Административен съд - Добрич
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.4.2018г. до 30.4.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник                     Резултат                    
1 Административно дело No 677/2016 Закон за социално подпомагане И.С.С. ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - ТЕРВЕЛ Решение от 9.2.2017г.
ОТМЕНЯ заповед № 0805-РД 01-0030/ 23. 11. 2016 год. на Директора на Дирекция “Социално подпомагане”, гр. Тервел, потвърдена с решение № 08-РД06-0003/ 14. 12. 2016 год. на Директора на Регионална дирекция социално подпомагане-Добрич, по силата на която е наредено И.С.С., ЕГН ********** *** да бъде лишена от право на целева помощ за отопление до възстановяване на дължимите суми, но за срок не по-дълъг от две години.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 3.4.2018
Административно дело № 3794/2017
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 43/09.02.2017г. по АД № 677/2016г. на АС- Добрич.Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 3.4.2018г.
2 Административно дело No 173/2017 КСО П.Д.М. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ - ДОБРИЧ Решение от 25.7.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба вх. № 712/ 29.03.2017 год. на П.Д.М., ЕГН **********,*** Решение № 10/ 07.03.2017 год. на Директора на ТП на НОИ Добрич, с което е отхвърлена жалбата на П.Д.М. против Разпореждане № **********/ 03.01.2017 г. на Ръководител “Пенсионно осигуряване” при ТП на НОИ Добрич. ОСЪЖДА ТП на НОИ - Добрич да заплати на П.Д.М., ЕГН **********,*** сумата от 794 лв. (седемстотин деветдесет и четири лева) съдебно – деловодни разноски. Решението подлежи на оспорване с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14 - дневен срок от съобщението до страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 3.4.2018
Административно дело № 10661/2017
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 330/25.07.2017г. постановено по АД № 173/2017г. по описа на АС - Добрич. Решението е окончателно.
В законна сила на 3.4.2018г.
3 Административно дело No 628/2017 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.К.Д. КМЕТА НА ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО Решение от 13.3.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на С.К.Д. ***4/13.11.2017г., издадена от кмета на Община Генерал Тошево. ОСЪЖДА ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО да заплати на С.К.Д. с ЕГН ********** ***, сумата от 660 (шестстотин и шестдесет) лева, разноски по делото за държавна такса, възнаграждение за вещо лице и адвокатско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на РБ, подадена чрез Административен съд -Добрич в 14 (четиринадесет) дневен срок от съобщаването му на страните. Решението да се съобщи на страните по реда на чл.138 от АПК.
В законна сила на 3.4.2018г.
4 Административно дело No 49/2018 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 А.В.В. НАЧАЛНИК СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 14.3.2018г.
ИЗМЕНЯ заповед № 17-0851—001050 от 03.12.2017г. на началника на Сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР-Добрич, Жулиян Минев, с която е наложена на А.В.В. с ЕГН ********** *** принудителна административна мярка – „прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 365 дни“, като ОПРЕДЕЛЯ срок от 6 / шест / месеца на прекратяване на регистрацията на ППС. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Върховния административен съд на РБ с касационна жалба, подадена чрез настоящия съд в 14 ( четиринадесет) -дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 3.4.2018г.
5 Административно наказателно дело (К) No 112/2018 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Д.Р.И. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР - БАЛЧИК Решение от 4.4.2018г.
ОТМЕНЯ решение № 10 / 31. 01. 2018 г., постановено по н.а.х.д. № 202/2017г. по описа на РС – Балчик В ЧАСТТА, в която е потвърдено наказателно постановление № 17-0240-000222 / 30. 06. 2017 г., издадено от началника на РУ – Балчик при ОД на МВР – Добрич в частта, в която на Д.Р.И., ЕГН **********,***, са наложени административни наказания - глоба в размер на 50 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от един месец, на основание чл.175, ал.1, т.4 от ЗДвП за извършено нарушение на чл.103 от ЗДвП, КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ наказателно постановление № 17-0240-000222/30.06.2017г., издадено от началника на РУ – Балчик при ОД на МВР – Добрич в частта, в която на Д.Р.И., ЕГН **********,***, са наложени административни наказания - глоба в размер на 50 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от един месец, на основание чл.175, ал.1, т.4 от ЗДвП за извършено нарушение на чл.103 от ЗДвП. ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата му част.
В законна сила на 4.4.2018г.
