Административен съд - Добрич
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.6.2018г. до 30.6.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник                     Резултат                    
1 Административно наказателно дело (К) No 177/2018 ЗАНН, Закон за движението по пътищата А.М.М. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО Решение от 4.6.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 7/ 11.01. 2018 г., по н.а.х. дело № 256/ 2017 г. по описа на Районен съд-Генерал Тошево. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 4.6.2018г.
2 Административно наказателно дело (К) No 223/2018 ЗАНН: Общини Й.Б.Ш. ОБЩИНА ШАБЛА Решение от 4.6.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 15/23.02.2018 г. по НАХД № 286/2017 г. на Районен съд – Каварна и вместо това ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление №26 от 28.09.2017 г., издадено от Кмета на община Шабла. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 4.6.2018г.
3 Административно наказателно дело (К) No 297/2018 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ   Определение от 4.6.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по кад № 297/2018 г. по описа на Административен съд гр. Добрич. ИЗПРАЩА делото на Районен съд гр.Балчик за администриране на касационна жалба подадена от Дирекция „Инспекция по труда“ Добрич срещу решение №81 от 16.05.2018 г. по нахд №371/2017 г. по описа на Районен съд гр.Балчик. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 4.6.2018г.
4 Административно наказателно дело (К) No 298/2018 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ   Определение от 4.6.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по кад № 298/2018 г. по описа на Административен съд - Добрич. ИЗПРАЩА делото на Районен съд - Балчик за администриране на касационна жалба от Дирекция „Инспекция по труда“ –Добрич срещу решение № 88 от 16.05.2018 г., постановено по нахд № 298/18 г. по описа на Районен съд - Балчик. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 4.6.2018г.
5 Административно наказателно дело (К) No 300/2018 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ   Определение от 4.6.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по кад № 300/2018 г. по описа на Административен съд - Добрич. ИЗПРАЩА делото на Районен съд - Балчик за администриране на касационна жалба от Дирекция „Инспекция по труда“ –Добрич срещу решение № 91 от 16.05.2018 г., постановено по нахд № 390/17 г. по описа на Районен съд - Балчик. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 4.6.2018г.
6 Административно наказателно дело (К) No 301/2018 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ   Определение от 4.6.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по кад № 301/2018 г. по описа на Административен съд гр. Добрич. ИЗПРАЩА делото на Районен съд гр.Балчик за администриране на касационна жалба подадена от Дирекция „Инспекция по труда“ Добрич срещу решение №97 от 17.05.2018 г. по нахд №402/2017 г. по описа на Районен съд гр.Балчик. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 4.6.2018г.
7 Административно наказателно дело (К) No 305/2018 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ   Определение от 4.6.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по кад № 305/2018 г. по описа на Административен съд гр. Добрич. ИЗПРАЩА делото на Районен съд гр.Балчик за администриране на касационна жалба подадена от Дирекция „Инспекция по труда“ Добрич срещу решение №86 от 16.05.2018 г. по нахд №381/2017 г. по описа на Районен съд гр.Балчик. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 4.6.2018г.
8 Административно наказателно дело (К) No 309/2018 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ   Определение от 4.6.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по кад № 309/2018 г. по описа на Административен съд - Добрич. ИЗПРАЩА делото на Районен съд - Балчик за администриране на касационна жалба от Дирекция „Инспекция по труда“ –Добрич срещу решение № 83 от 16.05.2018 г., постановено по нахд № 374/17 г. по описа на Районен съд - Балчик. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 4.6.2018г.
9 Административно наказателно дело (К) No 313/2018 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ   Определение от 4.6.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по кад № 313/2018 г. по описа на Административен съд - Добрич. ИЗПРАЩА делото на Районен съд - Балчик за администриране на касационна жалба от Дирекция „Инспекция по труда“ –Добрич срещу решение № 98 от 17.05.2018 г., постановено по нахд № 404/17 г. по описа на Районен съд - Балчик. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 4.6.2018г.
10 Административно дело No 494/2017 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 А.Д.П. НАЧАЛНИК СЕКТОР В ПЪРВО РУ - ДОБРИЧ ПРИ ОДМВР-ДОБРИЧ - ДИМИТЪР ЕНЧЕВ ДИМИТРОВ Решение от 2.11.2017г.
