Административен съд - Добрич
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.6.2020г. до 30.6.2020г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 743/2019 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КРУШАРИ Докладчик:
ТЕОДОРА А. МИЛЕВА
Определение от 26.5.2020г.
СЪДЪТ, предвид изричното искане от страна на представителя на ОП и на осн. чл. 143, ал. 2 от АПК счита, че на протестиращия следва да бъдат присъдени сторените по делото разноски, а именно: 20 лв. за обнародване оспорването в Държавен вестник. С оглед горното и на осн. чл. 159, т. 3 от АПК О П Р Е Д Е Л И: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протест с вх. № 3484/12.12.19 г. по описа на АдмС-Добрич. ПРЕКРАТЯВА производството по АД 743/19 г. по описа на АдмС-Добрич. ОСЪЖДА Община Крушари да заплати на ОП – Добрич направените по делото разноски в размер на 20 лв., за обнародване на оспорването в Държавен вестник. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жабла и протест пред ВАС от днес за прокуратурата, и от получаване на съобщението за ответника.
В законна сила на 2.6.2020г.
2 Административно наказателно дело (К) No 144/2020 Възобновяване на КАНД НАБЛЮДАВАЩ ПРОКУРОР В РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ - ПАВЕЛ ЛЮБЕНОВ СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ,
С.С.Р.
Председател:
КРАСИМИРА К. ИВАНОВА
Докладчик:
ТЕОДОРА А. МИЛЕВА
Решение от 2.6.2020г.
ВЪЗОБНОВЯВА административнонаказателното производство, приключило с влязло в сила на 23.10.2019 г. наказателно постановление №18-0851-002084/10.10.2018 г. на Началника на Сектор „ПП“ при ОД на МВР – Добрич. ОТМЕНЯ наказателно постановление №18-0851-002084/10.10.2018 г. на Началника на Сектор „ПП“ при ОД на МВР – Добрич. ПРЕКРАТЯВА административнонаказателното производство, образувано по повод на АУАН №2084/25.09.2018 г., съставен от мл. инспектор в Сектор „ПП“ – Добрич при ОДМВР – Добрич. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 2.6.2020г.
3 Административно дело No 509/2019 Подзаконови нормативни актове- тройни състави Д.Н.Д.,
В.И.Д.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КРУШАРИ Докладчик:
НЕЛИ И. КАМЕНСКА
Решение от 7.4.2020г.
ОТМЕНЯ по жалба на Д.Н.Д. и В. И.Д. РЕШЕНИЕ № 7 /64 по Протокол № 7 от заседание на Общински съвет - Крушари, проведено на 30.05.2019 г., с което е отказано одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация (ПУП-ПР) на УПИ І и УПИ ІІ в кв.25 и УПИ № І в кв.25а, както и проект на подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) на новообразувани УПИ в кв.25, Стопански двор на с.Александрия, община Крушари, област Добрич. ИЗПРАЩА преписката на Общински съвет –Крушари за НОВО ПРОИЗНАСЯНЕ по предложение с вх. № ОбС-21-59/1.05.2019 г. на кмета на Община Крушари за одобряване на проект за изменение на ПУП при спазване на дадените в мотивите на настоящото решение указания. ОПРЕДЕЛЯ едномесечен срок за произнасяне, считано от влизане на решението в сила. ОСЪЖДА Община Крушари да заплати на Д.Н.Д. с ЕГН ********** и В. И.Д. с ЕГН ********** сумата от 990 ( деветстотин и деветдесет) лева разноски по делото за държавни такси, възнаграждение за вещо лице и адвокатско възнаграждение. ПРЕКРАТЯВА производството по отношение на заинтересованите страни М.Т.М. ***, които да се заличат от списъка на лицата за призоваване. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването му на страните с касационна жалба, подадена чрез Административен съд Добрич пред Върховен административен съд. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва от заинтересованите страни в прекратителната му спрямо тях част в 7-дневен срок от съобщаването му с частна жалба, подадена чрез Административен съд Добрич пред Върховен административен съд.
В законна сила на 3.6.2020г.
4 Административно дело No 686/2019 КСО АЛБЕНА АД ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ - ДОБРИЧ Докладчик:
НЕЛИ И. КАМЕНСКА
Решение от 17.3.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „***“ АД срещу Решение № 22 от 10.10.2019 г. на директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт – Добрич. ОСЪЖДА „***“ АД, ЕИК 834025872, със седалище и адрес на управление в с.Оброчище, община Балчик, КК „***“ , административна сграда, представлявано от изпълнителния директор К.В.С., да заплати на Териториално поделение на Националния осигурителен институт –Добрич сумата от 200 (двеста) лева - разноски за юрисконсултско възнаграждение. ОСЪЖДА „***“ АД, ЕИК 834025872, със седалище и адрес на управление в с.Оброчище, община Балчик, КК „***“ , административна сграда, представлявано от изпълнителния директор К.В.С., да заплати на С.А.А. с ЕГН ********** и постоянен адрес ***, сумата от 600 (шестстотин) лева - разноски за юрисконсултско адвокатско възнаграждение. Решението може да се обжалва с касационна жалба в 14 (четиринадесет) дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд на Република България.
В законна сила на 3.6.2020г.
5 Административно наказателно дело (К) No 76/2020 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ ФИНТЕХ СЪРВИСИЗ ЕАД Председател и докладчик:
КРАСИМИРА К. ИВАНОВА
Решение от 3.6.2020г.
ОТМЕНЯ Решение № 444 от 16.12.2019 г. по НАХД № 1077/ 2019 год. по описа на Районен съд – Добрич, като вместо това ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 08 – 001237/ 222 от 20.06.2019 г., с което Директорът на Дирекция „Инспекция по труда“ - Добрич, на основание 416, ал. 5, във връзка с чл. 414, ал. 3 от Кодекса на труда за нарушение на чл. 61, ал. 1, във връзка с чл. 1, ал. 2 от Кодекса на труда е наложил на „***“ ЕАД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр. ***, 1309, район Илинден, ж.к. ***, ул. Зографски манастир № 15, вх. Г, ет. 6, представлявано заедно от изпълнителните директори З.К.Я. – А. и Л.О.Т., имуществена санкция в размер на 1500 лв. (хиляда и петстотин лева). ОСЪЖДА „***“ ЕАД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр. ***, 1309, район Илинден, ж.к. ***, ул. Зографски манастир № 15, вх. Г, ет. 6, представлявано заедно от изпълнителните директори З.К.Я. – А. и Л.О.Т. да заплати на Дирекция „Инспекция по труда“ - Добрич сумата от 100 лв. (сто лева) съдебно – деловодни разноски. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 3.6.2020г.
