Административен съд - Добрич
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.5.2019г. до 31.5.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 663/2018 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. БЛЯКСТОУН ГРУП ООД НАЧАЛНИКА НА РДНСК СЕВЕРОИЗТОЧЕН РАЙОН, ГР. ВАРНА Докладчик:
НЕЛИ И. КАМЕНСКА
Решение от 12.3.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Блякстоун груп“ ООД, ЕИК 204016630, гр.Балчик, представлявано от К.К., подадена чрез адв. Д.С. и М.Д., срещу Заповед № ДК-09-Д-1/16.10.2018 г., издадена от Радослав Величков- началник на РО НСК Добрич при РДНСК-Североизточен район. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България – София, подадена чрез настоящия съд, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните чрез изпращане на преписи по реда на чл. 137 от АПК.
В законна сила на 1.5.2019г.
2 Административно дело No 200/2019 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ДАДС ХЪНИ ООД ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" СОФИЯ Докладчик:
СИЛВИЯ М. САНДЕВА-ИВАНОВА
Определение от 9.4.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Дад"с Хъни“ ООД, ЕИК 205150178, със седалище и адрес на управление гр.Добрич, ул. „Четник Никола Алексиев“ № 1, представлявано от управителя С.Б.С. срещу решение № 03-РД/369 от 22.01.2019г. на изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ – РА – София, с което е прекратено производството по оценка по отношение на подаденото от жалбоподателя проектно предложение с № BG06RDNP001-9.001-0032 по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-9.001 по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители“ от ПРСР 2014-2020г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд на РБ в 7-дневен срок от получаването му от страните, участващи в административното производство.
В законна сила на 1.5.2019г.
3 Административно дело No 737/2018 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Г.М.Г. НАЧАЛНИКА НА СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР ГРАД ДОБРИЧ Докладчик:
СИЛВИЯ М. САНДЕВА-ИВАНОВА
Решение от 3.5.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.М.Г. *** срещу ЗППАМ № 18-0851-000858/06.11.2018г. на началника на сектор “ПП” при ОД на МВР – Добрич, с която на основание чл.171, т.1, б. “б” от ЗДвП на жалбоподателя е наложена принудителна административна мярка – временно отнемане на СУМПС до решаване на въпроса за отговорността му, но за не повече от 18 месеца. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 3.5.2019г.
4 Административно наказателно дело (К) No 62/2019 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ К.-Й.П. ЕТ Председател:
ТЕОДОРА А. МИЛЕВА
Докладчик:
МИЛЕНА С. МАРКОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 3.5.2019г.
ОТМЕНЯ Решение № 67 от 11.12.2018 г., постановено по НАХД № 94/2018 г. по описа на Тервелския районен съд , вместо което ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 08-000701/187 от 17.04.2018 г., издадено от Директора на Дирекция "Инспекция по труда" - град Добрич, с което, на основание чл. 416, ал.5, във връзка с чл. 415в, ал. 1 от Кодекса на труда, на ЕТ „*****“, със седалище и адрес на управление гр. Тервел, ул. „*****“ №8, в качеството му на работодател, е наложено административно наказание "имуществена санкция", в размер на 200.00 /двеста/ лева, за извършено нарушение на чл. 4, ал. 3 от Наредба №5 от 29.12.2002 г. на МТСП за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила на 3.5.2019г.
5 Административно наказателно дело (К) No 113/2019 ЗАНН: ИААА ХАМБО ЕООД ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ Председател:
ТЕОДОРА А. МИЛЕВА
Докладчик:
МИЛЕНА С. МАРКОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 3.5.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 57 от 22.10.2018 г., постановено по н.а.х.д. № 164/2018 г. по описа на Районен съд – Генерал Тошево. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 3.5.2019г.
6 Административно наказателно дело (К) No 155/2019 ЗАНН: АДФИ Н.Г.С. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ - СОФИЯ Председател:
ТЕОДОРА А. МИЛЕВА
Докладчик:
МИЛЕНА С. МАРКОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 3.5.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 118 от 14.12.2018 г. на РС Каварна, постановено по н.а.х.д № 101/2018 г., по описа на същия съд. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 3.5.2019г.
7 Административно наказателно дело (К) No 201/2019 Възобновяване на КАНД НАБЛЮДАВАЩ ПРОКУРОР В РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ - МАРИНЕЛА МАРЧЕВА С.Н.И.,
СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ
Председател и докладчик:
КРАСИМИРА К. ИВАНОВА
Решение от 3.5.2019г.
