Административен съд - Добрич
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.3.2018г. до 31.3.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник                     Резултат                    
1 Административно дело No 621/2017 Закон за гражданската регистрация (без принудителни административни мерки) Й.Р.Й. КМЕТА НА ОБЩИНА ДОБРИЧ Определение от 22.1.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Й.Р.Й. срещу отказ за заличаване на адресна регистрация на лице, обективиран в писмо с изх. № 94Й-00-163 от 16.11.17г. на кмета на община гр.Добрич. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 621/17г. по описа на Административен съд - Добрич. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на Република България в 7-дневен срок от днес за ответника и от получаване на съобщението за жалбоподателя и заинтересованата страна.
В законна сила на 2.3.2018г.
2 Административно дело No 695/2017 Закон за движението по пътищата М.Х.Г. НАЧАЛНИКА НА СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР ГРАД ДОБРИЧ Решение от 13.2.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Х.Г. ***, подадена чрез процесуален представител, срещу Заповед № 17-0851—000936 от 25.10.2017г. на началника на Сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР-Добрич, Жулиян Минев. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Върховния административен съд на РБ с касационна жалба, подадена чрез настоящия съд в 14 ( четиринадесет) -дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 2.3.2018г.
3 Административно дело No 697/2017 Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия С.Б.К. НАЧАЛНИКА НА ПЪРВО РУ ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 14.2.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба вх. № 2836/ 21.12.2017 г. на С.Б.К., ЕГН **********,***, Решение рег. № 1717р - 7405 от 27.11.2017 г. на Началника на Първо РУ град Добрич, с което на същия е отнето разрешение № 20170393273 за съхранение, носене и употреба на огнестрелно оръжие и боеприпаси, валидно до 08.08.2022 г. и притежаваното огнестрелно оръжие – пистолет „Глок 19“, кал. 9х19 мм, № BAYU557 и боеприпасите за него. ОСЪЖДА Областната дирекция на МВР - Добрич да заплати на С.Б.К., ЕГН **********,***, сторените по делото разноски в размер на 310 лв. (триста и десет лева). Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.
В законна сила на 2.3.2018г.
4 Частно административно дело No 110/2018 АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК И.И.К. НАЧАЛНИКА НА СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР ГРАД ДОБРИЧ Определение от 22.2.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искане вх. № 479/ 22.02.2018 г. от И.И.К., ЕГН **********,*** за спиране на допуснатото по закон предварително изпълнение на Заповед за налагане на ПАМ № 17 – 0851 - 000083/ 04.02.2018 г. на Началник Сектор „Пътна полиция“ при ОД МВР Добрич по чл. 171, т.1, б. „б“ от Закона за движение по пътищата до влизане в сила на съдебния акт по обжалване на заповедта. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7 - дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд
В законна сила на 2.3.2018г.
5 Административно дело No 26/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.Т.М. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 13.2.2018г.
ОСЪЖДА ОД на МВР гр. Добрич да заплати на М.Т.М. ЕГН **********о*** сумата от 300 /Триста/ лева, представляващи обезщетение за причинени на ищцата имуществени вреди в резултат от незаконосъобразно наказателно постановление №№15-0851-001209 от 03.07.2015 г. на Началника на сектор ПП при ОД на МВР Добрич, отменено с влязло в сила решение №23 от 23.02.2017 г. по НАХД №268/2015 г. по описа на Балчишки районен съд, изразяващи се в заплатени съдебни разноски за адвокатско възнаграждение в съдебното производство по обжалване на наказателното постановление, ведно със законната лихва от 10.01.2018 г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА ОД на МВР гр. Добрич да заплати на М.Т.М. ЕГН **********о*** сумата от 310 /Триста и десет/ лева, сторени по делото съдебно-деловодни разноски. РЕШЕНИЕТО може да се оспорва с касационна жалба и протест пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 3.3.2018г.