6 Административно наказателно дело (К) No 128/2020 ЗАНН: ДНСК РДНСК ДОБРИЧ К.Г.П. Председател:
КРАСИМИРА К. ИВАНОВА
Докладчик:
ТЕОДОРА А. МИЛЕВА
Решение от 3.6.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №6/10.01.2020 год. по нахд №239/2019 год. на Районен съд гр. Балчик. Решението е окончателно.
В законна сила на 3.6.2020г.
7 Административно дело No 189/2020 Закон за кадастъра и имотния регистър АГРО - ММ ЕООД НАЧАЛНИКА НА РДНСК - ДОБРИЧ Докладчик:
СИЛВИЯ М. САНДЕВА-ИВАНОВА
Определение от 20.5.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба от “Агро ММ” ЕООД, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление: гр.Добрич, ул. “Иван Пенаков” № 9, ет.3, офис № 10, представлявано от управителя С.Д.М., срещу писмо с изх. № Б-112-00-049/ 19.03.2020 г. на началника на РДНСК – Добрич. ПРЕКРАТЯВА производството по делото. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните. Определението да се съобщи на страните чрез изпращане на препис от него по реда на чл.137 от АПК.
В законна сила на 3.6.2020г.
8 Административно наказателно дело (К) No 102/2020 ЗАНН: НАП НЮ СТАЙЛ ПРОПЪРТИ ЕООД ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ - ВАРНА ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
КРАСИМИРА К. ИВАНОВА
Решение от 4.6.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №5/ 07.01.2020 г. по НАХД № 310/ 2019 год. по описа на Районен съд – Балчик. ОСЪЖДА “Н.С.П.”, ЕООД, ЕИК ***, с адрес на управление в гр. Варна, ул. „***“ № 62, офис № 3, представлявано от Б.А.Ю., да заплати на ТД на НАП – Варна сумата от 100 лв. (сто лева) съдебно – деловодни разноски. Решението е окончателно. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:
В законна сила на 4.6.2020г.
9 Административно наказателно дело (К) No 115/2020 ЗАНН, Закон за движението по пътищата СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ К.Г.В. Председател и докладчик:
КРАСИМИРА К. ИВАНОВА
Решение от 4.6.2020г.
ОБЕЗСИЛВА Решение № 34 от 21.01.2020 г. по НАХД № 1251/ 2019 год. по описа на Районен съд – Добрич. ПРЕКРАТЯВА образуваното пред Районен съд – Добрич НАХД № 1251/ 2019 год. по жалба на К.Г.В.,***, срещу фиш сер. Н № 0880952 от 17.09.2019 г. на полицейски инспектор при сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР – Добрич, И.М.К., с който на основание чл. 177, ал. 6 ЗДвП за нарушение на чл. 145, ал. 2 ЗДвП ? е наложено наказание глоба в размер на 200 лв. (двеста лева). Решението е окончателно.
В законна сила на 4.6.2020г.
10 Административно наказателно дело (К) No 67/2020 ЗАНН: ДИТ ДЕЛТА ИНВЕСТ ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Председател:
КРАСИМИРА К. ИВАНОВА
Докладчик:
ТЕОДОРА А. МИЛЕВА
Решение от 8.6.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №139/04.12.2019 г. по НАХД №58/ 2018 год. по описа на Районен съд - Балчик. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 8.6.2020г.
11 Административно дело No 771/2019 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШАБЛА Докладчик:
КРАСИМИРА К. ИВАНОВА
Определение от 26.5.2020г.
СЪДЪТ, предвид изричното искане от страна на представителя на ОП и на осн. чл. 143, ал. 2 от АПК, счита, че на протестиращия следва да бъдат присъдени сторените по делото разноски, а именно: 20 лв. за обнародване оспорването в Държавен вестник. С оглед горното и на осн. чл. 159, т. 3 от АПК О П Р Е Д Е Л И: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протест с вх. № 3619/31.12.19 г. по описа на АдмС-Добрич. ПРЕКРАТЯВА производството по АД 771/19 г. по описа на АдмС-Добрич. ОСЪЖДА Община Шабла да заплати на ОП – Добрич направените по делото разноски в размер на 20 лв. за обнародване на оспорването в Държавен вестник. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жабла и протест пред ВАС от днес за прокуратурата и от получаване на съобщението за ответника.
В законна сила на 10.6.2020г.
12 Частно административно дело No 248/2020 АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК А.С. ЕТ КМЕТА НА ОБЩИНА ДОБРИЧ Докладчик:
НЕЛИ И. КАМЕНСКА
Определение от 10.6.2020г.
ПРИСЪЕДИНЯВА адм. д. № 248/2020 г. по описа на Административен съд- Добрич към адм. д. № 247/2020 г. по описа на Административен съд- Добрич. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 248/2020 г. по описа на Административен съд- Добрич. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 10.6.2020г.
13 Административно дело No 276/2019 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 ДКИ "КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР - ДВОРЕЦА" ГР. БАЛЧИК СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" Докладчик:
МИЛЕНА С. МАРКОВА-ГЕОРГИЕВА
Определение от 10.4.2020г.
Възобновява производството по адм.д.№ 276 по описа на АдмС-Добрич за 2019г. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на ДКИ „КЦ ДВОРЕЦА“ гр. Балчик, със седалище и адрес на управление гр. Балчик, КЗ „Двореца“, представлявано от директора Ж.М.М., срещу Софийски университет „Св. Кл. Охридски“ гр. София, ЕИК по БУЛСТАТ 000670680, с цена на иска 430 лева представляващи обезщетение за вреди от провалени нощувки, настъпили поради приемането на нищожното/незаконосъобразно решение по т.19 от Решение на Академичния съвет на СУ „Св. Кл. Охридски“, обективирано в Протокол №5 от проведено заседание на 10.12.2019 г.,в частта касаеща утвърждаването на Ценоразпис цени вход и услуги в УБГ Балчик за 2019 г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №123/2019 г. по описа на ДАС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от получаване на съобщението от страните.
В законна сила на 11.6.2020г.