ВЪЗОБНОВЯВА административнонаказателно производство, приключило с влязло в сила Наказателно постановление № 14 – 0851 – 001739/ 29.10.2014 г. на Началник Сектор „Пътна полиция“ – Добрич срещу С.Н.И., ЕГН **********. ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 14 – 0851 – 001739/ 29.10.2014 г. на Началник Сектор „Пътна полиция“ – Добрич срещу С.Н.И., ЕГН **********. ПРЕКРАТЯВА образуваното административнонаказателно производство, образувано по повод АУАН № 1739 (бл. № сер. Т № 599812/ 07.10.2014 г., съставен от Георги Любомиров Д. – младши автоконтрольор при сектор „Пътна полиция“ гр. Добрич. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 3.5.2019г.
8 Административно дело No 203/2019 Закон за кадастъра и имотния регистър С.Р.Н.,
П.С.С.
НАЧАЛНИКА НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР - ДОБРИЧ Докладчик:
МИЛЕНА С. МАРКОВА-ГЕОРГИЕВА
Определение от 15.4.2019г.
ОТМЕНЯ разпореждане от 27.03.2019г., с което делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по административно дело №203 по описа на АС -Добрич за 2019 г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на РБ в 7-дневен срок от получаване на съобщението за постановяването му от страните. Препис от определението да се изпрати на страните.
В законна сила на 3.5.2019г.
9 Административно наказателно дело (К) No 207/2019 ЗАНН, Закон за движението по пътищата П.С.П. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО Председател и докладчик:
КРАСИМИРА К. ИВАНОВА
Решение от 3.5.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение от 20.02.2019 г. по НАХД № 3/ 2019 г. по описа на РС – Генерал Тошево. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 3.5.2019г.
10 Административно дело No 246/2019 Закон за министерство на вътрешните работи Р.П.Г. МИНИСТЪРА НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ Докладчик:
МИЛЕНА С. МАРКОВА-ГЕОРГИЕВА
Определение от 16.4.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Р.П.Г. ***, полицай в РУ-Каварна при ОДМВР-Добрич, срещу разпоредбата на т.2.2. от Заповед № 8121з-1575/ 19.12.2018г. на Министъра на вътрешните работи,относно отстранените от длъжност служители. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 246/ 2019 г. по описа на АдмС - Добрич. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ в седмодневен срок от получаване на съобщението.
В законна сила на 3.5.2019г.
11 Административно дело No 173/2018 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА КРУШАРИ ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" СОФИЯ Докладчик:
МИЛЕНА С. МАРКОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 15.6.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на община Крушари Решение № 01-0800/3798#2 от 28.02.2018г. на Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“, с което на основание чл.20а, ал.2 от ЗПЗП, чл.166, ал.1 и ал.2, във вр. чл.162, ал.2, т.8 от ДОПК, чл.70, ал.1, т.9, във връзка с чл.73, ал.1 от ЗУСЕСИФ, чл.13, ал.1, т.3 във връзка с ал.4 от Методология за определяне на финансови корекции във връзка с нарушения, установени при възлагането и изпълнението на обществени поръчки и на договори по проекти, съфинансирани от СФ, КФЕС, ЕЗФРСР, ЕФР и фондовете от Общата програма „СУМП“, приета с ПМС № 134/2010 г. (отм.), във вр. §1, ал.2 от ПЗР на ПМС № 57/28.03.2017г. и утвърдена от Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ Процедура за осъществяване на предварителна проверка и последващ контрол върху обществени поръчки за одобрени разходи, финансирани изцяло или частично със средства от ЕЗФРСР, е наложена финансова корекция в размер на 5 % от стойността на финансовата помощ, изплатена за заявени за възстановяване разходи по договор за възлагане на обществена поръчка с предмет : „Рехабилитация на общински пътища в община Крушари, област Добрич с подобекти : 1. DOB 2176 (21061) с. Крушари – с.Северци и 2. DOB 1108 (21327) с.Лозенец – разклон с.Северци“ и избран изпълнител „Инжстройинженеринг“ ЕООД, с ЕИК ***, за изпълнение на одобрен проект с ИД по договор № 08/321/01219 за отпускане на финансова помощ, сключен между ДФ „Земеделие“ – РА и община Крушари с УРН 410017, като по отношение на община Крушари е установено наличието на публично държавно вземане, представляващо недължимо платена финансова помощ по договор № 08/321/01219 от 23.09.2013г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ за периода 2007-2013г. ,подкрепена от ЕЗФРСР , в размер на 128 552,58 лева като стойността на ДДС е 25 710,52 лв. Общият размер на задължението е 154 263,10 лева с ДДС. ОСЪЖДА Държавен фонд “Земеделие” – РА да заплати на община Крушари сумата от 4500 лева, сторени разноски пред първата инстанция. РЕШЕНИЕТО може да се оспорва с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 7.5.2019
Административно дело № 10080/2018
ОТМЕНЯ решение № 251/15.06.2018г. по АД № 173/2018г. на Административен съд- Добрич и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ жалбата подадена от Кмета на община Крушари против решение за налагане на финансова корекция № 01-0800/3798#2/28.02.2018г. издадено от Изпълнителния директор на ДФ Земеделие . ОСЪЖДА община Крушари да заплати на ДФ Земеделие сумата от 200 лв. - разноски за юрисконсултско възнаграждение за двете съдебни инстанции.
