Административен съд - Добрич
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.7.2018г. до 31.7.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник                     Резултат                    
1 Административно наказателно дело (К) No 259/2018 ЗАНН: ДИТ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - СОФИЯ ЕВРОМАНГАН ЕАД Решение от 2.7.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 32 от 27.02.2018 г. по н.а.х.д № 154/2017 г. по описа на Районен съд - Балчик. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 2.7.2018г.
2 Административно наказателно дело (К) No 260/2018 ЗАНН: ДИТ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - СОФИЯ ЕВРОМАНГАН ЕАД Решение от 2.7.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 31 от 27.02.2018 г. по н.а.х.д № 153/2017 г. по описа на Районен съд - Балчик. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 2.7.2018г.
3 Административно дело No 221/2016 Закон за подпомагане на земеделските производители М.И.С.Н. ДИРЕКТОРА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ДОБРИЧ Решение от 21.7.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед №03-080-РД/32 от 27.04.2016 г. на директора на Областна дирекция - Добрич на ДФ "Земеделие". ВРЪЩА делото като преписка на директора на Областна дирекция - Добрич на ДФ "Земеделие", за ново произнасяне, в съответствие с указанията, дадени в мотивите на настоящето решение. ОСЪЖДА Държавен фонд "Земеделие" да заплати на М.И.С. ЕГН ********** ***, направените съдебно-деловодни разноски в размер на 720 /Седемстотин и двадесет/ лева. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България, в 14/четиринадесет/ - дневен срок от съобщаването или връчването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 3.7.2018
Административно дело № 9240/2017
ОСТАВЯ В СИЛА решение №329 от 21.07.2017г., постановено по адм. дело № 221/2016г. на Административен съд Добрич. Решението е окончателно.
В законна сила на 3.7.2018г.
4 Административно наказателно дело (К) No 255/2018 ЗАНН: ДИТ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - СОФИЯ ЕВРОМАНГАН ЕАД Решение от 3.7.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 37 от 28.02.2018 г., постановено по нахд № 148/2017 г. по описа на Районен съд - Балчик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 3.7.2018г.
5 Административно наказателно дело (К) No 261/2018 ЗАНН: ДИТ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - СОФИЯ ЕВРОМАНГАН ЕАД Решение от 3.7.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 29 от 27.02.2018 г., постановено по нахд № 149/2017 г. по описа на Районен съд - Балчик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 3.7.2018г.
6 Административно дело No 399/2016 Закон за министерство на вътрешните работи Ж.С.Ж. НАЧАЛНИК СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 16.3.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед № 851з-59/20.07.2016 г. на Началника на Сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР-Добрич, с която на младши инспектор Ж.С.Ж.-младши автоконтрольор І степен в Сектор „Пътна полиция“ към отдел „Охранителна полиция“ при ОД на МВР-Добрич е наложено дисциплинарно наказание "Мъмрене“ за срок от един месец. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Добрич, да заплати на Ж.С.Ж. с ЕГН **********, разноски по делото в размер на 800 (осемстотин) лева. Решението подлежи на касационно обжалване чрез Административен съд - Добрич пред Върховения административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му. На основание чл. 138, ал. 1 от АПК препис от решението да се изпрати на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 4.7.2018
Административно дело № 4420/2017
ОТМЕНЯ решение № 113/16.03.2017 г., постановено по адм.д. № 399/2016 г. по описа на Административен съд - Добрич, и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ж.С. *** срещу заповед № 851з-59/20.07.2016 г. на началника на сектор "Пътна полиция" към ОДМВР-Добрич, за налагане на дисциплинарно наказание "мъмрене" за срок от един месец. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 4.7.2018г.
7 Административно дело No 703/2017 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Б.М.М. НАЧАЛНИКА НА РУ - ТЕРВЕЛ ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 15.6.2018г.
ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕТО на Б.М.М.,***, ЕГН **********, срещу Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0355-000180/19.12.2017 г., издадена от Началника на РУП-Тервел,към ОДМВР Добрич,с която е наложена ПАМ “прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 6 месеца до 1 година а именно 185 дни ”. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на Република България в 14-дневен срок от получаване на съобщението.
В законна сила на 4.7.2018г.
8 Административно дело No 180/2018 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 С.М.Г. НАЧАЛНИКА НА РУ - ТЕРВЕЛ ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Определение от 22.6.2018г.
ОТМЕНЯ Протоколно определение от 04.6.2018 г. за насрочване на делото за 16.7.2018 г. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба вх. № 807/ 30.03.2018 г. от С.М.Г., ЕГН **********,***, подадена чрез адв. Р. Г., ДАК, срещу Заповед за налагане на ПАМ № 18 – 0355 - 000017/ 07.02.2018 г. на Началника на РУП към ОД МВР Добрич, РУ Тервел по чл. 171, т. 2а, б. „б“ от Закона за движение по пътищата. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 180/ 2018 год. по описа на Административен съд - Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в седемдневен срок от съобщението до жалбоподателя.
В законна сила на 4.7.2018г.
9 Административно наказателно дело (К) No 249/2018 Възобновяване на КАНД НАБЛЮДАВАЩ ПРОКУРОР В РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ - ДАНИЕЛ ИЛИЕВ НАЧАЛНИКА НА СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР ГРАД ДОБРИЧ,
Р.А.Р.
Решение от 4.7.2018г.
ВЪЗОБНОВЯВА административнонаказателното производство, приключило с влязло в сила на 08.12.2017г. наказателно постановление № 17-0851-002224/21.11.2017г. на Началника на Сектор „ПП“ при ОД на МВР – Добрич. ОТМЕНЯ наказателно постановление № 17-0851-002224/21.11.2017г. на Началника на Сектор „ПП“ при ОД на МВР – Добрич, с което на Р.А.Р. с ЕГН ********** *** е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 200 лева за извършено нарушение на чл.119, ал.1 от ЗДвП на основание чл. 179, ал.2, във вр. чл.179, ал.1, т.5, пр.4 от ЗДвП, и ПРЕКРАТЯВА административнонаказателното производство, образувано по повод на АУАН № 2224/24.10.2017г., бл.№ 0333293, съставен от мл.автоконтрольор в Сектор „ПП“ – Добрич при ОДМВР – Добрич. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 4.7.2018г.
