Административен съд - Добрич
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.4.2020г. до 30.4.2020г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 741/2019 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ТЕРВЕЛ Докладчик:
ТЕОДОРА А. МИЛЕВА
Решение от 27.2.2020г.
ОБЯВЯВА по протест на Окръжна прокуратура гр. Добрич НИЩОЖНОСТТА на Наредба за пожарната безопасност на територията на община Тервел, приета с Решение №6-54 от 29.07.2009 г. на Общински съвет Тервел. ОСЪЖДА Общински съвет Тервел да заплати на Окръжна прокуратура - Добрич направените по делото разноски в размер на 20.00 лв. /двадесет лева/. Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи. В случай на неподаване на касационна жалба или ако тя бъде отхвърлена, решението да се обнародва по реда на чл.37, ал.3 от ЗНА и чл.22, ал.2 от ЗМСМА във вр. с чл.194 от АПК.
В законна сила на 1.4.2020г.
2 Административно наказателно дело (К) No 13/2020 ЗАНН, Закон за движението по пътищата В.Ж.И. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО Председател:
КРАСИМИРА К. ИВАНОВА
Докладчик:
МИЛЕНА С. МАРКОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 10.4.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 31/ 17.10. 2019 г., по н.а.х. дело № 116/ 2019г. по описа на Районен съд-Генерал Тошево. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 10.4.2020г.
3 Административно наказателно дело (К) No 28/2020 ЗАНН: НАП ППН - ПИТЪРС ХАУС ЕООД ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ - ВАРНА ПРИ ЦУ НА НАП Председател:
КРАСИМИРА К. ИВАНОВА
Докладчик:
МИЛЕНА С. МАРКОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 10.4.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 134 от 28.11.2019г. на Балчишкия районен съд, постановено по н.а.х.д.№ 108 по описа на съда за 2019 г. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 10.4.2020г.
4 Административно наказателно дело (К) No 40/2020 ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - ДОБРИЧ С.И.А. Председател:
КРАСИМИРА К. ИВАНОВА
Докладчик:
МИЛЕНА С. МАРКОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 10.4.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение, постановено по н.а.х. дело № 930/ 2019 г. по описа на Районен съд-Добрич. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 10.4.2020г.
5 Административно наказателно дело (К) No 57/2020 ЗАНН: ИАРА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ - БУРГАС ВЪЛКОВ 8 ЕООД Председател:
КРАСИМИРА К. ИВАНОВА
Докладчик:
МИЛЕНА С. МАРКОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 10.4.2020г.
ОТМЕНЯ Решение № 86 от 17.10.2019 г., постановено по н.а.х.д № 72/ 2019 г. по описа на Районен съд – Каварна, като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 08-14 от 12.03.2019 г., издадено от К.Д.- началник отдел „Рибарство и контрол-Черно море“ към Главна дирекция „Рибарство и контрол“ при Изпълнителна агенция рибарство и аквакултури, с което на „***“ ЕООД, ЕИК 201762280, МОЛ Ж.Г.В., със седалище и адрес на управление в гр.Каварна, ул. Александър Стамболийски № 20 , за нарушаване на чл.30, ал.3, т.1 от Закона за рибарството и аквакултурите, на основание чл.70, ал.2 във вр. с ал.1 от същия закон, е наложена имуществена санкция от 2 000 лева. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 10.4.2020г.