6 Административно наказателно дело (К) No 116/2018 ЗАНН: МВР М.В.И. ПЪРВО РУ ПОЛИЦИЯ ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 4.4.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 17 от 18.01.2018 г. по нахд № 1061/ 2017 г. на Районен съд – Добрич, с което е потвърдено Наказателно постановление № 17 – 1717 - 000062 от 09.06.2017 г. на Началник сектор към ОДМВР Добрич, РУ 01 Добрич. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 4.4.2018г.
7 Административно дело No 454/2016 КСО М.И.П. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ - ДОБРИЧ Решение от 7.12.2016г.
ОТМЕНЯ по оспорване на М.И.П. ***, Решение № 13/03.08.2016 г. на Директора на ТП на НОИ - гр. Добрич и потвърденото с него разпореждане №**********/17.06.2016 г. на Ръководител “ПО” при ТП на НОИ - гр. Добрич, с което е отказано отпускането на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст на М.И.П.. ИЗПРАЩА преписката на длъжностното лице по пенсионното осигуряване при ТП на НОИ - гр. Добрич за ново произнасяне при съобразяване на задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на решението. ОСЪЖДА ТП на НОИ - гр. Добрич да заплати на М.И.П., ЕГН ********** *** сумата от 570 /Петстотин и седемдесет/ лева, сторени разноски по делото. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 5.4.2018
Административно дело № 91/2017
ОТМЕНЯ решение № 459 от 07.12.2016 г. по адм.д. № 454/2016 г. на Административен съд - Добрич и вместо него постановява: ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.И.П. против решение № 13 от 03.08.2016 г. на директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт - Добрич. Решението е окончателно.
В законна сила на 5.4.2018г.
8 Административно дело No 16/2018 Закон за движението по пътищата Р.З.Ж. НАЧАЛНИК СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 15.3.2018г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването по жалба на Р.З.Ж. *** срещу Заповед № 17 - 0851 - 000729/26.08.2017 г. на Началник Сектор към ОДМВР Добрич, Сектор "Пътна полиция". РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 - дневен срок от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.
В законна сила на 5.4.2018г.
9 Административно наказателно дело (К) No 94/2018 ЗАНН, Закон за движението по пътищата М.Х.А. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР - ГР. ШАБЛА Решение от 5.4.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 142 от 22.12.2017 г. по нахд № 245/ 2017 г. на Районен съд - Каварна, с което е потвърдено Наказателно постановление № 17 – 5811 - 000075 от 12.05.2017 г. на Началник РУП към ОДМВР Добрич, РУ Шабла. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 5.4.2018г.
10 Административно дело No 38/2018 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 С.Х.С. НАЧАЛНИКА НА СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР ГРАД ДОБРИЧ Решение от 21.3.2018г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването по жалба вх. № 115/ 16.01.2018 г. от С. *** С., ЕГН **********,***, срещу Заповед № 17 – 0851 - 000982/ 12.11.2017 г. на Началника на сектор „Пътна полиция“ към ОДМВР - Добрич. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва в 14 - дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховен административен съд на Република България.
В законна сила на 6.4.2018г.
11 Административно дело No 449/2016 Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост - конкурси МЕСОС ЕООД КМЕТА НА ОБЩИНА БАЛЧИК Решение от 17.11.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Месос” ЕООД със седалище и адрес на управление с.Ясен, ул. “Иван Вазов” № 35, бл.1, вх.Б, ап.20, ЕИК 114611508, представлявано от управителя Л.В.,*** по заявление с вх.№ 63-66-1/09.10.2014г., обективиран в писмо с изх.№ 63-66-1?26.07.2016г. ОСЪЖДА “Месос” ЕООД със седалище и адрес на управление с.Ясен, ул. “Иван Вазов” № 35, бл.1, вх.Б, ап.20, ЕИК 114611508, представлявано от управителя Л.В. *** сумата от 1459, 29 лева, представляващи сторени разноски по делото. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението до страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 10.4.2018
Административно дело № 580/2017
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 414/17.11.2016 г. по адм. д. № 449/2016 г. по описа на Административен съд - Добрич. ОТХВЪРЛЯ искането на кмета на Община - Балчик за присъждане на юрисконсултско възнаграждение. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 10.4.2018г.