6 Административно дело No 340/2016 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР-II-ДОБРИЧ ЕООД ДИРЕКТОРА НА РЗОК - ГР. ДОБРИЧ Решение от 15.11.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ІІ – ДОБРИЧ” ЕООД, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр.Добрич, ***, представлявано от д-р В.В.Т., срещу Писмена покана с рег.индекс №2904-00-34/17.06.2016 г. на Директора на РЗОК-Добрич за възстановяване на сумата в размер на 4 356,25 лв. ОСЪЖДА “ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ІІ – ДОБРИЧ” ЕООД, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр.Добрич, ***, представлявано от д-р В.В.Т.,*** сумата в размер на 534,94 лв, представляваща направените по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му до страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 6.3.2018
Административно дело № 35/2017
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 411/15.11.2016 г. на ДАС по адм.д. № 340/2016 г. ОСЪЖДА "Диагностично-консултативен център - II Добрич" ЕООД със седалище и адрес в гр. Добрич, чрез управител и представляващ В.В.Т. да заплати в полза на РЗОК Добрич сумата от 100 /сто/ лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение. Решението е окончателно.
В законна сила на 6.3.2018г.
7 Административно наказателно дело (К) No 616/2017 ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ И.В.И. Решение от 6.3.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 334 от 25.08.2017 г., постановено по нахд № 660/2017 г. по описа на Районен съд - Добрич, с което е отменено наказателно постановление № 28-0000091/29.03.2017г., издадено от Началника на Областен отдел „Автомобилна администрация“ гр. Добрич. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 6.3.2018г.
8 Административно наказателно дело (К) No 702/2017 ЗАНН: КЗП МОБИЛТЕЛ ЕАД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - РД ВАРНА Решение от 6.3.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 418/27.10.2017г., постановено по н.а.х.д. № 1172/2017г. по описа на Районен съд - Добрич. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 6.3.2018г.
9 Административно дело No 707/2017 КСО Я.С.Я. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ - ДОБРИЧ Определение от 6.3.2018г.
ОТМЕНЯ ХОДА ПО СЪЩЕСТВО, даден в открито съдебно заседание на двадесет и шести февруари две хиляди и осемнадесета година. ОТХВЪРЛЯ жалбата на Я.С.Я., ЕГН **********,*** срещу Решение № 32/22.11.2017 г. на Директора на ТП на НОИ - Добрич, с което е оставена без разглеждане като просрочена жалбата му против Разпореждане № **********/10.02.2016 г. на Ръководител "ПО" при ТП на НОИ - Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 6.3.2018г.
10 Административно наказателно дело (К) No 8/2018 ЗАНН: РДГ П.И.П. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - ВАРНА Решение от 6.3.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 437/13.11.2017г., постановено по нахд № 1048/2017г. по описа на Районен съд - Добрич. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 6.3.2018г.
11 Административно наказателно дело (К) No 13/2018 ЗАНН: Общини Т.Ш.Р. ОБЩИНА КРУШАРИ Решение от 6.3.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 443/17.11.2017 год., постановено по н.а.х.д. № 731/2017 г. по описа на Районен съд – Добрич. Решението е окончателно.
В законна сила на 6.3.2018г.
12 Административно наказателно дело (К) No 80/2018 ЗАНН: НАП ТД НА НАП - ВАРНА И.Г.Г. Решение от 6.3.2018г.
ОТМЕНЯ решение № 488/14.12.2017 г., постановено по н.а.х.д. №1489/2017 г. по описа на РС – гр. Добрич, като вместо това ПОСТАНОВЯВА : ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №292582/16.10.2017 г., издадено от Зам. Директора на ТД на НАП Варна. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 6.3.2018г.
13 Административно дело No 126/2018 ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Н.С.В. НАЧАЛНИКА НА ДНСК - ГР. СОФИЯ Определение от 6.3.2018г.
ПРИСЪЕДИНЯВА адм. дело № 126/2018 г. към адм. дело № 124/ 2018 г. по описа на АдмС - Добрич. ПРЕКРАТЯВА АД № 126/ 2018 г. по описа на АдмС - Добрич като деловоден номер. Препис от настоящото Определение да се изпрати на страните. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 6.3.2018г.
