Административен съд - Добрич
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.2.2020г. до 29.2.2020г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник                     Резултат                    
1 Административно дело No 568/2019 Закон за държавния служител Г.З.Г. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 3.2.2020г.
ОТМЕНЯ Заповед № 357з-1473 от 15.08.2019 г., издадена от Директор на Областна дирекция на МВР-Добрич, с която на младши експерт Г.З.Г. – командир на отделение в група „Охрана на обществения ред“ на сектор „Охранителна полиция“ към Първо РУ при ОД на МВР Добрич е наложено дисциплинарно наказание „писмено предупреждение” за срок от три месеца, считано от датата на връчване на заповедта. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи– Добрич, да заплати на Г.З.Г. ЕГН ********** ***, сумата от 510 /Петстотин и десет/ лева, представляваща разноски по делото. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване, съгл. чл.211, изр. последно от ЗМВР. На основание чл. 138, ал.1 от АПК, препис от решението да се изпрати на страните.
В законна сила на 3.2.2020г.
2 Административно наказателно дело (К) No 768/2019 ЗАНН: НЗОК РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ДОБРИЧ ИРИС 717 ЕООД Решение от 3.2.2020г.
ОТМЕНЯ Решение № 123 от 12.11.2019 г. по НАХД № 80/ 2019 год. по описа на Районен съд - Балчик, с което е отменено Наказателно постановление № 62/ 22.08.2017 г. на Директора на РЗИ - Добрич и вместо това ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 62/ 22.08.2017 г. на Директора на РЗИ – Добрич. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване
В законна сила на 3.2.2020г.
3 Административно наказателно дело (К) No 694/2019 ЗАНН: НАП ДИЕМА МЕТАЛ ЕООД ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП - ВАРНА Решение от 4.2.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 233 от 18.06.2019 г., постановено по нахд № 298/ 2019 г. по описа на Районен съд – Добрич. Решението е окончателно.
В законна сила на 4.2.2020г.
4 Административно наказателно дело (К) No 769/2019 ЗАНН: НЗОК РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ДОБРИЧ ВРЦ-МЕНИДЖМЪНТ ЕООД Решение от 4.2.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение 126 от 13.11.2019 г. по НАХД №111/ 2019 год. по описа на Районен съд - Балчик, с което е отменено Наказателно постановление №89/01.12.2017 г. на Директора на РЗИ - Добрич. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 4.2.2020г.
5 Административно дело No 695/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Ю.Г.И. ОБЩИНА КАВАРНА Решение от 27.6.2019г.
ОСЪЖДА Община Каварна да заплати на Ю.Г.И., ЕГН ********** ***, обезщетение по чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ във връзка с чл. 100, ал. 4 от ЗДСл в размер на 31019,71 лв., представляващо неполучена заплата във връзка с отстраняването му от длъжност със заповед №355 от 25.06.2012 г. на Кмета на община Каварна за периода от 29.01.2016 г. до 22.08.2018 г., ведно със законната лихва върху тази сума в размер на 16 751,11 лева. ОТХВЪРЛЯ предявения от Ю.Г.И., ЕГН ********** *** иск срещу Община Каварна иск обезщетение по чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ във връзка с чл. 100, ал. 4 от ЗДСл в останалата му част за сумата над 44 770,83 лв. до 74 643,80 лева, във връзка с отстраняването му от длъжност със заповед №355 от 25.06.2012 г. на Кмета на община Каварна за периода от 25.06.2012 г. до 28.01.2016 г. ОСЪЖДА Община Каварна да заплати на Юлия Г.И., ЕГН ********** *** сторените по делото съдебно-деловодни разноски в размер на 2 473,12 /Две хиляди четиристотин седемдесет и три лева и дванадесет ст./ лева. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в 14-дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 16.1.2020
Административно дело № 10172/2019
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба от Община Каварна срещу решение № 249/27.06.2019г. по адм.д. №695/2018г. на АС-Добрич. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 10 172/2019г. на Върховения административен съд, III отделение. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред петчленен състав на Върховения административен съд в 7-дневен срок от съобщението до страните.
В законна сила на 5.2.2020г.