12 Административно дело No 409/2017 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 МЕРИДИАН 96 ЕООД ДИРЕКТОРА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ - ДОБРИЧ Решение от 9.11.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалба на „Меридиан 96“ ЕООД, ЕИК 124052768, със седалище и адрес на управление в с.Кранево, община Балчик, представлявано от управителя В.Н.К., против Заповед № РД-11-282/13.07.2017г. на Р. Б. – директор на Областна дирекция по безопасност на храните –Добрич, с която е спряна дейността приготвяне на кулинарна продукция в обект – Пицария „Златното пиле“ с рег. № 082700080, находящ се в с.Кранево, община Балчик. ОСЪЖДА „Меридиан 96“ ЕООД, ЕИК 124052768, със седалище и адрес на управление в с.Кранево, община Балчик, представлявано от управителя В.Н.К., ДА ЗАПЛАТИ НА Областна дирекция по безопасност на храните –Добрич сумата от 100 (сто) лева – разноски по делото за юрисконсултско възнаграждение. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на РБ в 14 (четиринадесет) дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 10.4.2018
Административно дело № 14781/2017
ОТМЕНЯ решение № 441/09.11.2017г. по АД № 409/2017г. по описа на Административен съд - Добрич, вместо което ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ заповед № РД 11-282/13.07.2017г. на Директора на ОДБХ- Добрич. ОСЪЖДА ОДБХ - Добрич да заплати на Меридиан 96 ЕООД със седалище и адрес на управление с.Кранево сумата от 415 лева, представляваща разноски по делото. Решението е окончателно.
В законна сила на 10.4.2018г.
13 Административно дело No 37/2018 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 И.В.М. НАЧАЛНИКА НА РУ - БАЛЧИК ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 14.3.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.В.М. *** срещу Заповед № 17-0240—000304 от 08.09.2017г., издадена от Н.К.М.- началник на Районно управление „Полиция“ – Балчик. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Върховния административен съд на РБ с касационна жалба, подадена чрез настоящия съд в 14 ( четиринадесет) дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 10.4.2018г.
14 Административно дело No 72/2017 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ К.П.З. ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Решение от 25.4.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на К.П.З. Акт с изх № 02-080-6500/4548 от 29.11.2016г. за прекратяване на многогодишен ангажимент, издаден от Ж.Ж. – заместник изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие“, В ЧАСТТА МУ, с която жалбоподателят „се задължава да възстанови получените до момента компесаторни плащания за необлагодетелстваните райони или части от тях в зависимост от годината, в зависимост от годината, в която е прекратил участието си в мярката“. ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.П.З. срещу Акт с изх № 02-080-6500/4548 от 29.11.2016г. за прекратяване на многогодишен ангажимент по мярка 211„Плащания на земеделски стопани за природни ограничения в планинските райони“ от ПРСР 2007-2013, издаден от Ж.Ж. – заместник изпълнителен директор на ДФЗ-РА, В ЧАСТТА МУ, с която Държавен фонд „Земеделие“ прекратява поетия от жалбоподателя през кампания 2012 година петгодишен ангажимент по мярка 211 по заявление с УИН 08/290512/67478. Решението може да се обжалва пред Върховен административен съд на РБ с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 11.4.2018
Административно дело № 6895/2017
ОТМЕНЯ решение № 168 от 25.04.2017 г. по адм.дело № 72/2017 г. на Административен съд – Добрич в частта му, в която е отменен Акт с изх.№ 02-080-6500/4548 от 29.11.2016 г. на заместник-изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие” за задължаване на К.П.З. да възстанови получените до момента компенсаторни плащания и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ жалбата, подадена от К.П.З. срещу Акт с изх.№ 02-080-6500/4548 от 29.11.2016 г. на заместник-изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие” и в тази й част. ОСЪЖДА К.П.З. *** да заплати на Държавен фонд „Земеделие” сумата 200 /Двеста/ лева – юрисконсултско възнаграждение за двете съдебни инстанции. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 11.4.2018г.
15 Административно дело No 32/2018 Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия К.И.И. НАЧАЛНИКА НА ПЪРВО РУ НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 26.3.2018г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването, извършено с жалбата на К.И. *** срещу Отказ за подновяване на разрешение за съхранение и носене на късо огнестрелно оръжие и боеприпаси за самоотрбрасна № 1717р-8052/21.12.2017 г. на началник Първо РУ на МВР – Добрич. ОСЪЖДА К.И.И. ЕГН ********** *** да заплати на Първо РУ на МВР при ОД на МВР Добрич, сторените по делото съдебно-деловдни разноски в размер на 100 /Сто/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 11.4.2018г.
