Административен съд - Добрич
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.5.2020г. до 31.5.2020г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 316/2019 Закон за подпомагане на земеделските производители А.А.А. ДИРЕКТОРА НА ОД НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВАРНА Докладчик:
НЕЛИ И. КАМЕНСКА
Решение от 27.9.2019г.
ОТМЕНЯ Акт за установяване на публично вземане (АУПДВ) № 08/06/1/0/02693/3/01/04/01 от 03.04.2019 г., издаден от директора на Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ - Варна, с който на жалбоподателя е отказано изплащане на финансова помощ в размер на 24 447, 50 лева, представляваща второ плащане по Договор № 08/06/1/0/02693 от 15.06.2016 г.; прекратен е Договор № 08/06/1/0/02693 от 15.06.2016 г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски стопани" от мярка 6 "Развитие на стопанства и предприятия" от ПРСР 2014 - 2020 г., на основание чл.24, ал.2, т.4 от същия; определено е подлежащо на възстановяване публично държавно вземане в размер на 24 447,50 лева, представляващи първо плащане по горепосочения договор. ИЗПРАЩА делото като преписка на Областна дирекция на Държавен фонд "Земеделие" - Варна за издаване на решение за финансова корекция по реда на ЗУСЕСИФ, съобразно указанията в мотивите към решението. ОСЪЖДА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СОФИЯ да заплати на А.А.А. *** разноски по делото за държавна такса и адвокатско възнаграждение в размер на 1 460 лева ( хиляда четиристотин и шестдесет ) лева. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 5.5.2020
Административно дело № 13534/2019
ОТМЕНЯ изцяло решение № 356/27.09.2019 г., постановено по адм.дело № 316/2019 г. по описа на Административен съд Добрич и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.А.А. *** срещу Акт за установяване на публично държавно вземане № 08/06/1/0/02693/3/01/04/01 от 03.04.2019 г., издаден от директора на Областна дирекция - Варна на Държавен фонд "Земеделие". ОСЪЖДА А.А.А. ***, с ЕГН **********, да заплати на Областна дирекция Варна при държавен фонд "Земеделие" сума в размер на 496лв. /четиристотин деветдесет и шест лева/, представляваща разноски за двете съдебни инстанции. Решението е окончателно.
В законна сила на 5.5.2020г.
2 Административно дело No 533/2019 Закон за корпоративното подоходно облагане Ж.И.Д. ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОДОП ВАРНА ПРИ ЦУ НА НАП - СОФИЯ Докладчик:
ТЕОДОРА А. МИЛЕВА
Решение от 23.10.2019г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразен Ревизионен акт №Р-03000818006773-091-001/21.05.2019 г., издаден от Шьохрет Али Сали на длъжност началник сектор "Ревизии" - възложил ревизията и Радмила Милчева Майсторска на длъжност главен инспектор по приходите - ръководител на ревизията, потвърден с Решение № 149/30.07.2019 г. на директор на Дирекция "ОДОП" - гр. Варна. ОСЪЖДА Териториална дирекция на Националната агенция по приходите град Варна да заплати на ЕТ „ЖАСМИН – И.Д.“, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. Ген. Тошево, ул. ***, представлявано от едноличния търговец И.И.Д., направените разноски по делото в размер на 1 550 лева ( хиляда петстотин и петдесет лева). Решението може да се обжалва с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните чрез Добрички административен съд пред Върховния административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 11.5.2020
Административно дело № 14773/2019
ОСТАВЯ В СИЛА решене № 405/23.10.2019 г. по адм. д. № 533/2019г. на Административен съд Добрич. Осъжда Дирекция ОДОП ВАРНА ПРИ ЦУ НА НАП - СОФИЯ да заплати на ЕТ "Жасмин - И.Д." сумата в размер 1500 лв. разноски за касационна инстанция. Решението е окончателно.
В законна сила на 11.5.2020г.
3 Административно дело No 740/2019 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ ДОБРИЧКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Докладчик:
ТЕОДОРА А. МИЛЕВА
Решение от 27.2.2020г.