В законна сила на 7.5.2019г.
12 Административно дело No 122/2017 Закон за местните данъци и такси Г.Д.Д. ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ "МДТХСД И БФС" ПРИ ОБЩИНА - БАЛЧИК Докладчик:
МИЛЕНА С. МАРКОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 11.8.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.Д.Д., ЕГН **********,***, срещу Акт за установяване на задължение по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУ000141 от 25.11.2016 г. на Старши инспектор ревизор приходи към отдел „Общинска данъчна служба“ в дирекция „МДТСХД и БФС“ при община Балчик, потвърден с решение №141Р/07.02.207г. на Директора на Дирекция „МДТСХД и БФС“ при община Балчик. ОСЪЖДА Г.Д.Д., ЕГН **********,***, да заплати на Община Балчик сумата от 100 лева. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението до страните.

Резултат от касационна инстанция: Обезсилва
Решение от 8.5.2019
Административно дело № 14219/2017
ОБЕЗСИЛВА решение № 333/11.08.2017г. постановено по АД № 122/2017г. на Административен съд - Добрич в частта, с която е отхвърлена жалбата на Г.Д.Д. срещу АУЗ по чл.107 ал.3 от ДОПК № АУ000141/25.11.2016г. издаден от старши инспектор ревизор приходи към отдел Общинска данъчна служба в дирекция МДТСХД и БФС при община Балчик потвърден с решение № 141Р от 07.02.2017г. на директора на дирекция МДТСХД и БФС при община Балчик в частта с която с него са определени задължения за ДНИ за периода 2014г. - 2016г. в общ размер на 24,24лв. ведно с дължимите лихви, изчислени към 25.11.2016г. в общ размер на 3,09лв. ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата част. ОСЪЖДА Георжи Д. *** сумата от 300 лв. за юрисконсултско възнаграждение. Решението е окончателно.
В законна сила на 8.5.2019г.
13 Административно дело No 225/2017 Закон за местните данъци и такси МАНГЛЕ ОУВЪРСИЙС ООД ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ "МДТХСД И БФС" ПРИ ОБЩИНА - БАЛЧИК Докладчик:
СИЛВИЯ М. САНДЕВА-ИВАНОВА
Решение от 31.10.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Мангле Оувърсийс“ ООД, ЕИК 148003808, със седалище и адрес на управление гр.Варна, ж.к. „Чайка“, бл.23, ап.10, представлявано от Л. Дел К.Р., поданик на кралство Испания, срещу акт за установяване на задължения по чл.107, ал.3 от ДОПК № АУ000087/15.07.2016г., издаден от старши инспектор ревизор приходи „ОбДС“ в община Балчик и потвърден с решение № 87Р/ 15.03.2017г. на директора на Дирекция „МДТХСД и БФС“ при община Балчик, В ЧАСТТА относно установените в тежест на дружеството задължения за ТБО за периода 2013 г. – 2015 г. ведно със съответстващите им лихви за забава в общ размер на 16 215, 17 лева, както и задължения за ДНИ за периода 2013 г. – 2015 г. ведно със съответстващите им лихви за забава в общ размер на 32 001, 22 лева. ИЗПРАЩА преписката на компетентния орган по чл.4, ал.1, във вр. ал.3-4 и чл.9б от ЗМДТ при общинска администрация – Балчик за надлежно процедиране и произнасяне по реда на чл.4, ал.1 и чл.9б от ЗМДТ, във вр. чл.129 и сл. от ДОПК по искане за прихващане и възстановяване на “Мангле Оувърсийс“ ООД, гр.Варна, обективирано в жалба с вх.№ 63-80-1/16.02.2017г. по описа на община Балчик. ОСЪЖДА“Мангле Оувърсийс“ ООД, ЕИК 148003808, със седалище и адрес на управление гр.Варна, ж.к. „Чайка“, бл.23, ап.10, представлявано от Л. Дел К.Р., поданик на кралство Испания, да заплати на община Балчик сумата от 2098, 76 лева, представляващи сторени разноски по делото за първата инстанция. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението до страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 8.5.2019
Административно дело № 962/2018
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 428/31.10.2017 г. по адм.д. № 225/2017 г. по описа на Административен съд - Добрич. Решението е окончателно.