ОТМЕНЯ заповед за прилагане на ПАМ № 17-1717-000031 от 23.08.2017г. на началник сектор към ОДМВР – Добрич, РУ 01 - Добрич, с която на А.Д.П. с ЕГН ********** *** на основание чл.171, т.2а от ЗДвП е наложена принудителна административна мярка – прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 180 дни чрез отнемане на СРМПС № 007436296 и 2 броя табели с рег.№ ТХ7904АК. ОСЪЖДА Първо РУ на МВР – Добрич при ОД на МВР – Добрич да заплати на А.Д.П. с ЕГН ********** *** сумата от 310, 00 лева, сторени разноски по делото за първата инстанция. РЕШЕНИЕТО може да се оспорва с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 5.6.2018
Административно дело № 13506/2017
ОТМЕНЯ решение № 432/02.11.2017 г. на Административен съд - Добрич, постановено по адм.д. № 494/2017 г. и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.Д.п.,*** срещу Заповед № 17-1717-000031 от 23.08.2017 г. на началника на сектор "Охранителна полиция" в Първо районно управление, гр. Добрич, в Областна дирекция на Министерството на въртрешните работи, гр. Добрич. Решението е окончателно.
В законна сила на 5.6.2018г.
11 Административно дело No 10/2018 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ БУЛ АКВА ФИШ ООД ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Определение от 1.3.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „б.а.ф.“ ООД срещу писмо с изх. № 2600-19847(1)/05.12.2017г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва пред Върховен административен съд с частна жалба, подадена в деловодството на Аздминистративен съд –Добрич в 7 (седем) дневен срок от съобщаването му. Определението да се съобщи на страните по реда на чл.138 от АПК.

Резултат от касационна инстанция: Отменя
Определение от 5.6.2018
Административно дело № 4636/2018
ОТМЕНЯ определение от 01.03.2018 г. на Административен съд, гр. Добрич, постановено по административно дело №10/2018 г. и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ отказ, рег. №2600-19847(1) от 05.12.2017 г., на ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ 2007 -2013 г., с който се отказва издаването на акт по чл. 28, респективно по чл. 30 от Наредбата за определяне на процедурите за администриране на нередности по фондове, инструменти и програми, съфинансирани от Европейския съюз. ВРЪЩА преписката на органа със задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона. ОПРЕДЕЛЯ едномесечен срок на органа за издаване на акт по чл. 73, ал. 1 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 5.6.2018г.
12 Административно наказателно дело (К) No 187/2018 ЗАНН: МВР В.А.В. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 5.6.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 12/ 09.02.2018г. постановено по н.а.х. дело № 368 / 2017 г. на РС Каварна. Решението не подлежи на обжалване
В законна сила на 5.6.2018г.
13 Административно наказателно дело (К) No 146/2018 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Н.Д.Ф. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР - БАЛЧИК Решение от 6.6.2018г.
ОТМЕНЯ РЕШЕНИЕ № 13 от 09.02.2018 г., постановено по нахд № 122 по описа на Балчишкия районен съд за 2017 г., като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 17-0240-000147/25.04.2017 г. на началника на Районно управление - Балчик към ОД на МВР –Добрич, с което на Н.Д.Ф. с ЕГН ********** ***, за нарушаване на чл.98, ал.2, т.1 от ЗДвП и на основание чл.183, ал.2, т.1 от с.з. е наложено административното наказание „глоба“ от 20 лв. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 6.6.2018г.
14 Административно наказателно дело (К) No 175/2018 ЗАНН: ИААА М.С.Ж. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ Решение от 6.6.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 55 от 12.02.2018г. по нахд № 1603/2017г. по описа на Районен съд – Добрич. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 6.6.2018г.
15 Административно наказателно дело (К) No 200/2018 ЗАНН: КЗП ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ Решение от 6.6.2018г.
ОТМЕНЯ решение № 64/14.02.2018г., постановено по н.а.х.д. № 1534/2017г. по описа на Районен съд - Добрич, КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ наказателно постановление № В - 0044093/25.10.2017г., издадено от директора на КЗП - РД за областите Варна, Добрич, Шумен, Търговище, Разград и Силистра, с което на „Теленор България“ ЕАД, ЕИК 130460283, със седалище и адрес на управление гр.София, район „Младост“, ж.к. „Младост 4“, Бизнес Парк София, сграда 6, е наложено административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 3000 лева на основание чл.222а от ЗЗП за нарушение на чл.113, ал.1 от същия закон. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 6.6.2018г.