16 Административно наказателно дело (К) No 139/2018 ЗАНН: КЗП КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - РД ВАРНА КОЛОРИТ 90 ЕООД Решение от 11.4.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 22 от 19.02.2018 г., постановено по нахд № 303/ 2017 г. по описа на Районен съд - Балчик. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 11.4.2018г.
17 Административно наказателно дело (К) No 140/2018 ЗАНН, Закон за движението по пътищата М.Р.К. СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОД НА МВР ДОБРИЧ Решение от 11.4.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение 36/30.01.2018 г., постановено по н.а.х.д. № 482/2017 г. по описа на Районен съд – гр. Добрич. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 11.4.2018г.
18 Частно административно дело No 189/2018 АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК Ж.М.А. РАЙОННА СЛУЖБА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ДОБРИЧ Разпореждане от 10.4.2018г.
ОТХВЪРЛЯ искане вх.№844 /10.04.2018г. от адв.Б.Л. с искане да се постанови разпореждане за незабавно прекратяване на незаконосъобразните действия на служителите на РС „ИН“-Добрич и да бъде допуснат до среща със задържания Ж.А.,в качеството му на негов защитник. Разпореждането подлежи на обжалване в 3-дневен срок от издаването му пред ВАС. На основание чл. 138 АПК препис от разпореждане да се връчи на страните.
В законна сила на 14.4.2018г.
19 Административно дело No 384/2017 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. И.М.А. КМЕТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ Решение от 25.10.2017г.
ОТМЕНЯ Изричен отказ, обективиран в Писмо с рег.№944-00-305#1/16.06.2017 г. на Кмета на община Добрич. ИЗПРАЩА преписката на Кмета на община Добрич,за ново произнасяне съобразно указанията на съда, изложени в мотивите на настоящото решение, в срок от един месец от влизане на настоящото съдебно решение в сила. ОСЪЖДА Община град Добрич да заплати на И.М.А. ЕГН ********** ***, сумата от 760 (седемстотин и шестдесет) лева, представляващи съдебно-деловодни разноски. Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от уведомяване на страните, на които на основание чл.138 от АПК да се изпрати препис от същото.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 16.4.2018
Административно дело № 13994/2017
ОСТАВЯ В СИЛА решение от 25.10.2017г. по адм. д. №384/2017г. на Административен съд Добрич. ОСЪЖДА Община Добрич да заплати на И.М.А. разноски по делото за тази инстанция в размер на 750 ( седемстотин и петдесет ) лв. адвокатско възнаграждение. Решението е окончателно.
В законна сила на 16.4.2018г.
20 Административно дело No 362/2016 Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО СМИРНЕНСКИ КМЕТА НА ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО Решение от 12.12.2016г.
ОТМЕНЯ по жалба на ОУ “Христо Смирненски” ЕИК ***,със седалище и адрес на управление област Добрич,гр.Генерал Тошево,***,представлявано от П.И.П.-директор, Заповед № 586 от 14.06.2016г. на Кмета на община Генерал Тошево за отнемане ползването и управлението на ученически стол публична общинска собственост. ОСЪЖДА Община Генерал Тошево да заплати на ОУ “Христо Смирненски” ЕИК ***,със седалище и адрес на управление област Добрич, гр.Генерал Тошево,***,представлявано от П.И.П.-директор, сумата от 400 /четиристотин/ лева. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на Република България в 14-дневен срок от получаване на съобщението. На основание чл.138,ал.1 от АПК,препис от решението да се изпрати на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 17.4.2018
Административно дело № 1513/2017
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 467/12.12.2016 г. постановено по адм.д. № 362/2016 г. на Административен съд - Добрич. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 17.4.2018г.
21 Административно дело No 558/2017 Закон за подпомагане на земеделските производители Т.Г.-Т.-Д.Г. ЕТ ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ - РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ - СОФИЯ Определение от 14.12.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ производството по жалба вх. № 2265/ 16. 10. 2017 г. на ЕТ „Т.Г. – Тера – Д.Г.“, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр. ***, представляван от Д.Г.Г. срещу Контролен лист 1, съдържащ според жалбоподателя отказ за изплащане на държавна помощ по Заявление за държавна помощ по глава ЧетвъртаА от Закона за подпомагане на земеделските производители с УИН08/60189/0112 и издаден съгласно проверка, извършена от експерти ***и ***– * ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 558/ 2017 г. по описа на Административен съд - Добрич. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7 - дневен срок от получаване на съобщението пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 17.4.2018
Административно дело № 1250/2018
ОСТАВЯ в сила определение № 342/14.12.2017г. постановен по АД № 558/2017г. на Административен съд - Добрич.Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 17.4.2018г.
