Административен съд - Добрич
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.5.2018г. до 31.5.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник                     Резултат                    
1 Административно дело No 622/2017 Закон за движението по пътищата М.Р.К. НАЧАЛНИКА НА РУ - БАЛЧИК ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 4.4.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба от М.Р.К., ЕГН **********,***, Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0240-000298 от 30.08.2017 год, издадена от Началника на РПУ Балчик към ОДМВР Добрич Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 1.5.2018г.
2 Административно наказателно дело (К) No 178/2018 ЗАНН: ИААА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "АВТОМОБИЛНА ИНСПЕКЦИЯ" СОФИЯ М.В.П. Решение от 2.5.2018г.
Отменя изцяло решениетоОТМЕНЯ решение № 16 от 13.02.2018 г., постановено по н.а.х.д. № 367/2017 г. на Районен съд гр. Балчик, като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № ДАИ0000121 от 18.09.2017 г., издадено от Главен директор на ГД „АИ“ София, с което на М.В.П. ***, за извършено нарушение по чл.45, т.1 от Наредба №34 от 6.12.1999 г. за таксиметров превоз на пътници и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от Закона за автомобилните превози, й е наложено административно наказание глоба в размер на 1500 /хиляда и петстотин/ лева.
В законна сила на 2.5.2018г.
3 Административно дело No 221/2018 Закон за чужденците в РБ Д.А.   Определение от 2.5.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 221/ 2018 г. по описа на Административен съд - Добрич. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Административен съд – София град. ПРЕПИС от определението да се изпрати на Д.А., гражданин на Република Турция, чрез адв. К.К. – ДАК. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 2.5.2018г.
4 Административно наказателно дело (К) No 228/2018 ЗАНН: КЗП ЦБА - ДОБРИЧ ООД РЕГИОНАЛЕН ОТДЕЛ "НАДЗОР НА ПАЗАРА" ВАРНА Определение от 2.5.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по кад № 228/2018г. по описа на Административен съд - Добрич. ИЗПРАЩА делото на Районен съд - Каварна за администриране на касационна жалба от от „ЦБА“ АД със съдебен адрес в гр.Велико Търново, ул.“Цанко Церковски“ № 15 срещу решение № 20 от 12.03.2018 г., постановено по нахд № 297/17г. по описа на Районен съд - Каварна. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 2.5.2018г.
5 Административно дело No 705/2017 КСО В.Й.К. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ - ДОБРИЧ Решение от 13.4.2018г.
ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕТО на В.Й.К. ЕГН ********** ***, срещу Решение № 35/07. 12. 2017г. на Директора на ТП на НОИ град Добрич,с което е оставена без разглеждане жалбата му срещу разпореждане № ********** от 08.09.2017г. на Ръководител „ПО“ при ТП на НОИ Добрич. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на Република България в 14-дневен срок от получаване на съобщението. На основание чл.138,ал.1 от АПК,препис от решението да се изпрати на страните.
В законна сила на 3.5.2018г.
6 Административно дело No 34/2018 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Н.Н.Н. НАЧАЛНИКА НА РУ - БАЛЧИК ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 26.3.2018г.
ОТМЕНЯ заповед № 17-0240—000340 от 22.11.2017г. на Н.М.– началник на Районно управление Балчик към ОД на МВР Добрич с която е наложена спрямо Н.Н.Н. с ЕГН ********** *** принудителна административна мярка (ПАМ) „прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 190 дни“ и са отнети два броя регистрационни табели № ***, както и свидетелството за регистрация на МПС № 40109478. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Върховния административен съд на РБ с касационна жалба, подадена чрез настоящия съд в 14 ( четиринадесет) -дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 3.5.2018г.
7 Административно наказателно дело (К) No 129/2018 ЗАНН: ДИТ СТРОНИК ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Решение от 4.5.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 25/ 19.01.2018 г. по нахд № 970/ 2017 год. по описа на Районен съд – Добрич. Решението е окончателно.
В законна сила на 4.5.2018г.
8 Административно дело No 398/2017 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Д.Г.Е.,
С.Х.Е.