6 Административно дело No 532/2018 Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост - конкурси А.С. ЕТ КМЕТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ Докладчик:
СИЛВИЯ М. САНДЕВА-ИВАНОВА
Решение от 21.12.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ „А.С.“, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр.Добрич, ***, представляван от А.Н.С., срещу заповед № 957/20.08.2018 г. на кмета на община Добрич в частта, в която е обявена класацията на участниците в търг с тайно наддаване, проведен на 14.08.2018г., за отдаване под наем на обект № 12 (по тръжна документация), съставляващ магазин № 1 на микропазар „Христо Ботев“, и за контрагент на общината е определен участникът, класиран на първо място. ОСЪЖДА ЕТ „А.С.“, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр.Добрич, ***, представляван от А.Н.С.,*** сумата от 200 лева, представляващи разноски по делото. ОСЪЖДА ЕТ „А.С.“, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр.Добрич, ***, представляван от А.Н.С., да заплати на А.Х.Е. с ЕГН ********** *** сумата от 500 лева, представляващи разноски по делото. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване с касационната жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на Република България.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 13.4.2020
Административно дело № 4211/2019
ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ № 556/21.12.2018 г. постановено от Административен съд - Добрич по адм.д. № 532/2018 г. ОСЪЖДА ЕТ "А.С.", със седалище и адрес на управление в гр. Добрич, представляван от собственика А.С. да заплати на А.Х.Е. *** направените по делото разноски, представляващи адвокатско възнаграждение в размер на 500 (петстотин) лева. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 13.4.2020г.
7 Административно дело No 251/2019 Закон за местните данъци и такси ДОМОСТРОИТЕЛЕН КОМБИНАТ - СОФИЯ АД КМЕТА НА ОБЩИНА КАВАРНА Докладчик:
НЕЛИ И. КАМЕНСКА
Решение от 15.7.2019г.
ОБЯВЯВА за нищожен Ревизионен акт № 258/ 02.04.2018 г., издаден от инспектори към общинска администрация при Дирекция “Местни данъци” при Община Каварна, в частта му, с която са определени задължения за внасяне на данък недвижим имот (ДНИ) за периода 01.01.2012 г. – 31.12.2012 г. в размер на 126.13 лв. и лихви в размер на 71.55 лв. и задължения за такса битови отпадъци (ТБО) за периода 01.01.2012 г. – 31.12.2012 г. в размер на 210.23 лв. и лихви в размер на 119.27 лв. на “Домостроителен комбинат София” АД гр. София. ОТХВЪРЛЯ жалбата срещу Ревизионен акт № 258/ 02.04.2018 г., издаден от инспектори към общинска администрация при Дирекция “Местни данъци” при Община Каварна в частта му, с която за периода от 01.01.2013 -31.12.2016 г. са определени задължения за ДНИ в размер на 504,52 лева главница и 157,82 лева лихви и задължения за ТБО в размер на 647,48 главница и 215,40 лева лихви. ОСЪЖДА Община Каварна да заплати на “Домостроителен комбинат София” АД, ЕИК 121353182, със седалище и адрес на управление гр.София, район “Красно село”, ул. “Костенец” № 12, представлявано от изпълнителния директор Емил Велинов, сторените по делото съдебно - деловодни разноски съответно на уважената част в размер на 130 (сто и тридесет) лева. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му до страните.

Резултат от касационна инстанция: Обезсилва
Решение от 13.4.2020
Административно дело № 10294/2019
ОБЕЗСИЛВА решение № 301/15.07.2019 г. на Адм. съд - Добрич по адм.д. № 251/2019 г., В ЧАСТТА МУ, в която е обявен за нищожен Ревизионен акт № 258/02.04.2018 г., издаден от инспектори към общинска администрация при Дирекция "Местни данъци" при община Каварна, в частта му, с която са определени задължения за внасяне на данък недвижим имот за периода 01.01.2012 г. - 31.12.2012 г. в размер на 126.13 лв. и лихви в размер на 71.55 лв. и задължения за такса битови отпадъци за периода 01.01.2012 г. -31.12.2012 г. в размер на 210.23 лв. и лихви в размер на 119.27 лв. на "Домостроителен комбинат София" АД гр. София. ОТМЕНЯ решение № 301/15.07.2019 г. на Адм.съд - Добрич по адм.д. № 251/2019 г. В ОСТАНАЛАТА МУ ЧАСТ, включително и в частта на присъдените разноски, като вместо него постановява: ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 258/02.04.2018 г., издаден от инспектори към общинска администрация при Дирекция "Местни данъци" при община Каварна в частта му, с която за периода от 01.01.2013 - 31.12.2016 г. са определени задължения за ДНИ в размер на 504.52 лв. главница и 157.82 лв. лихви и задължения за ТБО в размер на 647.48 лв. главница и 215.40 лв. лихви. ОСЪЖДА Община Каварна да заплати на "Домостроителен комбинат София" АД ЕИК 121353182 гр. София направените разноски пред всички инстанции в общ размер на 1291.41 лв. Решението е окончателно.
