Административен съд - Добрич
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.3.2019г. до 31.3.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник                     Резултат                    
1 Административно дело No 137/2016 Закон за министерство на вътрешните работи В.Н.К. ГЛАВНИЯ СЕКРЕТАР НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ Решение от 15.7.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.Н.К., ЕГН ********** *** против заповед № 8121К-5343/ 29. 12. 2015 год. на Главния секретар на МВР, по силата на която на осн. чл. 194, ал. 2, т. 1 и 2 във вр. с чл. 200, ал. 1, т. 11 и чл. 204, т. 2 от ЗМВР за извършено нарушение на чл. 200, ал. 1, т. 11 от Закона за МВР на жалбоподателя е наложено дисциплинарно наказание “порицание” за срок от 6 месеца. ОСЪЖДА В.Н.К., ЕГН ********** *** да заплати на Министерство на вътрешните работи сумата от 400.00 лв. юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му до страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 1.3.2019
Административно дело № 10326/2016
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 239/15.07.2016г. по АД № 137/2016г. на АС - Добрич.Решението е окончателно.
В законна сила на 1.3.2019г.
2 Административно дело No 662/2018 Закон за местните данъци и такси В.Д.Т. ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ "РРХД" ДИМИТРИНА ЖЕЛЕВА ПРИ ОБЩИНА КРУШАРИ Решение от 14.2.2019г.
ОТМЕНЯ Акт за установяване на задължения по чл.107, ал.3 от ДОПК № 53-1/27.08.2018 г., издаден от орган по приходите в Община Крушари, потвърден изцяло с Решение с изх. № ЖС-02-18 (3) от 03.10.2018 г. на Д.Ж. – директор на Дирекция „Регионално развитие и хуманитарни дейности“ на Община Крушари, В ОСПОРЕНАТА МУ ЧАСТ, с която са установени задължения за такса „Битови отпадъци“ за периода 2013 -2018 г. в общ размер на 31 369,40 лева, от които 24 496,62 лева главница и 6 872,78 лихви. Решението може да се обжалва с касационна жалба, подадена чрез Административен съд – Добрич до Върховния административен съд на РБ в 14- /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 6.3.2019г.
3 Административно дело No 690/2018 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ТЕРВЕЛ Определение от 19.2.2019г.
С оглед изложеното и на основание чл. 159, т. 3 от АПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протест вх.№ 2757/15.11.2018 г. на Окръжна прокуратура - Добрич. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 690/ 2018 г. по описа на Административен съд - Добрич. ОСЪЖДА Общински съвет - гр. Тервел да заплати на Окръжна прокуратура - Добрич направените по делото разноски в размер на 20 лв. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в седмодневен срок от днес за протестиращия и от получаване на съобщението от ответника пред ВАС на РБългария.
В законна сила на 6.3.2019г.
4 Административно наказателно дело (К) No 12/2019 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ ДЕЛТА ИНВЕСТМЪНТ ГРУП ЕООД Решение от 6.3.2019г.
ОТМЕНЯ Решение № 169 от 31.10.2018 г. по НАХД № 213/ 2018 г. по описа на Районен съд – Балчик, КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 08-000643/211 от 08.05.2018 г. на Директора на Дирекция “Инспекция по труда” – Добрич, с което на “ДЕЛТА ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” ЕООД, гр. Варна, ЕИК 2012022576, за нарушение по чл. 61, ал. 1, във връзка чл. 62, ал. 1 от КТ, на основание чл. 416, ал. 5 във връзка с чл. 414, ал. 3 от КТ, е наложена имуществена санкция в размер на 1500 лева. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 6.3.2019г.
5 Административно наказателно дело (К) No 21/2019 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ ДЕЛТА ИНВЕСТМЪНТ ГРУП ЕООД Решение от 6.3.2019г.
ОТМЕНЯ Решение № 174 от 31.10.2018 г. по НАХД № 219/ 2018 г. по описа на Районен съд – Балчик, КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 08-000649/205 от 08.05.2018 г. на Директора на Дирекция “Инспекция по труда” – Добрич, с което на “ДЕЛТА ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” ЕООД, гр. Варна, ЕИК 2012022576, за нарушение по чл. 61, ал. 1, във връзка чл. 62, ал. 1 от КТ, на основание чл. 416, ал. 5 във връзка с чл. 414, ал. 3 от КТ, е наложена имуществена санкция в размер на 1500 лева. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 6.3.2019г.