НАЧАЛНИК РДНСК СЕВЕРОИЗТОЧЕН РАЙОН Решение от 10.11.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба от Д.Г.Е. ЕГН ********** и С.Х.Е. ЕГН ********** ***, заповед №ДК-10-СИР-14/ 23.06.2017г. на вр.и.д. Началник на РДНСК Североизточен район,с която е отхвърлена жалбата им срещу разрешение за строеж № 45/ 31.03. 2017г., издадено от Гл. архитект на община гр.Добрич, за “Преустройство на таванско помещение за жилищни нужди с надзид до 1,50м.,ЗП-40 кв.м.“ в УПИ ІV-2879,кв.545, по ПУП-ПРЗ на ЖК „Русия 1“ гр. Добрич, с възложител Р.П. П., КАТО ВМЕСТО НЕЯ ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ разрешение за строеж № 45/ 31.03. 2017г., издадено от Гл. архитект на община гр.Добрич, за “Преустройство на таванско помещение за жилищни нужди с надзид до 1,50м.,ЗП-40 кв.м.“ в УПИ ІV-2879,кв.545, по ПУП-ПРЗ на ЖК „Русия 1“ гр. Добрич, като незаконосъобразно. ОСЪЖДА РДНСК – Североизточен район да заплати на Д.Г.Е. ЕГН ********** и С.Х.Е. ЕГН ********** ***, направените разноски по делото в размер общо на 620 /шестстотин и двадесет/ лева. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на Република България.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 8.5.2018
Административно дело № 14488/2017
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 443/10.11.2017г. постановено по АД № 398/2017г.по описа на Административен съд - Добрич. ОСЪЖДА РДНСК- СИР и Р.П. П. - Стоянова да заплатят на Д.Г.Е. и С.Х.Е. направените по делото разноски в размер на 600 лв.
В законна сила на 8.5.2018г.
9 Административно наказателно дело (К) No 82/2018 ЗАНН: ДНСК Б.-Б.-А.И. ЕТ ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ Решение от 8.5.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 141/15.12.2017 год. по н.а.х.д № 53/2017 год. на Каварненския районен съд. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 8.5.2018г.
10 Административно наказателно дело (К) No 142/2018 ЗАНН: ДНСК ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ П.А.К. Решение от 8.5.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 5/ 10. 01. 2018 год. по н.а.х.д. № 190/ 2017 год. на Районен съд –Каварна. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 8.5.2018г.
11 Административно наказателно дело (К) No 145/2018 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Н.Д.Ф. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР - БАЛЧИК Решение от 8.5.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 14 от 12.02.2018г., постановено по н.а.х.д. № 162/2017 г. на Районен съд гр. Балчик. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 8.5.2018г.
12 Административно наказателно дело (К) No 155/2018 ЗАНН, Закон за движението по пътищата СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ И.М.П. Решение от 8.5.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 68/ 19.02.2018 год. по НАХД № 1240/ 2017 год. по описа на РС гр. Добрич, с което е отменено Наказателно постановление № 17 – 0851 - 001179 от 11.08.2017 год. на Началника на Сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР Добрич, като вместо това ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 17 – 0851 - 001179 от 11.08.2017 год. на Началника на Сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР Добрич, с което на И.М.П.,*** за нарушение по чл. 21, ал. 1 от Закона за движение по пътищата, на основание чл. 182, ал. 1, т. 6 от с. з. е наложено административно наказание “глоба” в размер на 700 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 3 месеца. Решението е окончателно.
В законна сила на 8.5.2018г.
13 Административно дело No 519/2016 КСО Р.С.С. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ - ДОБРИЧ Решение от 21.11.2016г.
ОТМЕНЯ Решение № 26/29.09.2016 г. на Директора на ТП на НОИ Добрич, с което е отхвърлена жалбата на Р.С.С. *** срещу Разпореждане №**********/18.03.2016 г. на Ръководителя на „Пенсионно осигуряване” при ТП НОИ-Добрич. ВРЪЩА преписката на Директора на ТП на НОИ Добрич за ново произнасяне, съгласно дадените указания в мотивите на настоящото решение. ОСЪЖДА ТП на НОИ - Добрич да заплати на Р.С.С. ЕГН ********** *** направените по делото съдебно-деловодни разноски в размер на 300 /Триста/ лева. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщението до страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 9.5.2018
Административно дело № 92/2017
ОСТАВЯ В СИЛА решение №425 от 21.11.2016г., постановено по администратавно дело №519/2016г. по описа на Административен съд-Добрич. Решенето е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 9.5.2018г.
14 Административно дело No 399/2017 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. БАЛЧИК УАЙТ КЛИФС ЕООД ОБЩИНА КАВАРНА Решение от 16.2.2018г.
ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТ на решение, обективирано в Протокол от 10.05.2017г. на комисия при Община Каварна, назначена със заповед № 622/17.06.2016г. на кмета на Община Каварна, В ЧАСТТА МУ, с която е извършена оценка от 582,40 лева за еднократно обезщетяване за правото на прокарване на сервитутна зона на трасе „Напорна канализация от ПИ 72693.154.22 по КККР на с.Топола до ПСОВ гр.Каварна“ през имот с кад. № 72693.600.97 с площ от 12,38 дка, урбанизирана територия с ниско застрояване, собственост на „Балчик Уайт Клифс“ ЕООД. ОСЪЖДА Община Каварна да заплати на „БАЛЧИК УАЙТ КЛИФС“ ЕООД, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление гр.Варна, бул.“М. Луиза“, № 21, офис 2, представлявано от Джон Вилем Нордън – управител разноските по делото за държавна такса, възнаграждения за вещи лица и адвокатски хонорар в общ размер от размер на 1870 ( хиляда осемстотин и седемдесет) лева. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва в 14 ( четиринадесет ) дневен срок от съобщаването му на страните с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България.

Резултат от касационна инстанция: Обезсилва
Решение от 9.5.2018
Административно дело № 4831/2018
ОБЕЗСИЛВА Решение № 58/16.02.2018г. по АД № 399/2017г. на АС - Добрич. Прекратява производството по делото. Определението е окончателно.
В законна сила на 9.5.2018г.
15 Административно наказателно дело (К) No 97/2018 ЗАНН: НАП ВЕЛИНА-79 ЕООД ТД НА НАП - ВАРНА Решение от 9.5.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 497 от 18.12.2017г., постановено по н.а.х.д. № 1488/2017 г. на Районен съд Добрич. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 9.5.2018г.
16 Административно наказателно дело (К) No 113/2018 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Т.М.И. СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОД НА МВР ДОБРИЧ Решение от 9.5.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1/11.01.2018 г., постановено по нахд № 418/2017 г. по описа на Районен съд – Генерал Тошево. Решението е окончателно.
В законна сила на 9.5.2018г.
17 Административно наказателно дело (К) No 121/2018 ЗАНН: НАП ДАНИВА 2002 ООД ТД НА НАП - ВАРНА Решение от 9.5.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 8/19.01.2018 г. постановено по н.а.х.д. № 317/2017 г. на РС *****. Решението не подлежи на обжалване
В законна сила на 9.5.2018г.
18 Административно наказателно дело (К) No 156/2018 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Д.Л.Г. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР - БАЛЧИК Решение от 9.5.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 39/01.03.2018 г., постановено по нахд № 313/2017 г. по описа на Районен съд – *****. Решението е окончателно.
В законна сила на 9.5.2018г.
19 Административно наказателно дело (К) No 166/2018 ЗАНН, Закон за движението по пътищата М.Д.К. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР - БАЛЧИК Решение от 9.5.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 41/07.03.2018 г., постановено по нахд № 414/2017 г. по описа на Районен съд – Балчик. Решението е окончателно.
В законна сила на 9.5.2018г.
20 Административно дело No 65/2018 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАВАРНА Решение от 13.4.2018г.
ОТМЕНЯ по протест вх. № 214/ 24.01.2018 г., подаден от прокурор в Окръжна прокуратура гр. Добрич – Милена Любенова, разпоредбите на чл. 14а, ал. 1, т. 3, чл. 23, ал. 2 и чл. 23, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с Решение № 8.3.1.2003 по протокол № 3 от 09.12.2003 г., няколкократно изменян и допълван с решения на Общински съвет Каварна, последно с Решение № 3 по протокол № 2 от 30.11.2015 г. ОСЪЖДА Общински съвет - Каварна да заплати на Окръжна прокуратура - Добрич направените по делото разноски в размер на 20 (двадесет) лева. Решението може да се обжалва пред Върховния Административен съд с касационна жалба/протест в четиринадесетдневен срок, считано от съобщението за постановяването му и връчването на препис от съдебния акт на страните. След влизането му в сила решението да се обнародва по реда на чл. 194 от АПК.
В законна сила на 10.5.2018г.
21 Административно дело No 247/2018 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 В.И.М. НАЧАЛНИКА НА РУ - АЛБЕНА ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Определение от 10.5.2018г.
ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по административно дело № 247 по описа на АдмС -Добрич за 2018 год. ИЗПРАЩА делото на Районен съд-гр.Балчик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 10.5.2018г.
22 Административно дело No 497/2016 КСО М.К.С. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ - ДОБРИЧ Решение от 13.12.2016г.