14 Административно дело No 502/2019 КСО П.Ж.П. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ - ДОБРИЧ Докладчик:
ТЕОДОРА А. МИЛЕВА
Решение от 7.11.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.Ж.П. *** срещу Решение №15 от 16.07.2019 г. на директора на ТП на НОИ - Добрич, с което е оставена без уважение подадената от него жалба срещу Разпореждане №********** от 09.05.2019 г. на Ръководител на ПО при ТП на НОИ Добрич. ОСЪЖДА П.Ж.П., ЕГН ********** *** да заплати на ТП на НОИ - Добрич сумата от 100, 00 (сто) лева разноски по делото. Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаването му.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 11.6.2020
Административно дело № 1273/2020
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 442/07.11.2019 г., постановено по адм.д. № 502/2019 г. по описа на Административен съд - Добрич. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 11.6.2020г.
15 Административно дело No 224/2019 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. АГРИВ-В ЕООД КМЕТА НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА Докладчик:
ТЕОДОРА А. МИЛЕВА
Решение от 24.9.2019г.
ОТМЕНЯ Заповед №215 от 05.03.2019 г., издадена от Кмет на община Добричка, с която е наредено спиране изпълнението на строеж „Склад и кантар“, намиращ се в ПИ с идент. 56695.13.23, в землището на с. Плачи дол, община Добричка, с възложител „АГРИВ – В“ ЕООД. ОСЪЖДА Община Добричка да заплати на АГРИВ - В“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Добрич, ***, представлявано от управителя В.В.С., ЕИК 203160656 направените по делото разноски в размер на 450 (четиристотин и петдесет) лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 12.6.2020
Административно дело № 13288/2019
ОТМЕНЯ Решение № 352/24.09.2019г. постановено по АД № 224/2019г. на Административен съд- Добрич, пети състав, като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ жалбата на АГРИВ -В ЕООД гр.Добрич, представлявано от управителя В.В.С. против Заповед № 215/05.03.2019г. на кмета на община Добричка.ОСЪЖДА АГРИВ - В ЕООД гр.Добрич, ЕИК 203160656 представлявано от управителя Валентин В.С. *** сумата от 1170 лв., представляваща направени от общината разноски за двете съдебни инстанции.Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 12.6.2020г.
16 Административно дело No 9/2020 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО Докладчик:
ТЕОДОРА А. МИЛЕВА
Определение от 26.5.2020г.
СЪДЪТ, предвид изричното искане от страна на представителя на ОП и на осн. чл. 143, ал. 2 от АПК счита, че на протестиращия следва да бъдат присъдени сторените по делото разноски, а именно: 20 лв. за обнародване оспорването в Държавен вестник. С оглед горното и на осн. чл. 159, т. 3 от АПК О П Р Е Д Е Л И: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протест с вх. № 29/07.01.20 г. по описа на АдмС-Добрич. ПРЕКРАТЯВА производството по АД 9/20 г. по описа на АдмС-Добрич. ОСЪЖДА Община Ген.Тошево да заплати на ОП – Добрич направените по делото разноски в размер на 20 лв., за обнародване на оспорването в Държавен вестник. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жабла и протест пред ВАС от днес за прокуратурата, и от получаване на съобщението за ответника.
В законна сила на 12.6.2020г.
17 Административно наказателно дело (К) No 137/2020 ЗАНН: Агенция „Митници” ЕКОНТ ЕКСПРЕС ООД ЦЕНТРАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ В АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ Председател:
КРАСИМИРА К. ИВАНОВА
Докладчик:
НЕЛИ И. КАМЕНСКА
Решение от 12.6.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 5 от 03.01.2020 г., постановено по нахд № 911/2019 г. по описа на Районен съд - Добрич. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 12.6.2020г.
18 Административно дело No 158/2020 АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК ПП ГЕРБ ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ТЕРВЕЛ Докладчик:
КРАСИМИРА К. ИВАНОВА
Определение от 27.4.2020г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалба на ПП „ГЕРБ“, регистрирана за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г. с Решение № 16 - МИ/12.09.2019 г. и представена в Общински съвет – Тервел, представлявана от упълномощения представител П.М., срещу Решение № 152-МИ/ 10.03.2020 г. на ОИК – Тервел, с което е оставен без разглеждане Сигнал на г-н П.И.М. за предсрочно прекратяване пълномощията на М.П.Н., обявен за избран за Кмет на Кметство с. Безмер, община Тервел, с Решение № 141 – МИ/ 4.11.2019 г., издадено от ОИК – Тервел. Определението подлежи на оспорване с частна жалба пред Върховен административен съд, чрез Административен съд - Добрич, в 7 - дневен срок от получаване на съобщението. Препис от Определението да се изпрати на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 12.6.2020
Административно дело № 4751/2020
Оставя в сила определение № 76 от 27.04.2020г., постановено по адм.д. № 158/2020г. по описа на Административен съд - Добрич. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 12.6.2020г.
19 Административно дело No 167/2020 Закон за кадастъра и имотния регистър ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА БАЛЧИК НАЧАЛНИКА НА РДНСК - ДОБРИЧ Докладчик:
НЕЛИ И. КАМЕНСКА
Определение от 1.6.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на главния архитект на Община Балчик срещу Заповед № ДК-11-Д-02/09.03.2020 г., издадена от началника на РДНСК-Добрич. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 167 по описа на Административен съд - Добрич за 2020 г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба от страните и от органа, на когото делото е изпратено, подадена в 7 (седем) дневен срок от съобщаването му до Върховен административен съд на РБ чрез Административен съд –Добрич.
В законна сила на 12.6.2020г.
20 Административно дело No 423/2019 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ ЗАМ. МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО И РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ОПРР 2014-2020 Докладчик:
КРАСИМИРА К. ИВАНОВА
Решение от 21.8.2019г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването по жалба вх. № 1970/ 04.07.2019 г. от Община град Добрич, представлявана от Кмета Йордан Йорданов, срещу Решение № РД – 02 – 36 – 750/ 17.06.2019 г. на Ръководителя на Управляващия орган на ОПРР за нарушение при възлагане на обществена поръчка с предмет: "Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР/СРР за въвеждане на мерки за енергийна ефективност по проект "Енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради в град Добрич“ по Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020“ на сграда с административен адрес: гр. Добрич, ул. „Страцин“ № 4, с изпълнител „КСВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД. ОСЪЖДА община град Добрич, област Добрич, ЕИК 000852932, адрес: гр. Добрич, ул. "България" № 12 да заплати на Министерство на регионалната развитие и благоустройството сумата от 1367.89 лв. (хиляда триста шестдесет и седем лева и осемдесет и девет стотинки) за съдебно – деловодни разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Р България в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 15.6.2020
Административно дело № 12786/2019
Отменя Решение № 346/21.08.2019г. на Административен съд - Добрич постановено по адм.д. № 423/2019г. и вместо това постановява: Отменя Решение № РД-02-36-750/17.06.2019г. на ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020г., с което в тежест на общината е определена финансова корекция в размер на 5% от стойността на допустимите разходи по договор от 14.05.2018г. с изпълнител "КВС Интенеринг"ООД на стойност 338 837.75лв. без ДДС. Решението е окончателно.