22 Административно дело No 560/2017 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Д.Й.Г. НАЧАЛНИКА НА РУ - БАЛЧИК ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 19.1.2018г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването по жалба вх. № 2286/ 18.10.2017 г. от Д.Й.Г., ЕГН **********,***, на Заповед № 17 – 0240 – 000282 от 29.07.2017 г. на Началника на РУП към ОДМВР - Добрич, РУ Балчик, с която е заповядано на основание чл. 171, т. 2а от ЗДвП налагане на Д.Й.Г. на принудителна административна мярка чрез прекратяване на регистрацията на собственото й ППС с рег. № СВ64644КК за срок от 6 месеца до 1 година, а именно за 190 дни, като са ? отнети 2 броя регистрационни табели ***** и СРМПС № 008491185. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва в 14 - дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховен административен съд на Република България.
В законна сила на 17.4.2018г.
23 Административно дело No 640/2017 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ТЕРВЕЛ Решение от 22.3.2018г.
ОТМЕНЯ по протест на Окръжна прокуратура гр.Добрич чл.10 ал.1, т.8 и чл.13, ал.1, т.8 от Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация при Община Тервел, приет с Решение № 7-94/12.12.2015г. на Общински съвет на Община Тервел. ОСЪЖДА Общински съвет - Тервел да заплати в полза на Окръжна прокуратура гр.Добрич направените по делото разноски – държавна такса в размер на 20 /двадесет/ лева за публикация на обявлението за образуваното дело в Държавен вестник. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14 (четиринадесет) дневен срок, считано от съобщението за постановяването му и връчването на препис от съдебния акт на страните. Решението да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК при неподаване на касационна жалба или протест или ако те бъдат отхвърлени.
В законна сила на 17.4.2018г.
24 Административно дело No 641/2017 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАВАРНА Решение от 23.3.2018г.
ОТМЕНЯ по протест на Окръжна прокуратура гр.Добрич чл.16 ал.1, т.8 от Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Каварна, приет с Решение № 8.3.1.2003 по протокол № 3 от 09.12.2003г. на Общински съвет Каварна. ОСЪЖДА Общински съвет - Каварна да заплати на Окръжна прокуратура гр.Добрич направените по делото разноски – държавна такса в размер на 20 /двадесет/ лева за публикация на обявлението за образуваното дело в Държавен вестник. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14 (четиринадесет) дневен срок, считано от съобщението за постановяването му и връчването на препис от съдебния акт на страните. Решението да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК при неподаване на касационна жалба или протест или ако те бъдат отхвърлени.
В законна сила на 17.4.2018г.
25 Административно дело No 645/2017 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КРУШАРИ Решение от 23.3.2018г.
ОТМЕНЯ по протест на Окръжна прокуратура гр.Добрич чл.18 ал.1, т.8 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Крушари, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с Решение № 3/5/02.12.2015г. на Общински съвет Крушари. ОСЪЖДА Общински съвет - Крушари да заплати на Окръжна прокуратура гр.Добрич направените по делото разноски – държавна такса в размер на 20 /двадесет/ лева за публикация на обявлението за образуваното дело в Държавен вестник. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14 (четиринадесет) дневен срок, считано от съобщението за постановяването му и връчването на препис от съдебния акт на страните. Решението да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК при неподаване на касационна жалба или протест или ако те бъдат отхвърлени.
В законна сила на 17.4.2018г.
26 Административно дело No 646/2017 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО Решение от 22.3.2018г.
ОТМЕНЯ по протест на Окръжна прокуратура гр.Добрич чл.16 ал.1, т.8 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Генерал Тошево, приет с Решение № 1-20/01.02.2016г. на Общински съвет на Община Генерал Тошево. ОСЪЖДА Общински съвет – Генерал Тошево да заплати на Окръжна прокуратура гр.Добрич направените по делото разноски – държавна такса в размер на 20 /двадесет/ лева за публикация на обявлението за образуваното дело в Държавен вестник. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14 (четиринадесет) дневен срок, считано от съобщението за постановяването му и връчването на препис от съдебния акт на страните. Решението да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК при неподаване на касационна жалба или протест или ако те бъдат отхвърлени.
В законна сила на 17.4.2018г.