10 Административно дело No 274/2018 КСО БЕНЕДИКТ ТУР ЕООД ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ - ДОБРИЧ Определение от 22.6.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба вх. № 1255/ 21.05.2018 г. от И.Т.Б., в качеството му на синдик на „б.т.“ ЕООД, ЕИК 124612868, адрес за призоваване: гр. Габрово, ул. „б“ 44, ет.3, офис 3 срещу Решение № 8/ 13.04.2018 г. на Директора на ТП на НОИ – Добрич. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 274/ 2018 год. по описа на Административен съд - Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в седмодневен срок от съобщението до жалбоподателя.
В законна сила на 4.7.2018г.
11 Административно дело No 294/2018 ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ Д.Т.В. ДИРЕКТОРА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ГР. ДОБРИЧ Решение от 4.7.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на Д.Т.В. *** отказ на директора на Областна дирекция „Земеделие“ Добрич за изпълнение на Заповед № 46-342/25.02.2009 г. на министъра на земеделието и храните, обективиран в писмо с изх. № РД-05-818/25.04.2017 г. ОСЪЖДА Областна дирекция „Земеделие“ Добрич да заплати на Д.Т.В. *** разноските по делото от 410 (четиристотин и десет) лева за държавна такса и адвокатско възнаграждение. ИЗПРАЩА преписката на министъра на земеделието и храните. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 4.7.2018г.
12 Административно дело No 373/2017 Закон за държавния служител А.Т.Б. ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ Решение от 16.10.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.Т.Б. с ЕГН ********** от гр.Тервел срещу заповед ОСОС-41/09.06.2017г. на изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните - София, с която на основание чл.103, ал.1, т.4, във вр. чл.7, ал.2 от ЗДСл е прекратено служебното й правоотношение на длъжността началник отдел “Контрол на храните” при ОДБХ – Добрич при БАБХ, считано от датата на връчване на заповедта – 12.06.2017г. ОСЪЖДА А.Т.Б. с ЕГН ********** с постоянен адрес ***, да заплати на БАБХ – София сумата от 100 лева, сторени разноски по делото. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 5.7.2018
Административно дело № 13263/2017
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 383/16.10.2017 г. по адм.д. № 373/2017 г. по описа на Административен съд - Добрич. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 5.7.2018г.
13 Административно дело No 168/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Т.Т.А. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 18.6.2018г.
ОСЪЖДА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – ДОБРИЧ да заплати на Т.Т.А. с ЕГН ********** ***, сумата от 50 (петдесет) лева, представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди –изплатено адвокатско възнаграждение за осъществена правна защита, съдействие и процесуално представителство по нахд № 171/2017 г. по описа на Районен съд Тервел, в което е отменено наказателно постановление наказателно постановление НП № 17-0355-000699 от 23.11.2017 г. на началника на РУ на МВР Тервел, в частта, с която на основание чл.183, ал.4, т.5, предл.1 от ЗДвП, е наложена глоба от 50 лева за нарушаване на чл.139, ал.1, т.1 от Закона за движение по пътищата. ОСЪЖДА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – ДОБРИЧ да заплати на Т.Т.А. с ЕГН ********** ***, сумата от 60 (шестдесет) лева, представляваща направени съдебно-деловодни разноски в настоящото производство за държавна такса и адвокатско възнаграждение. Препис от решението, на основание чл. 138, ал. 1 от АПК, да се изпрати или връчи на страните по делото. Решението подлежи на касационно обжалване, чрез Административен съд - Добрич, пред Върховния административен съд на РБ, в 14- /четиринадесет/ дневен срок, от съобщаването или връчването му на страните.
В законна сила на 5.7.2018г.
14 Административно дело No 170/2018 Закон за гражданската регистрация (без принудителни административни мерки) П.Е.Ц.,
А.К.К.
КМЕТА НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА Определение от 9.5.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 170/2018 г. по описа на съда. ОТМЕНЯ определение № 107/23.04.2018 г. в частта му, с която делото е насрочено за разглеждане в публично съдебно заседание. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба в 7 (седмодневен) срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд на РБ, подадена чрез Административен съд -Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО да се съобщи на страните и на подателя на жалбата.
В законна сила на 5.7.2018г.
15 Административно дело No 240/2018 КСО М.Х.И. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ - ДОБРИЧ Решение от 19.6.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалба на М.Х.И. *** срещу Решение № 6/11.04.2018 г. на директора на Териториално поделение на НОИ гр.Добрич, с което е потвърдено Разпореждане № 241-00-2421-4/2.03.2018 г. на ръководителя на осигуряването за безработица. ОСЪЖДА М.Х.И. с ЕГН ********** *** да заплати на ТП на НОИ – Добрич сумата от 100 лева, разноски по делото за юрисконсултско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на РБ, подадена чрез Административен съд -Добрич в 14 (четиринадесет) дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 5.7.2018г.
16 Административно наказателно дело (К) No 243/2018 ЗАНН: ДИТ АЙ ДЖИ ТЕХ ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Решение от 5.7.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 13 от 22.02.2018 г., постановено по нахд № 228/2017 г. по описа на Районен съд – Каварна. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 5.7.2018г.
17 Административно наказателно дело (К) No 266/2018 ЗАНН: ДИТ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - СОФИЯ ЕВРОМАНГАН ЕАД Решение от 5.7.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 34 от 27.02.2018 г. по НАХД № 166/2017 г. по описа на Районен съд - Балчик. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 5.7.2018г.
18 Административно дело No 685/2016 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАВАРНА Решение от 29.3.2017г.
