Административен съд - Добрич
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.6.2019г. до 30.6.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник                     Резултат                    
1 Административно дело No 180/2019 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БАЛЧИК Решение от 7.5.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба вх. № 760/ 05.03.2019 г. на Областния управител на област Добрич промените на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Балчик, приети с Решение № 503 по Протокол № 34 от заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 29.01.2019 г., повторно прието с Решение № 516 по Протокол № 35 от заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 21.02.2019 г. ОСЪЖДА Общински съвет Балчик да заплати на Областна администрация Добрич, направените деловодни разноски, възлизащи в размер на 120.00 лв. /сто и двадесет лева/ общо. Препис от решението, на основание чл. 138, ал. 1 от АПК, да се изпрати или връчи на страните по делото. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България, в четиринадесетдневен срок от съобщаването или връчването му на страните. Решението да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК при неподаване в срок на касационна жалба или протест или ако те са отхвърлени от касационния съд.
В законна сила на 3.6.2019г.
2 Административно дело No 596/2017 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Б.Ф.А. КМЕТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ Решение от 1.11.2018г.
ОТМЕНЯ Разпореждане №1378 от 20.11.2017 г. с което са конституирани като заинтересована страна по делото П.К.И. ***, М.В.В. *** и В.В.В. ***. ЗАЛИЧАВА като заинтересовани страни в процеса П.К.И. ***, М.В.В. *** и В.В.В. *** и ПРЕКРАТЯВА производството по делото в тази му част. РЕШЕНИЕТО в частта с характер на определение, подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните. ОТМЕНЯ Заповед № 1173/11.10.2017 г. на Кмета на община Добрич, с която е наредено в едномесечен срок от връчване на заповедта да бъде премахнат незаконен строеж „Жилищна сграда“, намираща се в УПИ Х-299, кв.1259 на ЖК „Север 2“ с административен адрес ул. „Оборище“ №30, със застроена площ от 73 кв.м., разположена на мястото на премахната сграда с идентификатор 72624.606.299.3 по КК на гр. Добрич. ОСЪЖДА Община Добрич да заплати на Б.Ф.А. ЕГН ********** ***, направените по делото разноски в размер на 740, 00 /седемстотин и четиридесет/ лева. Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред тричленен състав на Върховния административен съд на Република България, в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 13.2.2019
Административно дело № 405/2019
ПРИСЪЕДИНЯВА адм. дело №405/2019г. по описа на Върховен административен съд, второ отделение към адм.дело № 14587/2018г. по описа на ВАС, второ отделение , насочено за 14.05.2019г. за съвместно разглеждане. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 405/2019г. по описа на ВАС, второ отделение. Делото да се докладва на докладчика по адм. дело № 14587/2018. по описа на ВАС, второ отделение.Определение е окончателно.
В законна сила на 4.6.2019г.
3 Административно дело No 386/2018 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. И.М.А. КМЕТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ Определение от 19.2.2019г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от съдебно заседание, проведено на 28.01.2019г., с което е даден ход на делото по същество. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.М.А. с ЕГН ********** срещу мълчалив отказ на кмета на община Добрич за довършване на отчуждителна процедура по §9, ал.1 от ПР на ЗУТ по искане с рег.№ 944-00-305 от 31.05.2017г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 386/2018г. по описа на Административен съд – Добрич. ОСЪЖДА Ивано М.А. с ЕГН ********** *** сумата от 100 лева, представляващи разноски по делото. Определението може да се обжалва с частна жалба в седемдневен срок от съобщението до страните пред Върховния административен съд на Република България.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 4.6.2019
Административно дело № 5384/2019
ОСТАВЯ В СИЛА определение № 85/19.02.2019 г. по адм.д. № 386/2018 г. на ДАС. Определението е окончателно.
В законна сила на 4.6.2019г.
4 Административно наказателно дело (К) No 213/2019 ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ ВД КАРГО ООД Решение от 4.6.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 81/18.02.2019г., постановено по н.а.х.д. № 1101/2018г. по описа на Районен съд – Добрич. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 4.6.2019г.