16 Административно наказателно дело (К) No 210/2018 ЗАНН: Министерство на културата МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МАКИНТОШ 1972 ЕООД Решение от 6.6.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 81 от 23.02.2018 г., постановено по нахд № 876/2017 г. по описа на Районен съд гр.Добрич. Решението е окончателно.
В законна сила на 6.6.2018г.
17 Административно наказателно дело (К) No 295/2018 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ   Определение от 6.6.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по КАНД № 295/ 2018 г. по описа на Административен съд – Добрич. ИЗПРАЩА на Районен съд – Балчик касационна жалба вх. № 1349/ 31.05.2018 г. от Дирекция „Инспекция по труда“ - Добрич срещу Решение № 100 от 17.05.2018 г., постановено по НАХД № 408/ 2017 г. по описа на РС – Балчик, за нейното администриране и окомплектоване заедно с делото. След администрирането и окомплектоването й жалбата да се изпрати на Административен съд - Добрич за произнасяне по нея. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 6.6.2018г.
18 Административно наказателно дело (К) No 302/2018 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ   Определение от 6.6.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по КАНД № 302/ 2018 г. по описа на Административен съд – Добрич. ИЗПРАЩА на Районен съд – Балчик касационна жалба вх. № 1356/ 31.05.2018 г. от Дирекция „Инспекция по труда“ - Добрич срещу Решение № 87 от 16.05.2018 г., постановено по НАХД № 382/ 2017 г. по описа на РС – Балчик, за нейното администриране и окомплектоване заедно с делото. След администрирането и окомплектоването й жалбата да се изпрати на Административен съд - Добрич за произнасяне по нея. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 6.6.2018г.
19 Административно наказателно дело (К) No 306/2018 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ   Определение от 6.6.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по КАНД № 306/ 2018 г. по описа на Административен съд – Добрич. ИЗПРАЩА на Районен съд – Балчик касационна жалба вх. № 1360/ 31.05.2018 г. от Дирекция „Инспекция по труда“ - Добрич срещу Решение № 93 от 17.05.2018 г., постановено по НАХД № 396/ 2017 г. по описа на РС – Балчик, за нейното администриране и окомплектоване заедно с делото. След администрирането и окомплектоването й жалбата да се изпрати на Административен съд - Добрич за произнасяне по нея. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 6.6.2018г.
20 Административно наказателно дело (К) No 314/2018 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ   Определение от 6.6.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по КАНД № 314/ 2018 г. по описа на Административен съд – Добрич. ИЗПРАЩА на Районен съд – Балчик касационна жалба вх. № 1368/ 31.05.2018 г. от Дирекция „Инспекция по труда“ - Добрич срещу Решение № 101 от 17.05.2018 г., постановено по НАХД № 410/ 2017 г. по описа на РС – Балчик, за нейното администриране и окомплектоване заедно с делото. След администрирането и окомплектоването й жалбата да се изпрати на Административен съд - Добрич за произнасяне по нея. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 6.6.2018г.
21 Административно дело No 596/2016 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР-II-ДОБРИЧ ЕООД ДИРЕКТОРА НА РЗОК - ГР. ДОБРИЧ Решение от 3.4.2017г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на “Диагностично – консултативен център – ІІ Добрич” ЕООД, със седалище и адрес на управление град Добрич, ул. “25-ти септември” № 68, с БУЛСТАТ 124140780, представлявано от управителя д-р В.В.Т. с ЕГН **********, срещу писмена покана с рег. № 2904-09-66/08.11.2016г. на Директора на РЗОК – Добрич, с която на основание чл.76а от ЗЗО и чл.46, ал.1 от индивидуалния договор за оказване на СИМП от ДКЦ жалбоподателят е поканен да възстанови доброволно сумата от 9 226, 79 лв., съставляваща превишение на определените от РЗОК – Добрич за ІV – то тримесечие на 2014 г. брой/стойност на назначаваните СМД/МДД, в частта “Медицинско направление за консултация или за провеждане на съвместно лечение” (бл. МЗ – НЗОК № 3) и “Направление за медико – диагностична дейност” (бл. МЗ – НЗОК № 4). ОСЪЖДА “Диагностично – консултативен център - ІІ Добрич” ЕООД, със седалище и адрес на управление град Добрич, ул. “25-ти септември” № 68, с БУЛСТАТ 124140780, представлявано от управителя д-р В.В.Т. с ЕГН **********,*** сумата от 500 лева, сторени разноски по делото. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационната жалба пред Върховния административен съд на РБ в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 7.6.2018
Административно дело № 5359/2017
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 135/03.04.2017 г. по адм.д. № 596/2016 г. по описа на Административен съд Добрич. ОСЪЖДА "Диагностично-консултативен център - || - Добрич" ЕООД да заплати на РЗОК Добрич сумата от 300 (триста) лева разноски по делото за юрисконсултско възнаграждение. Решението е окончателно.