ОТМЕНЯ по жалба на М.К.С., ЕГН ********** *** РЕШЕНИЕ № 20/22.08.2016г. на директора на ТП на НОИ гр.Добрич и потвърденото с него РАЗПОРЕЖДАНЕ № ********** от 08.06.2016г. на началник отдел „Пенсии“ при ТП на НОИ гр.Добрич за прихващане от вземания от държавното обществено осигуряване, с което на основание чл. 114, ал. 5 от КСО е разпоредено да се прихване от пенсията на жалбоподателката вземане на държавното обществено осигуряване, произтичащо от ревизионен акт за начет № 1 от 07.12.2012г. сума в размер на 22 451,83 лв., от която 7 228,83 лв. - главница и 11 802,72 лв. - лихви по чл.113 от КС и 3 420,96 лв.- лихви по чл.116, ал.3 от КСО, както и дължимата лихва до окончателното погасяване на задължението. Решението може да се обжалва с касационна жалба в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд на РБ.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 14.5.2018
Административно дело № 1149/2017
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 469/13.12.2016г., постановено по адм.дело № 497/2016г. по описа на Административен съд-Добрич.
В законна сила на 14.5.2018г.
23 Административно дело No 90/2018 Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми К.Г.М. КМЕТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ Решение от 23.4.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на К.Г.М.,***18г. за прекратяване на договор за наем, издадена от кмета на Община град Добрич, Йорданов Йорданов. ОСЪЖДА Община град Добрич да заплати на К.Г.М.,*** сумата от 130 /сто и тридесет/ лева разноски по делото за държавна такса и адвокатско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Върховния административен съд на РБ с касационна жалба, подадена чрез настоящия съд в 14 (четиринадесет) дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 14.5.2018г.
24 Административно дело No 215/2016 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" УБГ БАЛЧИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БАЛЧИК,
ДЪРЖАВЕН КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ "КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР ДВОРЕЦА"БАЛЧИК
Решение от 29.5.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, БУЛСТАТ *****, гр. София, бул. „Цар Освободител“ № 15, представляван от доц. д-р ***** – и.д. Ректор по пълномощно № 70-56-162/ 18.12.2015 г. Решение № 106 от 31.03.2016 г. на Общински съвет - Балчик, с което на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, съгласно чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Балчик ОДОБРЯВА ПУП – План за регулация и застрояване за УПИ VІ – 157 „за паметник на културата“ и УПИ VІІ - 156 и ОТ 21А и ОТ 730 в кв. 7 по плана на КЗ „Двореца“ гр. Балчик. ОСЪЖДА Общински съвет – Балчик да заплати на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, БУЛСТАТ *****, гр. София, бул. „Цар Освободител“ № 15 сумата в размер на 200 лв. (двеста лева) за съдебно - деловодни разноски във вид на юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване в14 - дневен срок от съобщението до страните пред Върховния административен съд на Република България.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 15.5.2018
Административно дело № 9514/2017
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 224/29.05.2017г. по адм. д. № 215/2016г. на Административен съд Добрич.
В законна сила на 15.5.2018г.
25 Административно наказателно дело (К) No 179/2018 ЗАНН: КЗП ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - РД ВАРНА Решение от 15.5.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №52/09.02.2018г. по нахд №1103/2017г. по описа на Районен съд - Добрич. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 15.5.2018г.
26 Административно наказателно дело (К) No 183/2018 ЗАНН: ДИТ ВЕС ТРАНС 63 ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Решение от 15.5.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №70/19.02.2018г. по нахд №133/2018г. по описа на Районен съд -Добрич. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 15.5.2018г.
27 Административно дело No 412/2017 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 МЕРИДИАН 96 ЕООД ДИРЕКТОРА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ - ДОБРИЧ Решение от 28.12.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Меридиан 96“ ЕООД, ЕИК 124052768, със седалище и адрес на управление с.Кранево, община Балчик, представлявано от управителя В.Н.К., против заповед № РД-11-291/17.07.2017г. на директора на ОДБХ - Добрич, с която на основание чл.16, ал.2, т.5 от Закона за храните е заличена регистрацията на обект за производство и търговия с храни – заведение за обществено хранене, Пицария „Златно пиле“, рег. № 082700080, с адрес с.Кранево, ул. “Черноморска” №4, община Балчик, област Добрич, и е обезсилено удостоверението за регистрация на обекта. ОСЪЖДА „Меридиан 96“ ЕООД, ЕИК 124052768, със седалище и адрес на управление с.Кранево, община Балчик, представлявано от управителя В.Н.К.,*** сумата от 100 лева, сторени разноски по делото. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщението до страните пред Върховния административен съд на Република България.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 16.5.2018
Административно дело № 1721/2018
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 521/28.12.2017 г. на Административен съд - Добрич. Решението е окончателно.