14 Административно наказателно дело (К) No 63/2018 ЗАНН: КЗП ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - РД ВАРНА Решение от 7.3.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 462/ 29.11.2017 год. по нахд № 1295/ 2017 год. на ДРС, с което е потвърдено наказателно постановление № В - 0044083 от 28.08.2017 г., издадено от Директора в Регионална дирекция за области Варна, Добрич, Шумен, Търговище, Разград и Силистра, със седалище Варна към Главна дирекция “Контрол на пазара” при Комисия за защита на потребителите, с което на "ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ" ЕАД, вписано в Търговския регистър към АВ, ЕИК *****, със седалище и адрес на управление в гр. София, район Младост, ж.к. Младост 4, Бизнес Парк София, сграда 6, представлявано от Изпълнителния директор Оле Бьорн Шулстъд, за нарушение по чл. 113, ал. 1 от Закона за защита на потребителите на основание чл. 53 от ЗАНН и чл. 222а от ЗЗП е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 3000 лв. (три хиляди лева). Решението не подлежи на обжалване. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:
В законна сила на 7.3.2018г.
15 Частно админист. наказателно дело (К) No 120/2018 Частни КАНД и КАД Д.Ю.К. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - ВАРНА Определение от 7.3.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА протоколно Определение № 57 от 24.01.2018г. , по н.а.х.д. № 1306 по описа на РС-Добрич за 2017 год. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 7.3.2018г.
16 Административно дело No 636/2017 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ТЕРВЕЛ Решение от 8.2.2018г.
ОТМЕНЯ по протест, подаден от прокурор в Окръжна прокуратура гр. Добрич – Веселин Вичев Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение на Общински съвет Тервел №9-135 от 31.10.2008 г., в частта на чл.87, т.2 от Наредбата. ОСЪЖДА Общински съвет Тервел да заплати на Окръжна прокуратура - Добрич направените по делото разноски в размер на 20.00 лв. (двадесет лева). Решението може да се обжалва пред Върховния Административен съд с касационна жалба/протест в четиринадесетдневен срок, считано от съобщението за постановяването му и връчването на препис от съдебния акт на страните. След влизането му в сила решението да се обнародва по реда на чл. 194 от АПК.
В законна сила на 8.3.2018г.
17 Административно дело No 87/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Н.Б.Ю. ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Определение от 22.2.2018г.
ВРЪЩА ИСКОВАТА МОЛБА заедно с приложенията на ищеца, Н.Б. ***. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 87/2018г. по описа на Административен съд – Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба в седмодневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд на РБ.
В законна сила на 8.3.2018г.
18 Административно наказателно дело (К) No 18/2018 Възобновяване на КАНД НАБЛЮДАВАЩ ПРОКУРОР В РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ - ИВЕЛИН БОРИСОВ ДИРЕКТОРА НА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ,
Е.Р.М.
Решение от 9.3.2018г.
ВЪЗОБНОВЯВА административнонаказателно производство, приключило с влязло в сила Наказателно постановление № 1346/24.11.2017 г., издадено от Директора на РДГ - Варна срещу Е.Р.М., ЕГН **********,***. ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1346/24.11.2017 г., издадено от Директора на РДГ - Варна срещу Е.Р.М., ЕГН **********,***. ПРЕКРАТЯВА образуваното административнонаказателно производство, образувано по повод АУАН бл. № 001811/ 24.10.2017 г., съставен от Янко Иванов Янков – горски стражар при ТП ДГС – Добрич. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 9.3.2018г.
19 Частно административно дело No 638/2017 АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК И.С.И. НАЧАЛНИКА НА РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ГЕН. ТОШЕВО КЪМ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Определение от 26.2.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на И.С.И. *** за спиране изпълнението на заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-02-65-000278/22.11.2017г. на началника на РУ-Полиция гр.Генерал Тошево. ПРЕКРАТЯВА производството по частно адм.д. № 638/2017г. по описа на Административен съд –Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7 /седем/ дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 12.3.2018г.