В законна сила на 7.6.2018г.
22 Административно дело No 588/2017 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО Решение от 30.5.2018г.
ОТМЕНЯ по протест вх. № 2428/ 06.11.2017 г., подаден от прокурор в Окръжна прокуратура гр. Добрич Веселин Вичев, срещу разпоредбите на чл. 86,ал.2 и т.5.8 от Раздел І „Общи условия на търга“ от Приложение №2 „Правила за провеждане на търг чрез явно наддаване за продажба на имущество, учредяване на право на строеж и отдаване под наем на имоти общинска собственост“ от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,приета от Общински съвет Генерал Тошево с решение № 3-24 от 29.03.2013 г., допълнена с Решение № 1-30/16.02.2015г., доп. С Решение № 3-21/30.04.2015г., изм. с Решение №2-16/ 09.03.2017 год. ОСЪЖДА Общински съвет Генерал Тошево да заплати на Окръжна прокуратура - Добрич направените по делото разноски в размер на 20.00 лв. (двадесет лева). Решението може да се обжалва пред Върховния Административен съд с касационна жалба/протест в четиринадесетдневен срок, считано от съобщението за постановяването му и връчването на препис от съдебния акт на страните. След влизането му в сила решението да се обнародва по реда на чл. 194 от АПК.
В законна сила на 7.6.2018г.
23 Административно дело No 119/2018 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШАБЛА Решение от 17.5.2018г.
ОТМЕНЯ по протест, подаден от прокурор в Окръжна прокуратура гр. Добрич – Веселин Вичев, Правилника за организацията и дейността на общински съвет Шабла, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с решение на Общински съвет Шабла №3 по протокол №3 от 02.12.2015 г., в частта на чл.5, ал.1, т.1, т.2, т.3, т.5, т.6, т.7, т.8, т.9, т.15, т.16, т.19 и т.23. ОСЪЖДА Общински съвет Шабла да заплати на Окръжна прокуратура - Добрич направените по делото разноски в размер на 20.00 лв. (двадесет лева). Решението може да се обжалва пред Върховния Административен съд с касационна жалба/протест в четиринадесетдневен срок, считано от съобщението за постановяването му и връчването на препис от съдебния акт на страните. След влизането му в сила решението да се обнародва по реда на чл. 194 от АПК.
В законна сила на 8.6.2018г.
24 Административно наказателно дело (К) No 194/2018 ЗАНН: ИААА М.С.Ж. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ Определение от 4.5.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на М.С.Ж. ***, подадена чрез адв. Ж.М.Г.от ВАК, срещу решение № 59/13.02.2018г. на Районен съд - Добрич, постановено по н.а.х.д. № 1602/2017г. ПРЕКРАТЯВА производството по к.адм.дело № 194 по описа за 2018г. на Добричкия административен съд. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд на Република България с частна жалба в седемдневен срок от получаване на съобщението от страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 8.6.2018
Административно дело № 7062/2018
ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 194/04.05.2018 г. постановено по адм.д. № 194/2018 г. от Административен съд - Добрич. Определението е окончателно.
В законна сила на 8.6.2018г.
25 Административно наказателно дело (К) No 214/2018 ЗАНН, Закон за движението по пътищата РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО В.Ж.И. Решение от 8.6.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 14/21.03.2018 г., постановено по нахд № 00025/2018 г. по описа на Районен съд – Генерал Тошево. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 8.6.2018г.
26 Административно наказателно дело (К) No 237/2018 ЗАНН: ИААА ЕВРО КОНТАКТ ЕООД ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ Решение от 8.6.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА № 105 от 14.03.2018г. по нахд № 1577/2018г. по описа на Районен съд – Добрич. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 8.6.2018г.
27 Административно дело No 343/2018 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. АЛБЕНА АД КМЕТА НА ОБЩИНА БАЛЧИК Определение от 8.6.2018г.
ПРИСЪЕДИНЯВА адм. д. 343/2018 г., по описа на АдмС-Добрич, към адм. д. 339/2018 г. също по описа на АдмС-Добрич, за общо разглеждане. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. 343/2018 г., по описа на Административен съд –Добрич. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се връчи на страните по делото.