ОТМЕНЯ по протест на Окръжна прокуратура – Добрич разпоредбите на чл. 4, ал. 4 и чл. 60 в частта му относно израза “ и на лица извън посочените в чл. 60” от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет Каварна с решение № 118 по протокол № 10 от 28. 06. 2016 год. ОТХВЪРЛЯ протест на Окръжна прокуратура-Добрич за отмяна на Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет Каварна с решение № 118 по протокол № 10 от 28. 06. 2016 год. в частта й по чл.15, ал. 1 и ал. 6, чл. 54, ал. 2 в частта му за думата “безсрочно” и чл. 59 от Наредбата. ОСЪЖДА Общински съвет-Каварна да заплати на Окръжна прокуратура - Добрич направените по делото разноски в размер на 35. 00 лв. Решението може да се обжалва пред Върховния Административен съд с касационна жалба в четиринадесетдневен срок, считано от съобщението за постановяването му и връчването на препис от съдебния акт на страните. След влизането му в сила решението да се обнародва по реда на чл. 194 от АПК.

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 6.7.2018
Административно дело № 5585/2017
ОТМЕНЯ решение № 127/29.03.2017 г., постановено по адм.д. № 685/2016 г. по описа на Административен съд - гр. Добрич в частта му, в която е отхвърлен протестът на Окръжна прокуратура - гр. Добрич срещу разпоредбите на чл. 15, ал. 1 и ал. 6 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от общински съвет Каварна с решение № 118 по протокол № 10 от 28.06.2016 г. и, вместо това, ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ разпоредбите на л. 15, ал. 1 и ал. 6 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от общински съвет Каварна с решение № 118 по протокол № 10 от 28.06.2016 г. ОСТАВЯ В СИЛА решение № 127 от 29.03.2017 г., постановено по адм.д. № 685/2016 г. по описа на Административен съд - Добрич в останалата му протестирана част. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 6.7.2018г.
19 Административно дело No 404/2018 Закон за достъп до обществена информация Я.Л.Н. КМЕТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА Определение от 6.7.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 404/2018 г. по описа на Административен съд Добрич. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Административен съд - София - град. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 6.7.2018г.
20 Административно дело No 686/2016 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШАБЛА Решение от 6.4.2017г.
ОТМЕНЯ по протест на Окръжна прокуратура гр.Добрич разпоредбата на чл.4, ал.1 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет Шабла с решение № 380 от 12.12.2008г., изменена и допълнена с решение № 415 от 30.01.2009г., с решение № 620 от 30.04.2010г. и с решение № 797 от 04.10.2011г. ОТХВЪРЛЯ протеста в частта, с която се оспорват нормите на чл.15, ал.1 и чл.58, ал.2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет Шабла с решение № 380 от 12.12.2008г., изменена и допълнена с решение № 415 от 30.01.2009г., с решение № 620 от 30.04.2010г. и с решение № 797 от 04.10.2011г. ОСЪЖДА Общински съвет на Община Шабла да заплати в полза на Окръжна прокуратура гр.Добрич направените по делото разноски – държавна такса в размер на 35 /тридесет и пет/ лева за публикация на обявлението за образуваното дело в Държавен вестник. ОСЪЖДА Окръжна прокуратура гр.Добрич да заплати в полза на Общински съвет на Община Шабла сумата от 400 / четиристотин / лева – разноски по делото за адвокатско възнаграждение. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд с касационна жалба в четиринадесетдневен срок, считано от съобщението за постановяването му и връчването на препис от съдебния акт на страните. Решението да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК при неподаване на касационна жалба или протест или ако те бъдат отхвърлени.

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 9.7.2018
Административно дело № 686/2016
Отменя Решение №140 от 06.04.2017г., постановено по адм. д. №686 по описа на АдмС-Добрич за 2016г., в протестираната част, с която е отхвърлен попаденият от прокурор в Окръжна прокуратура- Добрич протест срещу чл.15, ал.1 от Наредба за реда и придобиване, управление и разпорждане с общинско имущество, приета от Общински съвет-Шабла с Решение №380 от 12.12.2008г., изменена и допълнена с Решение № 415 от 30.01.2009г., с Решение №620 от 30.04.2010г. и с Решение № 797 от 04.10.2011г., както и частт, с която Окръжна прокуратура - Добри е осъдена да заплати на Общински съвет-Шабла сума в размер на 400,00 лв., представляваща сторени по делото разноски за адвокатско възнаграждение, като вместо това ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ разпоредбата на чл.чл.15, ал.1 от Наредба за реда и придобиване, управление и разпорждане с общинско имущество, приета от Общински съвет-Шабла с Решение №380 от 12.12.2008г., изменена и допълнена с Решение № 415 от 30.01.2009г., с Решение №620 от 30.04.2010г. и с Решение № 797 от 04.10.2011г., както незаконосъобразна. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Общински съвет-Шабла за присъждане на разноски по делото.ОСТАВЯ В СИЛА Решение №140 от 06.04.2017г., постановено по адм.д. №686 по описа на АдмС-Добрич за 2016г. в останалата протестирана част. Решението да се разгласи по реда на чл. 194. от Административнопроцесуалния кодекс. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 9.7.2018г.
21 Административно наказателно дело (К) No 273/2018 ЗАНН: МОСВ ОБЩИНА КРУШАРИ БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ "ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН" Решение от 10.7.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 26/ 22.03.2018 г. постановено по н.а.х.д. № 10/2018 г. по описа на РС - Каварна. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 10.7.2018г.
22 Административно дело No 161/2018 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 С.Х.М. НАЧАЛНИКА НА СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР ГРАД ДОБРИЧ Решение от 25.6.2018г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването по жалба № 728/ 21.3.2018 г. от С.Х.М.,***, срещу Заповед № 18–0851–000066 от 26.1.2018 г. на Началник сектор към ОДМВР - Добрич, сектор "Пътна полиция", с която е заповядано на основание чл. 171, т. 2а, б. "а" от ЗДвП налагане на С.Х.М. на принудителна административна мярка чрез прекратяване на регистрацията на собственото му МПС с рег. № **** за срок от 6 месеца до 1 година, а именно за 190 дни, като са му отнети 2 броя регистрационни табели № **** и СРМПС № 001539894. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва в 14 - дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховен административен съд на Република България. СЪДИЯ:
В законна сила на 11.7.2018г.