5 Административно наказателно дело (К) No 351/2019 ЗАНН: КЗП ТОНИ ШИК ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - РД ВАРНА Определение от 4.6.2019г.
ПРЕКРАТЯВА производството по касационно дело с административно–наказателен характер № 351/2019 г. по описа на Административен съд -Добрич. ПОСТАНОВЯВА изпращане на касационно дело с административно–наказателен характер № 351/2019 г. по описа на Административен съд- Добрич на Върховен административен съд на РБ за определяне на друг административен съд, който да разгледа делото. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 4.6.2019г.
6 Административно наказателно дело (К) No 217/2019 ЗАНН, Закон за движението по пътищата М.М.Р. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - ТЕРВЕЛ Решение от 7.6.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 9 от 15.02.2019 г., постановено по нахд № 166/2018 г. по описа на Районен съд - Тервел. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 7.6.2019г.
7 Административно дело (К) No 218/2019 Други касационни /ЗСПЗЗ/ ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - БАЛЧИК Н.Р.М. Решение от 7.6.2019г.
ОТМЕНЯ решение № 142/26.10.2018г., постановено по адм. д. № 135/2018г. по описа на Балчишкия районен съд, КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА ОТМЕНЯ решение № 357/17.01.2018г. на ОСЗ – Балчик, с което на наследници на Р. Н.А., б.ж. на гр.Балчик, е определено правото на обезщетение с ПКБ за признато, но невъзстановено право на собственост върху 60, 800 дка земеделски земи на обща стойност 40128 лева. ВРЪЩА преписката на Общинска служба “Земеделие” – Балчик за ново произнасяне по заявление вх.№ ВС-01-159/13.07.2016г. на Н.Р.М. за горницата от 51, 036 дка до общо признатите 131, 360 дка при спазване на указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите към настоящото решение. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 7.6.2019г.
8 Административно наказателно дело (К) No 247/2019 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ СВОБОДА АД Решение от 10.6.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 86/ 21.02.2019 г., постановено по НАХД № 1394/2018 г. по описа на Районен съд – Добрич, с което е отменено НП № 08-000748/ 277 от 20.07.2018 г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда“ – Добрич. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 10.6.2019г.
9 Административно наказателно дело (К) No 300/2019 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ СВОБОДА АД Решение от 10.6.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 118/ 28.03.2019 г., постановено по НАХД № 1396/2018 г. по описа на Районен съд – Добрич., с което е отменено НП № 08-000927/ 279 от 20.07.2018 г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда“ – Добрич. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 10.6.2019г.
10 Административно дело No 312/2017 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди БУЛ АКВА ФИШ ООД ИЗП. ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ КЪМ МЗХ - БУРГАС Решение от 8.6.2018г.
ОТХВЪРЛЯ иска с правно основание чл.292 от АПК, предявен от “Бул Аква Фиш”ООД, с. Прилеп, община Добричка,с ЕИК ***,представлявано от управителя Ж.С.В., против Изп.директор на ИАРА,с искане да бъде установено,че не дължи наложената финансова корекция със Заповед № РД-1738/ 21.12. 2013г. на Изп. директор на ИАРА в размер на 44 102,20 лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 11.6.2019
Административно дело № 9702/2018
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 241/08.06.2018г. постановено по АД № 312/2017г. на АС - Добрич. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 11.6.2019г.