20 Частно административно дело No 693/2017 АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК И.9.И.С. ЕТ КРАСЕН ПЕТКОВ КУЛЕВ - МЛАДШИ АВТОКОНТРОЛЬОР ПРИ ОД НА МВР ДОБРИЧ, РУ ТЕРВЕЛ Разпореждане от 21.12.2017г.
ОТХВЪРЛЯ искането на ЕТ „ИСМ 91 – И.С.“, ЕИК *********, седалище и адрес на управление: ****, представляван от И.С.Ф., подадено чрез адв. П.А., ДАК, за преустановяване на неоснователни действия на младши автоконтрольор при ОДМВР Добрич, РУ Тервел, К.П.К., с които са иззети като доказателства при съставяне на АУАН № 142941 от 11.12.2017 г. 2 броя регистрационни табели на лек автомобил Фолксваген, с РЕГ.*******, собственост на ЕТ „ИСМ 91 – И.С.“. Разпореждането подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 3 - дневен срок от издаването му.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 12.3.2018
Административно дело № 1984/2018
ОСТАВЯ В СИЛА Разпореждане № 1515/21.12.2017г. постановено по АД № 693/2017г. на АС - Добрич.Определението е окончателно.
В законна сила на 12.3.2018г.
21 Административно наказателно дело (К) No 12/2018 Други по ЗАНН А.Б.М. СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 13.3.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №456 от 27.11.2017 г. постановено по НАХД 994/2017 г. по описа на Районен съд гр. Добрич. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 13.3.2018г.
22 Административно дело No 17/2018 АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК И.А.П.   Определение от 22.1.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 17 по описа на Добричкия административен съд за 2018г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд на Република България с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението от подателя на искането.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 13.3.2018
Административно дело № 2261/2018
ОСТАВЯ В СИЛА определение № 19/22.01.2018 г. по адм.д. № 17/2018 г. на ДАС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 13.3.2018г.
23 Административно наказателно дело (К) No 75/2018 ЗАНН: МОСВ НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД ГР.СОФИЯ, ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕ БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ "ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН" Решение от 13.3.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 119 от 10.11.2017 г. по нахд № 202/2017 г. на Районен съд - Каварна. Решението е окончателно.
В законна сила на 13.3.2018г.
24 Административно дело No 35/2018 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 С.Б.К. НАЧАЛНИКА НА РУ - БАЛЧИК ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 22.2.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба вх. № 107/ 15.01.2018 г. от С.Б.К., ЕГН **********,***, подадена чрез адв. Ж.Ж., ДАК, Заповед № 17 – 0240 - 000366/ 15.12.2017 г. на Началник РУП към ОДМВР Добрич, РУ Балчик, с която е заповядано на основание чл. 171, т. 2а от ЗДвП налагане на С.Б.К., като собственик, който допуска или предоставя управлението на МПС на лице, което не притежава съответното свидетелство за управление, на принудителна административна мярка чрез прекратяване на регистрацията на ППС лек автомобил с рег. № *****, за срок от 6 месеца до 1 година, а именно за 190 дни. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва в 14 - дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховен административен съд на Република България. СЪДИЯ:
В законна сила на 14.3.2018г.
25 Административно наказателно дело (К) No 56/2018 ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ РОПОТАМО ТРАНС ЕООД Решение от 14.3.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 478/08.12.2017 год. по нахд № 692/2017 год. по описа на Районен съд – Добрич. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 14.3.2018г.
26 Административно наказателно дело (К) No 101/2018 ЗАНН: Агенция „Митници” И.В.К. МИТНИЦА - ВАРНА ПРИ АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ Решение от 14.3.2018г.
ОТМЕНЯ Решение №16 от 18.01.2018 г., постановено по НАХД № 1270/17 г. по описа на Районен съд Добрич в частта, с което е потвърдено НП №149/12.09.2017 г. на Началника на Митница Варна, с което за нарушение на чл.109, ал.1 във връзка с чл.60, ал.2 от ЗАДС на И.В.К. е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 1000 лева. и ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление №149/12.09.2017 г. на Началника на Митница Варна, с което за нарушение на чл.109, ал.1 във връзка с чл.60, ал.2 от ЗАДС на И.В.К. е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 1000 лева. ОСТАВЯ В СИЛА Решението в останалата му част. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила на 14.3.2018г.