23 Административно дело No 202/2018 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Д.И.А. НАЧАЛНИКА НА РУ - АЛБЕНА ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 20.6.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.И.А. с ЕГН ********** от с.Плачи дол срещу ЗППАМ № 18-3394-000025/09.04.2018г., издадена от ВПД Началник РУП - Албена към ОД на МВР – Добрич, с която на основание чл. 171, т. 2а, б. „а“ от ЗДвП на жалбоподателя е наложена принудителна административна мярка – прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 190 дни чрез отнемане на СРМПС № 005342016, знак ГТП № 13321892 и 2 бр. рег. табели с № ТХ 3273 ХМ. РЕШЕНИЕТО може да се оспорва с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 11.7.2018г.
24 Административно дело No 687/2016 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БАЛЧИК Решение от 7.4.2017г.
ОТМЕНЯ по протест на Окръжна прокуратура-Добрич разпоредбата на чл.19,ал.5 от Наредбата определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Балчик. ОТМЕНЯ по протест на Окръжна прокуратура-Добрич разпоредбата на чл.45,ал.1 от Наредбата определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Балчик. ОТМЕНЯ по протест на Окръжна прокуратура-Добрич разпоредбата на чл.52 от Наредбата определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Балчик. ОТХВЪРЛЯ протеста в останалата му част. ОСЪЖДА Общински съвет на Балчик да заплати в полза на Окръжна прокуратура-Добрич направените по делото разноски – държавна такса в размер на 35 /тридесет и пет/ лева за публикация на обявлението за образуваното дело в Държавен вестник. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд с касационна жалба в четиринадесетдневен срок, считано от съобщението за постановяването му и връчването на препис от съдебния акт на страните. Решението да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК при неподаване на касационна жалба или протест или ако те бъдат отхвърлени.

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 12.7.2018
Административно дело № 5627/2017
ОТМЕНЯ решение № 150/07.04.2017г. постановено по АД № 687/2016г. по описа на АС - Добрич в частта му с която е отхвърлен протестът на Окръжна прокуратура - Добрич срещу разпоредбите на чл.16 ал.1 и чл.17 ал.2 от Наредба определяща редаза придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество приета от Общински съвет Балчик с решение № 238 по протокол № 27/27.02.2009г. последно изменена и допълнена с решение № 531 по протокол № 37/27.02.2014г. и вместо това постановява: ОТМЕНЯ разпоредбите на чл.16 ал.1 и чл.17 ал.2 от Наредба определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество приета от Общински съвет Балчик с решение № 238 по протокол № 27/27.02.2009г. последно изменена и допълнена с решение № 531 по протокол № 37/27.02.2014г. ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата му протестирана част. Решението е окончателно.
В законна сила на 12.7.2018г.
25 Административно дело No 689/2016 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КРУШАРИ Решение от 29.3.2017г.
ОТМЕНЯ по протест на Окръжна прокуратура – Добрич разпоредбите на чл. 44, ал. 3 и чл. 68, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 4 в частта относно израза “за клубна дейност на организации на пенсионерите” и т. 5 от Наредба № 8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост, приета от Общински съвет Крушари с решение № 4/38 по протокол № 4 от 28. 03. 2013 год. ОТХВЪРЛЯ протест на Окръжна прокуратура-Добрич за отмяна на Наредба № 8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост, приета от Общински съвет Крушари с решение № 4/38 по протокол № 4 от 28. 03. 2013 год. в частта й по чл. 56, ал. 4 и чл. 68, ал. 1, т. 4 в частта относно израза “на организации на лица с увреждания” от Наредбата. ОСЪЖДА Общински съвет-Каварна да заплати на Окръжна прокуратура - Добрич направените по делото разноски в размер на 35. 00 лв. Решението може да се обжалва пред Върховния Административен съд с касационна жалба в четиринадесетдневен срок, считано от съобщението за постановяването му и връчването на препис от съдебния акт на страните. След влизането му в сила решението да се обнародва по реда на чл. 194 от АПК.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 12.7.2018
Административно дело № 5120/2017
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 128/29.03.2017г. постановено по АД № 689/2016г. на АС - Добрич в протестираната му част. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 12.7.2018г.
26 Административно дело No 690/2016 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ ДОБРИЧКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Решение от 6.4.2017г.
ОТМЕНЯ по протест на Окръжна прокуратура гр.Добрич разпоредбите на чл.5, ал.1, изр.3, чл.64, чл.78, ал.7, т.2 - по отношение на израза „освен в случаите по ал.2, т.2“ и чл.78, ал.10 от Наредба № 4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 306 от 29.09.2016г. на Добрички общински съвет. ОТХВЪРЛЯ протеста по отношение на думата „безсрочно“ в чл.63, ал.2 от Наредба № 4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 306 от 29.09.2016г. на Добрички общински съвет. ОСЪЖДА Добрички общински съвет да заплати в полза на Окръжна прокуратура гр.Добрич направените по делото разноски – държавна такса в размер на 35 /тридесет и пет/ лева за публикация на обявлението за образуваното дело в Държавен вестник. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд с касационна жалба в четиринадесетдневен срок, считано от съобщението за постановяването му и връчването на препис от съдебния акт на страните. Решението да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК при неподаване на касационни жалба или протест или ако те са отхвърлени.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 12.7.2018
Административно дело № 4863/2017
ОСТАВЯ В СИЛА решене №141/06.04.2017г., постановено по административно дело №690/2016 г. по описа на Административен съд-Добрич в протестираната му част. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 12.7.2018г.
27 Административно дело No 26/2017 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.А.Ч. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 25.4.2017г.