11 Административно дело No 245/2018 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ Д.Д.-М.Д. ЕТ ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Решение от 27.6.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ “Димитър Диков - М.Д.”, ЕИК 204525727, със седалище и адрес на управление гр. Балчик, ул. “Захари Зограф” № 5, представляван от М.Д.Д., срещу уведомително писмо за неизпълнен ангажимент по мярка 10 “Агроекология и климат” от ПРСР 2014-2020г. за кампания 2017г. с изх. № 01-6500/3496 от 13.03.2018г. на зам.изпълнителния директор на ДФ “Земеделие”, с което на едноличния търговец е отказано финансово подпомагане за кампания 2017г. по направление “Поддържане на местообитанията на зимуващите видове гъски и ливаден блатар в обработваеми земи с орнитологично значение (ВПС 4.1)”. ОСЪЖДА ЕТ “Димитър Диков-М.Д.”, ЕИК 204525727, със седалище и адрес на управление гр. Балчик, ул. “Захари Зограф” № 5, представляван от М.Д.Д., да заплати на ДФ „Земеделие“ разноски по делото в размер на 100 лева, представляващи юрисконсултско възнаграждение за първата инстанция. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба в 14 – дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на Република България.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 11.6.2019
Административно дело № 10169/2018
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 260/27.06.2018г. по АД № 245/2018г. на АС - Добрич. ОСЪЖДА ЕТ "Димитър Диков - М.Д.", гр.Балчик, да заплати на Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 (сто) лева. Решението е окончателно.
В законна сила на 11.6.2019г.
12 Административно наказателно дело (К) No 231/2019 ЗАНН, Закон за движението по пътищата А.Т.Б. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - БАЛЧИК Определение от 11.6.2019г.
ПРЕКРАТЯВА производството по КАНД №231/2019г., по описа на Административен съд - Добрич ИЗПРАЩА делото на Върховен административен съд за определяне на друг равен по степен съседен административен съд за разглеждане на касационната жалба. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 11.6.2019г.
13 Административно дело No 171/2018 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА КРУШАРИ ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" СОФИЯ Решение от 30.5.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на община Крушари решение за налагане на финансова корекция № 01-0800/3800 от 06.02.2018г. на изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“, с което на основание чл.20а, ал.2 от ЗПЗП, чл.166, ал.1 и ал.2, във вр. чл.162, ал.2, т.8 от ДОПК, чл.70, ал.1, т.9, във връзка с чл.73, ал.1 от ЗУСЕСИФ, чл.13, ал.1, т.3 във вр. ал.4 от Методология за определяне на финансови корекции във връзка с нарушения, установени при възлагането и изпълнението на обществени поръчки и на договори по проекти, съфинансирани от СФ, КФЕС, ЕЗФРСР, ЕФР и фондовете от Общата програма „СУМП“, приета с ПМС № 134/2010 г. (отм.), във вр. §1, ал.2 от ПЗР на ПМС № 57/28.03.2017г. и утвърдена от изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ Процедура за осъществяване на предварителна проверка и последващ контрол върху обществени поръчки за одобрени разходи, финансирани изцяло или частично със средства от ЕЗФРСР, е наложена финансова корекция в размер на 5 % от стойността на финансовата помощ, изплатена за заявени за възстановяване разходи по договор за възлагане на обществена поръчка с предмет : „Организация, управление и отчитане изпълнението на проект : „Рехабилитация на общински пътища в община Крушари, област Добрич : 1. DOB 2176 (21061) с. Крушари – с.Северци и 2. DOB 1108 (21327) с.Лозенец – разклон с.Северци“ и избран изпълнител „Акваексперт 12“ ООД, с ЕИК *****, за изпълнение на одобрен проект с ИД по договор № 08/321/01219 за отпускане на финансова помощ, сключен между ДФ „Земеделие“ – РА и община Крушари с УРН 410017, като по отношение на община Крушари е установено наличието на публично държавно вземане, представляващо недължимо платена финансова помощ и недължимо получено плащане за финансиране на разходите за ДДС по договор № 08/321/01219 от 16.12.2013г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ от ПРСР за периода 2007-2013г. в общ размер на 657 лева с ДДС. ОСЪЖДА Държавен фонд “Земеделие” – РА да заплати на община Крушари сумата от 300 лева, сторени разноски пред първата инстанция. РЕШЕНИЕТО може да се оспорва с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 12.6.2019
Административно дело № 8716/2018
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 229/30.05.2018 г. на Добричкия административен съд, постановено по адм.д. № 171/2018 г. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 12.6.2019г.