В законна сила на 16.5.2018г.
28 Административно наказателно дело (К) No 127/2018 ЗАНН: ИААА Ж.Х.Х. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ Решение от 16.5.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 10 от 12.01.2018г. по нахд № 1258/2017г. по описа на Районен съд – Добрич. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 16.5.2018г.
29 Административно наказателно дело (К) No 141/2018 ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ М.В.В. Решение от 16.5.2018г.
ОТМЕНЯ решение № 2 от 08.01.2018г. по нахд № 1400/2017г. по описа на Районен съд – Добрич, КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 28-0000258 от 26.09.2017 г. на началника на ОО “АА” – Добрич, с което на М.В.В. с ЕГН ********** *** за нарушение на чл.18, т.6 от Наредба № Н-8 от 27.06.2008г. на МТ и на основание чл.93, ал.2 от ЗАвтПр е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 500 лева. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 16.5.2018г.
30 Административно наказателно дело (К) No 147/2018 ЗАНН: НАП СРЕБРИСТ БРЯГ ЕООД ТД НА НАП - ВАРНА Решение от 16.5.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 7 от 29.01.2018год. на Районен съд -Балчик, постановено по а.н.х.д. № 246 по описа на съда за 2017г. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 16.5.2018г.
31 Административно дело No 70/2018 Закон за министерство на вътрешните работи К.П.К. НАЧАЛНИКА НА РУ - ТЕРВЕЛ ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 20.4.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед рег. № 355з-10 от 25.01.2018г. на Началника на РУ-Тервел към ОД на МВР-Добрич,с която на младши инспектор К.П.К. – младши автоконтрольор в група „Охранителна полиция“ в РУ-Тервел при ОД на МВР-Добрич е наложено дисциплинарно наказание "Мъмрене“ за срок от един месец. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Добрич, да заплати на К.П.К. с ЕГН ********** ***, разноски по делото в размер на 410 (четиристотин и десет ) лева. Решението подлежи на касационно обжалване чрез Административен съд - Добрич пред Върховения административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му. На основание чл. 138, ал. 1 от АПК препис от решението да се изпрати на страните.
В законна сила на 17.5.2018г.
32 Административно наказателно дело (К) No 143/2018 ЗАНН: ДАМТН РЕГИОНАЛЕН ОТДЕЛ СЕВЕРОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ, ПРИ ГДНП КЪМ ДАМТН БЕЛУШИ ЕООД Решение от 17.5.2018г.
ОТМЕНЯ решение № 534 от 14.12.2017г. по н.а.х.д. № 604/2017г. по описа на Районен съд – Силистра, КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № ННП-05/04.01.2017г. на началника на Регионален отдел „Надзор на пазара“ – Североизточна България в ГД „НП“ към ДАМТН, с което на “Белуши” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Силистра, ул.“П.Вичев“ № 42, ЕИК 202582067, представлявано от управителя С.Д.Д., за нарушения по чл.4б, т.1, т.2 и т.4 от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП), във вр. с чл.17, ал.1 и ал.2, чл.6, ал.1 и ал.3 и чл.11, ал.3 от Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на играчките и на основание чл.52г, чл.52б и чл.52д от ЗТИП са наложени три имуществени санкция в размер на по 250 лева. ОСЪЖДА “Белуши” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Силистра, ул.“П.Вичев“ № 42, ЕИК 202582067, представлявано от управителя С.Д.Д., да заплати по сметка на Районен съд – Силистра сторените разноски по делото в размер на 35 лева. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 17.5.2018г.
33 Административно дело No 29/2018 Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия Т.И.И. НАЧАЛНИКА НА ПЪРВО РУ НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 27.4.2018г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Т.И. ***, ЕГН ********** срещу Отказ за подновяване на разрешение за съхранение и носене на късо огнестрелно оръжие и боеприпаси за самоотрбрасна № 1717р-8053/ 21.12.2017 г. на Началника на Първо РУ към ОДМВР – Добрич. ОСЪЖДА Т.И.И. с ЕГН ********** *** да заплати на Първо РУ на МВР при ОД на МВР Добрич, сторените по делото разноски в размер на 100 /Сто/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 18.5.2018г.
