формирование 26600, с която на основание чл. 55, ал. 4 от ЗОВСРБ и във връзка с чл. 146, т. 3, чл. 161, т. 3 и чл. 165, ал. 1, т. 3 от ЗОВСРБ, чл. 72, т. 3, чл. 73 и чл. 91 от Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ППЗВСРБ), т. 10.1 и т. 10.2 от Заповед на Министъра на отбраната на Република България № ОХ-1252/ 07.12.2017 г. е наложено дисциплинарно наказание „уволнение“ на редник 3-ти клас И.Д.С. – шофьор-агрегатчик във втора радиолокационна система във военно формирование 36910-Балчик от състава на военно формирование 26600 – Братово. ОСЪЖДА И.Д.С., ЕГН **********,*** да заплати на военно формирование 26600, област Бургас, община Бургас, с. Братово, адрес за съобщения: гр. Бургас, п.к. 45, район Братово, военно формирование 26600, сумата от 100 лв. (сто лева) съдебно – деловодни разноски. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 9.8.2018г.
8 Административно дело No 289/2018 Закон за движението по пътищата И.Б.И. НАЧАЛНИК СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 5.7.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.Б.И. с ЕГН ********** *** срещу Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-0851-000398 от 10.05.2018 г., издадена от началника на Сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР гр.Добрич, с която на основание чл.171,ал.1, т.1, б.“б“ от Закона за движение по пътищата временно е отнето свидетелството за управление на МПС на жалбоподателя до решаване на въпроса за отговорността, но за не повече от 18 месеца. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните с касационна жалба, подадена чрез Административен съд -Добрич.
В законна сила на 9.8.2018г.
9 Административно наказателно дело (К) No 321/2018 ЗАНН: ДИТ ЕВРОМАНГАН ЕАД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Решение от 9.8.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 58 от 02.04.2018 г., постановено по нахд № 388/2017 г. по описа на Районен съд – Балчик. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 9.8.2018г.
10 Административно наказателно дело (К) No 327/2018 ЗАНН: ДИТ ЕВРОМАНГАН АД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Решение от 9.8.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 60 от 02.04.2018 г., постановено по нахд № 407/2017 г. по описа на Районен съд – Балчик. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 9.8.2018г.
11 Административно дело No 43/2018 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 С.Ж.М. КМЕТА НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА Решение от 24.7.2018г.
ОТМЕНЯ Мълчалив отказ на кмета но община Добричка, да се произнесе по молба с вх. №К-5853 от 08.12.2017 г. на С.Ж.М.. ИЗПРАЩА делото като преписка на кмета на община Добричка за ново произнасяне по искането при спазване на указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите към решението. ОСЪЖДА община Добричка да заплати на С.Ж.М. ЕГН ********** ***, сумата от 332 /Триста тридесет и два/ лева, сторени по делото съдебно-деловодни разноски. РЕШЕНИЕТО може да се оспорва с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 10.8.2018г.
12 Административно дело No 281/2018 чл. 304 АПК И.М.А. КМЕТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ Разпореждане от 19.6.2018г.
НАЛАГА на Кмета на община град Добрич – Йордан Тошков Йорданов, наказание "глоба" в размер на 200 /двеста/ лева за неизпълнение на влязло в законна сила на 16.04.2018 г. Решение № 410/ 25.10.2017 г., постановено по АД № 384/ 2017 г. по описа на АдмС – Добрич, оставено в сила с Решение № 4835 от 16.04.2018 г. по АД № 13994/ 2017 г. по описа на ВАС, Второ отделение, която глоба да се заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Административен съд-Добрич. Разпореждането подлежи на обжалване пред тричленен състав на Административен съд-Добрич с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението съгласно чл. 306, ал. 5 от АПК. Препис от разпореждането да се връчи на Кмета на община град Добрич на основание чл. 306, ал. 4 от АПК. Препис от разпореждането да се връчи на И.М.А. на основание чл. 138 от АПК. След влизане в законна сила на съдебния акт да се издаде изпълнителен лист.

Резултат от касационна инстанция: Отменя
Решение от 13.8.2018
Административно дело № 365/2018
ОТМЕНЯ разпореждане № 498 от 19.06.2018 г., постановено по адм.д. № 281/2018 г. по описа на ДАС, с което на основание чл. 304, ал. 1 и чл. 306, ал. 2 от АПК на Йордан Тошков Йорданов, в качеството му на кмет на Община град Добрич, е наложена глоба в размер на 200 лева за неизпълнение на влязло в сила Решение № 410/25.10.2017 г., постановено по адм.д. № 384/2017 г. по описа на АдмС-Добрич, оставено в сила с Решение № 4835/16.04.2018 г. по адм.д. № 13994/2017 г. по описа на Вас, Второ отделение. Решението е окончателно.
В законна сила на 13.8.2018г.
13 Административно дело (К) No 365/2018 Производства по чл. 306, ал. 2 и ал. 5 АПК КМЕТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ И.М.А. Решение от 13.8.2018г.