27 Административно дело No 159/2018 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Г.С.Г. НАЧАЛНИКА НА СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР ГРАД ДОБРИЧ Определение от 4.4.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 159 по описа за 2018г. на Добричкия административен съд. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от получаване на съобщението от страните.
В законна сила на 17.4.2018г.
28 Административно дело No 162/2018 Закон за движението по пътищата А.Д.С. НАЧАЛНИКА НА СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР ГРАД ДОБРИЧ Определение от 4.4.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 162 по описа за 2018г. на Добричкия административен съд. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от получаване на съобщението от страните.
В законна сила на 17.4.2018г.
29 Административно дело No 559/2016 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Ф.- Х.- С.Х. ЕТ КМЕТА НА ОБЩИНА БАЛЧИК Решение от 21.4.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ „Феб-ХГ-С.Х.“, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр.Добрич, ***, представляван от собственика С.В.Х., срещу заповед № 1102/ 26.09.2016г. на Кмета на община Балчик. ОСЪЖДА ЕТ „Феб-ХГ-С.Х.“, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр.Добрич, ***, представляван от собственика С.В.Х.,***, сумата от 350(триста и петдесет) лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване в 14 – дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на Република България.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 18.4.2018
Административно дело № 6453/2017
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 161/21.04.2017 г. по адм.д. № 559/2016 г. на Административен съд Добрич. ОСЪЖДА ЕТ "ФЕБ-ХГ-С.Х.", със седалище и адрес на управление гр. Добрич да заплати на Община Балчик сумата 200 /двеста/ лева, разноски. Решението е окончателно.
В законна сила на 18.4.2018г.
30 Административно дело No 48/2018 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 С.А.А. НАЧАЛНИКА НА СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР ГРАД ДОБРИЧ Решение от 29.3.2018г.
ОТМЕНЯ заповед за прилагане на ПАМ № 17-0851-001108 от 19.12.2017 г. на началник сектор ПП към ОДМВР – Добрич, оправомощен със заповед № 357з-815/19.04.2017 г. на директора на ОД на МВР – Добрич, с която на основание чл.171, т.2а от ЗДвП на С.А.А. *** е наложена принудителна административна мярка – прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 6 месеца до 1 година чрез отнемане на 2 броя табели с рег.№ ***. РЕШЕНИЕТО може да се оспорва с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 18.4.2018г.
31 Административно наказателно дело (К) No 128/2018 ЗАНН: НАП ЛЕГИОНЕР ГРУП ЕООД ТД НА НАП - ВАРНА Решение от 18.4.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 3 от 10.01.2018г., постановено по нахд № 1151/ 2017 г. по описа на Районен съд – Добрич. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 18.4.2018г.
32 Административно дело No 131/2018 АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК З.М.Ч. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ - ДОБРИЧ Определение от 30.3.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на З.М.Ч., ЕГН **********, с адрес ***, офис 4, Определение № **********/ 10.01.2018 г. на Ръководител „Пенсионно осигуряване“ в ТП на НОИ – гр. Добрич, с което е спряно производството по подадено от З.М.Ч. Заявление № 2116 – 24 – 857/ 11.09.2017 г. за отпускане на наследствена пенсия в полза на детето а.е.и., ЕГН **********. ВРЪЩА преписката на Ръководител „Пенсионно осигуряване“ в ТП на НОИ – гр. Добрич за продължаване на административнопроизводствените действия и произнасяне по съществото на Заявление № 2116 – 24 – 857/ 11.09.2017 г. за отпускане на наследствена пенсия в полза на детето а.е.и., ЕГН **********. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБългария в седемдневен срок от получаване на съобщението от страните в производството.
В законна сила на 18.4.2018г.
33 Административно наказателно дело (К) No 138/2018 ЗАНН: НАП ДИ-ДО-БАЛЧИК-2012 ЕООД ТД НА НАП - ВАРНА Решение от 18.4.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 6 от 25.01.2018г., постановено по нахд № 245/ 2017 г. по описа на Районен съд – Балчик. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 18.4.2018г.
34 Административно дело No 440/2017 КСО С.В.Н. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ - ДОБРИЧ Решение от 20.10.2017г.