34 Административно наказателно дело (К) No 212/2018 ЗАНН: БАБХ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ - ДОБРИЧ Р.И.Д. Решение от 18.5.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №98/12.03.2018 г., постановено по НАХД № 177/2018 г. по описа на Районен съд гр. Добрич. Решението е окончателно.
В законна сила на 18.5.2018г.
35 Частно админист. наказателно дело (К) No 226/2018 Частни КАНД и КАД МЕРИДИАН 96 ЕООД ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ - ДОБРИЧ Определение от 18.5.2018г.
ОТМЕНЯ разпореждане № 99 от 14.03.2018г., постановено по н.а.х.д.№ 54/2018 год. по описа на РС Балчик ,с което производството по делото е прекратено. ВРЪЩА ДЕЛОТО на същия съд за решаване по същество на спора за законосъобразност на наказателно постановление № 49/21.08.2017г. на Директора на ОДБХ –Добрич. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 18.5.2018г.
36 Административно дело No 137/2018 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Б.Е.А. НАЧАЛНИКА НА СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР ГРАД ДОБРИЧ Решение от 2.5.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Б.Е.А. ***, с ЕГН **********, срещу ЗППАМ № 18-0851-000019/06.01.2018г., издадена от началника на сектор „ПП“ при ОД на МВР – Добрич, с която на основание чл.171, т.2а, б. „б“ от ЗДвП на жалбоподателя е наложена принудителна административна мярка – прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 190 дни чрез отнемане на СРМПС № 008453153 и 2 броя рег. табели с № ТХ 0311 ХТ. РЕШЕНИЕТО може да се оспорва с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 19.5.2018г.
37 Административно наказателно дело (К) No 176/2018 ЗАНН: ИААА П.Г.Н. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ Решение от 21.5.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 38/ 01.02.2018 г. по НАХД № 1556/ 2017 год. по описа на ДРС. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 21.5.2018г.
38 Административно наказателно дело (К) No 182/2018 ЗАНН: ДИТ ВЕС ТРАНС 63 ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Решение от 21.5.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 69 от 19.02.2018 г., постановено по НАХД № 128/ 2018 г. по описа на Районен съд - Добрич, с което е потвърдено наказателно постановление № 08-000375/400/01.12.2017 г. на Ангел Петков – Директор на Дирекция „Инспекция по труда“ - Добрич. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 21.5.2018г.
39 Административно наказателно дело (К) No 198/2018 ЗАНН: Общини ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ Н.Х.Ю. Решение от 21.5.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №85/28.02.2018 год. по нахд №1565/2017 год. на Районен съд гр. Добрич. Решението е окончателно.
В законна сила на 21.5.2018г.
40 Административно наказателно дело (К) No 211/2018 ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ ТЕДИ ТРАНС 75 ЕООД Решение от 21.5.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №103/14.03.2018 г., постановено по нахд № 1495/2017 г. по описа на Районен съд-Добрич. Решението е окончателно.
В законна сила на 21.5.2018г.
41 Административно дело No 241/2018 АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК К.Б.Г. ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ МДТ ПРИ ОБЩИНА ГР.ДОБРИЧ Определение от 21.5.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.Б.Г. с ЕГН ********** *** срещу Решение № 94К-00-170/13.04.2018 г. на директора на Дирекция "Местни данъци и такси" при Община град Добрич ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 21.5.2018г.
42 Административно дело No 223/2016 Закон за подпомагане на земеделските производители Н.Г.М. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" СОФИЯ Решение от 22.2.2017г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването по жалба на Н.Г.М. *** срещу Уведомително писмо с изх. № 02-080-6500/7681 от 24.09.2014 г. на Изпълнителния директор на ДФ “Земеделие” – София за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по Мярка 214 "Агроекологични плащания" от Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013 г. за кампания 2013 г. ОСЪЖДА Н.Г.М., ЕГН **********,*** да заплати на ДФ „Земеделие“, София, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 136 съдебно – деловодни разноски в размер на 1200 лв. (хиляда и двеста лева). РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба в 14 – дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на Република България.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 22.5.2018
Административно дело № 5918/2017
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 69/22.02.2017г. постановено по АД № 223/2016г. на АС- Добрич. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Н.Г.М. ***, направено от пълномощника й адв.К. в касационната жалба, за отправяне на преюдициално запитване до съда на европейския съюз.ОСЪЖДА Н.Г.М. да заплати на ДФ "Земеделие" сумата от 200 лв. - представляваща юрисконсултско възнаграждение за касационната инстанция. Решението е окончателно.