ОТХВЪРЛЯ исковата претенция, предявена от С.А.Ч. *** срещу ОД на МВР гр. Добрич за присъждане на обезщетение за причинени имуществени вреди в размер на 4 810 лева и неимуществени вреди в размер на 15 000 лева, ведно с мораторната лихва за забава, начиная от 23.11.2012 г. до датата на входиране на исковата молба, както и присъждане на законната лихва от деня на подаване на исковата молба до окончателното изплащане на сумите ОСЪЖДА С.А.Ч. ЕГН ********** *** да заплати на ОД на МВР гр. Добрич направените по делото разноски в размер на 200 /Двеста/ лева, представляващи възнаграждение за юрисконсулт. Решението може да се оспорва с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 12.7.2018
Административно дело № 6444/2017
ОСТАВЯ В СИЛА решене №167/25.04.2017г., постановено по адм.д. №26/2017г. по описа на Административен съд Добрич. Решението е окончателно.
В законна сила на 12.7.2018г.
28 Административно дело No 31/2018 Закон за подпомагане на земеделските производители М.М.П.- М. ЕТ ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" СОФИЯ Решение от 15.6.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ „М.М.П.-МВГ“ със седалище и адрес на управление гр.Балчик, ж.к.“Балик“, бл.33, вх.Б, ет.2,ап.19, УРН 184505, срещу заповед № 03-РД-5666/15.12.2017г. на Изп. директор на ДФ „Земеделие“, с която на основание чл.39,ал.1,т.5,във връзка с чл.41, ал.1 и ал.2 от Наредба 9/21.03.2015 г. на МЗХ е отказано да бъде финансирано заявление за подпомагане на жалбоподателя по подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" от мярка 4 "Инвестиции в материални активи", с ИД № на проекта 08/04/1/0/03038 на стойност 652 785,16 лева. ОСЪЖДА ЕТ „М.М.П.-МВГ“ със седалище и адрес на управление гр.Балчик, ж.к.“Балик“, бл.33, вх.Б, ет.2,ап.19, да заплати на ДФ „Земеделие“ – РА сумата от 400 лева, разноски по делото пред първата инстанция. РЕШЕНИЕТО може да се оспорва с касационна жалба пред Върховния административен съд на РБ в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 12.7.2018г.
29 Административно дело No 84/2018 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. В.С.К. КМЕТА НА ОБЩИНА ДОБРИЧ Решение от 8.6.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.С.К. ***,ЕГН ********** срещу заповед № 1415/04.12.2017г. на Кмета на община гр. Добрич. ОСЪЖДА В.С.К. ***,ЕГН **********,***, сумата от 200 (двеста) лева. ОСЪЖДА В.С.К. ***,ЕГН **********, да заплати на И.В.М. ***, сумата от 720 (седемстотин и двадесет) лева. ОСЪЖДА В.С.К. ***,ЕГН **********, да заплати на К.П.К. ***, сумата от 720 (седемстотин и двадесет) лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване в 14 – дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на Република България. РЕШЕНИЕТО е постановено при участието на следните заинтересовани страни: ТПК „ Наслада-91“, с управител К.Д.Ж..*** И.Т.-***; „Барк“ ЕООД с управител Г.Н.Х. ***; „Артекс“ ЕООД с управител С.Д.Е. *** – А.А.“***; И.В.М. ***; С.П.К. ***; К.П.К. ***; „Хран транс“ ЕООД, гр.Добрич, с представляващ П.Г.Н..
В законна сила на 12.7.2018г.
30 Административно дело No 196/2018 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Л.З.А.,
НАЧАЛНИКА НА РУ - ТЕРВЕЛ ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ
  Решение от 19.6.2018г.
ОТМЕНЯ заповед за прилагане на ПАМ № 18-0355-000031 от 13.03.2018 г., издадена от началника на РУ – Тервел при ОД на МВР – Добрич, с която на основание чл.171, т.2а, б.“а“ от ЗДвП на Л.З.А. с ЕГН ********** е наложена принудителна административна мярка – прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 185 дни чрез отнемане на 1бр. рег. табела № ТХ10884. РЕШЕНИЕТО може да се оспорва с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 12.7.2018г.
31 Административно дело No 285/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Т.Е.Х. РАЙОННА СЛУЖБА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ДОБРИЧ Определение от 29.6.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 285 по описа за 2018г. на Добричкия административен съд. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от получаване на съобщението от ищеца.
В законна сила на 12.7.2018г.
32 Административно наказателно дело (К) No 358/2018 ЗАНН: ДАМТН ЦБА АД РЕГИОНАЛЕН ОТДЕЛ НАДЗОР НА ПАЗАРА СЕВЕРОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ В ГД "НП" СОФИЯ Решение от 12.7.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 20 от 12.03.2018 г., постановено по нахд № 297/2017 г. по описа на Районен съд - Каварна. Решението е окончателно.
В законна сила на 12.7.2018г.
33 Административно дело No 93/2018 Закон за министерство на вътрешните работи И.П.И. ИНСПЕКТОР ПРИ ОДМВР-СИЛИСТРА - НИКОЛАЙ ВАЛЕНТИНОВ РУСЕВ Решение от 25.6.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на И.П.И. ***, с ЕГН **********, заповед с рег. № 34233-1/01.02.2018г. на полицейски инспектор при ОД на МВР – Силистра – Н.В.Р., с която на основание чл.72, ал.1, т.1 от ЗМВР, във вр. чл.309, ал.1 от НК, му е наложена принудителна административна мярка “задържане за срок от 24 часа”.ОСЪЖДА ОД на МВР – Силистра да заплати на И.П.И. ЕГН ********** *** сумата от 510 лева, разноски за първата инстанция. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 13.7.2018г.
34 Административно наказателно дело (К) No 278/2018 ЗАНН: РДГ П.И.П. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - ВАРНА Решение от 13.7.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 120/28.03.2018 год. по нахд № 1047/2017 г. по описа на Районен съд – Добрич. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 13.7.2018г.