В законна сила на 15.6.2020г.
21 Административно дело No 225/2020 ДОПК АГРОПРОЕКТ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОДОП ВАРНА ПРИ ЦУ НА НАП - СОФИЯ Докладчик:
СИЛВИЯ М. САНДЕВА-ИВАНОВА
Определение от 16.6.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Агропроект” ЕООД, ЕИК ******, със седалище и адрес за кореспонденция: гр.Д., представлявано от Д.И.Д., срещу решение № 138/04.05.2020 г. на директора на дирекция ОДОП – Варна, с което на основание чл.153, ал.3, ал.5 и ал.6 от ДОПК е отказано спиране на изпълнението на ревизионен акт № Р-03000819005425-091-001/30.03.2020 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП – Варна. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 16.6.2020г.
22 Административно дело No 225/2019 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ Е.-С.Н. ЕТ,
ЕДИНИЛ СНЕЖИЛ ЕООД
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" СОФИЯ Докладчик:
НЕЛИ И. КАМЕНСКА
Решение от 11.12.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на С.Л.Н. в качеството й на едноличен търговец с фирма “Единил - С.Н.“ с ЕИК 175289452, РЕШЕНИЕ за налагане на финансова корекция № 08/312/02718/3/01/04/02 от 04.12.2018 г. на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ по договор от 27.11.2014 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия“ от от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. ОСЪЖДА Държавен фонд "Земеделие" гр.София да заплати на ЕООД „ЕДИНИЛ СНЕЖИЛ“ ЕИК 205368620, представлявано от Снежана Л.Н. сумата от 50 (петдесет) лева, представляваща разноски по делото за държавна такса. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните с касационна жалба, подадена чрез Административен съд –Добрич, пред Върховния административен съд на Република България.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 17.6.2020
Административно дело № 2456/2020
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 510/11.12.2019г. постановено по АД № 225/2019г. от Административен съд - Добрич. ИЗПРАЩА делото като преписка на изпълнителния директор на ДФ Земеделие за определяне размера за връщане на получената финансова помощ, съобразно указанията по тълкуване и прилагане на закона, дадени с настоящото решение. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на изпълнителния директор на ДФ Земеделие за присъждане на разноски. Решението е окончателно.
В законна сила на 17.6.2020г.
23 Административно дело No 368/2019 Закон за данък върху добавената стойност Д.М.В. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОДОП ВАРНА ПРИ ЦУ НА НАП - СОФИЯ Докладчик:
СИЛВИЯ М. САНДЕВА-ИВАНОВА
Решение от 22.11.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на Д.М.В. ЕГН ********** ***, акт за прихващане и възстановяване (АПВ) № П-03000819017786-004-001/01.03.2019г. на орган по приходите при ТД на НАП – Варна, потвърден с решение № 78/22.05.2019г. на директора на дирекция „ОДОП“ – Варна при ЦУ на НАП. ВРЪЩА преписката на компетентния орган по приходите при ТД на НАП – Варна за ново произнасяне по заявление с вх. № 972/16.01.2019 г., подадено от Д.М.В., при съобразяване със задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите към настоящото решение. Решението може да се обжалва с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 17.6.2020
Административно дело № 791/2020
ОТМЕНЯ решение № 479/22.11.2019 г. на Административен съд - Добрич по адм.д. № 368/2019 г. само в частта му, с която съдът е върнал преписката компетентния орган по приходите при ТД на НАП - Варна за ново произнасяне по заявление с вх. № 972/16.01.2019 г., на Д.М.В., при съобразяване със задулжителните указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите. ОСТАВЯ В СИЛА решение № 479/22.11.2019 г. на Административен съд - Добрич по адм.д. № 368/2019 г. в останалата му част. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 17.6.2020г.
24 Административно дело No 764/2019 Закон за кадастъра и имотния регистър Д.П.Р.,
К.В.Р.
НАЧАЛНИКА НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР - ДОБРИЧ Докладчик:
НЕЛИ И. КАМЕНСКА
Определение от 11.2.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.П.Р. и К.В.Р. срещу Заповед за изменение на КК №18-1052 от 06.02.2015г., издадена от началника на СГКК-Добрич. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по административно дело № 764/2019г. по описа на Административен съд - Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалва с частна жалба пред ВАС в 7 дневен срок от днес за жалбоподателите и от съобщаването на определението за ответника и заинтересованите страни.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 17.6.2020
Административно дело № 5156/2020
ОСТАВЯ В СИЛА определение от 11.02.2020г. постановено по АД № 764/2019г. по описа на Административен съд- Добрич. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 17.6.2020г.
25 Административно дело No 205/2020 Закон за обезщетяване на собственици на одържавени имоти В.С.К.,
Л.С.К.
  Докладчик:
ТЕОДОРА А. МИЛЕВА
Определение от 8.6.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба вх. №1004/07.05.2020 г., подадена от Л.С.К. и В.С.К.. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 205/2020 год. по описа на Административен съд - Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в седмодневен срок от съобщението до жалбоподателя.
В законна сила на 17.6.2020г.
26 Административно дело No 101/2020 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.Г.К.   Докладчик:
МИЛЕНА С. МАРКОВА-ГЕОРГИЕВА
Определение от 5.6.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ иск от Д.Г.К. ***, с която е предявен иск в размер на 1000 лева от Дирекция „Социално подпомагане“ гр.Каварна, ул. Стефан Караджа №75. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 101 по описа за 2020г. на АдмС-Добрич. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от получаване на съобщението от страните.
В законна сила на 18.6.2020г.