В законна сила на 8.5.2019г.
14 Административно дело No 706/2017 КСО Г.М.Г. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ - ДОБРИЧ Докладчик:
ТЕОДОРА А. МИЛЕВА
Решение от 16.5.2018г.
ОТМЕНЯ Решение 26/01.12.2017 г. на Директора на ТП на НОИ - гр. Добрич и потвърденото с него Разпореждане № 33/03.10.2017 г., издадено от длъжностно лице по чл. 60, ал. 1 КСО в ТП на НОИ - гр. Добрич. ВРЪЩА делото като преписка на ТП на НОИ-Добрич за ново произнасяне по Декларация за трудова злополука вх. №5101-24-34/21.09.2017 г., подадена от Г.М.Г., при съобразяване на дадените с настоящото решение указания по тълкуването и прилагането на закона. ОСЪЖДА Териториално поделение - гр. Добрич на Националния осигурителен институт, да заплати на Г.М.Г. ЕГН ********** ***, сумата от 500 /Петстотин/ лева, представляваща сторените от последния разноски по производството. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 8.5.2019
Административно дело № 8778/2018
ОТМЕНЯ решение № 206 от 16.05.2018г. по адм. дело №706/2017г. на Административен съд-Добрич, и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ жалбата на Геоорги М.Г., ЕГН **********,***, против решение № 26/01.12.2017г. на директора ноа ТП на НОИ-Добрич и потвърдено с него разпореждане № 33/03.10.2017г. на длъжностното лице по чл.60, ал.1 от КСО в ТП на НОИ - Добрич. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 8.5.2019г.
15 Административно дело No 496/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Г.Т.Г. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - ДОБРИЧ Докладчик:
НЕЛИ И. КАМЕНСКА
Решение от 12.10.2018г.
ОСЪЖДА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – ДОБРИЧ да заплати на Г.Т.Г. с ЕГН ********** ***, сумата от 590 лв. (петстотин и деветдесет лева) лева, представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди –изплатено адвокатско възнаграждение за осъществена правна защита, съдействие и процесуално представителство по № 46/2018 г. по описа на Районен съд - Генерал Тошево, в което е отменено наказателно постановление наказателно постановление № 17-0265-000438 от 28.11.2017 г., издадено от началника на РУ –Генерал Тошево при ОД на МВР Добрич, ВЕДНО СЪС ЗАКОННАТА лихва върху главницата, считано от 06.08.2018 г. – датата на подаване на исковата молба до окончателното заплащане на сумата. ОСЪЖДА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – ДОБРИЧ да заплати на Г.Т.Г. с ЕГН ********** ***, сумата от 310, 20 лв. (триста и десет лева и двадесет стотинки), представляваща направени съдебно-деловодни разноски в настоящото производство за държавна такса и адвокатско възнаграждение. Препис от решението, на основание чл. 138, ал. 1 от АПК, да се изпрати или връчи на страните по делото. Решението може да се обжалва с касационна жалба, подадена чрез Административен съд - Добрич, пред Върховния административен съд на РБ, в 14 (четиринадесет) дневен срок, от съобщаването или връчването му на страните.
В законна сила на 8.5.2019г.
16 Административно наказателно дело (К) No 282/2019 ЗАНН: ДИТ АЙ ДЖИ ТЕХ ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Председател и докладчик:
НЕЛИ И. КАМЕНСКА
Определение от 8.5.2019г.
ПРЕКРАТЯВА производството по касационно дело с административно–наказателен характер № 282/2019 г. по описа на Административен съд гр.Добрич. ПОСТАНОВЯВА изпращане на касационно дело с административно–наказателен характер № 282/2019 г. по описа на Административен съд гр.Добрич на Върховен административен съд на РБ и прави искане за определяне на друг административен съд, който да разгледа делото. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 8.5.2019г.
17 Административно наказателно дело (К) No 216/2019 ЗАНН: НАП ДИРЕКТОРЪТ НА ТД НА НАП - ВАРНА М.-6.-Ж.А. ЕТ Председател:
КРАСИМИРА К. ИВАНОВА
Докладчик:
ТЕОДОРА А. МИЛЕВА
Решение от 9.5.2019г.