35 Административно наказателно дело (К) No 283/2018 ЗАНН: ИААА Д.Р.В. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ Решение от 13.7.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 110/21.03.2018 год. по нахд № 1/2018 год. по описа на Районен съд – Добрич. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 13.7.2018г.
36 Административно наказателно дело (К) No 316/2018 ЗАНН: ДИТ ЕВРОМАНГАН ЕАД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Решение от 13.7.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 65 от 02.04.2018 г., постановено по нахд № 391/2017 г. по описа на Районен съд – Балчик. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 13.7.2018г.
37 Административно наказателно дело (К) No 317/2018 ЗАНН: ДИТ ЕВРОМАНГАН ЕАД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Решение от 13.7.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 64 от 02.04.2018 г., постановено по нахд № 393/2017 г. по описа на Районен съд – Балчик. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 13.7.2018г.
38 Административно наказателно дело (К) No 319/2018 ЗАНН: ДИТ ЕВРОМАНГАН ЕАД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Решение от 13.7.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 55 от 02.04.2018 г., постановено по нахд № 383/2017 г. по описа на Районен съд – Балчик. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 13.7.2018г.
39 Административно наказателно дело (К) No 322/2018 ЗАНН: ДИТ ЕВРОМАНГАН ЕАД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Решение от 13.7.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 62 от 02.04.2018 г., постановено по нахд № 400/2017 г. по описа на Районен съд – Балчик. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 13.7.2018г.
40 Административно наказателно дело (К) No 323/2018 ЗАНН: ДИТ ЕВРОМАНГАН ЕАД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Решение от 13.7.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 50 от 02.04.2018 г., постановено по нахд № 372/2017 г. по описа на Районен съд – Балчик. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 13.7.2018г.
41 Административно наказателно дело (К) No 324/2018 ЗАНН: ДИТ ЕВРОМАНГАН ЕАД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Решение от 13.7.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 52 от 02.04.2018 г., постановено по нахд № 376/2017 г. по описа на Районен съд – Балчик. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 13.7.2018г.
42 Административно наказателно дело (К) No 329/2018 ЗАНН: ДИТ ВЕС ТРАНС 63 ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Решение от 13.7.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 150 от 16.04.2018 г., постановено по НАХД № 135/2018 г. по описа на Районен съд – Добрич. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 13.7.2018г.
43 Административно наказателно дело (К) No 330/2018 ЗАНН: ДИТ ВЕС ТРАНС 63 ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Решение от 13.7.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 151 от 16.04.2018 г., постановено по НАХД № 130/2018 г. по описа на Районен съд – Добрич. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 13.7.2018г.
44 Административно дело No 363/2018 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 А.- И.П. ЕТ ДИРЕКТОРА НА ТД НА НАП - ГР. ВАРНА Определение от 25.6.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Възражение вх. № 1550/ 20.6.2018 г. на ЕТ „А – И.П.“, представляван от И.Х.П. относно Предупреждение № 330841 от 03.4.2018 г., издадено от М Г К– Директор на ТД на НАП – Варна, с което е предупреден ЕТ на основание чл. 28, б. „а“ от ЗАНН, че при повторно извършване на нарушение ще му бъде наложено административно наказание.. Прекратява производството по административно дело № 363 по описа на Административен съд-Добрич за 2018 г. Изпраща Възражението с приложените към него доказателства на Директора на ТД на НАП - Варна за произнасяне по компетентност. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 14.7.2018г.
45 Административно дело No 3/2018 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Г.В.В.,
Ж.М.В.,
С.Т.В.,
Ж.В.Г.,
Г.В.Г.
НАЧАЛНИКА НА РДНСК СЕВЕРОИЗТОЧЕН РАЙОН Решение от 1.3.2018г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването по жалба на Г.В.В., Ж.М.В., С.Т.В., Ж.В.Г. и Г.В.Г., всички с постоянен адрес:*** и адрес за призоваване и съобщения гр. София, ул. “Три уши” № 6А, бл. 5, ет. 2, офис 10, чрез адв. Е.Ф., на Заповед № ДК – 02 – СИР - 09/ 19.10.2016 г. на Началника на РДНСК - СИР. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 – дневен срок от съобщаването пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 16.7.2018
Административно дело № 5559/2018
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 79/01.03.2018г. по АД № 3/2018г. на АС- Добрич. ОСЪЖДА Г.В.В., Ж.М.В., С.Т.В., Ж.В.Г. и Г.В.Г. *** да заплатят на РДНСК - СИР- Варна сумата от 100 лв., представляваща юрисконсултско възнаграждение в касационното производство.Решението е окончателно.
В законна сила на 16.7.2018г.
46 Административно дело No 676/2016 Закон за социално подпомагане И.С.С. ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - ТЕРВЕЛ Решение от 7.4.2017г.
ОТМЕНЯ заповед №ЗСП/Д-ТХ-Т/875 от 23.11.2016 год. на Директора на Дирекция “Социално подпомагане” – гр.Тервел. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 17.7.2018
Административно дело № 6591/2017
ОСТАВЯ В СИЛА решение №148 от 07.04.2017г., постновено по административно дело № 676/2016г. по описа на Административен съд- Добрич. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 17.7.2018г.
47 Административно дело No 673/2017 Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ КМЕТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ Решение от 11.4.2018г.
ОТХВЪРЛЯ протеста на прокурор от Окръжна прокуратура – Добрич за обявяване на нищожността на заповед № 126/07.02.2017 г. на кмета на община Добрич. Решението може да се обжалва пред Върховния Административен съд с касационна жалба или касационен протест в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 17.7.2018
Административно дело № 6509/2018
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 142/11.04.2018г. на Административен съд - Добрич, постановено по АД № 673/2017г. Решението е окончателно.
В законна сила на 17.7.2018г.
48 Административно дело No 231/2018 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Р.Н.А. НАЧАЛНИКА НА СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР ГРАД ДОБРИЧ Решение от 2.7.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.Н.А. *** срещу Заповед с рег. № 18-0851-000002 от 03.01.2018 г. на Началник сектор "Пътна полиция" при ОД на МВР - Добрич за налагане на принудителна административна мярка /ПАМ/ по чл. 171, т.2а от ЗДвП - прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 365 дни. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщението до страните.