27 Административно дело No 113/2020 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ЗДРАВЕЦ - 59 ЕООД ГЛАВНИЯ АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА БАЛЧИК Докладчик:
МИЛЕНА С. МАРКОВА-ГЕОРГИЕВА
Определение от 29.5.2020г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от с.з. на 14.05.2020г., с което е даден ход на делото по същество. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Здравец 59“ ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр.Варна, ***, представлявано от управителите И. П.М. и Ж.Ц.Д., срещу Разрешение за строеж №5/30.01.2020 г., издадено от Гл.архитект на община Балчик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №113/2020 г. по описа на ДАС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от получаване на съобщението от страните.
В законна сила на 18.6.2020г.
28 Административно дело No 132/2020 Закон за местните данъци и такси (вкл. ревизионни актове) А.Д.И. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ПРИ ОБЩИНА ДОБРИЧ Докладчик:
НЕЛИ И. КАМЕНСКА
Определение от 8.6.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на А.Д.И. с адрес ***.12.2019 г., изменен с Решение № 99А-00-760#1/03.02.2020 г. на директора на Дирекция „Местни данъци и такси“ при Община град Добрич. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 132 по описа на Административен съд - Добрич за 2020 г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба в 7 (седем) дневен срок от съобщаването му до Върховен административен съд на РБ чрез Административен съд –Добрич.
В законна сила на 18.6.2020г.
29 Административно дело No 739/2019 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БАЛЧИК Докладчик:
СИЛВИЯ М. САНДЕВА-ИВАНОВА
Решение от 4.3.2020г.
ОБЯВЯВА по протест на Окръжна прокуратура – Добрич НИЩОЖНОСТТА на Наредба за пожарната безопасност на територията на община Балчик, приета с решение № 370 по протокол № 36 от 24.09.2009г. на Общински съвет – Балчик. ОСЪЖДА Общински съвет - Балчик да заплати на Окръжна прокуратура - Добрич направените по делото разноски в размер на 20, 00 лв. (двадесет лева). РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Върховния административен съд на Република България с касационна жалба в четиринадесетдневен срок, считано от съобщението за постановяването му и връчването на препис от съдебния акт на страните. След влизането му в сила решението да се обнародва по реда на чл. 194 от АПК.
В законна сила на 19.6.2020г.
30 Административно дело No 765/2019 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДОБРИЧ Докладчик:
НЕЛИ И. КАМЕНСКА
Определение от 2.6.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протест вх. №3611 от 31.12.2019г. на Окръжна прокуратура – Добрич. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №765/ 2019г. по описа на Административен съд - Добрич. ОСЪЖДА ОБЩИНА град Добрич да заплати на Окръжна прокуратура - Добрич направените по делото разноски в размер на 20 лв. (двадесет лева) за обнародване обявлението за оспорване. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба/ протест в седмодневен срок от днес за протестиращия и от получаване на съобщението от ответника.
В законна сила на 20.6.2020г.
31 Административно дело No 247/2020 Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми А.С. ЕТ КМЕТА НА ОБЩИНА ДОБРИЧ Докладчик:
НЕЛИ И. КАМЕНСКА
Определение от 11.6.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ЕТ „А.С.“ срещу Заповед № 846/24.07.2018 г. и Заповед № 957/20.08.2018 г., издадени от кмета на Община град Добрич. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за спиране изпълнението на Заповед № 957/20.08.2018 г. за отдаване под наем на обект № 12 и обект № 13, представляващи съответно магазин № 1 и магазин № 2 микропазар „Христо Ботев“ в гр.Добрич. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 247/2020 г. по описа на Административен съд –Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7- дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 20.6.2020г.
32 Административно дело No 223/2019 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. АГРИВ-В ЕООД КМЕТА НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА Докладчик:
КРАСИМИРА К. ИВАНОВА
Решение от 11.12.2019г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването по жалба от „****“ ЕООД, представлявано от В.В.С., седалище и адрес на управление: гр. Добрич, ж.к. „****“ бл. 46, вх. Д, партер, ЕИК ****, срещу Заповед № 217 от 05.03.2019 г. на Кмета на Община Добричка. ОСЪЖДА „****“ ЕООД, представлявано от В.В.С., седалище и адрес на управление: гр. Добрич, ж.к. „****“ бл. 46, вх. Д, партер, ЕИК ****, да заплати на община Добричка съдебно - деловодни разноски в размер на 600 лв. (шестотин лева). Решението подлежи на обжалване в четиринадесетдневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му пред Върховния административен съд на Република България.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 22.6.2020
Административно дело № 1121/2020
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 511/11.12.2019 г., постановено по административно дело № 223/2019 г. по описа на Административен съд - Добрич. ОСЪЖДА "Агрив - В" ЕООД, ЕИК ****, да заплати в полза на Община Добричка съдебно-деловодни разноски в размер на 450 (четиристотин и петдесет) лева. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 22.6.2020г.
33 Административно дело No 450/2019 Закон за министерство на вътрешните работи С.Х.С. МИНИСТЪРА НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ Докладчик:
НЕЛИ И. КАМЕНСКА
Решение от 23.1.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалба на С.Х.С. *** срещу Заповед № 8121К-10180 от 14.06.2019 г., издадена от министъра на вътрешните работи, М.М., с която е наложено дисциплинарното наказание „уволнение“ и е прекратено служебното правоотношение с Министерството на вътрешните работи, на основание чл.197, ал.1, т.6, чл.2014, т.1, чл.194, ал.2, т.4 във вр. с чл.203, ал.1, т.13 и чл.226, ал.1, т.8 от ЗМВР. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно оспорване с касационна жалба, подадена в 14-дневен срок от съобщаването му на страните чрез Административен съд –Добрич до Върховен административен съд на РБ.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 22.6.2020
Административно дело № 3871/2020
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 7/23.01.2020г. постановено по АД № 450/2019г. по описа на Административен съд - Добрич. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 22.6.2020г.
34 Административно наказателно дело (К) No 65/2020 Възобновяване на КАНД НАБЛЮДАВАЩ ПРОКУРОР В РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ - ДАНИЕЛА ТЕПАВИЧАРОВА К.В.Ш.,
СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ
Председател:
КРАСИМИРА К. ИВАНОВА
Докладчик:
СИЛВИЯ М. САНДЕВА-ИВАНОВА
Решение от 22.6.2020г.