ОТМЕНЯ Решение № 13/ 18.02.2019 г., постановено по НАХД № 380/ 2018 г. по описа на Районен съд - Балчик, като вместо това ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №3335323-F396593/ 28.08.2018 г. на Началник на отдел „Фискален контрол“ в ЦУ на НАП, с което на „МЕДЕЯ-Ж.А.“*** на основание чл. 185, ал. 2, изр. последно във връзка с чл. 185, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) за нарушение на чл. 33, ал. 1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства на Министерство на финансите е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева. Решението е окончателно.
В законна сила на 9.5.2019г.
18 Административно наказателно дело (К) No 63/2019 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ ЕВРОМАНГАН АД Председател:
ТЕОДОРА А. МИЛЕВА
Докладчик:
МИЛЕНА С. МАРКОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 10.5.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 180 от 13.11.2018г., постановено по НАХД № 172/ 2018 г. на Районен съд – Балчик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 10.5.2019г.
19 Административно наказателно дело (К) No 95/2019 ЗАНН: РДГ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - ВАРНА С.Г. Председател:
ТЕОДОРА А. МИЛЕВА
Докладчик:
МИЛЕНА С. МАРКОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 10.5.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 51/15.11.2018 год., постановено по н.а.х.д. № 234/2018 год. по описа на РС – Генерал Тошево. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 10.5.2019г.
20 Административно наказателно дело (К) No 138/2019 ЗАНН, Закон за движението по пътищата А.В.М. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ АЛБЕНА ПРИ ОД НА МВР ДОБРИЧ Председател:
ТЕОДОРА А. МИЛЕВА
Докладчик:
МИЛЕНА С. МАРКОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 10.5.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 200/17.12.2018 г., по н.а.х.дело № 149/2018 год. по описа на Районен съд-Балчик.
В законна сила на 10.5.2019г.
21 Административно дело No 135/2019 ДОПК Х.Т.Х. ДИРЕКТОРА НА ТД НА НАП - ВАРНА Докладчик:
МИЛЕНА С. МАРКОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 13.5.2019г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на адв. Х.Т.Х. ***, срещу Решение № 27/07.02.2019г. на Директора на ТД на НАП-Варна, с което на основание чл. 267, ал. 2, т.5 от ДОПК е оставена без уважение жалбата му срещу разпореждане изх. № С 190008-125-0018878/22.01.2019г. на ***, публичен изпълнител в Дирекция Събиране при ТД на НАП -Варна, Сектор „ОСПВ“ Добрич. ОСЪЖДА Х.Т.Х. ***, ЕГН ********** да заплати на ТД на НАП-Варна сумата в размер на 300 лв., юрисконсултско възнаграждение. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 13.5.2019г.
22 Административно дело No 220/2019 КСО И.Т.Й. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ - ДОБРИЧ Докладчик:
НЕЛИ И. КАМЕНСКА
Решение от 13.5.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на И.Т.Й. *** РЕШЕНИЕ № 7/28.02.2019 г. на директора на ТП на НОИ гр.Добрич и потвърденото с него РАЗПОРЕЖДАНЕ № 241-00-2230-2/08.02.2019 г. на ръководителя на Осигуряването за безработица при ТП на НОИ Добрич за спиране на обезщетението за безработица. ВРЪЩА делото като преписка на ръководителя на Осигуряването за безработица при ТП на НОИ –Добрич за ново произнасяне при спазване на дадените указание при тълкуването и прилагането на закона в 14 –дневен срок от влизане на настоящото решение в сила. Решението е окончателно.
В законна сила на 13.5.2019г.
23 Административно дело No 237/2019 ДОПК М.И.М. ДИРЕКТОРА НА ТД НА НАП - ВАРНА Докладчик:
ТЕОДОРА А. МИЛЕВА
Определение от 13.5.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.И.М. ***, против Решение № 31/08.02.2019 г. на Директора на ТД на НАП-Варна, с което на основание чл.88, ал.2 от АПК във вр. с § 2 от ДР на ДОПК е оставена без разглеждане жалба вх. № 2120/31.01.2019 г. на М.М. срещу Постановление за налагане на обезпечителни мерки с №0861/2010/00005/20.03.2014 г., издадено от публичен изпълнител в Дирекция "Събиране" при ТД на НАП-Варна и е прекратено образуваното въз основа на нея производство. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 13.5.2019г.
24 Административно наказателно дело (К) No 306/2019 ЗАНН: КЗП КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - РД ВАРНА ТОНИ ШИК ЕООД Председател и докладчик:
МИЛЕНА С. МАРКОВА-ГЕОРГИЕВА
Определение от 13.5.2019г.
ПРЕКРАТЯВА производството по касационно дело с административно–наказателен характер № 306/2019 г. по описа на Административен съд гр.Добрич. ПОСТАНОВЯВА изпращане на касационно дело с административно–наказателен характер № 306/2019 г. по описа на Административен съд гр.Добрич на Върховен административен съд на РБ и прави искане за определяне на друг административен съд, който да разгледа делото. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 13.5.2019г.