6 Административно дело No 128/2019 Закон за министерство на вътрешните работи Р.П.Г. МИНИСТЪРА НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ Определение от 6.3.2019г.
ПОВДИГА спор за подсъдност по жалба от Р.П.Г., ЕГН: ********** ***, полицай в РУ-Каварна при ОДМВР-Добрич, срещу Заповед № 8121з-1575/ 19.12.2018г. на Министъра на вътрешните работи В ЧАСТТА на т.2.2. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 128/19г.по описа на АдмС-Добрич. ИЗПРАЩА делото на Върховния административен съд за определяне на подсъдността. Определението не подлежи на обжалване. .
В законна сила на 6.3.2019г.
7 Административно наказателно дело (К) No 29/2019 ЗАНН: ИААА Д.И.Г. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ Решение от 7.3.2019г.
ОТМЕНЯ решение № 434 от 16.11.2018г. по нахд № 1196/2018г. по описа на Районен съд – Добрич, КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА: ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 28-0000241/08.08.2018г. на началника на Областен отдел “АА” – Добрич, с което на Д.И.Г. с ЕГН ********** ***, за извършено нарушение на чл.34, §1, изр. първо, пр. второ от Регламент № 165/2014 на Европейския парламент и на Съвета, на основание чл.93в, ал.17, т.2 от ЗАвтПр, е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 1500 лева, КАТО на основание чл.93в, ал.2 от ЗАвтПр определя административно наказание „глоба“ в размер на 500 лева. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 7.3.2019г.
8 Административно наказателно дело (К) No 36/2019 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Т.В.Т. Решение от 7.3.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 99/31.10.2018 г. по нахд № 73/2018 г. по описа на Районен съд – Каварна. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 7.3.2019г.
9 Административно наказателно дело (К) No 37/2019 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Т.В.Т. Решение от 7.3.2019г.
Отменя изцяло решението и връща за ново разглежданеОТМЕНЯ решение № 98/31.10.2018 г. по нахд № 72/2018 г. по описа на Районен съд – Каварна. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд – Каварна.
В законна сила на 7.3.2019г.
10 Административно наказателно дело (К) No 38/2019 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Т.В.Т. Решение от 7.3.2019г.
ОТМЕНЯ Решение № 97 от 25.10.2018 г. по НАХД № 71/ 2018 г. по описа на Районен съд – Каварна. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд – Каварна. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 7.3.2019г.
11 Административно наказателно дело (К) No 42/2019 Възобновяване на КАНД НАБЛЮДАВАЩ ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - МИЛЕНА ЛЮБЕНОВА РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР ТЕРВЕЛ,
Н.Н.А.
Решение от 7.3.2019г.
ОТХВЪРЛЯ предложението на наблюдаващ прокурор в Окръжна прокуратура-Добрич Милена Любенова за възобновяване на административно наказателното производство срещу Н.Н.А. ***, образувано с Акт за установяване на административно нарушение № Г 361989 от 05.06.2017 г., приключило с издаване на Наказателно постановление № 17-0355-000358 от 04.07. 2017 г. на Началника на РУ на МВР -Тервел, влязло в сила на 29.12.2017 г. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 7.3.2019г.
12 Административно дело No 500/2017 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 М.Д.С. НАЧАЛНИКА НА ПЪРВО РУ ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 17.11.2017г.
ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕТО на М.Д.С. с ЕГН ********** ***, срещу Решение на Началника на І РУ гр.Добрич рег.№ 1717-5357 /24.08.2017 год. За отнемане на разрешение за съхранение,носене и употреба на ловно оръжие. ОСЪЖДА М.Д.С. с ЕГН ********** ***,да заплати на Началника на І РУ при ОДМВР гр. Добрич, сумата 150.00(сто и петдесет)лева юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на Република България в 14-дневен срок от получаване на съобщението. На основание чл.138,ал.1 от АПК,препис от решението да се изпрати на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 8.3.2019
Административно дело № 500/2017
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 458/17.11.2017г. по АД № 500/2017г. на Административен съд - Добрич. Решението е окончателно.
В законна сила на 8.3.2019г.
13 Административно наказателно дело (К) No 59/2019 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ К.- С.П. ЕТ Решение от 8.3.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 56/ 21.11.2018 г. по НАХД № 55/ 2018 г. по описа на Районен съд – Тервел. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 8.3.2019г.