В законна сила на 13.4.2020г.
8 Административно наказателно дело (К) No 770/2019 ЗАНН: Сметна палата СМЕТНА ПАЛАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ М.С.П. Председател:
КРАСИМИРА К. ИВАНОВА
Докладчик:
СИЛВИЯ М. САНДЕВА-ИВАНОВА
Определение от 27.1.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на председателя на Сметната палата на Република България, подадена чрез гл. експерт М.А., срещу решение № 132/22.11.2019г. на Районен съд - Балчик, постановено по н.а.х.д. № 234/2019г. ПРЕКРАТЯВА производството по к.адм.дело № 770 по описа за 2019г. на Добричкия административен съд. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд на Република България с частна жалба в седемдневен срок от получаване на съобщението от страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 13.4.2020
Административно дело № 3282/2020
ОСТАВЯ В СИЛА определение № 26/27.01.2020 г., постановено по к.адм.д. № 770/2019 г. по описа на Административен съд Добрич. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на М. Ст. П., за заплаща на разноски за настоящата инстанция. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 13.4.2020г.
9 Административно дело No 108/2019 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ ГЛАВНИЯ ДИРЕКТОР НА ГД ОПОС И РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ОПОС - ВАЛЕРИЯ КАЛЧЕВА Докладчик:
ТЕОДОРА А. МИЛЕВА
Решение от 1.4.2019г.
ОТМЕНЯ Решение от 21.01.2019 г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“, с което решение се изменя Решение от 15.11.2017 г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“, в частта с която на бенефициента община Добрич, на осн. чл.70, ал.1, т.9 от ЗУСЕСИФ и чл.6 от Наредбата за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции по реда на ЗУСЕСИФ е определена финансова корекция по пропорционалния метод, като се прилага нулев процентен показател на сключения договор за позиция 1 - № ДОП-100/30.08.2017 г. с изпълнител ДЗЗД „Енар-Трафик“ на стойност 520 151.80 лв. без ДДС, като вместо това се определя на бенефициента община Добрич на осн. чл.70, ал.1, т.9 във връзка с т.10 и ал.2 от ЗУСЕСИФ във връзка с т.14 от Приложение №1 към чл.2, ал.1 и чл.7 от Наредбата за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции по реда на ЗУСЕСИФ, във връзка с чл.74 ЗУСЕСИФ финансова корекция в размер на 5% от стойността на засегнатите от нарушението и признати от УО на ОПОС за допустими за финансиране по ОПОС 2014-2020 разходи по сключения договор№ ДОП-100/30.08.2017 г. с изпълнител ДЗЗД „Енар-Трафик“ на стойност 520 151.80 лв. без ДДС. ОТМЕНЯ Уведомително писмо за регистрирана нередност по ОПОС 2014-2020, изх. №1-006-0003-4-27/25.01.2019 г., издадено от Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“,, с което е разпоредено на община Добрич да възстанови на УО по ОПОС 2014-2020 г. сумата в размер на 9 625.30 лева, в резултат на верификацията по обработени по подадени от бенефициента до момента три искания за средства, а именно Искания за плащане с №№2,6 и 7. Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 14.4.2020
Административно дело № 7801/2019
ОБЕЗСИЛВА решение № 118 от 01.04.2019 г. по адм.д. № 108/2019 г. на Административен съд - Добрич в частта, с която е отменено уведомително писмо изх. № 1-006-0003-4-27 от 25.01.2019 г. за регистрирана нередност по Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г.", подписано от ръководителя на Управляващия орган (УО) на Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г." (ОПОС) и главен директор на Главна дирекция "Оперативна програма околна среда" при Министерството на околна среда и водите, и ПРЕКРАТЯВА производството в тази му част. ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата част. Решението е окончателно.
В законна сила на 14.4.2020г.