25 Административно дело No 307/2019 Закон за достъп до обществена информация БЪЛГАРСКИ ПРАВОЗАЩИТЕН АЛИАНС СНЦ КМЕТА НА ОБЩИНА БАЛЧИК Докладчик:
СИЛВИЯ М. САНДЕВА-ИВАНОВА
Определение от 13.5.2019г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 307/2019 г. по описа на Административен съд - Добрич. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Административен съд - Пловдив. ПРЕПИС от определението да се изпрати на страните по реда на чл.138 от АПК. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 13.5.2019г.
26 Административно дело No 711/2017 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ И.Ж.Б. ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" СОФИЯ Докладчик:
НЕЛИ И. КАМЕНСКА
Решение от 29.5.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на земеделски производител И.Ж.Б. ***, срещу Заповед № 03-РД/4974/13.12.2017 г. на изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие", с която е отказано да бъде финансирано заявление за подпомагане с ИД № 08/04/1/0/00821 на проект на стойност 1 125 251,30 лева, по подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства", от мярка 4 "Инвестиции в материални активи" от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. ОСЪЖДА И.Ж.Б. ***, да заплати на Държавен фонд “Земеделие” сумата от 200 (двеста) лева, разноски по делото пред първата инстанция за възнаграждение за вещо лице и за юрисконсултско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд на РБ, подадена чрез Административен съд -Добрич в 14 (четиринадесет) дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 14.5.2019
Административно дело № 9854/2018
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 227/29.05.2018г. постановено по АД № 711/2017г. от Административен съд - Добрич.ОСТАВЯ без уважение искането на И.Ж.Б. *** за присъждане на разноски. ОСЪЖДА И.Ж.Б. *** заплати на ДФ "Земеделие" разноски в размер на 100 лв. Решението е окончателно.
В законна сила на 14.5.2019г.
27 Административно наказателно дело (К) No 249/2019 ЗАНН, Закон за движението по пътищата К.П.К. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - БАЛЧИК Председател:
КРАСИМИРА К. ИВАНОВА
Докладчик:
ТЕОДОРА А. МИЛЕВА
Решение от 14.5.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №39 от 20.03.2019 г., постановено по АНД №364/2018 г. по описа на Районен съд гр. Балчик. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 14.5.2019г.
28 Административно дело No 235/2019 ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община М.М.Ф. КМЕТА НА ОБЩИНА БАЛЧИК Докладчик:
НЕЛИ И. КАМЕНСКА
Определение от 22.4.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.М.Ф. с постоянен адрес ***, срещу мълчалив отказ на кмета на Община Балчик за спиране на производството по изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ V и УПИ VІ в кв.24 по плана на с.Соколово, Община Балчик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 235/2019 г. по описа на Административен съд Добрич. ОСЪЖДА М.М.Ф. ЕГН ********** *** да заплати на Община Балчик сумата от 100 лв. – разноски за юрисконсултско възнаграждение. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба от страните и от органа, на когото делото е изпратено, подадена в 7 (седем) дневен срок от съобщаването му до Върховен административен съд на РБ чрез Административен съд –Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО да се съобщи на страните по реда на чл.138, ал.1 от АПК.
В законна сила на 15.5.2019г.
29 Административно дело No 452/2018 Закон за автомобилните превози АГРОИМПУЛС 2000 ООД ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" Докладчик:
ТЕОДОРА А. МИЛЕВА
Решение от 17.9.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на “Агроимпулс 2000” ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр.Тервел, ***, представлявано от управителя Е.Д.Н., Заповед № РД-01-99/23.03.2017г. на изпълнителния директор на ИА “Автомобилна администрация” – София, с която на основание чл.11, ал.1, т.1, б.”б”, във вр. чл.7, ал.2, т.3 и ал.6 от ЗАвтПр и чл.6, чл.9, ал.3, т.2, б. “а” и чл.14а от Наредба № 11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари са прекратени правата на жалбоподателя, произтичащи от лиценз на Общността № 10053 за превоз на товари, издаден на 12.02.2013 г., отнет е лицензът и заверените копия към него и е наредено моторните превозни средства към лиценза да се отпишат от регистъра по чл.6, ал.1 от ЗАвтПр. РЕШЕНИЕТО може да се оспорва с касационна жалба пред Върховния административен съд на РБ в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 16.5.2019
Административно дело № 13286/2018
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 336/17.09.2018г. по АД № 452/2018г. по описа на Административен съд - Добрич.Решението е окончателно.