14 Административно дело No 402/2017 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА ДОБРИЧКА Решение от 20.10.2017г.
ОТМЕНЯ по протест, подаден от прокурор в Окръжна прокуратура гр. Добрич – Веселин Вичев, Наредба № № 4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение на Добрички общински съвет № 306 от 29.09.2016 г., в частта на чл. 52, ал.1 от Наредбата, касаеща административна такса в размер на 2%. ОСЪЖДА Добрички Общински съвет да заплати на Окръжна прокуратура - Добрич направените по делото разноски в размер на 35.00 лв. (тридесет и пет лева). Решението може да се обжалва пред Върховния Административен съд с касационна жалба/протест в четиринадесетдневен срок, считано от съобщението за постановяването му и връчването на препис от съдебния акт на страните. След влизането му в сила решението да се обнародва по реда на чл. 194 от АПК.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 13.6.2019
Административно дело № 12911/2017
СТАВЯ В СИЛА Решене № 399/20.10.2017г., постановено по административно дело № 402/2017г. на Административен съд - Добрич. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 13.6.2019г.
15 Административно дело No 656/2018 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. СОЛАКОВ ООД КМЕТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ Решение от 31.5.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба вх. № 2555/ 26.10.2018 г. на „С.“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Добрич, ул. „****“ № 3, вх. А, ет. 1, ап. 4, представлявано от управителя И.С., подадена чрез адв. Ю.М. - ДАК, Заповед № 1089 от 27.09.2018 г. на Кмета на Община град Добрич, подписана за Кмет от Зам. - Кмет по УТ, арх. ****, съгласно Заповед № 1078/ 26.09.2018 г. ОСЪЖДА Община град Добрич да заплати на „С.“ ООД, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление гр. Добрич, ул. „****“ № 3, вх. А, ет. 1, ап. 4, представлявано от управителя И.Е.С., направените по делото разноски в размер на 570.80 лв. (петстони и седемдесет лева и 80 стотинки). Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
В законна сила на 18.6.2019г.
16 Административно дело No 250/2019 Закон за митниците А.Х.Ф. ДИРЕКТОРА НА ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЮЖНА МОРСКА Определение от 25.4.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустима жалбата на А.Х.Ф. *** против Мълчалив отказ на Директор на Териториална дирекция Южна морска, Агенция Митници по искане за връщане на задържано с АУАН № 318/24.02.2019 г, издаден от Инспектор в ТД Южна Морска, Агенция Митници препарат за растителна защита и пари в брой ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. №250/2019 г., на основание чл. 159 т. 1 от АПК Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7 дневен срок от съобщението до страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 18.6.2019
Административно дело № 6552/2019
ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 150 от 25.04.2019г., постановено по адм. дело № 250/2019г. по описа на Административен съд - Добрич. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 18.6.2019г.
17 Административно дело No 526/2018 Закон за подпомагане на земеделските производители ЕКО АГРО АД ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Решение от 22.2.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата от “Еко агро” АД,със седалище и адрес на управление с.Оброчище, община Балчик, област Добрич, к.к.Албена, 9620,Складова база, представлявано от изпълнителния директор М.З.Ж., срещу Акт за прекратяване на ангажимент по мярка 10-“Агроекология и климат” по ПРСР/ 2014-2020, с изх.№ 01-2600/1072 от 13.07.2018г. на Зам. изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“- РА. ОСЪЖДА “Еко агро” АД,със седалище и адрес на управление с.Оброчище, община Балчик, област Добрич, к.к.Албена, 9620,Складова база, представлявано от изпълнителния директор М.З.Ж., да заплати на ДФ „Земеделие“ сумата от 400 (четиристотин)лева, разноски по делото пред първата инстанция. РЕШЕНИЕТО може да се оспорва с касационна жалба пред Върховния административен съд на РБ в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 19.6.2019
Административно дело № 5842/2019
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 58/22.02.2019г. по АД № 526/2018г. на АС - Добрич.ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на ЕКО АГРО АД за присъждане на разноските. ОСЪЖДА ЕКО АГРО АД да заплати на ДФ Земеделие разноски в размер на 200 лева. Решението е окончателно.