6 Административно дело No 434/2019 Закон за данък върху добавената стойност ОЛД ТАУЪР 7 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОДОП ВАРНА ПРИ ЦУ НА НАП - СОФИЯ Решение от 30.9.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на „****“ ЕООД с. Кранево, общ. Балчик, Ревизионен акт № Р-03000318005172-091-001/10.04.2019 г. издаден от началник сектор "Ревизии" в дирекция "Контрол" при ТД на НАП-Варна - възложил ревизията и главен инспектор по приходите в дирекция "Контрол" при ТД на НАП- Варна - ръководител на ревизията, потвърден с решение № 118/25.06.2019 г. издадено от директора на дирекция ОДОП-гр. Варна с който е начислен ДДС в размер на 542 206,10 лева и лихви за забава в размер на общо 256 231,48 лева ОСЪЖДА Дирекция "Обжалване и данъчноосигурителна практика" - гр. Варна при ЦУ на НАП да заплати на „****“ ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Кранево, общ. Балчик, ул. „****“ №46, представлявано от управителя М.В.М., ЕИК ****, сумата 10 565, 00 /Десет хиляди петстотин и шестдесет и пет лв./ лева, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщението до страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 5.2.2020
Административно дело № 14502/2019
ОСТАВЯ В СИЛА решене № 357 от 30.09.2019 г.на Административен съд -Добрич, постановено по адм. дело № 434 по описа на съда за 2019г. ОСЪЖДА Дирекция "Обжалване и данъчно-осигуритална практика"- Варна при ЦУ на НАП, да заплати на "****" ЕООД, ЕИК ****, сумата от 12 618 лв. разноски по делото. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 5.2.2020г.
7 Административно наказателно дело (К) No 680/2019 Възобновяване на КАНД НАБЛЮДАВАЩ ПРОКУРОР В РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ - ПЕТКО ТУХЧИЕВ Б.С.А.,
ПЪРВО РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ОД НА МВР ГРАД ДОБРИЧ
Решение от 5.2.2020г.
ВЪЗОБНОВЯВА административно-наказателно производство, приключило с влязло в сила Наказателно постановление № 19-1717-000125/09.09.2019 г., издадено от началник-сектор в Първо районно управление на МВР-Добрич, в частта му по т.1, с която на Б.С.А., ЕГН **********, на основание чл.177, ал.1, т.2 от Закона за движение по пътищата е наложена „глоба“ в размер на 300 лева. ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 19-1717-000125/09.09.2019 г., издадено от началник-сектор в Първо районно управление на МВР-Добрич, в частта му по т.1, с която на Б.С.А., на основание чл.177, ал.1, т.2 от Закона за движение по пътищата е наложена „глоба“ в размер на 300 лева. ПРЕКРАТЯВА образуваното с АУАН № 845830/06.09.2019 г. административнонаказателно - производство срещу Б.С.А., в частта му за нарушаване на чл.150а, ал.1 от Закона за движение по пътищата. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 5.2.2020г.
8 Административно дело No 724/2019 КСО И.С.И. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ - ДОБРИЧ Решение от 6.2.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.С.И. *** срещу Решение № 18 от 16.09.2019 г. на директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт – Добрич. ОСЪЖДА И.С.И. ***, да заплати на Териториално поделение на Националния осигурителен институт –Добрич сумата от 100 (сто) лева разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението е окончателно.
В законна сила на 6.2.2020г.
9 Административно дело No 323/2019 Подзаконови нормативни актове- тройни състави РЕЙСЪР АУТО ЕООД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШАБЛА Определение от 21.1.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба вх. № 1455/ 15.05.2019 г. на „***“ ЕООД, чрез представляващ Ю. В. С.. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по административно дело № 323/2019 г. по описа на Административен съд - Добрич. ОСЪЖДА ОБЩИНА ШАБЛА да заплати на „***“ ЕООД, чрез представляващ Ю. В. С., направените по делото разноски, както следва: ДТ в размер на 50 лв., обнародване на оспорването в ДВ в размер на 20 лв. и 550 лв. за адвокатско възнаграждение. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба и протест в 7 - дневен срок от днес за Окръжна прокуратура Добрич и от получаване на съобщението за страните.