В законна сила на 8.6.2018г.
28 Административно дело No 386/2016 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. АЛБЕНА АД ГЛАВНИЯ АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА БАЛЧИК Решение от 24.2.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба от „Албена „АД, ЕИК-***,със седалище и адрес на управление к.к. Албена, с.Оброчище,община Балчик,представлявано от К.С.-изпълнителен директор,Разрешение за поставяне № 3/16.03. 2015г. на Гл.архитект на община Балчик, В ЧАСТ ІІ, „за спортно развлекателна дейност и бързо обслужване“ за обекти №№ 6,7 и 8. ОСЪЖДА община гр. Балчик, да заплати на „Албена „АД, ЕИК-***,със седалище и адрес на управление к.к. Албена, с.Оброчище,община Балчик,представлявано от К.С.-изпълнителен директор, сумата в размер на 237 ( двеста тридесет и седем) лева разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на Република България в 14-дневен срок от получаване на съобщението.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 11.6.2018
Административно дело № 7462/2017
ОСТАВЯ В СИЛА решение от 24.02.2017 г. по адм.д. № 386/2016 г. на Административен съд Добрчи. ОСЪЖДА ЕТ "ФЕБ - ХГ - С.Х." да заплати на "Албена" АД разноски по делото за тази инстанция в размер на 1900 (хиляда и деветстотин) лв. адвокатско възнаграждение. Решението е окончателно.
В законна сила на 11.6.2018г.
29 Административно наказателно дело (К) No 207/2018 ЗАНН: ДИТ СТРОИТЕЛНО-ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ ХОЛДИНГ ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Решение от 11.6.2018г.
ОТМЕНЯ решение № 9/02.02.2018 год. по н.а.х.д. № 375/2017 год. по описа на РС - Каварна, КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ наказателно постановление № 08-000150/180 от 04.07.2017г. на директора на Дирекция “Инспекция по труда” - гр. Добрич, с което на “Строително-предприемачески холдинг” ЕООД с ЕИК *****, със седалище и адрес на управление гр.*****, ул. “Буная“ №8, офис 7, представлявано от управителя Г.И.Г., за нарушение по чл. 128, т.2 от КТ и на основание чл. 416, ал.5, във връзка с чл. 414, ал.1 от КТ е наложена имуществена санкция в размер на 1500 лв. /хиляда и петстотин лева/. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване .
В законна сила на 11.6.2018г.
30 Административно наказателно дело (К) No 244/2018 ЗАНН: РИОСВ ПТИЦЕФЕРМА ЦАР АСЕН 2016 ЕООД РИОСВ-РУСЕ Решение от 11.6.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 49/16.02.2018 г. на Районен съд гр. Силистра, постановено по НАХД № 891/2017 г. по описа на същия съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
В законна сила на 11.6.2018г.
31 Частно админист. наказателно дело (К) No 333/2018 Частни КАНД и КАД С.Д.П. СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОД НА МВР ДОБРИЧ Определение от 11.6.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 233/30.04.2018 г., постановено по нахд № 1657/2017 г. по описа на Районен съд град Добрич. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 11.6.2018г.
32 Административно дело No 1/2018 ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община А.Д.М. КМЕТА НА ОБЩИНА КАВАРНА Решение от 2.5.2018г.
ОБЯВЯВА по жалба на А.Д.М. НИЩОЖНОСТТА на ЗАПОВЕД № 1189/08.12.2017 г. на кмета на Община Каварна, Нина Ставрева, с която е одобрено частично изменение на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на СО „Старите лозя“, гр.Каварна в частта за ПИ 35064.500.710, с отреждането му за „складова дейност“, с параметри на застрояване, съгласно графичната част на плана. ВРЪЩА ПРЕПИСКАТА на кмета на Община Каварна за произнасяне, съобразно мотивите на настоящото решение, по искане с вх. № АБ-06-715/29.05.2017 г., направено от „Калиакра 17“ООД, със седалище и адрес на управление в гр.Каварна, ул.“Шипка“ № 4, представлявано от Г.Ж.И..*** да заплати на А.Д.М. с ЕГН ********** *** сумата от 730 (седемстотин и тридесет) лева - разноски по делото за държавна такса, адвокатско възнаграждение и възнаграждение за вещо лице. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД на Република България в 14 / четиринадесет/ дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 12.6.2018г.