14 Административно дело No 610/2018 Закон за защита от дискриминация К.Д.Й. КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ - СОФИЯ Решение от 8.2.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на К.Д.Й. ***, РЕШЕНИЕ № 321/09.08.2018 г., по преписка № 313/2017 г. на Комисията за защита от дискриминация на Република България. ВРЪЩА преписката на Комисия за защита от дискриминация за ново произнасяне от друг състав в законоустановените в Закона за защита от дискриминация срокове, съобразно указанията в мотивите на настоящото решение. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Върховния административен съд с касационна жалба или протест в 14 (четиринадесет) дневен срок, считано от съобщението за постановяването му и връчването на препис от него на страните. Решението да се съобщи на страните по реда на чл.138 от АПК.
В законна сила на 9.3.2019г.
15 Административно дело No 81/2019 Закон за чужденците в РБ М.А.А. НАЧАЛНИКА НА ГРУПА МИГРАЦИЯ ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Определение от 28.2.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на жалба на М.А.А. *** срещу становище на В.Н.- началник на група „Миграция“ към ОД на МВР Добрич, поставено върху Покана-декларация за частно посещение на чужденец от 08.01.2019 г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 81/2019 г. по описа на Административен съд Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба от страните и от органа, на когото делото е изпратено, подадена в 7 (седем) дневен срок от съобщаването му до Върховен административен съд на РБ чрез Административен съд –Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО да се съобщи на страните по реда на чл.138, ал.1 от АПК.
В законна сила на 9.3.2019г.
16 Административно наказателно дело (К) No 7/2019 ЗАНН: Общини ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ Д.Г.П. Решение от 11.3.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 431/ 15.11.2018 г. по НАХД № 967/ 2018 год. по описа на Районен съд – Добрич. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 11.3.2019г.
17 Административно наказателно дело (К) No 77/2019 ЗАНН, Закон за движението по пътищата А.М.А. СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 11.3.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 496/ 21.12.2018 г. по НАХД № 709/ 2018 год. по описа на Районен съд – Добрич. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 11.3.2019г.
18 Административно наказателно дело (К) No 41/2019 ЗАНН, Закон за движението по пътищата В.Я.Б. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР - ГР. ШАБЛА Решение от 12.3.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 101/06.11.2018г., постановено по н.а.х.д. № 208/2018г. по описа на Районен съд - Каварна. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 12.3.2019г.
19 Административно наказателно дело (К) No 26/2019 ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ С.М.П. Решение от 13.3.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 436/16.11.2018 год. по нахд № 783/2018 год. по описа на Районен съд – Добрич. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 13.3.2019г.
20 Административно дело No 266/2017 Закон за защита от дискриминация К.Д.Й. КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ - СОФИЯ Решение от 26.7.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.Д.Й. *** против решение № 120/29.03.2017г. на Комисията за защита от дискриминация (КЗД), 5-членен разширен заседателен състав, постановено по преписка № 254/2016г., в частта, в която е установено по отношение на Висшия адвокатски съвет – София и жалбоподателя Й., че нормативните изисквания за условията и реда за провеждане на изпита за адвокати и младши адвокати в Наредба № 2/29.10.2004г. за условията и реда за провеждане на изпита за адвокати и младши адвокати не съдържат дискриминационни разпоредби и е оставена без уважение жалбата на Й. в тази й част. ОСЪЖДА К.Д.Й. с ЕГН ********** *** да заплати на Комисията за защита от дискриминация разноски по делото в размер на 100 лева, представляващи юрисконсултско възнаграждение за първата инстанция. Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 14.3.2019
Административно дело № 11031/2017
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 332/26.07.2017 г. постановено по административно дело № 266/2017 г. по описа на Административен съд - ДоБрич. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 14.3.2019г.
21 Административно дело No 595/2018 Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми К.Г.М. КМЕТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ Решение от 15.3.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на К.Г.М., ЕГН ********** *** г. на заместник - кмета на Община град Добрич, Е.Б., с която е прекратено наемното й правоотношение с общината за настаняване в общинско жилище. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 15.3.2019г.
22 Административно наказателно дело (К) No 18/2019 ЗАНН: ДИТ ЕВРОМАНГАН ЕАД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Решение от 18.3.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 182 от 16.11.2018г., постановено по НАХД № 175/ 2018 г. на Районен съд – Балчик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 18.3.2019г.