В законна сила на 7.2.2020г.
10 Административно дело No 433/2019 Закон за министерство на вътрешните работи Ю.Р.Х. МИНИСТЪРА НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ Определение от 27.11.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Ю.Р.Х. *** срещу Заповед № 8121К/04.02.2019 г., издадена от министъра на вътрешните работи, в частта, с която е определено заплащане на разходи за издръжка и обучение в Академия на МВР, пропорционално на времето на неизпълнение на задължението за служба в срок от 5 години. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. №433/2019 г. по описа на Административен съд –Добрич. ОСЪЖДА Ю.Р.Х. ***, да заплати на Министерство на вътрешните работи сумата от 100 (сто) лева разноски по делото за юрисконсултско възнаграждение. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано в седмодневен срок от съобщението до страните с частна жалба пред Върховен административен съд на РБ.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 7.2.2020
Административно дело № 1359/2020
ОСТАВЯ В СИЛА определение № 442/27.11.2019 г., постановено по адм.д. № 433/2019 г. по описа на Административен съд - Добрич. Определението е окончателно.
В законна сила на 7.2.2020г.
11 Административно дело No 678/2019 Изборен кодекс А.К.И. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БАЛЧИК Решение от 25.11.2019г.
ПОТВЪРЖДАВА Решение № 137 от 28.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия - Балчик, с което Р.П.Н. е обявен за избран на първи тур за кмет на кметство село Кранево, община Балчик. ОСЪЖДА А.К.И. с ЕГН ********** ***, да заплати на Р.П.Н. с ЕГН ********** *** сумата от 500 (петстотин) лева –разноски по делото за адвокатско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО може да бъде оспорено пред Върховен административен съд в 7 (седем) дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 7.2.2020
Административно дело № 14365/2019
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 485/25.11.2019 г. постановено по адм.д. № 678/2019 г. на Административен съд - Добрич. ОСЪЖДА А.К.и. ***, да заплати на Р.П.Н. *** сумата от 1000 (хиляда) лева - разноски по делото за адвокатско възнаграждение. Решението не подлежи на обжалване и на отмяна.
В законна сила на 7.2.2020г.
12 Административно дело No 45/2019 Закон за министерство на вътрешните работи С.А.С. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 13.6.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалба на С.А.С. *** срещу Заповед № 357з-50 от 07.01.2019 г., издадена от ст.комисар Н.П.- директор на Областна дирекция на МВР-Добрич, с която е наложено дисциплинарното наказание „уволнение“ и е прекратено служебното правоотношение. ОСЪЖДА С.А.С. с ЕГН ********** *** да заплати на ОД на МВР - Добрич сумата от 100 (сто) лева, представляваща разноски по делото за юрисконсултско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно оспорване с касационна жалба, подадена в 14-дневен срок от съобщаването му на страните чрез Административен съд –Добрич до Върховен административен съд на РБ.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 10.2.2020
Административно дело № 8489/2019
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 226/13.06.2019 г., постановено по адм.д. № 45/2019 г. по описа на Административен съд - добрич. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 10.2.2020г.
13 Административно наказателно дело (К) No 706/2019 ЗАНН: ДНСК ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ БЛЯКСТОУН ГРУП ООД Решение от 11.2.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 107/ 03.10.2019 г., по н.а.х. дело № 5/ 2019 г. по описа на Районен съд-Балчик. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване
В законна сила на 11.2.2020г.
14 Административно наказателно дело (К) No 714/2019 ЗАНН, Закон за движението по пътищата РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - ТЕРВЕЛ М.М.А. Решение от 11.2.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 42/ 02.09.2019 г., по н.а.х. дело № 23/ 2019 г. по описа на Районен съд-Тервел. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 11.2.2020г.
15 Административно дело No 748/2019 Изборен кодекс С.Н.А.,
Г.З.Г.
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БАЛЧИК Решение от 30.12.2019г.