В законна сила на 19.6.2019г.
18 Административно дело No 154/2019 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ТЕРВЕЛ Определение от 4.6.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протест вх. №640 от 22.02.19г., по който е образувано АД №154/2019г. ПРЕКРАТЯВА производството по АД №154/2019г. по описа на АдмС - Добрич. ОСЪЖДА Общински съвет – Тервел да заплати на Окръжна прокуратура – Добрич сторените по делото разноски в размер на 20 лв. за обнародване на оспорването в ДВ.
В законна сила на 19.6.2019г.
19 Административно наказателно дело (К) No 258/2019 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Т.К.С. СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 19.6.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 108 от 22.03.2019 г., постановено по нахд № 671/2018 г. по описа на Районен съд - Добрич. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 19.6.2019г.
20 Административно наказателно дело (К) No 263/2019 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Я.Н.Н. СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 19.6.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №96 от 13.03.2019 г. по описа на Районен съд гр. Добрич. Решението е окончателно.
В законна сила на 19.6.2019г.
21 Административно дело No 270/2019 КСО Д.Г.К. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ - ДОБРИЧ Определение от 30.5.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадената жалба от Д.Г.К. ***. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №270/2019 г. по описа на ДАС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от получаване на съобщението от страните.
В законна сила на 19.6.2019г.
22 Административно наказателно дело (К) No 288/2019 ЗАНН: ДИТ Д.Д.- А. ЕТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Решение от 19.6.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 37/ 19.03.2019 г. по НАХД № 201/ 2018 год. по описа на Районен съд - Балчик. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 19.6.2019г.
23 Административно дело No 577/2018 Закон за закрила на детето С.М.Ч. ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - ТЕРВЕЛ Решение от 21.12.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед №ЗД/Д-ТХ-Т-007 от 03.08.2018 г., издадена от Директора на Дирекция “Социално подпомагане”-Тервел. ОСЪЖДА Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Тервел да заплати на С.М.Ч., ЕГН ********** *** сторените поделото съдебно-деловодни разноски в размер на 1 224.88 /Хиляда двеста двадесет и четири лева и осемдесет и осем ст./ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 21.6.2019
Административно дело № 2153/2019
ОСТАВЯ В СИЛА решене № 557 от 21.12.2018г., постановено по адм. д. № 577г. по описа за 2018г. на Административен съд - Добрич. ОСЪЖДА Дирекция "Социално подпомагане" - Тервел да заплати на С.М.Ч. *** разноски за тази инстанция в размер на 700 лв. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 21.6.2019г.
24 Административно наказателно дело (К) No 274/2019 ЗАНН: АДФИ П.А.К. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ - СОФИЯ Решение от 24.6.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 94/12.03.2019 г., постановено по нахд № 1030/2018 г. по описа на Районен съд – Добрич. Решението е окончателно.
В законна сила на 24.6.2019г.
25 Административно дело No 439/2018 ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община АГРО - ММ ЕООД КМЕТА НА ОБЩИНА БАЛЧИК Решение от 1.11.2018г.
ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на заповед № 751/13.07.2016 г. на кмета на община Балчик В ЧАСТТА, в която е разрешено да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VІІІ и УПИ ІХ в кв.34 и промяна на улична регулация от о.т. 212 до о.т. 214 по ПУП – ПРЗ на с. Дропла, общ. Балчик. ОСЪЖДА Община Балчик да заплати на „АГРО-ММ“ ЕООД ЕИК 124645028, със седалище и адрес на управление гр. Добрич, ул. „Д-р Иван Пенаков“ №9, ет.3, офис 10, представлявано от управителя С.Д.М., сумата от 2747, 10 лева, представляващи сторени по делото разноски. ПРЕКРАТЯВА производството по делото по отношение на заинтересованата страна ПК “Устрем”, с.Дропла, общ. Балчик, представлявана от Димитър Димитров. Решението е постановено при участието на заинтересованата страна ЕТ „Н.М.“, представлявано от Н.М., със седалище и адрес на управление с.Дропла, общ.Балчик, ул. „Стара планина“ № 3а. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните, а в частта, имаща характер на определение, с която е прекратено производството по делото, може да се обжалва пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 25.6.2019
Административно дело № 217/2019
ОТМЕНЯ решение № 466 от 01.11.2018г. по адм. д. № 439/2018г. на Административен съд – Добрич и ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ жалбата „Агро - ММ” ЕООД, гр. Добрич против заповед № 751 от 13.07.2016г. на кмета на Община Балчик, в частта, с която на основание чл. 135, ал. 3 ЗУТ е разрешено да се изработи проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) за УПИ VIII и IX, кв. 34 и промяна на уличната регулация от о.т. 212 до о.т. 214 по ПУП – ПРЗ на с. Дропла, общ. Балчик. ОСЪЖДА „Агро - ММ” ЕООД, гр. Добрич да заплати на ЕТ „Н. М.“*** сума в размер на 670 (шестстотин и седемдесет) лева, разноски за тази инстанция. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 25.6.2019г.
26 Административно наказателно дело (К) No 170/2019 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Г.М.Г. СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 25.6.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 69/06.02.2019г., постановено по н.а.х.д. № 1524/2018г. по описа на Районен съд – Добрич. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 25.6.2019г.
27 Административно наказателно дело (К) No 293/2019 ЗАНН: ИААА В.К.К. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ Решение от 25.6.2019г.
ОТМЕНЯ решение № 107 от 22.03.2019 г., постановено по нахд № 732/2018 г. по описа на Районен съд - Добрич, КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ наказателно постановление № 28-0000152/30.05.2018 г., издадено от началника на Областен отдел „Автомобилна администрация“ – Добрич, с което на В.К.К., с ЕГН **********,***, за нарушение на 19, ал.1 от Наредба № Н-8 от 27.06.2008г. на МТ е наложено административно наказание “глоба” в размер на 200 лева на основание чл.105, ал.1 от ЗДвП. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 25.6.2019г.
28 Административно наказателно дело (К) No 244/2019 ЗАНН: АДФИ Н.Г.С. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ - СОФИЯ Решение от 27.6.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 7 от 04.02.2019 г. на Районен съд -Каварна, постановено по нахд № 269/2018 г. по описа на същия съд. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 27.6.2019г.
29 Административно дело No 311/2019 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 ЙОРДАНОВ КОМЕРС 74 ЕООД НАЧАЛНИКА НА РУ - КАВАРНА ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 27.6.2019г.
ОТМЕНЯ заповед за прилагане на ПАМ №19-0283-000029 от 05.05.2019 г. на началник РУ Каварна към ОДМВР – Добрич, с която на основание чл.171, т.2а от ЗДвП на „ЙОРДАНОВ КОМЕРС 74“ ЕООД гр. Каварна е наложена принудителна административна мярка – прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 190 дни чрез отнемане на 2 броя табели с рег.№ТХ 5191 ХТ . ОСЪЖДА ОД на МВР гр. Добрич да заплаи сторените по делото съдебно-деловодни разноски на „ЙОРДАНОВ КОМЕРС 74“ ЕООД, ЕИК 201446609, със седалище и адрес на управление гр. Каварна, ул. „Здравец“ №23, представлявано от управителя В.Х.Й. в размер на 310 /Триста и десет/ лева. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване, съгласно чл. 172, ал. 5, изр. второ от ЗДвП.
В законна сила на 27.6.2019г.
30 Административно наказателно дело (К) No 215/2019 ЗАНН: НАП ДД ПЕРФЕКТ ООД ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА НАП СОФИЯ Решение от 28.6.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 9 от 11.02.2019г. на Балчишкия районен съд, постановено по н.а.х.д.№ 370 по описа на съда за 2018 г. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 28.6.2019г.