10 Административно дело No 375/2019 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДОБРИЧ Докладчик:
МИЛЕНА С. МАРКОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 9.10.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протест на прокурор в Окръжна прокуратура – Добрич с искане за отмяна като незаконосъобразни на разпоредбите на чл.21,ал.2,чл.22,ал.6 и чл.25 от на чл.49, ал.3 от Наредбата за поддържане и опазване на чистотата и управление на отпадъците на територията на община град Добрич, приета с решение № 33-4 от 24.06.2014г. на ОбС-гр.Добрич и ПРЕКРАТЯВА производството по делото в тази му част. ОТМЕНЯ по протест вх. № 1702/10.06.2019 г., подаден от прокурор в Окръжна прокуратура гр. Добрич Милена Любенова, разпоредбите на чл. 21,ал.1; чл.43 и чл.44,ал.1 и ал.2 от Наредбата за поддържане и опазване на чистотата и управление на отпадъците на територията на община град Добрич, приета с решение № 33-4 от 24.06.2014г. на ОбС-гр.Добрич. ОСЪЖДА Общински съвет гр.Добрич да заплати на Окръжна прокуратура - Добрич направените по делото разноски в размер на 20.00 (двадесет) лева. Решението в прекратителната му част може да се обжалва пред Върховния Административен съд с частна жалба/протест в седмоневен срок, считано от съобщението за постановяването му и връчването на препис от съдебния акт на страните. Решението в отменителната му част може да се обжалва пред Върховния Административен съд с касационна жалба/протест в четиринадесетдневен срок, считано от съобщението за постановяването му и връчването на препис от съдебния акт на страните. След влизането му в сила решението да се обнародва по реда на чл. 194 от АПК.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Административно дело № 14284/2019
ОТМЕНЯ Решение № 368/09.10.2019г. на Административен съд- Добрич, постановено по АД № 375/2019г. в частта, с която са отменени по протест № 1702/10.06.2019г. подаден от прокурор в Окръжна прокуратура -Добрич -Милена Любенова, разпоребите на чл.43 и чл.44 ал.1 и ал.2 от Наредбата за поддържане и опазване на чистотата и управление на отпадъците на територията на Община град Добрич, приета с Решение № 33-4/24.06.2014г. на Общински съвет Добрич и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ПРОГЛАСЯВА НИЩОЖНОСТТА на разпоредбата на чл.43 от Наредбата за поддържане и опазване на чистотата и управление на отпадъците на територията на Община град Добрич, приета с Решение № 33-4/24.06.2014г. на Общински съвет Добрич, с която: " за нарушения на тази Наредба на физическите лица се налага административно наказания глоба в размер от 100 до 2000 лв., а на юридическите лица или на едноличните търговци - имуществена санкция в размер от 500 лв. до 5000 лв. , на основание чл.22 ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, ако не епредвидена друга такава" , както и ПРОГЛАСЯВА НИЩОЖНОСТТА на разпоредбата на чл.44 ал.1 и ал.2 от Наредбата за поддържане и опазване на чистотата и управлението на отпадъците на територията на Община град Добрич приета с решение № 33-4/24.06.2014г. на Общински съвет -Добрич.ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 368/09.10.2019г. на Административен съд- Добрич, постановено по адм.д. № 375/2019г. в частта, с която е отменена по протест вх. № 1702/10.06.2019г. подаден от прокурор в Окръжна прокуратура - Добрич - Милена Любенова, разпоредбата на чл21 ал.1 от Наредбата за поддържане и опазване на чистотата и управление на отпадъците на територията на Община град Добрич, приета с Решение № 33-4/24.06.2014г. на Общински съвет - Добрич.Решението е окончателно.
В законна сила на 14.4.2020г.