ПОТВЪРЖДАВА Решение № 134 от 28.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия - Балчик, в частта с която е обявено разпределението на заявените предпочитания за отделните кандидати по кандидатската листа на МК ВМРО /ГЕРБ, СДС/. В останалата част решението е влязло в сила. ОСЪЖДА С.Н.А. с ЕГН ********** *** и Г.З.Г. с ЕГН ********** ***, да заплатят на Г.П.Н. с ЕГН ********** *** сумата от 500 (петстотин) лева -разноски по делото за адвокатско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО може да бъде оспорено пред Върховен административен съд в 7 (седем) дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 12.2.2020
Административно дело № 1002/2020
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 561/30.12.2019г. постановено по АД № 748/2019г. на Административен съд - Добрич. ОСЪЖДА С.Н.А., ЕГН ********** и Г.З.Г., ЕГН ********** да заплатят на Г.П.Н. с ЕГН ********** сума в размер на 500 /петстотин/ лева, представляваща направени в хода на настоящото производство разноски за адвокатско възнаграждение. Решението е окончателно.
В законна сила на 12.2.2020г.
16 Административно дело No 656/2019 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 БОРИСОВ - ДРАГАНОВ ООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ВАРНА В ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ФИСКАЛЕН КОНТРОЛ ПРИ ЦУ НА НАП Решение от 31.12.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на „Б.-Драганов“ ООД, ЕИК 124111946,със седалище и адрес на управление гр.Каварна, ул.Стефан Караджа №67, представлявано от управителя Х.Д.Б., Заповед за налагане на принудителна административна мярка № 403-ФК/23.10.2019г. на Началника на отдел „Оперативни дейности“ Варна в ГД „Фискален контрол“ при ЦУ на НАП. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Върховен административен съд на РБ с касационна жалба, подадена в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 13.2.2020г.
17 Административно дело No 423/2017 Закон за местните данъци и такси УИШБОН ЕООД КМЕТА НА ОБЩИНА БАЛЧИК Решение от 13.11.2017г.
Отхвърля жалбата на "УИШБОН" ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Варна, ***, представлявано от управителя Х.И.Х., гражданин на Република Финландия, подадена чрез търг. пълномощник Р.Р.Х. против мълчалив отказ на орган по приходите по чл. 4, ал. 4 от ЗМДТ от общинска администрация - Балчик за издаване на разпореждане за връщане на неоснователно платен местен данък върху недвижим имот и местна такса за битови отпадъци по направено от дружеството искане вх. №30-147-2/23.02.2017 г., потвърден с Решение №30-147-2-2/05.06.2017 г. на Кмета на община Балчик ОСЪЖДА "УИШБОН" ЕООД ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. Варна, ***, представлявано от управителя Х.И.Х., гражданин на Република Финландия, да заплати на община Балчик сумата от 200 /двеста/лева, представляващи юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховен административен съд на РБ. Препис от настоящото решение да се изпрати на страните по реда на чл. 137, във вр.с чл. 138, ал. 1 от АПК.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 14.2.2020
Административно дело № 1392/2018
ОСТАВЯ В СИЛА решене № 445 от 13.11.2017 г. по адм. д. № 423/2017г. на Административен съд Добрич. Осъжда "Уишбон" ЕООД да заплати на Община Балчик разноски по делото в размер на 200 лв. юрисконсултско възнаграждение. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 14.2.2020г.
18 Административно наказателно дело (К) No 698/2019 ЗАНН, Закон за движението по пътищата А.И.А. СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 14.2.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 368/ 11.10. 2019 г., по н.а.х. дело № 777/ 2019г. по описа на Районен съд-Добрич. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 14.2.2020г.
19 Административно дело No 19/2020 Закон за българските лични документи М.А.О. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР - ДОБРИЧ Определение от 6.2.2020г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 19 по описа на Добричкия административен съд за 2020г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд на Република България с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението от жалбоподателката.
В законна сила на 15.2.2020г.
20 Административно наказателно дело (К) No 745/2019 ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - ДОБРИЧ Д.С.Й. Решение от 17.2.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 389 от 04.11.2019г., постановено по н.а.х.д. № 561/2019г. по описа на Районен съд – Добрич. Решението е окончателно.
В законна сила на 17.2.2020г.