23 Административно наказателно дело (К) No 25/2019 ЗАНН: Агенция „Митници” ЕКОНТ ЕКСПРЕС ООД ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ СЕВЕРНА МОРСКА НА АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ Решение от 18.3.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 423 от 09.11.2018 г., постановено по нахд № 958/2018 г. по описа на Районен съд Добрич. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 18.3.2019г.
24 Административно наказателно дело (К) No 68/2019 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ ТЕРЕК СЕКЮРИТИ ГРУП ООД Решение от 18.3.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 499 от 27.12.2018 г., постановено по нахд № 676/2018 г. по описа на Районен съд Добрич. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 18.3.2019г.
25 Административно дело No 55/2017 Закон за министерство на вътрешните работи Д.Д.Д. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 23.6.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на Д.Д.Д. с ЕГН ********** ***, заповед с рег. № 357з-112/19.01.2017 год. на директора на ОД на МВР - Добрич, с която на жалбоподателя, на основание чл.194, ал.2, т.2 от ЗМВР, във вр. чл.200, ал.1, т.11, пр. първо и чл.201, ал.1, т.2 от ЗМВР, във вр. с §1, т.22 от ДР на ЗМВР и чл.204, т.3 от ЗМВР, е наложено дисциплинарно наказание “забрана за повишаване в длъжност” за срок от една година, считано от датата на връчване на заповедта. ОСЪЖДА ОД на МВР – Добрич да заплати на Д.Д.Д. с ЕГН ********** ***, сумата от 410 лева, сторени разноски по делото пред първата инстанция. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му до страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 19.3.2019
Административно дело № 10274/2017
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 281/23.06.2017 г., постановено по адм. дело № 55/2017 г. по описа на Административен съд - Добрич. Решението е окончателно.
В законна сила на 19.3.2019г.
26 Административно дело No 100/2018 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. М.Г.Б. ГЛАВНИЯ АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА БАЛЧИК Решение от 4.7.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Г.Б. ***, против Решение на Гл.архитект на община Балчик от 25-01.2018г. за отмяна на Разрешение за поставяне №66/ 17.11.2017г. за „Преместваем обект-складово помещение“,със ЗП 40 кв.м., находящ се в ПИ 39459.501.138 по КК на с.Кранево,община Балчик. Решението е постановено при участие на заинтересованата страна Д.Х.К., собственик на ПИ 39459.501.137, по плана на с.Кранево, общ.Балчик. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване в 14 – дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на Република България.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 19.3.2019
Административно дело № 11271/2018
ОТМЕНЯ решение № 272/04.07.2018г. по АД № 100/2018г. на АС - Добрич и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ решение от 25.01.2018г. на главния архитект на община Балчик. ОСЪЖДА община Балчик да заплати на М.Г.Б. *** сумата 610 лв. разноски по делото. Решението е окончателно.
В законна сила на 19.3.2019г.
27 Административно дело No 64/2019 Закон за местното самоуправление и местната администрация ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БАЛЧИК Определение от 25.2.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на областен управител на област Добрич срещу решение №492 по протокол №33 от заседание на ОбС –Балчик, проведено на 18.12.18г. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 64 /19г. по описа на Административен съд – Добрич. ОСЪЖДА Общински съвет - Балчик, да заплати на Областна администрация - Добрич, сумата от 100 лв., представляващи сторени разноски по делото. Определението подлежи на обжалване в 7- дневен срок от днес за жалбоподателя и от получаване на съобщението за ответника с частна жалба пред ВАС на РБ.
В законна сила на 19.3.2019г.
28 Административно дело No 106/2019 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Е.А.М. НАЧАЛНИКА НА РУ - ТЕРВЕЛ ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Определение от 5.3.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Е.А.М. *** против заповед за прилагане на принудителна административна мярка с изх.№ 18-0355-000172 от 14.12.2018г. на началника на РУ - Тервел при ОД на МВР – Добрич. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 106 по описа за 2019г. на Добричкия административен съд. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от получаване на съобщението от страните.
В законна сила на 19.3.2019г.
29 Административно дело No 505/2017 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 П.Н.П. НАЧАЛНИКА НА СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР ГРАД ДОБРИЧ Решение от 7.12.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба от П.Н.П., ЕГН **********,***, Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0851-000719 от 25. 08. 2017 год. издадена от Началника на сектор Пътна полиция към ОДМВР Добрич. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14- дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 20.3.2019
Административно дело № 477/2018
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 496/07.12.2017г. постановено по АД № 505/2017г. на АС- Добрич. Решението е окончателно.