В законна сила на 22.5.2018г.
43 Административно дело No 527/2016 КСО С.Р.Х. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ - ДОБРИЧ Решение от 29.12.2017г.
ОТМЕНЯ решение № 25/21.09.2016г. на директора на ТП на НОИ – Добрич и потвърденото с него разпореждане № **********/20.06.2016г. на ръководител „ПО” при ТП на НОИ – Добрич, с което на С.Р.Х. с ЕГН ********** ***, живуща в Република Турция, е отказано отпускане на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст при условията на чл.68, ал.3 от КСО. ИЗПРАЩА преписката на длъжностното лице по пенсионното осигуряване при ТП на НОИ – Добрич за ново произнасяне по заявление с вх. № 2113-24-256/23.02.2016г. на С.Р.Х. за отпускане на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл.68, ал.3 от КСО при съобразяване на задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите към решението. ОСЪЖДА ТП на НОИ – Добрич да заплати на С.Р.Х. с ЕГН ********** ***, живуща в Република Турция, сумата от 610 лева, сторени разноски за първата инстанция. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 22.5.2018
Административно дело № 2009/2018
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 525/29.12.2017 г. постановено по адм.д. № 527/2016 г. по описа на Административен съд Добрич. ОСЪЖДА Териториално поделение на НОИ - Добрич да заплати на С.Р.Х. ЕГН **********,***, кантора № 9, разноски от 500 (петстотин) лева за един адвокат по делото. Решението е окончателно.
В законна сила на 22.5.2018г.
44 Административно наказателно дело (К) No 148/2018 ЗАНН: НАП СЕМИРА 868 ЕООД ТД НА НАП - ВАРНА Решение от 22.5.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 12/08.02.2018г. по н.а.х.д. № 333/2017г. по описа на Районен съд - Балчик. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 22.5.2018г.
45 Административно наказателно дело (К) No 203/2018 ЗАНН: КЗП АСТРАЛ ХОЛИДЕЙЗ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - РД ВАРНА Решение от 22.5.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 25 от 26.02.2018 г. по НАХД № 368/ 2017 г. на БРС. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 22.5.2018г.
46 Административно наказателно дело (К) No 216/2018 ЗАНН: ИААА Ж.Х.Х. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ Решение от 22.5.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 72/ 20.02.2018 г. по НАХД № 1257/ 2017 год. по описа на Районен съд – Добрич. Решението е окончателно.
В законна сила на 22.5.2018г.
47 Административно дело No 105/2018 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 И.Н.И. НАЧАЛНИК СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 25.4.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.Н.И. ***, против Заповед с рег. № 18-0851-000039 от 13.01.2018 г. на Началник сектор "Пътна полиция" при ОД на МВР - Добрич за налагане на принудителна административна мярка /ПАМ/ по чл. 171, т.2а от ЗДвП - прекратяване на регистрацията на ППС за срок от една година. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщението до страните.
В законна сила на 23.5.2018г.
48 Административно дело No 122/2018 Закон за обезщетяване на собственици на одържавени имоти Т.П.Ш. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ Определение от 11.4.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 122 по описа на Добричкия административен съд за 2018г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд на Република България с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението от жалбоподателя

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 23.5.2018
Административно дело № 6137/2018
ОСТАВЯ В СИЛА определение № 97 от 11.04.2018г. по адм. дело №122/2018г. по описа на Административен съд Добрич. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 23.5.2018г.
49 Административно дело No 642/2017 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БАЛЧИК Решение от 26.4.2018г.
ОТМЕНЯ по протест на Окръжна прокуратура гр.Добрич чл.14 ал.1, т.8 и чл.53,ал.3, изречение 2-ро от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Балчик,неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с Решение № 4 по протокол №3 от 02.11.2016г. на Общински съвет на Община Балчик. ОСЪЖДА Община Балчик да заплати на Окръжна прокуратура гр.Добрич направените по делото разноски – държавна такса в размер на 20 /двадесет/ лева за публикация на обявлението за образуваното дело в Държавен вестник. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14 (четиринадесет) дневен срок, считано от съобщението за постановяването му и връчването на препис от съдебния акт на страните. Решението да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК при неподаване на касационна жалба или протест или ако те бъдат отхвърлени.
В законна сила на 25.5.2018г.
50 Административно дело No 167/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Т.Т.А. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 8.5.2018г.