27 Административно дело No 692/2016 Закон за достъп до обществена информация К.П.А. КМЕТА НА ОБЩИНА КАВАРНА Решение от 23.3.2017г.
ОТМЕНЯ решение на № 1227/ 14. 12. 2016 год. на Кмета на Община Каварна в частта му, с която е отказан достъп до обществена информация за въпросите по т. 2- По какви въпроси в коя сфера на обществено-икономическия и политически живот Ви съветват консултантите; по т. 4-Какво налага наемането на консултанти по граждански договори; по т. 5-Кои са специалистите, на които сте се доверили да Ви консултират; по т. 6-Има ли сред тях роднини и близки на съпартицийте Ви и по т. 7-Каква е личната ви оценка за ползата от тези консултанти-конкретно, по заявление по ЗДОИ вх. № РД-01-3200/ 1. 06. 2016 год. на ел. поща на Община Каварна. ЗАДЪЛЖАВА Кмета на Община Каварна да предостави на К.П.А. със съдебен адрес *** чрез адв. В. Б. достъп до посочената в отменените части на решението обществена информация, съобразно задължителните указания, дадени в мотивите на настоящото решение, като му определя 14-дневен срок за произнасяне. ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на К.П.А. със съдебен адрес *** чрез адв. В. Б. срещу решение № 1227/ 14. 12. 2016 год. на Кмета на Община Каварна в частта му, с която е отказан достъп до обществена информация за въпрос по т. 3-На каква стойност са сключените консултантски договори в цитирания период. ОСЪЖДА ОБЩИНА КАВАРНА да заплати на К.П.А., ЕГН ********** *** чрез адв. В. Б. сумата от 500. 00 лв. съдебни разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му до страните.

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 15.3.2018
Административно дело № 6873/2017
ОТМЕНЯ решение № 121/23.03.2017г. по АД № 692/2016г. на АС- Добрич в ЧАСТТА с която е отменено решение № 1227/14.12.2016г. на кмета на Община Каварна по т.7 и същият е задължен да предостави обществена информация по т.7 от заявление по ЗДОИ вх. № РД-01-3200/01.06.2016г. и вместо него постановява: ОТХВЪРЛЯ оспорването на К.П.А. *** срещу т.7 от решение № 1227/14.12.2016г. на кмета на Община Каварна. ОСТАВЯ В СИЛА решение № 121/23.03.2017г. по АД № 692/2016г. на АС- Добрич в останалата му част. ОСЪЖДА община Каварна да заплати на К.П.А. разноски по делото в размер на 480 лв. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 15.3.2018г.
28 Административно наказателно дело (К) No 77/2018 ЗАНН: ДИТ ХИДРА БИЛД ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Решение от 15.3.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 130 от 30.11.2017 г., постановено по НАХД № 220/ 2017 г. на Районен съд – Каварна, с което е потвърдено наказателно постановление № 08 - 000130/041/ 24.04.2017 год. на Директора на Дирекция “Инспекция по труда” - Добрич, с което на “ХИДРА БИЛД ” ЕООД с ЕИК *****, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1612, р-н Красно село, бул. *****№ 81, вх. В, ет. 7, представлявано от управителя – З.Ж.Г. за нарушение по чл. 128, т. 2 от Кодекса на труда, на основание чл. 416, ал. 5 във връзка с чл. 414, ал. 1 от КТ е наложена имуществена санкция в размер на 1 500. 00 лв. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 15.3.2018г.
29 Административно наказателно дело (К) No 104/2018 ЗАНН: ДИТ ЧАСТЕН ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИН - ДИМИТЪР ТОДОРОВ ДИМИТРОВ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Решение от 15.3.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 154 от 14.12.2017 г. по нахд № 176/ 2017 год. по описа на Районен съд - Балчик, с което е потвърдено изцяло наказателно постановление № 08-000226/038 от 19.04.2017 г. на Директора на Дирекция "Инспекция по труда" - Добрич. Решението е окончателно.