ВЪЗОБНОВЯВА административнонаказателно производство, приключило с влязло в сила наказателно постановление № 18-0851-001398/28.06.2018 г. на началника на сектор „ПП“ при ОД на МВР - Добрич, както и административнонаказателно производство, приключило с влязло в сила наказателно постановление № 18-0851-001400/28.06.2018 г. на началника на сектор „ПП“ при ОД на МВР – Добрич. ОТМЕНЯ наказателно постановление № 18-0851-001398/28.06.2018 г. на началника на сектор „ПП“ при ОД на МВР – Добрич и ПРЕКРАТЯВА административнонаказателното производство, образувано по повод на АУАН № 575997/12.06.2018г., съставен от мл.автоконтрольор в сектор „ПП“ – Добрич при ОДМВР – Добрич. ОТМЕНЯ наказателно постановление № 18-0851-001400/28.06.2018 г. на началника на сектор „ПП“ при ОД на МВР – Добрич и ПРЕКРАТЯВА административнонаказателното производство, образувано по повод на АУАН № 1400/12.06.2018г., съставен от мл.автоконтрольор в сектор „ПП“ – Добрич при ОДМВР – Добрич. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 22.6.2020г.
35 Административно наказателно дело (К) No 87/2020 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Л.И.П. ПЪРВО РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ОД НА МВР ГРАД ДОБРИЧ Председател:
КРАСИМИРА К. ИВАНОВА
Докладчик:
СИЛВИЯ М. САНДЕВА-ИВАНОВА
Решение от 22.6.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 10/03.01.2020 г. по а.н.х.д. № 634/2019 г. по описа на Районен съд – Добрич. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 22.6.2020г.
36 Административно наказателно дело (К) No 91/2020 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Е.Х.М. ВТОРО РУ НА МВР - ДОБРИЧ Председател:
КРАСИМИРА К. ИВАНОВА
Докладчик:
НЕЛИ И. КАМЕНСКА
Решение от 22.6.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 16 от 07.01.2020 г., постановено по нахд № 833/2019 г. по описа на Районен съд - Добрич. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 22.6.2020г.
37 Административно наказателно дело (К) No 98/2020 ЗАНН: Общини С.Е.И. ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ Председател:
КРАСИМИРА К. ИВАНОВА
Докладчик:
НЕЛИ И. КАМЕНСКА
Решение от 22.6.2020г.
Отменя изцяло решениетоОТМЕНЯ Решение № 9 от 03.01.2020 г., постановено по нахд № 767/2019 г. по описа на Районен съд –Добрич, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № ПИОС 104/ 21.05.2019 г. от арх.Б.К.– заместник-кмет на Община Добрич, с което на С.Е.И., ЕГН ********** *** е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 200 (двеста) лева за нарушаване на чл.4, ал.3 т.4 във вр. с чл.49, ал.1 – Приложение 12 от Наредбата за организацията, безопасността на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците на територията на Община град Добрич. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 22.6.2020г.
38 Административно наказателно дело (К) No 119/2020 ЗАНН: РИОСВ ЛОВМИЙТ ЕНД ФИШ ЕООД РИОСВ - ВАРНА Председател:
КРАСИМИРА К. ИВАНОВА
Докладчик:
СИЛВИЯ М. САНДЕВА-ИВАНОВА
Решение от 22.6.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 40/05.12.2019г., постановено по н.а.х.д. № 152/2019г. по описа на РС – Генерал Тошево. ОСЪЖДА „Л.М.Ф ЕООД, ЕИК ххххххххх, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул. ххххххххх, представлявано от управителя Т.И.П.,*** сумата от 100 лева, представляващи юрисконсултско възнаграждение за касационната инстанция. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 22.6.2020г.
39 Административно наказателно дело (К) No 164/2020 ЗАНН: Общини Е.Ж.Д. ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ Председател:
СИЛВИЯ М. САНДЕВА-ИВАНОВА
Докладчик:
НЕЛИ И. КАМЕНСКА
Решение от 22.6.2020г.
ОТМЕНЯ Решение № 39 от 24.01.2020 г., постановено по нахд № 856/2019 г. по описа на Районен съд –Добрич, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № ПИОС -136/ 06.06.2019г. от арх.Б.К.– заместник-кмет на Община Добрич, с което на Е.Ж.Д., ЕГН ********** *** е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 50 (петдесет) лева за нарушаване на чл.4, ал.2 т.4 във вр. с чл.49, ал.1 – Приложение 12 от Наредбата за организацията, безопасността на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците на територията на Община град Добрич. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 22.6.2020г.
40 Административно дело No 520/2019 ДОПК ДИНА ТРАНС ООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ВАРНА В ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ФИСКАЛЕН КОНТРОЛ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ТЕОДОРА А. МИЛЕВА
Решение от 9.10.2019г.
ОТМЕНЯ Заповед за налагане на ПАМ № 252-ФК/16.07.2019 г., издадена от началник отдел „Оперативни дейности“ Варна в ГД“Фискален контрол“ при ЦУ на НАП. ОСЪЖДА Главна дирекция "Фискален контрол" при ЦУ на НАП да заплати на "ДИНА - ТРАНС" ООД, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. Каварна, ***представлявано от управителя М.И.В. сумата от 50 /петдесет/ лева, представляваща разноски по делото за държавна такса. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Върховен административен съд на РБ с касационна жалба, подадена в 14-дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 23.6.2020
Административно дело № 13704/2019
ОТМЕНЯ Решение № 369/09.10.2019г. по адм. дело № 520/2019г. на Административен съд -Добрич, и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на "Дина - Транс" ООД против Заповед за налагане на ПАМ № 252-ФК/16.07.2019г., издадена от Началник отдел "Оперативни дейности" - Варна при ГД " Фискален контрол" при ЦУ на НАП. ОСЪЖДА "Дина -Транс" ООД, ЕИК ***, да заплати на НАП деловодни разноски в размер на 270лева. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 23.6.2020г.
41 Административно наказателно дело (К) No 77/2020 ЗАНН: ИААА Т.А.Т. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ Председател:
КРАСИМИРА К. ИВАНОВА
Докладчик:
СИЛВИЯ М. САНДЕВА-ИВАНОВА
Решение от 23.6.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 437 от 10.12.2019 г. по нахд № 1271/2019г. по описа на Районен съд – Добрич. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 23.6.2020г.