В законна сила на 20.3.2019г.
30 Административно дело No 708/2018 Закон за държавния служител П.Г.П. ДИРЕКТОРА НА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ "ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ" - РУСЕ КЪМ ГДГП Решение от 20.3.2019г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването по жалба вх. № 2854/ 26.11.2018 г. на П.Г.П., от гр. Добрич, против Заповед № 4066з - 1959/ 07.11.2018 г. на Директора на Регионална дирекция „Гранична полиция“ – Русе. ОСЪЖДА П.Г.П., ЕГН **********,*** да заплати на Регионална дирекция „Гранична полиция“ – Русе сумата от 100 лв. (сто лева) съдебно – деловодни разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 20.3.2019г.
31 Административно дело No 729/2018 Закон за социално подпомагане К.П.Ч. ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - ТЕРВЕЛ Решение от 13.2.2019г.
ОТМЕНЯ заповед № ЗИХУ32/Д-ТХ-Т/119/03.10.2018г. на директора на Дирекция “Социално подпомагане” – Тервел, с която на основание чл.42, ал.3 от ППЗИХУ, във вр. чл.44, ал.2 от ЗИХУ (отм.) е отказано отпускането на целева помощ за изработване на два броя подколянна модулна протеза по заявление – декларация с вх. № ЗИХУ42/Д-ТХ-Т/119/13.09.2018г., подадено от К.П.Ч. ***. ИЗПРАЩА делото като преписка на директора на Дирекция "Социално подпомагане" – Тервел за решаване на въпроса по същество съобразно указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото решение, като ОПРЕДЕЛЯ 7-дневен срок за произнасяне, считано от получаване на преписката. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 20.3.2019г.
32 Административно дело No 760/2018 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Ю.И.А. НАЧАЛНИКА НА СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР ГРАД ДОБРИЧ Решение от 1.3.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на Ю.И.А. ***, ЕГН **********, срещу заповед за прилагане на ПАМ № 18-0851-000861/05.11.2018г., издадена от началника на сектор “ПП” при ОД на МВР – Добрич, с която на основание чл.171, т.2а, б.“б” от ЗДвП на жалбоподателя е наложена принудителна административна мярка – прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 190 дни чрез отнемане на СРМПС № ***** и 2 броя табели с рег.№ *****. ОСЪЖДА сектор “ПП” при ОД на МВР – Добрич да заплати на Ю.И.А. ***, ЕГН **********, сумата от 10, 00 лева, сторени разноски по делото. РЕШЕНИЕТО може да се оспорва с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 20.3.2019г.
33 Административно дело No 493/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Г.Т.Г. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 25.10.2018г.
ОСЪЖДА ОД на МВР – Добрич да заплати на Г.Т.Г. с ЕГН ********** ***, сумата от общо 1560 лева, представляващи обезщетение за причинени на ищеца имуществени вреди в резултат от незаконосъобразно наказателно постановление № 14-0265-000100 от 08.07.2014г. на началника на РУ – Генерал Тошево към ОДМВР – Добрич, отменено с влязло в сила решение № 399 от 19.10.2016г. по КАНД № 357/2016г. по описа на Административен съд - Добрич, изразяващи се в извършени съдебни разноски в производството по обжалване на наказателното постановление пред различните съдебни инстанции, а именно: заплатено адвокатско възнаграждение за осъществено процесуално представителство, защита и съдействие по НАХД № 185/ 2015г. по описа на Районен съд - Генерал Тошево, по КАНД 38/2016г. по описа на Административен съд - Добрич, по НАХД № 102/2016г. по описа на Районен съд – Генерал Тошево и по КАНД № 357/2016г. по описа на Административен съд – Добрич, ведно със законната лихва върху горепосочената сума, считано от 03.08.2018г. – датата на подаване на исковата молба, до окончателното й заплащане, както и сумата от 418, 20 лева, сторени разноски пред първата инстанция. РЕШЕНИЕТО може да се оспорва с касационна жалба и протест пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 21.3.2019г.
34 Административно дело No 710/2018 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ЕДИНСТВО 2006 ООД ГЛАВНИЯ АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО Определение от 4.2.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба вх. № 2879/ 28.11.2018 г. от „****“ ООД, ЕИК 124684643, представлявано от Б.Я.П. и К.Д.П., заедно и поотделно, седалище и адрес на управление: гр. Добрич, ул. България, № 1, ет. 7, офис 712, срещу Мълчалив отказ на Главния архитект на Община гр. Генерал Тошево за регистриране на строеж: „Стопанска постройка за СС техника …с. Сноп“ и издаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 710/ 2018 год. по описа на Административен съд - Добрич. Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на РБ в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 21.3.2019г.