В законна сила на 18.7.2018г.
49 Административно наказателно дело (К) No 252/2018 ЗАНН: ДИТ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - СОФИЯ ЕВРОМАНГАН ЕАД Решение от 18.7.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 36/ 28.02.2018 г., постановено по нахд № 150/ 2017 г. по описа на Районен съд – Балчик, с което е отменено НП № 08-000175/ 074 от 21.04.2017 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ – София. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 18.7.2018г.
50 Административно наказателно дело (К) No 256/2018 ЗАНН: ДИТ М.М.-С.Д. ЕТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Решение от 18.7.2018г.
ОТМЕНЯ Решение от 02.04.2018 г., постановено по НАХД № 1701/ 2018 г. по описа на Районен съд - Добрич, с което е потвърдено Наказателно постановление № 08-000404/ 184 от 10.07.2017 г., издадено от Директора на Дирекция „Инспекция по труда" - Добрич, като вместо това ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 08-000404/ 184 от 10.07.2017 г., издадено от Директора на Дирекция „Инспекция по труда" - Добрич, с което на *****– С.Д.“, ЕИК *****, със седалище и адрес на управление: гр. Добрич, ул. „Цанко Церковски“ № 7А, представляван от С.Г.Д., е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 1 500 лв. на основание чл. 416, ал. 5, във вр. с чл. 415, ал. 1 от Кодекса на труда за нарушение по чл. 264 от Кодекса на труда РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 18.7.2018г.
51 Административно наказателно дело (К) No 264/2018 ЗАНН: ДИТ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - СОФИЯ ЕВРОМАНГАН ЕАД Решение от 18.7.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 27/ 28.02.2018 г., постановено по нахд № 145/2017 г. по описа на Районен съд – Балчик, с което е отменено НП № 08-000105/ 069 от 21.04.2017 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ – София. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 18.7.2018г.
52 Административно наказателно дело (К) No 265/2018 ЗАНН: ИААА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - СОФИЯ ЕВРОМАНГАН ЕАД Решение от 18.7.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 33/ 28.02.2018 г., постановено по нахд № 149/2017 г. по описа на Районен съд – Балчик, с което е отменено НП № 08-000180/ 079 от 21.04.2017 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ – София РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 18.7.2018г.
53 Административно дело No 71/2018 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ДЖИ ЕС МАЛМГРЕН ИНТЕРИЪРС ООД РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ОП РЧР В МТСП - СОФИЯ Решение от 13.3.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на „ДЖИ ЕС МАЛМГРЕН ИНТЕРИЪРС“ ООД, със седалище и адрес на управление гр. Добрич, ***, представлявано от управителя Г. Г. Решение за определяне на финансова корекция №BG05П90З001-1.002-0235/10 от 10.01.2018 г. на Заместник-министър на труда и социалната политика и Ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. ОСЪЖДА Министерство на труда и социалната политика гр.София да заплати на „ДЖИ ЕС МАЛМГРЕН ИНТЕРИЪРС“ ООД ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. Добрич, ***, представлявано от управителя Г. Г., сумата от 73,29 ( седемдесет и три и двадесет и девет) лева - разноски по делото за държавна такса. Решението може да се обжалва в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 19.7.2018
Административно дело № 5380/2018
ОТМЕНЯ решение № 96/13.03.2018г. постановено по административно дело № 71/2018г. по описа на Административен съд Добрич, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА:ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Джи Ес Мамгрен Интериърс" ООд, ЕИК*** против Решение за определяне на финансова корекция № BG05П903001-1.002-0235/10 от 10.01.2018г. на Заместник-министър на труда и социалната политика и Ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 214-2020г. ОСЪЖДА "Джи Ес Малмгрен Интериърс" ООД да заплати на Министерство на труда и социалната политика сумата от 600 ( шестотин ) лева, представляваща разноски по делото. Решението е окончателно.
В законна сила на 19.7.2018г.
54 Административно наказателно дело (К) No 272/2018 ЗАНН: Здравна инспекция РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ДОБРИЧ М.В.В. Решение от 19.7.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №70/11.04.2018 г., постановено по НАХД № 243/2017 г. по описа на Районен съд гр. Балчик. Решението е окончателно.
В законна сила на 19.7.2018г.
55 Административно наказателно дело (К) No 287/2018 ЗАНН: НАП ТД НА НАП - ВАРНА М.М.П. ЕТ Решение от 19.7.2018г.
ОТМЕНЯ решение № 68/10.04.2018 г., постановено по н.а.х.д. №331/2017 г. по описа на РС – гр. Балчик, като вместо това ПОСТАНОВЯВА : ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №17-285707/01.09.2017 г., издадено от Началник сектор „Оперативни дейности“ гр. Варна в Дирекция „Фискален контрол при ЦУ на НАП. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 19.7.2018г.
56 Административно наказателно дело (К) No 331/2018 ЗАНН, Закон за движението по пътищата М.М.П. СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 19.7.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 123/29.03.2018 г. постановено по НАХД 1164/2017 г. по описа на Добричкия районен съд, РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 19.7.2018г.
57 Административно дело No 169/2018 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 С.М.Г. НАЧАЛНИКЪТ НА РУ - ТЕРВЕЛ ПРИ ОДМВР-ДОБРИЧ Решение от 2.7.2018г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването по жалба на С.М.Г. ***, подадена чрез адв. Р. Г. - ДАК, срещу Заповед № 18 - 0355 - 000016/07.02.2018 г. на Началник РУП към ОДМВР Добрич, РУ Тервел. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 - дневен срок от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.
В законна сила на 21.7.2018г.
58 Административно дело No 14/2018 Закон за достъп до обществена информация ФОНДАЦИЯ ФОРМАТ СФФ ДИРЕКТОРА НА ДКИ КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР ДВОРЕЦА Определение от 14.3.2018г.