В законна сила на 16.5.2019г.
30 Административно дело No 123/2017 Закон за местните данъци и такси ДАБЪЛ Ю ТУ ТРЕЙДИНГ ЕООД ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ "МДТХСД И БФС" ПРИ ОБЩИНА - БАЛЧИК Докладчик:
НЕЛИ И. КАМЕНСКА
Решение от 11.10.2017г.
ИЗМЕНЯ Акт за установяване на задължения по чл.107, ал.3 от ДОПК № АУ 000160/30.11.2016г., издаден от г.т.- старши инспектор ревизор по приходите в Община Балчик, потвърден изцяло с Решение № 160Р/07.02.2017г. на м.г.- директора на Дирекция „МДТХСД и БФС“ при Община Балчик, поправен с Акт № АУ000160#1/07.06.2017г. за поправка на очевидна фактическа грешка като ОПРЕДЕЛЯ следните задължения на „д.ю.т.т.“ ЕООД към Община Балчик: -за периода от 01.01.2014 - 31.12.2014г.: ДНИ в размер на 85,32 лв.-главница и 19,52 лв.- лихви към 30.11.2016г. и ТБО в размер на 39.25 лв.-главница и 8,98 лв. -лихви към 30.11.2016г.; -за периода от 01.01.2015г. - 31.12.2015г.: ДНИ в размер на 84,93 лв.-главница и 10,80 лв. - лихви към 30.11.2016г. и ТБО в размер на 39,07- главница и 4,97 лв. - лихви и - за периода от 01.01.2016г. - 31.12.2016г.: ДНИ в размер на 84,53 лв.- главница и 2,15 лв. лихви към 30.11.2016г. и ТБО в размер на 38,89 лв. – главница и 0.99 лв. лихви към 30.11.2016г., или задължение в общ размер на 418,94 лв. / четиристотин и осемнадесет лева и деветдесет и четири стотинки/. ОСЪЖДА Община Балчик ДА ЗАПЛАТИ НА „д.ю.т.т.“ ЕООД, ЕИК 131287065, със седалище и адрес на управление в гр.Варна, бул.“Мария Луиза“ № 21А, представлявано от управителя Г.Р.У., 902,12 лв. /деветстотин и два лева и дванадесет стотинки/ - разноски по делото за държавна такса, адвокатско възнаграждение и възнаграждение за вещо лице, определени съобразно уважената част от жалбата. ОСЪЖДА „д.ю.т.т.“ ЕООД, ЕИК 131287065, със седалище и адрес на управление в гр.Варна, бул.“Мария Луиза“ № 21А, представлявано от управителя Г.Р.У.,*** сумата от 44,04 лв. /четиридесет и четири лева и четири стотинки/ - разноски по делото за юрисконсултско възнаграждение, определени съобразно отхвърлената част от жалбата. Решението може да се обжалва с касационна жалба, подадена чрез Административен съд – Добрич до Върховния административен съд на РБ в 14- /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 17.5.2019
Административно дело № 1602/2019
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 371/11.10.2017г. на Административен съд - Добрич по АД № 123/2017г. в обжалваната му част. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 17.5.2019г.
31 Административно дело No 728/2018 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Е.И.П. КМЕТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ Докладчик:
НЕЛИ И. КАМЕНСКА
Определение от 5.2.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Е.И.П. *** срещу Протокол № 5, т.39 на Изпълнителния комитет на Градския народен съвет –Толбухин. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по административно дело № 728/2018 г. по описа на Административен съд - Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба до Върховен административен съд, подадена чрез Административен съд –Добрич в 7 (седем) дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 21.5.2019
Административно дело № 4773/2019
ОСТАВЯ В СИЛА определение № 56 от 05.02.2019 г. по адм.д. № 728/2018 г. на Административен съд - гр. Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 21.5.2019г.
32 Административно дело No 325/2019 Изборен кодекс А.М.И. КМЕТА НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ Докладчик:
ДИМИТЪР Д. МИХОВ
Решение от 21.5.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.М.И., ЕГН: **********, с адрес *** срещу отказ за изключване от списъка на заличените лица за предстоящите избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019г., обективиран в Заповед №288/17.05.2019г. на Кмета на Община Тервел. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 21.5.2019г.
33 Административно дело No 24/2019 Подзаконови нормативни актове- тройни състави РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАВАРНА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШАБЛА Докладчик:
ТЕОДОРА А. МИЛЕВА
Определение от 7.5.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протест вх.№38 от 04.01.2019г., внесен от Районна прокуратура - Каварна. ПРЕКРАТЯВА производството по АД №24/2019г. по описа на Административен съд - Добрич. ОСЪЖДА Общински съвет – Шабла, да заплати на Районна прокуратура - Каварна разноски за обнародване на протеста в размер на 20 лв. Определението подлежи на обжалване с частна жалба и протест пред ВАС на РБ, в 7-дневен срок от днес за Окръжна прокуратура – Добрич и от получаване на съобщението от Районна прокуратура – Каварна и Общински съвет – Шабла.