21 Административно наказателно дело (К) No 755/2019 ЗАНН, Закон за движението по пътищата В.П.В. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР АЛБЕНА Решение от 17.2.2020г.
ОТМЕНЯ решение № 120/06.11.2019г., постановено по н.а.х.д. № 82/2019г. по описа на Районен съд – Балчик, КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ наказателно постановление № 19-0240-000030/04.02.2019г. на началника на РУ - Балчик към ОДМВР – Добрич. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 17.2.2020г.
22 Частно административно дело No 83/2020 АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК РИЛА МД ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ВАРНА В ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ФИСКАЛЕН КОНТРОЛ ПРИ ЦУ НА НАП Определение от 7.2.2020г.
ОТМЕНЯ Разпореждане за допускане на предварително изпълнение на заповед за налагане на принудителна административна мярка № 53-ФК/27.01.2020 г., издадена от Началника на Отдел "Оперативни дейности"-Варна, ГД "Фискален Контрол" при ЦУ на НАП. ОСЪЖДА Главна дирекция "Фискален контрол" в Централно управление на Националната агенция по приходите да заплати в полза на„РИЛА МД“ ЕООД, с ЕИК 204003921, със седалище и адрес на управление: гр. Добрич, пл. "Свобода" № 6, ет. 4, представлявано от управителя М.Х. К. разноски по делото в размер на 50 лева. (петдесет лева). Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 17.2.2020г.
23 Административно дело No 100/2020 ДОПК ДЖАГУАР ПРОПЪРТИС ЕООД ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ "МДТХСД И БФС" ПРИ ОБЩИНА - БАЛЧИК Определение от 17.2.2020г.
ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 100/ 2020 год. по описа на Административен съд –Добрич. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Административен съд - Варна. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на жалбоподателя.
В законна сила на 17.2.2020г.
24 Административно дело No 586/2017 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ Е.-С.Н. ЕТ ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" СОФИЯ Решение от 15.5.2018г.
ИЗМЕНЯ решение № 08/312/02718/301/04/01 на изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ гр.София с изх. № 01-6500/976 от 07.04.2017г., В ЧАСТТА, в която като основа на финансовата корекция е определена цялата стойност на договор № 08/312/02718 от 27.11.2014г. за предоставяне на финансова помощ по мярка 312 от ПРСР 2007-2013г., като ОПРЕДЕЛЯ за основа на финансовата корекция допустимите разходи, финансирани със средства от ЕЗФРСР по договор № 08/312/02718 от 27.11.2014г., в размер на 225 464, 728 лева. ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ „Единил-С.Н.“, ЕИК 175289452, със седалище и адрес на управление обл.Добрич, общ.Шабла, с.Дуранкулак, п.к.9670, ул.“Пета“ № 26, представляван от С.Л.Н., срещу решение № 08/312/02718/301/04/01 на изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ гр.София с изх. № 01-6500/976 от 07.04.2017г. в ОСТАНАЛАТА Й ЧАСТ. ОСЪЖДА Държавен фонд “Земеделие” – РА да заплати на ЕТ „Единил-С.Н.“, ЕИК 175289452, със седалище и адрес на управление обл.Добрич, общ.Шабла, с.Дуранкулак, п.к.9670, ул.“Пета“ № 26, представляван от С.Л.Н., сумата от 672, 46 лева, сторени разноски по делото пред първата инстанция. ОСЪЖДА ЕТ „Единил-С.Н.“, ЕИК 175289452, със седалище и адрес на управление обл.Добрич, общ.Шабла, с.Дуранкулак, п.к.9670, ул.“Пета“ № 26, представляван от С.Л.Н., да заплати на Държавен фон “Земеделие” – РА сумата от 400 лева, сторени разноски по делото пред първата инстанция. РЕШЕНИЕТО може да се оспорва с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 19.2.2020
Административно дело № 9703/2018
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 205/15.05.2018 г., постановено по адм.д. № 586/2017 г. на Административен съд - Добрич. ИЗПРАЩА делото като преписка на изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие" за определяне на размера на финансовата корекция, съобразно указанията по тълкуване и прилагане на закона, дадени с настоящото решение. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на "Единил Снежил" ЕООД, представлявано от С.Н., правоприемник на ЕТ "Единил - С.Н."***, представляван от С.Н., за разноски по делото. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Държавен фонд "Земеделие", чрез изпълнителния директор, за разноски по делото.