35 Административно дело No 739/2018 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШАБЛА Решение от 27.2.2019г.
ОТМЕНЯ по протест на Окръжна прокуратура - Добрич израза „…гражданите заплащат режийни разноски в размер на 2 на сто от стойността на имота...“, съдържащ се в последното изречение на чл.5, ал.1, т.4 от Наредба за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем в общински жилища, ползване и управление, приета с Решение № 611 от 19.12.2014 г. по Протокол № 52 на Общински съвет Шабла. ОТМЕНЯ по протест на Окръжна прокуратура гр.Добрич думата „…български...“, съдържаща се в чл.18, ал.1 от Наредба за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем в общински жилища, ползване и управление, приета с Решение № 611 от 19.12.2014 г. по Протокол № 52 на Общински съвет Шабла. ОСЪЖДА Общински съвет Шабла да заплати на Окръжна прокуратура - Добрич направените по делото разноски – държавна такса в размер на 20 /двадесет/ лева за публикация на обявлението за образуваното дело в Държавен вестник. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд с касационна жалба в четиринадесетдневен срок, считано от съобщението за постановяването му и връчването на препис от съдебния акт на страните. Решението да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК при неподаване на касационни жалба или протест или ако те са отхвърлени.
В законна сила на 21.3.2019г.
36 Административно дело No 168/2019 АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК П.Г.П. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ - ДОБРИЧ Определение от 21.3.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.Г.П. с ЕГН ********** ***, срещу решение № 1 от 31.01.2019г. на директора на ТП на НОИ - Добрич, с което е оставена без разглеждане като просрочена жалбата му по административен ред с вх.№ 1012-24-2/03.01.2019г. срещу разпореждане № 570709962/13.11.2018г. на ръководител „ПО“ при ТП на НОИ Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 21.3.2019г.
37 Административно наказателно дело (К) No 43/2019 ЗАНН: ДАМТН БРАТЯ ТОНЧЕВИ ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР Решение от 26.3.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 104/16.11.2018 год. по нахд № 191/2018 год. по описа на Районен съд – Каварна. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 26.3.2019г.
38 Административно наказателно дело (К) No 49/2019 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Т.В.Т. Решение от 26.3.2019г.
ОТМЕНЯ Решение № 106 от 16.11.2018 г., постановено по нахд № 75/2018 г. по описа на Районен съд - Каварна. ВРЪЩА делото на друг състав на Районен съд – Каварна за произнасяне по съществото на спора РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 26.3.2019г.
39 Административно дело No 424/2017 Закон за местните данъци и такси БГ ИНВЕСТ ООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МДТ" ПРИ ОБЩИНА КАВАРНА Решение от 22.11.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “БГ ИНВЕСТ”ООД, ЕИК 175342150, със седалище и адрес на управление в гр.Варна, бул.”Мария Луиза“ № 21, офис 2, представлявано от А.Ш. и М.Х. А., подадена чрез адв.В.Е.Б.-ВАК срещу Акт за установяване на задължение № 3068-1/10.04.2017г., издаден от Д.К. - инспектор по приходите при Община Каварна, отдел „Местни данъци и такси“, потвърден с Решение № РД-01-3422/АУЗ/3068-1/04.07.2017г. на М.П.- началник отдел МДТ. Решението може да се обжалва с касационна жалба, подадена чрез Административен съд – Добрич до Върховния административен съд на РБ в 14- /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 27.3.2019
Административно дело № 710/2018
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 465 от 22.11.2017г. по АД № 424/2017г. по описа на Административен съд - Добрич.
В законна сила на 27.3.2019г.
40 Административно наказателно дело (К) No 70/2019 ЗАНН: АДФИ Н.Г.С. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ - СОФИЯ Решение от 27.3.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 102/09.11.2018г. по нахд № 103/2018г. по описа на Районен съд – Каварна. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 27.3.2019г.
41 Административно наказателно дело (К) No 89/2019 ЗАНН: ДИТ ДОРИС ООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Решение от 27.3.2019г.