В законна сила на 22.5.2019г.
34 Частно административно дело No 294/2019 АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК ВИВА 2000 ООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ВАРНА В ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ФИСКАЛЕН КОНТРОЛ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
НЕЛИ И. КАМЕНСКА
Определение от 9.5.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на "Вива 2000" ООД, със седалище и адрес на управление в гр. Тервел, разпореждане за предварително изпълнение на Заповед за налагане на принудителна административна мярка № 142-ФК от 24.04.2019 г. на началник на отдел "Оперативни дейности" Варна в Главна дирекция "Фискален контрол" при ЦУ на НАП. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в седемдневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 22.5.2019г.
35 Административно дело No 377/2018 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. М.Н.С. КМЕТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ Докладчик:
СИЛВИЯ М. САНДЕВА-ИВАНОВА
Решение от 11.4.2019г.
ОТМЕНЯ заповед № 576/25.05.2018 г. на кмета на Община – Добрич, с която на основание чл.195, ал.6 от ЗУТ е наредено на Дирекция „Общинска собственост“ при община Добрич и М.Н.С., в качеството им на съсобственици, в едномесечен срок от влизане в сила на заповедта, да премахнат строеж: „Едноетажна жилищна сграда“ със ЗП от 112 кв.м. с идентификатор №72624.625.7609.1 по КК на гр. Добрич, с административен адрес ул. „Д-р К. Стоилов“ №32, като естествено износен, негоден за използване, застрашен от самосрутване, опасен за здравето и живота на ползвателите и гражданите. ОСЪЖДА община Добрич да заплати на М.Н.С. ЕГН ********** *** сумата от 2400 лева, сторени разноски пред първата инстанция. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 23.5.2019г.
36 Административно дело No 432/2017 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.Г.П. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" - СОФИЯ Докладчик:
ТЕОДОРА А. МИЛЕВА
Решение от 29.1.2018г.
ОСЪЖДА Главна дирекция “Изпълнение на наказанията” към Министерство на правосъдието гр. София да заплати на М. Г. П. ЕГН ********** *** сумата от 1 400 /Хиляда и четиристотин/ лева, представляващи обезщетение за понесени неимуществени вреди в периода 16.09.2015 г. до 30.09.2015 г., ведно със законната лихва върху посочената сума, считано от 03.08.2017 г. до окончателното изплащане на сумата. ОТХВЪРЛЯ като неоснователен иска по чл.1, ал. от ЗОДВ на М. Г. П. срещу Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" гр. София в останалата му част до пълния претендиран размер от 15 000 лева. ОСЪЖДА Главна дирекция “Изпълнение на наказанията” към Министерство на правосъдието гр. София да заплати на Административен съд Добрич, в полза на бюджета на съда, сумата от 518 /петстотин и осемнадесет/ лева, представляваща възнаграждение за вещи лица. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 27.5.2019
Административно дело № 3230/2018
ОСТАВЯ В СИЛА Решене № 24/29.01.2018Г., постановено по адм. дело № 432/2017г. от Административен съд - Добрич.. Решението е окончателно.
В законна сила на 27.5.2019г.
37 Административно дело No 587/2018 Закон за държавния служител Ю.Г.И. КМЕТА НА ОБЩИНА КАВАРНА Докладчик:
СИЛВИЯ М. САНДЕВА-ИВАНОВА
Решение от 5.12.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на Ю.Г.И. ЕГН ********** ***, заповед № 77/24.08.2018г. на кмета на община Каварна, с която на основание чл.107, ал.1, т.5, във вр. чл.108 от ЗДСл, е прекратено служебното му правоотношение на длъжността “главен архитект” в община Каварна, считано от 24.08.2018г. ОСЪЖДА община Каварна да заплати на Ю.Г.И. ЕГН ********** *** сумата от 800 лева, представляващи сторени разноски пред първата инстанция. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационната жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 28.5.2019
Административно дело № 633/2019
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 522 от 05.12.2018 г., постановено по адм.д. № 587/2018 г. от Административен съд - Добрич. ОСЪЖДА община Каварна да заплати на Ю.Г.И. *** сумата от 500 (петстотин) лева, представляваща разноски за касационната инстанция. Решението е окончателно.
В законна сила на 28.5.2019г.