33 Административно наказателно дело (К) No 192/2018 ЗАНН, Закон за движението по пътищата М.Н.К. СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 12.6.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 84/28.02.2018 г., по н.а.х. дело №1080/2017 г. по описа на Районен съд-Добрич. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване
В законна сила на 12.6.2018г.
34 Административно наказателно дело (К) No 217/2018 ЗАНН: Общини ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ П.И.Х. Решение от 12.6.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 87/02.03.2018г. по нахд № 94/2018г. по описа на Районен съд – Добрич. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 12.6.2018г.
35 Административно наказателно дело (К) No 213/2018 ЗАНН, Закон за движението по пътищата РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО В.Д.Д. Решение от 13.6.2018г.
ОТМЕНЯ решение № 15/ 22.03.2018г.,постановено по н.а.х.д.№ 23/18г. по описа на Районен съд Генерал Тошево и ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 17-0265-000481 от 08.01.2018г. на Началника на РУП -Генерал Тошево към ОД на МВР гр. Добрич. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 13.6.2018г.
36 Административно наказателно дело (К) No 227/2018 ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ И.В.И. Решение от 13.6.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 509/ 22.12.2017 г., по н.а.х. дело № 659/ 2017 г. по описа на Районен съд-Добрич. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 13.6.2018г.
37 Административно наказателно дело (К) No 188/2018 ЗАНН: ИААА К.Д.Р. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" СИЛИСТРА Решение от 14.6.2018г.
ОТМЕНЯ решение № 567/ 29.12.2017г.,постановено по н.а.х.д. № 729/ 2017г. по описа на Районен съд–Силистра и вместо същото ПОСТАНОВЯВА ОТМЕНЯ наказателно постановление № 39-0000200/10.08.2017г. на Началника на ОО „АА“ – Силистра, с което на К.Д.Р., ЕГН **********, в качеството й на председател на комисия, за нарушение на чл.43,ал.1,т.1,б.“б“ от Наредба № Н-32 от 16.12.2011г. на МТИТС,във връзка с чл.30,ал.1,т.4 ,на основание чл.178а,ал.7,т.1,пр.1 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 1500 лева. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 14.6.2018г.
38 Административно дело No 571/2016 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди В.П.Й. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ ДОБРИЧ Решение от 5.6.2017г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 117/22.03.2017 г. по адм. дело № 571/2016 г. по описа на АдмС - Добрич, като в диспозитива на решението на ред четвърти вместо цифрата "10 565.90" да се чете цифрата "10 560.95". РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба и протест пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 18.6.2018г.
39 Административно дело No 516/2017 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Ф.- Х.- С.Х. ЕТ КМЕТА НА ОБЩИНА БАЛЧИК Решение от 20.12.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ „ФЕБ-ХГ-С.Х.“***, представляван от С.В.Х. срещу Заповед № 783/02.08.2017г., издадена от кмета на Община Балчик, на основание чл.225а, ал.1 във връзка с чл.225, ал.2, т.2 от ЗУТ, с която е разпоредено премахване на незаконен строеж “Двуетажна постройка- Бистро „Дионисий“ със ЗП от 115 кв.м. и РЗП от 225 кв.м., находяща се на морски плаж „Моби Дик“, община Балчик, област Добрич. ОСЪЖДА ЕТ „ФЕБ-ХГ-С.Х.“ ЕИК 124621244, със седалище и адрес на управление в гр.Добрич, ул.“Кирил и Методий“ № 7, ап.1, представляван от С.В.Х. *** сумата от 100 ( сто) лева – разноски по делото за юрисконсултско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на РБ, подадена чрез Административен съд -Добрич в 14 (четиринадесет) дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 18.6.2018
Административно дело № 2684/2018
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 514 от 20.12.2017г., постановено по адм.дело № 516/2017г. по описа на Административен съд - Добрич. ОСЪЖДА ЕТ"Феб - ХГ - С.Х."*** направените разноски в размер на 100 (сто) леве. Решението е окончателно.
В законна сила на 18.6.2018г.
40 Административно дело No 339/2017 Закон за движението по пътищата К.П.Ч. НАЧАЛНИКА НА СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР ГРАД ДОБРИЧ Решение от 15.9.2017г.
ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕТО на К.П.Ч. ЕГН ****** ***, срещу отказ на Началника на Сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР Добрич да му върне Свидетелството за управление на МПС,обективирано в писмо рег.№851000-5812/11.05.2017г. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на Република България в 14-дневен срок от получаване на съобщението.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 19.6.2018
Административно дело № 12791/2017
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 340/15.09.2017 г., постановено по адм.д. № 339/2017 г. по описа на Административен съд - Добрич. Решението е окончателно.