ОТМЕНЯ Решение № 109/03.12.2018 год. по нахд № 156/2018 год. по описа на Районен съд – Каварна. ВРЪЩА ДЕЛОТО за ново разглеждане от друг състав на Районен съд Каварна. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 27.3.2019г.
42 Административно дело No 488/2017 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КРУШАРИ Решение от 20.11.2017г.
ОТМЕНЯ по протест, подаден от прокурор в Окръжна прокуратура гр. Добрич – *****Наредба № 8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи - общинско имущество, приета с решение на Общински съвет Крушари №4/38 от 28.03.2013 г., в частта на чл.103, т.6 от Наредбата. ОСЪЖДА Общински съвет Крушари да заплати на Окръжна прокуратура - Добрич направените по делото разноски в размер на 35.00 лв. (тридесет и пет лева). Решението може да се обжалва пред Върховния Административен съд с касационна жалба/протест в четиринадесетдневен срок, считано от съобщението за постановяването му и връчването на препис от съдебния акт на страните. След влизането му в сила решението да се обнародва по реда на чл. 194 от АПК.

Резултат от касационна инстанция: Обезсилва
Решение от 28.3.2019
Административно дело № 14250/2017
ОБЕЗСИЛВА решение № 459/20.11.2017г., постановено по адм. д. №488/2017г. по описа на Административен съд-Добрич и ПРЕКРАТЯВА производството по делото. Решението е окончателно.
В законна сила на 28.3.2019г.
43 Административно дело No 163/2018 Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми Р.П.Б. КМЕТА НА ОБЩИНА БАЛЧИК Решение от 3.8.2018г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖЕН по жалба от Р.П.Б. ***-428-1#1 от 15.01.2018г. на Кмета на община Балчик, с който е отказал прекратяване на съсобствеността между община Балчик и Б. , чрез закупуване на частта-общинска собственост от ПИ 53120.504. 333 по КК на с.Оброчище,вилна зона „Изгрев“. ОСЪЖДА Кмета на община Балчик, да заплати на Р.П.Б. ЕГН ********** ***, сумата в размер на 210 (двеста и десет) лева, разноски по делото. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от деня на съобщаването му, чрез настоящия съд, пред Върховен административен съд. Препис от решението, на основание чл. 138 от АПК, да се изпрати на страните.

Резултат от касационна инстанция: Обезсилва
Решение от 28.3.2019
Административно дело № 12118/2018
ОБЕЗСИЛВА решение № 322/03.08.2018г. по АД № 163/2018г. на Административен съд - Добрич и ПРЕКРАТЯВА производството по делото. ОСЪЖДА Р.П.Б. *** да заплати на Община Балчик сумата от 150 лв., представляваща юрисконсултско възнаграждение. Решението е окончателно.
В законна сила на 28.3.2019г.
44 Административно наказателно дело (К) No 9/2019 ЗАНН, Закон за движението по пътищата С.И.Б. СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 28.3.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 452 от 29.11.2018г., постановено по н.а.х.д. № 423/2018г. по описа на Добричкия районен съд. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 28.3.2019г.
45 Административно наказателно дело (К) No 94/2019 ЗАНН: ИААА С.Л.Л. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ Решение от 28.3.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 54 от 12.11.2018 г., постановено по нахд. № 163/2018 г. по описа на Районен съд – Генерал Тошево. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 28.3.2019г.
46 Административно наказателно дело (К) No 158/2019 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Ф.М. СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 28.3.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 37/ 18.01.2019 г. по НАХД № 346/ 2018 г. по описа на РС – Добрич.. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 28.3.2019г.
47 Административно дело No 743/2018 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО Определение от 19.3.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протест на прокурор в Окръжна прокуратура – Добрич с искане за отмяна като незаконосъобразни на разпоредбата на чл.39, ал.3 от Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд, приета с решение № 6-31 от 29.07.2005г. на ОбС – Генерал Тошево, в частта относно „…както и 2,5 % режийни разноски….“, както и на разпоредбата на чл.39, ал.5 от същата наредба. ОСЪЖДА Общински съвет – Генерал Тошево да заплати на Окръжна прокуратура – Добрич разноски по делото в размер на 20 лева. ПРЕКРАТЯВА производството по делото. Да се заличи номера на делото от списъка на делата, насрочени за открито съдебно заседание на 09.04.2019г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните. Определението да се съобщи на страните чрез изпращане на препис от него по реда на чл.137 от АПК.
В законна сила на 30.3.2019г.