ОТМЕНЯ Разпореждане № 498 от 19.06.2018 г., постановено по адм. дело № 281/2018 г. по описа на Административен съд - Добрич, с което на основание чл. 304, ал. 1 и чл. 306, ал. 2 от АПК на Й.Т.Й., в качеството му на кмет на Община град Добрич, е наложена глоба в размер на 200 лева за неизпълнение на влязло в сила Решение № 410/ 25.10.2017г. , постановено по адм. дело № 384/2017 г. по описа на АдмС-Добрич, оставено в сила с Решение № 4835 /16.04.2018г. по адм.д. №13994/2017 г. по описа на ВАС, Второ отделение. Решението е окончателно.
В законна сила на 13.8.2018г.
14 Административно дело No 45/2018 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 В.С.Г. НАЧАЛНИКА НА РУ - АЛБЕНА ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Определение от 19.7.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ, като недопустима поради просрочие, жалбата на В.С.Г., с ЕГН **********,***, срещу ЗППАМ №17-3394-000160/29.11.2017г., на Началника на РУ – Албена, при ОДМВР-Добрич, с която му е наложена ПАМ „прекратяване на регистрацията на ППС, за срок от 350 дни“. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по АД №45/2018г., по описа на Административен съд – Добрич. Определението подлежи на обжалване, с частна жалба, пред Върховения административен съд, в седемдневен срок, от съобщението по реда на чл.138 АПК до страните.
В законна сила на 14.8.2018г.
15 Административно дело No 36/2018 ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община С.И.С. КМЕТА НА ОБЩИНА БАЛЧИК Решение от 4.7.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.И.С. от гр.Генерал Тошево срещу заповед № 1240/05.12.2017г. на кмета на община Балчик, с която на основание чл.135, ал.3 от ЗУТ, във вр. чл.134, ал.2, т.2 и т.6 от ЗУТ е разрешено да се изработи проект за изменение на ПУП – ПР за УПИ V, УПИ VІ и УПИ VІІ и ПЗ за УПИ VІ в кв.21 по плана на в.з. “Белите скали”, гр.Балчик, В ЧАСТТА, в която е допуснато да се изработи проект за изменение на страничната регулационна граница между УПИ VІ и УПИ VІІ в кв.21 и проект за изменение на ПЗ на УПИ VІ в кв.21 по плана на в.з. “Белите скали”, гр.Балчик. ПРЕКРАТЯВА производството по делото в тази му част. ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.И.С. от гр.Генерал Тошево срещу заповед № 1240/05.12.2017г. на кмета на община Балчик, с която на основание чл.135, ал.3 от ЗУТ е разрешено да се изработи проект за изменение на ПУП – ПР за УПИ V, УПИ VІ и УПИ VІІ и ПЗ за УПИ VІ в кв.21 по плана на в.з. “Белите скали”, гр.Балчик, В ЧАСТТА, в която е допуснато да се изработи проект за изменение на страничната регулационна граница между УПИ V и УПИ VІ в кв.21 по плана на в.з. “Белите скали”, гр.Балчик. ОСЪЖДА С.И.С. с ЕГН ********** *** да заплати на община Балчик сумата от 250 лева, сторени разноски за първата инстанция. ОСЪЖДА С.И.С. с ЕГН ********** ***, да заплати на “Варакс строй” ЕООД, ЕИК 834071139, със седалище и адрес на управление гр.Добрич, площад “Свобода” № 1, вх.А, ет.2, ап.5, представлявано от М.А.Д., сумата от 100 лева, сторени разноски за първата инстанция. РЕШЕНИЕТО в частта му, имаща характер на определение, с която е прекратено производството по делото, може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните, а останалата му част може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 15.8.2018г.
16 Административно наказателно дело (К) No 258/2018 ЗАНН: РДГ К.К.С. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - ВАРНА Решение от 15.8.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 132/04.04.2018г. по н.а.х.д. № 69/2018г. по описа на Добричкия районен съд. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 15.8.2018г.
17 Административно наказателно дело (К) No 277/2018 Други по ЗАНН ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКИ ОДИТ - СОФИЯ М.П.С. Решение от 15.8.2018г.
ОТМЕНЯ решение № 114/ 26.03.2018г., постановено по на.х.д. № 730/ 17 по описа на Районен съд Добрич като вместо същото ПОСТАНОВЯВА ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление НП № 27-344-2/11.04. 2017г., издадено от Директора на Изп. агенция „Медицински одит“. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 15.8.2018г.
18 Административно дело No 349/2018 Закон за местното самоуправление и местната администрация ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАВАРНА Решение от 23.7.2018г.
ОТМЕНЯ по оспорване на Областен управител на област Добрич, с адрес: град Добрич, ул. ”Независимост” № 5 Решение № 456 по Протокол № 34 от заседание на Общински съвет - Каварна, проведено на 16.05.2018 год., потвърдено с Решение № 469 по Протокол № 35 от заседание на Общински съвет - Каварна, проведено на 12.06.2018 год. ОСЪЖДА Общински съвет - Каварна да заплати на Областна администрация на област Добрич сумата от 100 лв. (сто лева) съдебно – деловодни разноски по делото. Решението подлежи на касационно обжалване в четиринадесетдне-вен срок от съобщението до страните пред ВАС.