ОТМЕНЯ решение № 25/14.07.2017г. на директора на ТП на НОИ – Добрич и потвърденото с него разпореждане № **********/22.05.2017г. на ръководител “ПО” при ТП на НОИ – Добрич В ЧАСТТА, в която на С.В.Н. ЕГН ********** *** е определена пенсия за ОСВ по реда на чл.70 от КСО в размер на 314, 94 лева, намален на основание §5, ал.2 от ПЗР на КСО (отм.) за период от 55 месеца до навършване на възраст от 62г. и 4м. по 0,1 % за отделните подпериоди съответно в размер на 297, 62 лева, 303, 26 лева и 311, 15 лева. ИЗПРАЩА преписката на ръководителя по пенсионно осигуряване при ТП на НОИ – Добрич за определяне на срока и размера на срочната пенсия за ранно пенсиониране по §5, ал.2 от ПЗР на КСО (отм.) при съобразяване на задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на решението. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 20.4.2018
Административно дело № 13245/2017
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 403 от 20.10.2017 г., постановено по адм.д. № 440/2017 г. по описа на Административен съд - Добрич. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 20.4.2018г.
35 Административно дело No 647/2017 Закон за държавния служител К.Д.Д. ВПД ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 28.3.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед № 357з-2533 от 05.12.2017 г., издадена от ВПД Директор на Областна дирекция на МВР-Добрич, с която на К.Д.Д. е наложено дисциплинарно наказание „порицание”. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи– Добрич, да заплати на К.Д.Д. ЕГН ********** ***, сумата от 630 /Шестотин и тридесет/ лева, представляваща разноски по делото. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. На основание чл. 138, ал.1 от АПК, препис от решението да се изпрати на страните.
В законна сила на 20.4.2018г.
36 Административно дело No 153/2018 Закон за гражданската регистрация (без принудителни административни мерки) С.Ф.А. КМЕТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ Определение от 11.4.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Ф.А., по която е образувано адм.д. № 153/2018г. по описа на съда. ОТХВЪРЛЯ искането за удължаване срока за обжалване на писмо с изх. № 94С-00-658/01.09.2017г. на кмета на Община град Добрич, съобщено на 05.09.2017г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 153/2018г. по описа на съда. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба в 7 (седем) дневен срок от съобщаването му, подадена чрез Административен съд Добрич до Върховен административен съд. ОПРДЕЛЕНИЕТО да се съобщи чрез връчването му на страните по реда на чл.138, ал.1 от АПК.
В законна сила на 20.4.2018г.
37 Административно дело No 88/2018 Закон за здравето (НЕЛК, ЦЕЛК и други) Д.Т.Г. НАЦИОНАЛНА ЕКСПЕРТНА ЛЕКАРСКА КОМИСИЯ Решение от 22.3.2018г.
ОТМЕНЯ Експертно решение № 0917/144 от 27.10.2017 год. на Националната експертна лекарска комисия – Специализиран състав по ортопедични болести, в частта в която е изменен определеният с ЕР на ТЕЛК при „МБАЛ – Добрич“ АД № 2642/ 29.09.2016 г. процент трайно намалена работоспособност, като е намален същият от 51% на 50%. ОСЪЖДА Националната експертна лекарска комисия да заплати на Д.Т.Г., ЕГН **********,*** съдебно - деловодни разноски в размер на 350 лв. (триста и петдесет лева). Решението подлежи на оспорване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от от съобщаването.
В законна сила на 24.4.2018г.
38 Административно дело No 209/2018 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ НЕДИ СТИЛ ЕООД РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ОП "ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ" Определение от 24.4.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 209/2018 г. по описа на Административен съд - Добрич. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Административен съд - Варна. Определението не подлежи на обжалване. Да се изпратят преписи на страните.
В законна сила на 24.4.2018г.
39 Административно наказателно дело (К) No 53/2018 ЗАНН: ДИТ ИВАНОВ ИНТЕРИМ ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Решение от 25.4.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 480 от 11.12.2017 г., постановено по НАХД № 786/ 2017 г. на Районен съд – Добрич. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 25.4.2018г.
40 Административно наказателно дело (К) No 74/2018 ЗАНН: ДИТ СТРОИТЕЛНО-ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ ХОЛДИНГ ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Решение от 25.4.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 129 от 30.11.2017 г., постановено по НАХД № 219/ 2017 г. на Районен съд – Каварна, с което е потвърдено наказателно постановление № 08-000154/036/ 10.04.2017 год. на Директора на Дирекция “Инспекция по труда” - Добрич, с което на “Строително-предприемачески холдинг” ЕООД с ЕИК 130917415, със седалище и адрес на управление гр. София,***,представлявано от Г.И.Г.-управител, за нарушение по чл. 128, т. 2 от Кодекса на труда, на основание чл. 416, ал. 5 във връзка с чл. 414, ал. 1 от КТ е наложена имуществена санкция в размер на 1 500. 00 лв. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 25.4.2018г.