31 Административно наказателно дело (К) No 245/2019 ЗАНН: АДФИ Н.Г.С. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ - СОФИЯ Решение от 26.6.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 8 от 04.02.2019г. на Районен съд -Каварна, постановено по нахд № 109/2018 г. по описа на същия съд. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 28.6.2019г.
32 Административно наказателно дело (К) No 260/2019 ЗАНН: АДФИ Н.Г.С. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ - СОФИЯ Решение от 28.6.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 14 от 15.02.2019 г. на Районен съд Каварна, постановено по н.а.х.д № 270/2018 г., по описа на същия съд. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 28.6.2019г.
33 Административно наказателно дело (К) No 280/2019 ЗАНН, Закон за движението по пътищата К.Д.Г. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР - ГР. КАВАРНА Решение от 28.6.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 24/19.03.2019 г. постановено по н.а.х.д. № 4/ 2019 г. на РС Каварна. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 28.6.2019г.
34 Административно наказателно дело (К) No 283/2019 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ ЕВРОМАНГАН ЕАД Решение от 28.6.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 20/26.02.2019 г., постановено по нахд № 383/2018 г. по описа на Районен съд – Балчик. Решението е окончателно.
В законна сила на 28.6.2019г.
35 Административно наказателно дело (К) No 284/2019 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ ЕВРОМАНГАН ЕАД Решение от 28.6.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 21/26.02.2019 г., постановено по нахд № 386/2018 г. по описа на Районен съд – Балчик. Решението е окончателно.
В законна сила на 28.6.2019г.
36 Административно наказателно дело (К) No 285/2019 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ ЕВРОМАНГАН ЕАД Решение от 28.6.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 22/26.02.2019 г., постановено по нахд № 387/2018 г. по описа на Районен съд – Балчик. Решението е окончателно.
В законна сила на 28.6.2019г.
37 Административно наказателно дело (К) No 296/2019 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ СВОБОДА АД Решение от 28.6.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №111/26.03.2019 г., постановено по НАХД № 1388/2018 г. по описа на Районен съд – Добрич. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 28.6.2019г.
38 Административно наказателно дело (К) No 297/2019 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ СВОБОДА АД Решение от 28.6.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 109 от 25.03.2019 г., постановено по нахд № 1382/2018 г. по описа на Районен съд – Добрич. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 28.6.2019г.
39 Административно наказателно дело (К) No 298/2019 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ СВОБОДА АД Решение от 28.6.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №111/26.03.2019 г., постановено по НАХД № 1388/2018 г. по описа на Районен съд – Добрич. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 28.6.2019г.
40 Административно наказателно дело (К) No 299/2019 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ СВОБОДА АД Решение от 28.6.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 120 от 29.03.2019 г., постановено по нахд № 1392/2018 г. по описа на Районен съд – Добрич. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 28.6.2019г.
41 Административно наказателно дело (К) No 301/2019 ЗАНН, Закон за движението по пътищата М.П.М. ПЪРВО РУ ПРИ ОД НА МВР ДОБРИЧ Решение от 28.6.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 106/22.03.2019 г., постановено по АНД № 541 по описа на Районен съд гр. Добрич за 2018 година. Решението е окончателно.
В законна сила на 28.6.2019г.
42 Административно наказателно дело (К) No 302/2019 ЗАНН, Закон за движението по пътищата М.М.Р. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - ТЕРВЕЛ Решение от 28.6.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 14/26.03.2019 г. постановено по н.а.х.д. № 167/ 2018 г. на РС Тервел. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 28.6.2019г.
43 Административно наказателно дело (К) No 305/2019 ЗАНН, Закон за движението по пътищата И.А.И. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО Решение от 28.6.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 11 от 11.03.2019 г., постановено по нахд № 9/2019 г. по описа на Районен съд – Генерал Тошево. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 28.6.2019г.
44 Административно наказателно дело (К) No 348/2019 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ СВОБОДА АД Решение от 28.6.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 145 от 16.04.2019 г., постановено по нахд № 1372/2018 г. по описа на Районен съд – Добрич. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 28.6.2019г.