В законна сила на 15.8.2018г.
19 Административно наказателно дело (К) No 250/2018 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ М.М.-С.Д. ЕТ Решение от 16.8.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №137/05.04.2018г. на Районен съд гр. Добрич, постановено по н.а.х.д.№ 1699 по описа на съда за 2017 год. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 16.8.2018г.
20 Административно наказателно дело (К) No 341/2018 Други по ЗАНН МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ И.С.И. Решение от 16.8.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №155/19.04.2018г. на Районен съд гр. Добрич, постановено по н.а.х.д.№ 157 по описа на съда за 2018 год. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 16.8.2018г.
21 Административно наказателно дело (К) No 345/2018 ЗАНН: ДАМТН ОБЩИНА ДОБРИЧКА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР Решение от 16.8.2018г.
ОТМЕНЯ решение № 152/ 16.04.2018г.,постановено по н.а.х.д. № 1570/ 2017г. по описа на Районен съд–Добрич и вместо същото ПОСТАНОВЯВА ОТМЕНЯ наказателно постановление № НЯСС 105/26.09.2017г., издадено от Зам. Председателя на Държавната агенция за метрология и технически надзор. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 16.8.2018г.
22 Административно дело No 351/2018 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 И.Р.К. НАЧАЛНИК СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 27.7.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.Р.К. ***, срещу ЗППАМ № 18-0851-000381/05.05.2018г. на началника на сектор “ПП” при ОД на МВР – Добрич, с която на основание чл.171, т.2а, б. “б” от ЗДвП на жалбоподателя е наложена принудителна административна мярка – прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 365 дни – чрез отнемане на СРМПС № 009030152 и 2 бр. рег. табели № ***. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 16.8.2018г.
23 Административно дело No 409/2016 Закон за местните данъци и такси ЕВРОКАПИТАЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МДТ" ПРИ ОБЩИНА КАВАРНА Решение от 15.11.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “ЕВРОКАПИТАЛ-БЪЛГАРИЯ” ЕАД, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, бул. “Александровска” №21, ет.Е, представлявано от Д.П.Д. – Изпълнителен директор, срещу Акт за установяване на задължение по чл.107, ал.3 от ДОПК №2275-1/03.06.2016 г., издаден от Т.С. – Гл. специалист в отдел “МДТ” при община Каварна, потвърден с Решение №ПЖ-22/05.07.2016 г. на Началник отдел “Местни данъци и такси” към община Каварна. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните чрез Административен съд гр. Добрич пред Върховен административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 17.8.2018
Административно дело № 1217/2017
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 410/15.11.2016 г. по адм.д. № 409/2016 г. по описа на Административен съд - Добрич. Решението е окончателно.
В законна сила на 17.8.2018г.
24 Административно дело No 350/2018 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 М.Г.И. НАЧАЛНИКА НА РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ГЕН. ТОШЕВО КЪМ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 30.7.2018г.
ОТМЕНЯ заповед за прилагане на ПАМ № 18-0265-000090/18.05.2018г., издадена от началника на РУП – Генерал Тошево към ОД на МВР – Добрич, с която на основание чл. 171, т. 2а, б. „а“ от ЗДвП на М.Г.И. с ЕГН ********** от гр.Генерал Тошево е наложена принудителна административна мярка – прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 365 дни чрез отнемане на СРМПС № 53108490872 и 1 бр. рег. табела с № *****. РЕШЕНИЕТО може да се оспорва с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 17.8.2018г.
25 Административно дело No 416/2018 Закон за гражданската регистрация (без принудителни административни мерки) П.Е.Ц. СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ Определение от 25.7.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на П.Е.Ц. *** против Писмо с изх. №94П-00-244#1/30.05.2018 г. на Секретар на община гр. Добрич, по която е образувано адм.д. №416/2018 г. по описа на АС гр. Добрич. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №416/2018 г. по описа на ДАС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7 –дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 18.8.2018г.
26 Частно административно дело No 495/2018 АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК С.М.Ч. ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - ТЕРВЕЛ Определение от 7.8.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба на С.М.Ч. с ЕГН **********,***, срещу допуснато предварително изпълнение на Заповед № ЗД/Д-ТХ-Т-007/0308.2018г. на Директора на Дирекция „Социално подпомагане“ - Тервел, с която на основание чл.33,ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето, чл.30, ал.1 и ал.2, във връзка с чл.29,т.9 от Закона за закрила на детето е прекратено настаняването на детето Е.Е.Р.в семейството на утвърдения професионален приемен родител С.М.Ч. и е настанено временно в семейството на утвърдения професионален родител Д.И.Н.. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните. Препис от определението да се изпрати на страните по делото.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 31.8.2018
Административно дело № 10353/2018
ОСТАВЯ В СИЛА определение № 255/07.08.2018 г. по адм.д. № 495/2018 г. на АдмС-Добрич. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 31.8.2018г.