41 Административно наказателно дело (К) No 76/2018 ЗАНН: ДИТ ПАУЪРБИЛД ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Решение от 25.4.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 123 от 23.11.2017 г., постановено по НАХД № 221/ 2017 г. на Районен съд – Каварна, с което е потвърдено наказателно постановление № 08-000201/094/ 09.05.2017 год. на Директора на Дирекция “Инспекция по труда” - Добрич, с което на “Пауър билд” ЕООД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр.София,***,представлявано от И.Г.Г. -управител, за допуснато нарушение по чл. 128,т.2 от Кодекса на труда, на основание чл. 416 ал.5 във връзка с чл. 414 ал. 1 от КТ е наложена имуществена санкция в размер на 1500.00 лева. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 25.4.2018г.
42 Административно наказателно дело (К) No 690/2017 ЗАНН: КЗП КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - РД ВАРНА ДЖИ ДИ ЕООД Решение от 26.4.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 117/ 08. 11. 2017 г. постановено по н.а.х.д. № 146/ 2017 г. по описа на РС - Каварна. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 26.4.2018г.
43 Административно наказателно дело (К) No 713/2017 ЗАНН: ИААА БЯЛА ТРАНС 2 ЕООД ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ Решение от 26.4.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 415/26.10.2017 г., постановено по н.а.х.д. № 503/2017 г. по описа на Районен съд-Добрич. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 26.4.2018г.
44 Административно наказателно дело (К) No 19/2018 ЗАНН, Закон за движението по пътищата П.В.Т. СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 26.4.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 479/ 08.12. 2017 г., по н.а.х. дело № 926/ 2014 г. по описа на Районен съд-Добрич. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 26.4.2018г.
45 Административно наказателно дело (К) No 21/2018 ЗАНН, Закон за движението по пътищата С.М.Х. СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 26.4.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 473/ 05.12. 2017 г., по н.а.х. дело № 1281/ 2017 г. по описа на Районен съд-Добрич. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 26.4.2018г.
46 Административно наказателно дело (К) No 69/2018 ЗАНН: ИААА РОПОТАМО ТРАНС ЕООД ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ Решение от 26.4.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 441/17.11.2017г., постановено по н.а.х.д. № 687/2017г. по описа на Районен съд - Добрич. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 26.4.2018г.
47 Административно дело No 698/2017 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 С.Д.П. НАЧАЛНИКА НА СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР ГРАД ДОБРИЧ Решение от 11.4.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на С.Д.П., ЕГН **********,***, Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0851-000951/01. 11. 2017 г., издадена от Началника на сектор Пътна полиция към ОДМВР Добрич. ОСЪЖДА ОД на МВР-Добрич, да заплати на С.Д.П., ЕГН **********,***, сумата в размер на 610 (шестстотин и десет) лева, представляваща направените по делото разноски. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14- дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 27.4.2018г.
48 Частно административно дело No 191/2018 АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК Б.Г.Л. РАЙОННА СЛУЖБА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ДОБРИЧ Разпореждане от 11.4.2018г.
ОТХВЪРЛЯ искане вх.№855 /11.04.2018г., от адв.Б.Л. съдът да разпореди незабавно прекратяване на незаконосъобразните действия на служителите на РС „ИН“-Добрич и да бъде допуснат заедно с адв.Г.В. до среща със задържания Ж.А.в качеството им на негови защитници. Разпореждането подлежи на обжалване в 3-дневен срок от издаването му пред ВАС. На основание чл. 138 АПК препис от разпореждането да се връчи на страните.
В законна сила на 27.4.2018г.
49 Административно наказателно дело (К) No 154/2018 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Н.А.С. СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 30.4.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение от 14.02.2017 г., постановено по н.а.х.д. № 1455/2017 г. по описа на Районен съд – гр. Добрич. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 30.4.2018г.
50 Административно наказателно дело (К) No 174/2018 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Й.В.Й. СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 30.4.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №79 от 22.02.2018 г., постановено по нахд №1460/2017 г. на Районен съд гр. Добрич. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 30.4.2018г.
51 Частно админист. наказателно дело (К) No 195/2018 Частни КАНД и КАД Д.М.А. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - ВАРНА Определение от 30.4.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА протоколно Определение №147 от 13.03.2018 г. , по н.а.х.д. № 1314 по описа на РС-Добрич за 2017 год. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 30.4.2018г.