В законна сила на 15.3.2018г.
30 Административно наказателно дело (К) No 24/2018 ЗАНН: Министерство на културата ОБЩИНА КАВАРНА МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Решение от 16.3.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 116/08.11.2017г., постановено по нахд № 239/ 2017 г. по описа на Районен съд – Каварна, като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № НП-5 от 15.08.2017г., издадено от А.Г.- зам.министър на културата, с което за нарушение по чл.228б от Закона за културното наследство на Община Каварна е наложена имуществена санкция от 7 000 лв. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 16.3.2018г.
31 Административно дело No 114/2018 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 БАЛЧИК УАЙТ КЛИФС ЕООД КМЕТА НА ОБЩИНА КАВАРНА Определение от 2.3.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 114/2018г. по описа на АС - Добрич. Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 17.3.2018г.
32 Административно наказателно дело (К) No 51/2018 ЗАНН, Закон за движението по пътищата РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР - БАЛЧИК А.Т.Б. Решение от 19.3.2018г.
ОТМЕНЯ решение № 149 от 08.12.2017 г., постановено по а.н.х.д. № 214/2017 г. по описа на Районен съд – Балчик, В ЧАСТТА, в която е отменено наказателно постановление № 17-0240-000242 / 30. 06. 2017 г., издадено от началника на РУ - Балчик към ОД на МВР – Добрич, в частта относно наложеното с него на А.Т.Б. ***, административно наказание глоба в размер на 3000 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 12 месеца на основание чл.175а, ал.1, пр.2 от ЗДвП за нарушение на чл.104б, т.1 от ЗДвП. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд –Балчик. В останалата част решението е влязло в сила. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 19.3.2018г.
33 Административно наказателно дело (К) No 64/2018 ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ РОПОТАМО ТРАНС ЕООД Решение от 19.3.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 442/17.11.2017 год. по нахд № 690/2017 год. по описа на Районен съд – Добрич. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 19.3.2018г.
34 Административно дело No 481/2016 КСО К.Р.П. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ - ДОБРИЧ Решение от 30.11.2016г.
ОТМЕНЯ по жалба на К.Р.П., с ЕГН **********,*** решение № 16 / 10.08. 2016 г. на директора на ТП на НОИ - Добрич, както и потвърденото с него разпореждане № **********/09.06.2016г. на ръководител “Пенсионно осигуряване” при ТП на НОИ - Добрич В ЧАСТТА, в която отпуснатата на жалбоподателя пенсия за осигурителен стаж и възраст е определена в минимален размер по чл.70, ал.9 от КСО и е отказано определянето й в действителен размер съгласно чл.70, ал.3 от КСО. ВРЪЩА делото като преписка на ръководителя по пенсионно осигуряване при ТП на НОИ – Добрич за ново произнасяне по заявление с вх.№ 2113-24-451/04.04.2016г. на К.Р.П. в частта относно размера на отпуснатата му лична пенсия за осигурителен стаж и възраст при съобразяване на задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите към решението. ОСЪЖДА ТП на НОИ - Добрич да заплати на К.Р.П., с ЕГН **********,*** сумата от 420 (четиристотин и двадесет) лева, представляващи сторени по делото разноски за адвокатски хонорар. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на Република България.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 20.3.2018
Административно дело № 93/2017
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 449/29.11.2016 г., постановено по адм.д. № 481/2016 г. по описа на АдмС-Добрич. ОСЪЖДА Териториално поделение на Националния осигурителен институт - Добрич да заплати на К.Р.П. съдебни разноски в размер на 450 /четиристотин и петдесет/ лева - възнаграждение за един адвокат.
В законна сила на 20.3.2018г.
35 Административно наказателно дело (К) No 68/2018 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Д.А.Д. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР ТЕРВЕЛ Решение от 20.3.2018г.