ОСЪЖДА ОД на МВР гр. Добрич да заплати на Т.Т.А. ЕГН ********** *** сумата от 200 /Двеста/ лева, представляващи обезщетение за причинени на ищеца имуществени вреди в резултат от незаконосъобразно наказателно постановление НП 157-0355-000723/20.11.2017 г. на Началника на РУП при ОД на МВР Добрич, РУ Тервел, отменено с влязло в сила решение №7 от 30.01.2018 г. по НАХД №172/2017 г. по описа на Тервелски районен съд, изразяващи се в заплатени съдебни разноски за адвокатско възнаграждение в съдебното производство по обжалване на наказателното постановление. ОТХВЪРЛЯ предявеният от Т.Т.А. ЕГН ********** *** иск по чл.1 от ЗОДОВ, предявен срещу ОД на МВР Добрич за заплащане на сумата от 10 лева, заплатена ДТ. ОСЪЖДА ОД на МВР гр. Добрич да заплати на Т.Т.А. ЕГН ********** *** сумата от 60 /Шестдесет/ лева, сторени по делото съдебно-деловодни разноски. РЕШЕНИЕТО може да се оспорва с касационна жалба и протест пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 26.5.2018г.
51 Административно дело No 134/2018 Закон за министерство на вътрешните работи И.А.В. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 9.5.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед № 357з-432 от 22.02.2018 г., издадена от ВПД Директор на Областна дирекция на МВР-Добрич, с която на главен инспектор И.А.В. – началник на сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ при ОД на МВР Добрич е наложено дисциплинарно наказание „писмено предупреждение” за срок от три месеца. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи– Добрич, да заплати на И.А.В. ЕГН ********** ***, сумата от 510 /Петстотин и десет/ лева, представляваща разноски по делото. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. На основание чл. 138, ал.1 от АПК, препис от решението да се изпрати на страните.
В законна сила на 27.5.2018г.
52 Административно дело No 679/2016 Закон за социално подпомагане И.С.С. ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - ТЕРВЕЛ Решение от 23.3.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на И.С.С. ЕГН ********** ***, заповед № 0805-РД 01 - 0032/ 23.11. 2016г. на Директора на Дирекция “Социално подпомагане” – Тервел, потвърдена с решение №08-РД06-0005/14.12.2016г. на Директора на РД “Социално подпомагане” – Добрич с която, на основание чл.14а, ал.3 от ЗСП й е наредено да възстанови неправомерно получени месечни помощи по чл.9 от ППЗСП, в общ размер на 1370,35 лева за периода от месец юни 2015г. до месец декември 2015г., за периода от месец януари 2016г. до месец март 2016г. и за месец октомври 2016г., ведно със законната лихва, възлища общо на 125,56 лева, изчислена към 23.11.2016год. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му до страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 28.5.2018
Административно дело № 5446/2017
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 124/23.03.2017 г. постановено по адм.д. № 679/2016 г. по описа на Административен съд - Добрич. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 28.5.2018г.
53 Административно дело No 699/2015 ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ Н.Г.М. ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СОФИЯ Решение от 12.4.2016г.
ОТМЕНЯ Уведомително писмо изх. № 02-080-6500 от 15.10.2015г. на Зам. изпълнителния директор на Държавен фонд “Земеделие”-РА. ВРЪЩА преписката на Зам. изпълнителния директор на Държавен фонд “Земеделие” за ново произнасяне по подаденото Общо заявление за подпомагане с УИН: 08/290514/80420 за кампания 2014г. ОСЪЖДА Държавен фонд “Земеделие”-РА да заплати на Н.Г.М. с ЕГН: **********,*** сумата от 10 /десет/ лева, представляваща направени по делото съдебно-деловодни разноски. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 29.5.2018
Административно дело № 7959/2016
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 96/12.04.2016г. на АС- Добрич, постановено по АД № 699/2015г. Решението е окончателно.
В законна сила на 29.5.2018г.
54 Административно дело No 109/2018 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 И.И.К. НАЧАЛНИКА НА СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР ГРАД ДОБРИЧ Решение от 27.4.2018г.
ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕТО на И.И.К. ЕГН ********** ***,срещу Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-0851-000083/ 04.02.2018 г. на Началника на Сектор „ПП“ към ОД на МВР Добрич, с която му е наложена Принудителна административна мярка “Временно отнемане на свидетелство за управление на моторно превозно средства,до решаване на въпроса за отговорността, но не повече от 18 месеца”,на основание чл.171, т.1, б.”б” от ЗДвП. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на Република България в 14-дневен срок от получаване на съобщението.
В законна сила на 29.5.2018г.