ОБЯВЯВА по протест на Окръжна прокуратура гр. Добрич НИЩОЖНОСТТА на Наредба №2 за пожарната и аварийната безопасност на територията на община Добричка, приета с Решение №325 от 31.03.2005 г. на Добрички общински съвет. ОСЪЖДА Добрички Общински съвет да заплати на Окръжна прокуратура - Добрич направените по делото разноски в размер на 20.00 лв. /двадесет лева/. Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи. В случай на неподаване на касационна жалба или ако тя бъде отхвърлена, решението да се обнародва по реда на чл.37, ал.3 от ЗНА и чл.22, ал.2 от ЗМСМА във вр. с чл.194 от АПК.
В законна сила на 15.5.2020г.
4 Административно дело No 619/2019 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ ЗАМ. МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО И РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ОПРР 2014-2020 Докладчик:
НЕЛИ И. КАМЕНСКА
Решение от 14.1.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Община град Добрич, подадена от кмета, Й.Й., против Решение № РД-02-36-1015/11.09.2019 г., издадено от заместник - министъра на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на управляващия орган на ОП "Региони в растеж" 2014-2020 г. в частта му по т.1, с която е отказана верификация и плащане на разходи в размер на 14 497,10 лева по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ( БФП) № BG16RFOP001- 1.011- 0003 - C03 "Енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради в град Добрич", сключен на 04.01.2017 г. ОСЪЖДА Община град Добрич да заплати на Министерството на регионалното развитие и благоустройството сумата от 100 (сто) лева- разноски по делото за юрисконсултско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд на РБ.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 18.5.2020
Административно дело № 3371/2020
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 4/15.01.2020 г. по адм.д. № 619/2019 г. на Административен съд - добрич. ОСЪЖДА община Добрич да заплати на Министерството на регионалното развитие и благоустройството разноски за касационната инстанция в размер на 50 лв. (петдесет лева) Решението е окончателно.
В законна сила на 18.5.2020г.
5 Административно дело No 589/2018 ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община А.А.С. ЕТ КМЕТА НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА Докладчик:
НЕЛИ И. КАМЕНСКА
Решение от 15.5.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на ЕТ „АЛТЕОС-А.С.“***, ЗАПОВЕД № 1145/22.08.2018 г., издадена от кмета на Община Добричка, с която е одобрен Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ 06104.30.20, животновъдна ферма в землището на с.Бранище, община Добричка, за ПСД-склад за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар. ВРЪЩА ПРЕПИСКАТА на кмета на Община Добричка за произнасяне, съобразно мотивите на настоящото решение, по заявлението на заинтересованата страна „Тафчи“ ЕООД с вх. № УТ- 1269 от 25.07.2018 г.. ОСЪЖДА кмета на Община Добричка да заплати на ЕТ „АЛТЕОС-А.С.“ с ЕИК 124552307, със седалище и адрес на управление в гр.Добрич, ул.“Тимок“ № 3-Г-12, представляван от А.Т.С. сумата от 800 (осемстотин) лева - разноски по делото за държавна такса, адвокатско възнаграждение и възнаграждение за вещо лице. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД на Република България в 14 / четиринадесет/ дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 19.5.2020
Административно дело № 7727/2019
ОТМЕНЯ решение № 204/15.05.2019г., постановено по АД № 589/2018г. по описа на Административен съд- Добричв частта, в която преписката е върната на кмета на Община Добричка за произнасяне съобразно дадените в мотивите му указания по заявление на Тафчи ЕООД с вх. № УТ -1289/25.07.2018г. ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата му част. ОСЪЖДА Тафчи ЕООД, ЕИК 200313876 и Община Добричка да заплатят на ЕТ "Алтеос- А.С." , ЕИК 124552307 със седалище и адрес на управление гр.Добрич, ул.Тимок № 3-Г-12 направените разноски в размер на 500 /петстотин/ лева. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 19.5.2020г.