В законна сила на 19.6.2018г.
41 Административно дело No 41/2017 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Д.С.С.,
Ж.С.Ж.
КМЕТА НА ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО Решение от 29.12.2017г.
ОТМЕНЯ заповед № 30/11.01.2017г. на кмета на община Генерал Тошево, с която на основание чл.195, ал.6, във вр. чл.196, ал.3 от ЗУТ е наредено на Д.С.С. ЕГН ********** *** и Ж.С.Ж. ЕГН ********** ***, да премахнат за своя сметка постройка, находяща се в УПИ V-417, кв.22 по ПУП на гр.Генерал Тошево. ОСЪЖДА община Генерал Тошево да заплати на Д.С.С. ЕГН ********** *** сумата от 633 лева, сторени разноски пред първата инстанция. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на Република България.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 20.6.2018
Административно дело № 1996/2018
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение № 524 от 29.12.2017 г. постановено по адм.д. № 41/2017 г. на Административен съд - Добрич.
В законна сила на 20.6.2018г.
42 Административно дело No 149/2018 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ТЕРВЕЛ Решение от 17.5.2018г.
ОТМЕНЯ по протест, подаден от прокурор в Окръжна прокуратура гр. Добрич – Веселин Вичев, чл.16, ал.1, т.12. от Правилника за организацията и дейността на общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация при община Тервел. ОСЪЖДА Общински съвет Тервел да заплати на Окръжна прокуратура - Добрич направените по делото разноски в размер на 20.00 лв. (двадесет лева). Решението може да се обжалва пред Върховния Административен съд с касационна жалба/протест в четиринадесетдневен срок, считано от съобщението за постановяването му и връчването на препис от съдебния акт на страните. След влизането му в сила решението да се обнародва по реда на чл. 194 от АПК.
В законна сила на 20.6.2018г.
43 Административно дело No 257/2018 Закон за местните данъци и такси АЛБЕНА АД ОРГАН ПО ПРИХОДИТЕ ПРИ ОБЩИНА БАЛЧИК Определение от 1.6.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "АЛБЕНА“ АД, със седалище и адрес на управление с. Оброчище, КК Албена – Административна сграда, представлявано от Изп. Директор К.С., против мълчалив отказ на орган по приходите при Община Балчик за издаване на акт за установяване на задължение по декларация по направено искане на основание чл.107, ал.2 и ал.3 от ДОПК. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 257/2018 г. по описа на Административен съд- Добрич. ИЗПРАЩА делото на Директор „МДТХСД и БФС“ в община Балчик за произнасяне по подадената жалба срещу мълчалив отказ на орган по приходите при община Балчик за издаване на акт за установяване на задължение по декларация по направено искане на основание чл.107, ал.2 и ал.3 от ДОПК. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 20.6.2018г.
44 Частно административно дело No 348/2018 АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК С.Й.С. НАЧАЛНИКА НА СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР ГРАД ДОБРИЧ Определение от 8.6.2018г.
СПИРА допуснатото предварително изпълнение на Заповед за прилагане на ПАМ №851з-33/20.04.2018 г. на Началник на сектор „ПП“ при ОД на МВР Добрич. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 20.6.2018г.
45 Административно дело No 425/2017 КСО Т.П.К. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ - ДОБРИЧ Решение от 22.12.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 20/02.06.2017 г. на Директора на ТП на НОИ гр. Добрич, с което е отхвърлена жалбата на Т.П.К. срещу разпореждане № **********/16.12.2016 г. на ръководителя по пенсионно осигуряване ОСЪЖДА директора на ТП на НОИ - Добрич да заплати на Т.П.К. ЕГН ********** *** направените по делото разноски в размер на 740 /Седемстотин и четиридесет лева/ лв. ВРЪЩА ДЕЛОТО във вид на преписка на директора на ТП на НОИ - Добрич за решаване на спора по изчисляването на пенсията за ОСВ на Т.П.К. ***, съобразно дадените указания в решението. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от получаване на съобщението пред Върховен административен съд на Република България. Препис от решението да се изпрати на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 21.6.2018
Административно дело № 1882/2018
ОТМЕНЯ решение № 519/22.12.2017г. по АД № 425/2017г. на АС - Добрич и вместо него постановява: ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т.П.К. от гр.Добричсрещу решение № 20/02.06.2017г. на Директора на ТП на НОИ- Добрич и потвърденото с него разпореждане № **********/16.12.2016г. на ръководителя на пенсионно осигуряване. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 21.6.2018г.