42 Административно наказателно дело (К) No 166/2020 ЗАНН: РИОСВ В.Ж.В. РИОСВ - ВАРНА Председател:
СИЛВИЯ М. САНДЕВА-ИВАНОВА
Докладчик:
НЕЛИ И. КАМЕНСКА
Решение от 23.6.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 56 от 10.02.2020 г., постановено по нахд № 1277/2019 г. по описа на Районен съд - Добрич. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 23.6.2020г.
43 Административно наказателно дело (К) No 171/2020 ЗАНН, Закон за движението по пътищата СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Б.А.Д. Председател и докладчик:
КРАСИМИРА К. ИВАНОВА
Решение от 23.6.2020г.
ОТМЕНЯ Решение № 67 от 14.02.2020 г. по НАХД № 1448/ 2019 год. по описа на Районен съд – Добрич, като вместо това ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 19 – 0851 – 001640/ 13.09.2019 г. на Началника на Сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР Добрич. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 23.6.2020г.
44 Административно наказателно дело (К) No 197/2020 Възобновяване на КАНД НАБЛЮДАВАЩ ПРОКУРОР В РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - РАДОМИР СТАНЕВ С.М.Р.,
НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОД НА МВР ДОБРИЧ
Председател:
КРАСИМИРА К. ИВАНОВА
Докладчик:
ТЕОДОРА А. МИЛЕВА
Решение от 23.6.2020г.
ВЪЗОБНОВЯВА административнонаказателното производство, приключило с влязло в сила на 22.11.2019 г. наказателно постановление №19-0851-001938/11.02.2019 г. на Началника на Сектор „ПП“ при ОД на МВР – Добрич. ОТМЕНЯ наказателно постановление №19-0851-001938/30.10.2019 г. на Началника на Сектор „ПП“ при ОД на МВР – Добрич. ПРЕКРАТЯВА административнонаказателното производство, образувано по повод на АУАН №96363/12.10.2019 г., съставен от мл. автоконтрольор в Сектор „ПП“ – Добрич при ОДМВР – Добрич. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 23.6.2020г.
45 Административно дело No 204/2019 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ ЗАМ. МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО И РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ОПРР 2014-2020 Докладчик:
ТЕОДОРА А. МИЛЕВА
Решение от 8.7.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Община Добрич против Решение № РД-02-36-304/07.03.2019 г. на зам.министъра на регионалното развитие и благоустройство и ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“, с което на общината, чрез пропорционален метод, е определена финансова корекция в размер на 108 149,46 лв. с ДДС, представляваща 10% от стойността на допустимите разходи по договор BG16RFOP001-3.002-0032-C01-S-4 от 14.11.2017 г. с изпълнител „ДК ИНФРА“ ООД на стойност 901 245,50 лв. без ДДС, с предмет на договора „ИНЖЕНЕРИНГ – проектиране и авторски надзор и изпълнение на реконструкция и ремонт на Професионална гимназия по ветеринарна медицина „Проф. д-р Георги Павлов“ гр. Добрич.“, сключен във връзка с договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД-02-37-306/20.12.2016 г., между Управляващия орган на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 и Община-Добрич. ОСЪЖДА Община Добрич с ЕИК 000852932, с адрес гр. Добрич, ул. "България" № 12, представлявана от кмета Йордан Йорданов да заплати в полза на Министерството на регионалното развитие и благоустройството разноски по делото за настоящата съдебна инстанция в размер на 4 333,79 лева (четири хиляди триста тридесет и три лева и седемдесет и девет стотинки). РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок, от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 24.6.2020
Административно дело № 10490/2019
ОСТАВЯ В СИЛА Решене № 280 от 08.07.2019 г. по адм. дело № 204/2019г. на Административен съд- Добрич. ОСЪЖДА община Добрич да заплати в полза на Министерството на регионалното развитие и благоустройство разноските по водене на делото в размер на 4 333,79 (четири хиляди триста тридесет и три лева и седемдесет и девет стотинки ) лв. Решението е окончателно.
В законна сила на 24.6.2020г.
46 Административно дело No 198/2020 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" СОФИЯ Докладчик:
НЕЛИ И. КАМЕНСКА
Определение от 2.6.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на жалба на Община Генерал Тошево срещу Решение № 03-РД/527 от 17.02.2020 г. на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ –РА. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 198 по описа на Административен съд - Добрич за 2020 г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба от страните и от органа, на когото делото е изпратено, подадена в 7 (седем) дневен срок от съобщаването му до Върховен административен съд на РБ чрез Административен съд –Добрич.
В законна сила на 24.6.2020г.
47 Административно дело No 50/2020 Други дела по ЗОС и ЗДС КМЕТА НА ОБЩИНА БАЛЧИК ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ Докладчик:
НЕЛИ И. КАМЕНСКА
Решение от 4.6.2020г.
ОТМЕНЯ Заповед № ДЖС-09-4/09.01.2020 г. на областния управител на Област Добрич, Красимир Кирилов, с която са отменени Акт за частна общинска собственост № 4828 от 05.09.2019 г. и Акт за частна общинска собственост № 4830 от 18.09.2019 г., утвърдени от кмета на Община Балчик и ВРЪЩА преписката на областния управител на Област Добрич за ново произнасяне, съобразно дадените с мотивите на настоящото решение указания в сроковете по чл.57 от АПК. ОСЪЖДА Областен управител на Област Добрич да заплати на Община Балчик сумата от 100 (сто) лева – разноски по делото за юрисконсултско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба, подадена чрез Административен съд – Добрич до Върховния административен съд на РБ в 14- /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 25.6.2020г.
48 Административно дело No 52/2020 Други дела по ЗОС и ЗДС КМЕТА НА ОБЩИНА БАЛЧИК ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ Докладчик:
НЕЛИ И. КАМЕНСКА
Решение от 4.6.2020г.
ОТМЕНЯ Заповед № ДЖС-09-02/09.01.2020 г. на областния управител на Област Добрич, Красимир Кирилов, с която е отменен Акт за частна общинска собственост № 4832 от 17.10.2019 г., утвърден от кмета на Община Балчик и ВРЪЩА преписката на областния управител на Област Добрич за ново произнасяне, съобразно дадените с мотивите на настоящото решение указания в сроковете по чл.57 от АПК. ОСЪЖДА Областен управител на Област Добрич да заплати на Община Балчик сумата от 100 (сто) лева – разноски по делото за юрисконсултско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба, подадена чрез Административен съд – Добрич до Върховния административен съд на РБ в 14- /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 25.6.2020г.