ОТМЕНЯ решение № 48/29.12.2017г., постановено по н.а.х.д. № 133/2017г. по описа на РС – Тервел В ЧАСТТА, в която е потвърдено наказателно постановление № 17-0355-000529/17.10.2017г., издадено от началника на РУ – Тервел при ОД на МВР – Добрич в частта, в която на Д.А.Д. с ЕГН ********** ***, за извършено нарушение на чл.104, ал.1 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 150 лева на основание чл.179, ал.1, т.6 от ЗДвП, КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ наказателно постановление № 17-0355-000529/17.10.2017г., издадено от началника на РУ – Тервел при ОД на МВР – Добрич в частта, в която на Д.А.Д. с ЕГН ********** ***, за извършено нарушение на чл.104, ал.1 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 150 лева на основание чл.179, ал.1, т.6 от ЗДвП. ОСТАВЯ В СИЛА решение № 48/29.12.2017г., постановено по н.а.х.д. № 133/2017г. по описа на РС – Тервел В ЧАСТТА, в която е потвърдено наказателно постановление № 17-0355-000529/17.10.2017г., издадено от началника на РУ – Тервел при ОД на МВР – Добрич в частта, в която на Д.А.Д. с ЕГН ********** ***, за извършено нарушение на чл.103 от ЗДвП са наложени административни наказания: глоба в размер на 200 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от пет месеца на основание чл.175, ал.1, т.4 от ЗДвП. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 20.3.2018г.
36 Административно наказателно дело (К) No 81/2018 ЗАНН: МВР Н.А.К. ПЪРВО РУ ПРИ ОД НА МВР ДОБРИЧ Решение от 20.3.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 508/22.12.2017г., постановено по нахд № 624/2017г. по описа на Районен съд-Добрич, като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ наказателно постановление № 1717а-2252/27.04.2017г., издадено от Ивайло Димитров Иванов – началник на Първо РУ на МВР-Добрич, с което на Н.А.К. с ЕГН ********** е наложена глоба от 10 000 лв. на основание чл.38, ал.2 от Закона за националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112 за нарушаване на чл.28, ал.1 от същия закон. Решението е окончателно.
В законна сила на 20.3.2018г.
37 Административно наказателно дело (К) No 61/2018 ЗАНН: БАБХ К.П.И. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ - ДОБРИЧ Решение от 21.3.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 486/13.12.2017 год. по нахд № 1429/2017 год. по описа на Районен съд – Добрич. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 21.3.2018г.
38 Административно дело No 267/2017 Закон за кадастъра и имотния регистър М.Т.М. НАЧАЛНИКА НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР - ДОБРИЧ Решение от 7.7.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Т.М. *** срещу Отказ за изменение на кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Балчик, изх. №17-156/10.04.2017 г. на Началник на СГКК гр. Добрич. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 26.3.2018
Административно дело № 9012/2017
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 300/07.07.2017 г., постановено по адм.д. № 267/2017 г. по описа на Административен съд - Добрич. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 26.3.2018г.
39 Административно дело No 526/2017 Закон за движението по пътищата Й.Я.Й. НАЧАЛНИКА НА СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР ГРАД ДОБРИЧ Решение от 9.3.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на Й.Я.Й. *** ЗАПОВЕД № 8513-69/01.09.2017г. на началника на Сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР – гр.Добрич, с която е отказана регистрация на товарен автомобил „ФОРД ТРАНЗИТ КОНЕКТ“, с рег. № ххххх, рама № ххххх. ВРЪЩА преписката на административния орган за ново произнасяне по заявление № 170851009201, подадено на 17.07.2017г. от Й.Я.Й. *** в едномесечен срок от предоставяне на автомобила за оглед след влизане на решението в сила. ОСЪЖДА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – Добрич, Сектор „Пътна полиция“ да заплати на Й.Я.Й. *** сумата от 710 /седемстотин и десет/ лева - разноски по делото за държавна такса, адвокатско възнаграждение и възнаграждение за вещо лице. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на РБ в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 27.3.2018г.
40 Административно дело No 27/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.П.М. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 12.3.2018г.