В законна сила на 19.2.2020г.
25 Административно дело No 370/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.В.Н. НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ ГР. СОФИЯ Решение от 5.11.2018г.
ОСЪЖДА Национален осигурителен институт гр. София, бул. "Александър Стамболийски № 62-64 да заплати на С.В.Н. с ЕГН ********** ***, сумата от 10 000 /десет хиляда/ лева, представляваща обезщетение за неимуществени вреди в резултат на отменени незаконосъобразни административни актове на директора на ТП на НОИ гр. Добрич, ведно със законната лихва върху тази сума считано от 27.06.2018 г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Национален осигурителен институт гр. София, бул. "Александър Стамболийски № 62-64 да заплати на С.В.Н. с ЕГН ********** ***, направените по делото разноски в размер на 10 /десет/ лева. ОСЪЖДА Национален осигурителен институт гр. София, бул. "Александър Стамболийски № 62-64 да заплати на адвокат Б.П.К. ЕГН **********,*** сумата от 830 /Осемстотин и тридесет/ лева, адвокатско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 19.2.2020
Административно дело № 15194/2018
ОТМЕНЯ Решение № 470 от 05.11.2018 г., постановено по адм. дело № 370/2018 г. по описа на Административен съд Добрич, с коeто Национален осигурителен институт е осъден да заплати на С. Н., от [населено място], ЕГН [ЕГН] сумата над 2 000 (две хиляди) лева до присъдения размер от 10 000 (десет хиляди) лева, представляващи неимуществени вреди, в резултат на отменени незаконосъобразни административни актове на директора на ТП на НОИ, гр. Добрич, ведно със законната лихва върху тази сума считано от 27.06.2018 г. до окончателното й изплащане, и вместо ТОВА ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ предявения от С. Н., от [населено място], ЕГН [ЕГН] против Национален осигурителен институт, иск за обезщетяване на претърпени неимуществени вреди, в резултат на отменени незаконосъобразни административни актове на директора на ТП на НОИ, гр. Добрич за сумата над 2 000 (две хиляди) лева до претендирания размер от 10 000 (десет хиляди) лева, ведно със законната лихва върху тази сума считано от 27.06.2018 г. до окончателното й изплащане. ОТМЕНЯ Решение № 470 от 05.11.2018 г., постановено по адм. дело № 370/2018 г. по описа на Административен съд Добрич В ЧАСТТА, с която Национален осигурителен институт е осъден да заплати на С. Н., от [населено място], ЕГН [ЕГН] сумата в размер над 168 (сто шестдесет и осем) лева до присъдения размер от 840 (осемстотин и четиридесет) лева, представляваща направените разноски, съобразно уважената част от иска. Решението е окончателно.
В законна сила на 19.2.2020г.
26 Административно дело No 631/2019 Закон за водите ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ДОБРИЧ АД ДИРЕКТОРА НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ "ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН" Решение от 29.1.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Водоснабдяване и канализация Добрич" АД, със седалище и адрес на управление гр. Добрич, бул. „Трети март“ №59, представлявано от Изп. Директор инж. С.К., срещу Акт № 23/26.09.2019 г. за установяване на публично държавно вземане, издаден от Директора на Басейнова дирекция " Черноморски район " с център гр. Варна Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи от него по реда на чл. 137 от АПК.
В законна сила на 20.2.2020г.
27 Административно дело No 719/2019 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ ЗАМ. МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО И РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ОПРР 2014-2020 Решение от 23.1.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Община Добрич против Решение №РД-02-36-1195/04.11.2019 г. на Заместник министър и Ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020. ОСЪЖДА община Добрич да заплати на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, сумата от 4 656,14 лева /Четири хиляди шестотин петдесет и шест лева и четиринадесет стотинки/ лв., сторени по делото съдебно-деловодни разноски. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването.
В законна сила на 20.2.2020г.
28 Административно наказателно дело (К) No 716/2019 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Д.С.С. РУ НА МВР - БАЛЧИК Решение от 21.2.2020г.