11 Административно дело No 73/2019 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 ТРАНСПОРТНА КОМПАНИЯ АД ЖЕНИ ПЕТРОВА - ИНСПЕКТОР В ОТДЕЛ "ИНСПЕКЦИЯ НА КАЧЕСТВОТО НА ТЕЧНИТЕ ГОРИВА" КЪМ ГД "ККТГ" НА ДАМТН Докладчик:
СИЛВИЯ М. САНДЕВА-ИВАНОВА
Решение от 19.7.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Т.К.“ АД, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление гр.Добрич, ул. „****“ № 3, представлявано от изпълнителния директор В.Д.В., срещу задължително предписание за изтегляне № В-005/31.10.2018г., издадено от Ж.Х.П., инспектор в ГД „Контрол на качеството на течните горива“ при ДАМТН, с което на основание чл.30г, ал.1, т.3, б.“б“ от ЗЧАВ е наредено на жалбоподателя за изтегли от пазара течно гориво за дизелови двигатели в налично количество 3 670 литра. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 15.4.2020
Административно дело № 9773/2019
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 308/19.07.2019 г., постановено по адм.д. № 73/2019 г. по описа на Административен съд - Добрич. ОСЪЖДА "Т.К." АД, гр. Добрич, ул. "****" № 3 да заплати на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, гр. София, бул. "Г.М.Д." № 62А сумата 200.00 (двеста) лева, разноски за юрисконсулстко възнаграждение за касационната инстанция. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 15.4.2020г.
12 Административно дело No 669/2019 Закон за местното самоуправление и местната администрация В.Т.В. КМЕТА НА ОБЩИНА ШАБЛА Докладчик:
МИЛЕНА С. МАРКОВА-ГЕОРГИЕВА
Определение от 15.1.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Т.В. срещу мълчалив отказ на кмета на община Шабла, по негова Молба – декларация вх.№УТ-353/06.08.2019г. за извършване на обстоятелствена проверка и признаване право на собственост. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на жалбоподателя, направено чрез неговия процесуален представител за присъждане на разноски по делото. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по АД №669/2019г., по описа на Административен съд –Добрич. Определението подлежи на обжалване, с частна жалба, пред Върховен административен съд, в седемдневен срок от днес за жалбоподателя, и от получаване на съобщението за ответника.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 15.4.2020
Административно дело № 2917/2020
ОСТАВЯ В СИЛА протоколно определение от 15.01.2020г. постановено по АД № 668/2019г. по описа на Административен съд- Добрич в обжалваната му част, с която е тхвърлено искането на В.Т.В. за присъждане на разноски по делото. Определението е окончателно.
В законна сила на 15.4.2020г.
13 Административно дело No 717/2018 Кодекс на труда ТРИОАГРО ООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Докладчик:
ТЕОДОРА А. МИЛЕВА
Решение от 9.4.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ТРИОАГРО“ ООД, със седалище и адрес на управление гр. Добрич, ***, представлявано от Управителя Г.С.К. против принудителна административна мярка "задължително предписание" по чл.404, ал.1 от КТ, обективирана в Протокол №ПР1826934 за извършена проверка от 17.10.2018 г., наложена от служители на дирекция "Инспекция по труда“ гр. Добрич, в частта за дадени предписани под №1 и №2. ОСЪЖДА „ТРИОАГРО“ ООД, ЕИК 201382900 със седалище и адрес на управление гр. Добрич, ***, представлявано от Управителя Г.С.К. да заплати на Дирекция „Инспекция по труда“ гр. Добрич сторените по делото съдебно-деловодни разноски в размер на 100 /Сто/ лева. Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 21.4.2020
Административно дело № 6365/2019
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 145/09.04.2019г. постановено по АД № 717/2018г. по описа на Административен съд- Добрич.Решението е окончателно.
В законна сила на 21.4.2020г.