ОСЪЖДА ОД на МВР – Добрич да заплати на М.П.М. с ЕГН ********** ***, сумата от 300 лева, представляващи обезщетение за причинени на ищеца имуществени вреди в резултат от незаконосъобразно наказателно постановление № 1239 от 30.06.2015г. на началника на сектор „ПП“ при ОД на МВР - Добрич, отменено с влязло в сила решение № 152 от 18.10.2016г. по НАХД № 47/2016г. по описа на Балчишкия районен съд, изразяващи се в заплатени съдебни разноски за адвокатско възнаграждение в съдебното производство по обжалване на наказателното постановление, ведно със законната лихва върху горепосочената сума, считано от 11.01.2018г. – датата на подаване на исковата молба, до окончателното й заплащане, както и сумата от 310 лева, сторени разноски по делото. РЕШЕНИЕТО може да се оспорва с касационна жалба и протест пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 28.3.2018г.
41 Административно дело No 67/2018 Закон за подпомагане на земеделските производители Д.Р.Г. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ДОБРИЧКА Определение от 15.2.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 67 по описа на Добричкия административен съд за 2018г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд на Република България с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 28.3.2018
Административно дело № 3645/2018
ОСТАВЯ В СИЛА определение № 40/15.02.2018 г. постановено по адм.д. № 67/2018 г. по описа на Административен съд - Добрич. Определението е окончателно.
В законна сила на 28.3.2018г.
42 Административно дело No 79/2017 Закон за достъп до обществена информация С.Т.Т. ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ Решение от 3.5.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Т. *** против Решение с изх. № 1840/2016г., издадено от В.Вичев – прокурор при Окръжна прокуратура гр.Добрич, с което е предоставена информация по реда на ЗДОИ по заявление за достъп до обществена информация с вх. № 1840 от 14.11.2016г. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 -дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 29.3.2018
Административно дело № 8287/2017
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 176/03.05.2017г. по АД № 79/2017г. по описа на АС - Добрич. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 29.3.2018г.
43 Административно дело No 639/2017 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.Т.В. ГЛАВНИЯ АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ Решение от 28.2.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на С.Т.В., ЕГН **********,***, подадена чрез адв. Е.Ф., САК, Отказ на Главния архитект на община Тервел за издаване на виза по заявление вх. № ТС - 01 - 6447/ 02.11.2016 г. за собствения й имот УПИ V в квартал № 107 по ПУП на гр. Тервел, намиращ се на адрес: гр. Тервел, ул. "Димитър Дончев" № 65, обективиран в писмо изх. № ТС – 02 – 6727/ 16.11.2016 г. ВРЪЩА преписката на Главния архитект на община Тервел за разглеждане и произнасяне по Заявление с вх. № ТС - 01 - 6447/ 02.11.2016 г. на С.Т.В., ЕГН **********,***, съобразно указанията на съда по тълкуването и прилагането на закона. ОСЪЖДА община Тервел да заплати на С.Т.В., ЕГН **********,*** направените по делото разноски в размер на 620 лв. Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14 - дневен срок от съобщението на страните.
В законна сила на 29.3.2018г.
44 Административно наказателно дело (К) No 86/2018 ЗАНН: Агенция „Митници” Х.Х.Н. МИТНИЦА - ВАРНА Решение от 29.3.2018г.
ОТМЕНЯ решение № 134/05.12.2017 год. по НАХД № 265/2017 год. по описа на Районен съд - Каварна, КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ наказателно постановление № 147/12.09.2017 год. на началника на Митница - Варна, с което на Х.Х.Н. с ЕГН ********** *** е наложено административно наказание глоба в размер на 1000 лева за нарушение на чл. 126 от ЗАДС, като на основание чл.124, ал.1 от ЗАДС са отнети в полза на държавата стоките, предмет на нарушението – етилов алкохол (ракия) – 20 литра, 46, 6% vol в 2 бр. бутилки от минерална вода с надписи „Пирин Спрингс“, всяка с вместимост по 10 литра, по складова разписка № 38/05.07.2017г. на Митница – Варна. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване. ПРЕДСЕДАТЕЛ : ЧЛЕНОВЕ :
В законна сила на 29.3.2018г.