49 Административно дело No 668/2019 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Д.Г.П. АТАНАС НЕДКОВ АТАНАСОВ - СЛУЖИТЕЛ В ЗВЕНО "ОБЩИНСКА ПОЛИЦИЯ" РУ - ПОЛИЦИЯ НА ОДМВР - ДОБРИЧ Докладчик:
КРАСИМИРА К. ИВАНОВА
Решение от 29.6.2020г.
ОТМЕНЯ по жалба на Д.Г.П. *** Принудителна административна мярка „Принудително преместване на МПС“, наложена от А.Н.А., служител в звено „Общинска полиция“, представляваща действия по репатриране на л.а. „Роувър“ с ДК № ***, разпоредени от служителя. ОСЪЖДА ОД на МВР - Добрич да заплати на Д.Г.П. *** сумата от 310 лв. разноски по делото (триста и десет лева). Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 29.6.2020г.
50 Административно наказателно дело (К) No 161/2020 ЗАНН, Закон за движението по пътищата А.Г.П. РУ НА МВР - БАЛЧИК Председател:
КРАСИМИРА К. ИВАНОВА
Докладчик:
СИЛВИЯ М. САНДЕВА-ИВАНОВА
Решение от 29.6.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 22/07.02.2020г., постановено по н.а.х.д. № 273/2019г. по описа на Районен съд – Балчик. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 29.6.2020г.
51 Административно наказателно дело (К) No 179/2020 ЗАНН, Закон за движението по пътищата А.А.И. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - ШАБЛА Председател:
КРАСИМИРА К. ИВАНОВА
Докладчик:
СИЛВИЯ М. САНДЕВА-ИВАНОВА
Решение от 29.6.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 13/21.02.2020г., постановено по н.а.х.д. № 152/2019г. по описа на Районен съд – Каварна. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 29.6.2020г.
52 Административно наказателно дело (К) No 236/2020 ЗАНН, Закон за движението по пътищата И.П.А. СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Председател:
КРАСИМИРА К. ИВАНОВА
Докладчик:
ТЕОДОРА А. МИЛЕВА
Решение от 29.6.2020г.
Отменя изцяло решението и връща за ново разглежданеОТМЕНЯ решение № 83/21.02.2020 г., постановено по нахд № 1167 по описа на Районен съд гр. Добрич за 2019 г. и ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на съда при спазване на дадените в мотивите на настоящото решение указания. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 29.6.2020г.
53 Административно наказателно дело (К) No 69/2020 ЗАНН: ДИТ АРИЯ СТАРК ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Председател:
КРАСИМИРА К. ИВАНОВА
Докладчик:
МИЛЕНА С. МАРКОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 30.6.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 147/ 09.12.2019 г. по НАХД № 248/ 2019 год. по описа на Районен съд – Балчик. ОСЪЖДА “Ария Старк” ЕООД с ЕИК 205425530, със седалище и адрес на управление гр.Балчик,ж.к.Балик, бл.31,вх.Б, ет.3,ап.24, “Ария Старк” ЕООД с ЕИК 205425530, със седалище и адрес на управление гр.Балчик,ж.к.Балик, бл.31,вх.Б, ет.3,ап.24, представляван от Р.С.Д.,да заплати на Дирекция „Инспекция по труда“ - Добрич сумата от 100 лв. (сто лева) съдебно – деловодни разноски. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 30.6.2020г.
54 Административно наказателно дело (К) No 84/2020 ЗАНН: ДИТ Л.- Д.- М.Д. ЕТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Председател:
КРАСИМИРА К. ИВАНОВА
Докладчик:
МИЛЕНА С. МАРКОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 30.6.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 158/ 18.12.2019 г. по НАХД № 278/ 2019 год. по описа на Районен съд – Балчик, с което е изменено Наказателно постановление № 08-001213/249 от 12.07.2019 г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда“ – Добрич, като е намалена наложената имуществена санкция от 2000 лв. на 1500 лв. ОСЪЖДА ЕТ “ЛАНД – ДИЗАЙН - М.Д.”, ЕИК 103870872, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Тулча“ № 11, ет. 2, ап. 4, представляван от М.Д.Д.,да заплати на Дирекция „Инспекция по труда“ - Добрич сумата от 100 лв. (сто лева) съдебно – деловодни разноски. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 30.6.2020г.
55 Административно наказателно дело (К) No 94/2020 ЗАНН, Закон за движението по пътищата И.Н.И. СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Председател:
КРАСИМИРА К. ИВАНОВА
Докладчик:
МИЛЕНА С. МАРКОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 30.6.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 41/09.12.2019 г. постановено по н.а.х.д. № 171/ 2019 г. на РС . Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 30.6.2020г.
56 Административно дело No 234/2020 КСО ПРОЛЕТ ЕООД ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ - ДОБРИЧ Докладчик:
СИЛВИЯ М. САНДЕВА-ИВАНОВА
Определение от 30.6.2020г.
ОТМЕНЯ решение № 13/07.04.2020 г. на директора на ТП на НОИ – Добрич, В ЧАСТТА, в която е оставена без разглеждане жалбата на “Пролет” ЕООД, със седалище и адрес на управление : град Добрич, ул. “Антон Стоянов” № 6, ЕИК 124641656, представлявано от П.П.Я., в частта й относно искането за нищожност на разпореждане № 51042438/26.07.2019 г. на длъжностното лице по чл.60, ал.1 от КСО при ТП на НОИ – Добрич. ИЗПРАЩА делото като преписка на директора на ТП на НОИ – Добрич за произнасяне по същество по жалба с вх.№ 1012-24-75/10.03.2020 г. на „Пролет“ ЕООД, гр.Добрич, В ЧАСТТА, в която се претендира нищожност на разпореждане № 51042438/26.07.2019 г. на длъжностното лице по чл.60, ал.1 от КСО при ТП на НОИ – Добрич. ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Пролет” ЕООД, със седалище и адрес на управление : град Добрич, ул. “Антон Стоянов” № 6, ЕИК 124641656, представлявано от П.П.Я., срещу решение № 13/07.04.2020 г. на директора на ТП на НОИ – Добрич В ЧАСТТА, в която е оставена без разглеждане жалбата му в частта относно искането за унищожаемост на разпореждане № 51042438/26.07.2019 г. на длъжностното лице по чл.60, ал.1 от КСО при ТП на НОИ – Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 30.6.2020г.