46 Административно дело No 682/2016 Кодекс на труда ЦБА - ДОБРИЧ ООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Решение от 15.5.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на "ЦБА - Добрич" ООД, ЕИК ****, представлявано от К.П.А., с адрес ***, подадена чрез адв. А.Ч. – РАК, съдебен адрес:***, Предписание № 14 по Протокол за извършена проверка изх. № ПР008443 от 25.02.2015 г. на инспектор при Дирекция „Инспекция по труда“ – Добрич. ОТХВЪРЛЯ оспорването по жалба на "ЦБА - Добрич" ООД, ЕИК ****, представлявано от К.П.А., с адрес ***, подадена чрез адв. А.Ч. – РАК, съдебен адрес:***, на Предписания от №1 до № 12 и №№ 15 и 16 по Протокол за извършена проверка изх. № ПР008443 от 25.02.2015 г. на инспектор при Дирекция „Инспекция по труда“ – Добрич. ОСЪЖДА Дирекция "Инспекция по труда" - Добрич да заплати на "ЦБА - Добрич" ООД, ЕИК ****, представлявано от К.П.А., с адрес ***, разноски в размер на 7.81 лв. (седем лева и 81 стотинки). ОСЪЖДА "ЦБА - Добрич" ООД, ЕИК ****, представлявано от К.П.А., с адрес ***, да заплати на Дирекция "Инспекция по труда" - Добрич разноски във вид на юрисконсултско възнаграждение в размер на 93.75 лв. (деветдесет и три лева и 75 стотинки). ОТХВЪРЛЯ искането на "ЦБА - Добрич" ООД, ЕИК ****, представлявано от К.П.А., с адрес *** за заплащане на разноски във вид на адвокатско възнаграждение. Решението е постановено при участие на заинтересованата страна “****” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. “Младост”, бл. 237, ап. 12, представлявано от управителя А.З.Н.. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд, подадена чрез Административен съд - Добрич в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 26.6.2018
Административно дело № 8581/2017
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 190/15.05.2017г. постановено по АД № 682/2016г. на АС- Добрич в частта в която е отхвърлено оспорването по жалба на ЦБА - Добрич ООД представлявано от К.П.А. срещу Предписания от № 1 до № 12 и № № 15 и 16 от Протокол за извършена проверка изх. № ПР 00 8443 от 25.02.2015г. на инспектор на Дирекция "ИТ" - Добрич.Решението е окончателно.
В законна сила на 26.6.2018г.
47 Административно дело No 103/2018 Закон за достъп до обществена информация Г.С.С. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР - ДОБРИЧ Определение от 19.4.2018г.
ОТМЕНЯ определението си от 22.03. 2018 год. за даване ход по същество. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.С.С. с адрес ***, срещу мълчалив отказ по писмено питане вх.№ на ОДМВР-Добрич 357000-528/17.01.2018г. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 103/2018 год. по описа на АдмС - Добрич. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщението до страните пред Върховен административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 26.6.2018
Административно дело № 6443/2018
ОСТАВЯ В СИЛА определение от 19.04.2018 г. постановено по адм.д. № 103/2018 г. на Административен съд - Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 26.6.2018г.
48 Частно административно дело No 236/2018 АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК БЕРГОН ИНТЕРНЕТ ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Определение от 3.5.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на „Бергон интернет“ ЕООД-Добрич, ЕИК ****, представлявано от Т.С.В.-управител, за спиране на допуснатото по закон предварително изпълнение на Постановление от 23.04.2018г. за обявяване съществуването на трудово правоотношение,считано от 23.04.2018г. между К.И.М.и „Бергон интернет“ ЕООД гр.Добрич, на Дирекция „Инспекция по труда“-Добрич и предписание за сключване на трудов договор, постановени на основание чл. 405а, ал.1 и ал.4 от Кодекса на труда. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на РБ в 7-дневен срок от получаване на съобщението за постановяването му от страните. Препис от определението да се изпрати на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 26.6.2018
Административно дело № 6900/2018
ОСТАВЯ В СИЛА определение № 122/03.05.2018 г. по административно дело № 236/2018 г. на Административен съд - Добрич. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 26.6.2018г.