14 Административно дело No 266/2019 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ ЗАМ. МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО И РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ОПРР 2014-2020 Докладчик:
КРАСИМИРА К. ИВАНОВА
Решение от 4.7.2019г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването по жалба вх. № 1280/ 25.04.2019 г. от Община град Добрич, представлявана от Кмета ****ов, срещу Решение № РД – 02 – 36 – 483/ 09.04.2019 г. на Ръководителя на Управляващия орган на ОПРР за нарушение при възлагане на обществена поръчка с предмет: "Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР/СРР за въвеждане на мерки за енергийна ефективност по проект "Енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради в град Добрич“ по Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020“. ОСЪЖДА община град Добрич, област Добрич, ЕИК ****, адрес: гр. Добрич, ул. "България" № 12 да заплати на Министерство на регионалната развитие и благоустройството сумата от 4 264.66 лв. (четири хиляди двеста шестдесет и четири лева и 66 стотинки) за съдебно – деловодни разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Р България в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 21.4.2020
Административно дело № 10492/2019
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 276/04.07.2019 г., постановено по адм.д. № 266/2019 г. по описа на Административен съд - Добрич. ОСЪЖДА Община Добрич да заплати на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, сумата от 4264.66 лева (четири хиляди двеста шестдесет и четири лева и шестдесет и шест стотинки) - разноски по делото. Решението е окончателно.
В законна сила на 21.4.2020г.
15 Административно дело No 126/2019 Закон за подпомагане на земеделските производители К.П.Ж.,
К.П.Ж.
ДИРЕКТОРА НА ОД НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВАРНА Докладчик:
НЕЛИ И. КАМЕНСКА
Решение от 23.7.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.К.Ж. бивш жител ***, заместен в производството от своите наследници, жалбоподателите К.П.Ж. и К.П.Ж., действащи чрез законния си представител и майка, М.Г.К., срещу Акт за установяване на публично вземане ( АУПДВ) № 08/112/00322/3/01/04/01 от 20.12.2018 г., издаден от директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Варна. ОСЪЖДА М.Г.К., ЕГН ********** от гр.Варна, в качеството й на законен представител на жалбоподателите, К.П.Ж. и К.П.Ж. да заплати на Областна дирекция „Земеделие“ –Варна сумата от 100 лева, представляваща разноски по делото за юрисконсултско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 22.4.2020
Административно дело № 10773/2020
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 319/23.07.2019г. на АС-Добрич, постановено по АД № 126/2019г. ОСЪЖДА К.П.Ж., ЕГН ********** и К.П.Ж., ЕГН **********- наследници на П.К.Ж., чрез тяхната майка и законен представител М.Г.К., ЕГН ********** да заплатят на ОД на ДФ Земеделие - гр.Варна сумата от 100 лв., представляваща разноски за касационната инстанция.Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 22.4.2020г.
16 Административно дело No 111/2019 Закон за министерство на вътрешните работи П.В.Д. ДИРЕКТОРА НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ МВР - СОФИЯ Докладчик:
КРАСИМИРА К. ИВАНОВА
Решение от 12.7.2019г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването по жалба вх. № 512/ 12.02.2019 г. от П.В.Д., ЕГН **********, служител в ГПУ – Каварна, подадена чрез адв. В.С., ВАК, срещу Заповед № 3282з - 290/ 28.01.2019 г. на Директора на ГД „Гранична полиция“, с която е наложено дисциплинарно наказание „уволнение“ и прекратяване на служебното правоотношение на държавен служител в Главна дирекция „Гранична полиция“ - младши експерт П.В.Д. – командир на отделение в група „Охрана на държавната граница“ от Гранично полицейско управление – Каварна към Регионална дирекция „Гранична полиция“ – Бургас при Главна дирекция „Гранична полиция“ – МВР. ОСЪЖДА П.В.Д., ЕГН **********,*** да заплати на Главна дирекция „Гранична полиция“ – МВР сумата от 250 лв. (двеста и петдесет лева) съдебно – деловодни разноски. Решението подлежи на обжалване в 14 – дневен срок от получаване на съобщението пред Върховния административен съд на Република България.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 23.4.2020
Административно дело № 9921/2019
ОТМЕНЯ Решение № 297/12.07.2019г. на Административен съд- Добрич, постановено по АД № 111/2019г. и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ по жалба на П.В.Д. Заповед № 3282з-290/28.01.2019г. на директора на Главна дирекция "Гранична полиция". ОСЪЖДА ГД "Гранична полиция" да заплати на П.В.Д. сумата от 790 лв. /седемстотин и деветдесет/ лева разноски за двете съдебни инстанции. Решението е окончателно.
В законна сила на 23.4.2020г.