ОТМЕНЯ протоколното определение от 07.03.2018 г., постановено по АД № 14 по описа на Административен съд Добрич за 2018 г., с което е даден ход на делото по същество. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ФОНДАЦИЯ ФОРМАТ СФФ“ със седалище и адрес на управление гр. София, ***, представлявана от Г.Т. - председател срещу МЪЛЧАЛИВ ОТКАЗ на Директора на ДКИ „КЦ ДВОРЕЦА“ да се произнесе по заявление за достъп до обществена информация, вх. №1/13.11.2017 г. ПРЕКРАТЯВА производството по делото. ОСЪЖДА ФОНДАЦИЯ ФОРМАТ СФФ“ ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. София, ***, представлявана от Г.Т. – председател да заплати на ДКИ „КЦ Двореца“ гр. Балчик, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. Балчик, ***, представлявано от Директора Ж.М.М., сторените по делото съдебно-деловодни разноски в размер на 600 /Шестотин/ лева. Определението може да се обжалва с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Отменя
Определение от 24.7.2018
Административно дело № 7614/2018
ОТМЕНЯ определение № 74/14.03.2018г., постановено по адм. дело №14/2018г. по описа на Административен съд-Добрич. ВРЪЩА делото като преписка на директора на Държавен културен институт Културен център "Двореца" - Балчик да се произнесе по заявление за достъп за до обществена информация вх. № 1/13.11.2017година на Фондация " Формат СФФ". ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 24.7.2018г.
59 Административно наказателно дело (К) No 225/2018 ЗАНН: Общини ОБЩИНА БАЛЧИК Р.П.Р. Решение от 24.7.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 43/ 14.03.2018 г., постановено по НАХД № 234/2017 г. по описа на Районен съд – Балчик, с което е отменено НП № П - 8 от 17.07.2017 г. на Кмета на община Балчик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 24.7.2018г.
60 Административно дело No 495/2017 Закон за държавния служител Ю.Г.И. КМЕТА НА ОБЩИНА КАВАРНА Решение от 3.11.2017г.
ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на заповед № 864/10.08.2017г. на кмета на община Каварна, с която е отказано на Ю.Г.И. ЕГН ********** *** да бъде възстановен на длъжността „главен архитект“ на община Каварна по негова молба с вх.№ ЛС-01-430/28.04.2016г. ВРЪЩА делото като преписка на кмета на община Каварна за произнасяне по заявление с вх.№ ЛС-01-430/28.04.2016г. на Ю.Г.И. съобразно с указанията, дадени в мотивите към влязлото в сила решение № 263/04.08.2016г. по адм. дело № 260/2016г. по описа на Административен съд Добрич. ОСЪЖДА кмета на община Каварна да заплати на Ю.Г.И. ЕГН ********** *** сумата от 500 лева, сторени разноски по делото. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 25.7.2018
Административно дело № 14370/2017
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 433/03.11.2017г. по АД № 495/2017г. на АС - Добрич. Решението е окончателно.
В законна сила на 25.7.2018г.
61 Административно наказателно дело (К) No 193/2018 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Г.И.А. СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 26.7.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 88/ 02.03.2018 г. по НАХД № 1383/ 2017 год. по описа на Районен съд – Добрич. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 26.7.2018г.
62 Административно дело (К) No 293/2018 Производства по чл. 306, ал. 2 и ал. 5 АПК КМЕТА НА ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА С.И.Х. Решение от 26.7.2018г.
ОТМЕНЯ Разпореждане №266 от 18.04.2018 г., постановено по адм. дело №178/2017 г. по описа на Административен съд - Силистра, с което на основание чл. 304, ал. 2 и чл. 306, ал. 2 от АПК на Н.Д.Н., в качеството му на кмет на Община Главиница, е наложена глоба в размер на 2 500 лева за неизпълнение на влязло в сила Решение № 86 от 02.12.2016 г., постановено по адм. дело № 133/2016 г. по описа на АдмС - Силистра. ОСЪЖДА С.И.Х. ЕГН ********** *** да заплати сторените по делото съдебно-деловодни разноски в размер на 360 /Триста и шестдесет/ лева на община Главиница. Решението е окончателно.
В законна сила на 26.7.2018г.
63 Административно наказателно дело (К) No 357/2018 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ АЙ ДЖИ ТЕХ ЕООД Решение от 26.7.2018г.
Отменя изцяло решението и връща за ново разглежданеОТМЕНЯ решение № 36 от 13.04.2018 г. по НАХД № 13/2018 г. по описа на Районен съд - Каварна. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 26.7.2018г.
64 Административно наказателно дело (К) No 320/2018 ЗАНН: ДИТ ЕВРОМАНГАН ЕАД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Решение от 30.7.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 57 от 02.04.2018 г., постановено по нахд № 387/2017 г. по описа на Районен съд – Балчик. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 30.7.2018г.
65 Административно наказателно дело (К) No 328/2018 ЗАНН: ДИТ ЕВРОМАНГАН ЕАД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Решение от 30.7.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 59 от 02.04.2018 г., постановено по нахд № 409/2017 г. по описа на Районен съд – Балчик. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 30.7.2018г.
66 Административно наказателно дело (К) No 334/2018 ЗАНН: ДИТ П-70 ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Решение от 30.7.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 14 от 23.02.2018г., постановено по н.а.х.д. № 194/2017г. по описа на Районен съд - Каварна. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 30.7.2018г.
67 Административно наказателно дело (К) No 342/2018 ЗАНН: НАП ТД НА НАП - ВАРНА БРИИЗ ЕООД Решение от 30.7.2018г.
ОТМЕНЯ решение № 72 от 24.04.2018год., постановено по а.н.х.д. № 316/2017 г. по описа на Районен съд – Балчик. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на РС – Балчик. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 30.7.2018г.
68 Административно наказателно дело (К) No 364/2018 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Д.Д.Я. СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 31.7.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 183/10.05.2018 , постановено по нахд № 83 по описа на Районен съд –Добрич за 2018 г. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 31.7.2018г.