ОТМЕНЯ Решение № 119 от 06.11.2019г. по н.а.х.д. № 81 по описа за 2019 год. на Районен съд-Балчик. ВРЪЩА ДЕЛОТО за ново разглеждане от друг състав на същия съд. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 21.2.2020г.
29 Административно наказателно дело (К) No 758/2019 Възобновяване на КАНД НАБЛЮДАВАЩ ПРОКУРОР В РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ - ДАНИЕЛ ИЛИЕВ Е.Р.Х.,
ДИРЕКТОРА НА ТД "СЕВЕРНА МОРСКА" В АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ"
Решение от 24.2.2020г.
ВЪЗОБНОВЯВА административнонаказателно производство, приключило с влязло в сила наказателно постановление № 20/13.05.2019г. на директора на ТД Северна морска в Агенция “Митници”. ОТМЕНЯ наказателно постановление № 20/13.05.2019г. на директора на ТД Северна морска в Агенция „Митници“. ПРЕКРАТЯВА административнонаказателно производство, образувано с АУАН № 17/20.03.2019г., съставен от държавен инспектор в МБ – Добрич към ТД Северна морска в Агенция „Митници“. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 24.2.2020г.
30 Административно наказателно дело (К) No 37/2020 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ ЕКОСТРОЙ АД Решение от 24.2.2020г.
ОТМЕНЯ Решение № 136 от 29.11.2019 г. по НАХД № 401/ 2018 год. по описа на Районен съд - Балчик, с което е отменено Наказателно постановление № 08 - 000302/ 147 от 28.11.2018 г. на Директора на Дирекция “Инспекция по труда” - Добрич, като вместо това ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 08 - 000302/ 147 от 28.11.2018 г. на Директора на Дирекция “Инспекция по труда” - Добрич. Решението е окончателно.
В законна сила на 24.2.2020г.
31 Административно дело No 222/2019 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. АГРИВ-В ЕООД КМЕТА НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА Решение от 24.9.2019г.
ОТМЕНЯ Заповед №216 от 05.03.2019 г., издадена от Кмета на община Добричка, с която е наредено спиране изпълнението на строеж „Фабрика за производство на мливо“, намиращ се в ПИ с идент. 56695.13.23, в землището на с. Плачи дол, община Добричка, с възложител „АГРИВ – В“ ЕООД. ОСЪЖДА Община Добричка да заплати на АГРИВ - В“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Добрич, ***, представлявано от управителя В.В.С., ЕИК 203160656 направените по делото разноски в размер на 950 (деветстотин и петдесет) лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 25.2.2020
Административно дело № 13285/2019
ОТМЕНЯ Решение № 351/24.09.2019 год. постановено по адм.д. №222/2019 год. по описа на Административен съд-Добрич и вместо това ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Агрив-В“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Добрич ,ж.к.“Добротица“ бл.46 вх.Д, партер, представлявано от управителя В. С., ЕИК203160656 срещу Заповед № 216/5.03.2019 год. издадена от Кмета на Община Добричка. ОСЪЖДА „Агрив-В“ ЕООД , с посочен адрес и ЕИК да заплати на Община Добричка разноски за двете съдебни инстанции в общ размер на 670/шестстотин и седемдесет/ лева,от които 70/седемдесет/ лева д.т. и 600/ шестстотин/лева възнаграждение за един адвокат. Решението е окончателно.
В законна сила на 25.2.2020г.
32 Административно дело No 667/2019 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БАЛЧИК Решение от 30.1.2020г.
ОБЯВЯВА по протест на Окръжна прокуратура - Добрич НИЩОЖНОСТТА на Наредба за условията и реда за издаване на разрешителни за водовземане, извършване на услуга на водопренос/водоподаване на общински водопроводи за минерална вода и учредяване на сервитутни права и право на прокарване на водопроводи за минерална вода на територията на Община Балчик, приета с Решение № 627 от 12.09.2019 г. на Общински съвет Балчик. ОСЪЖДА Община Балчик да заплати на Окръжна прокуратура - Добрич направените по делото разноски – държавна такса в размер на 20 /двадесет/ лева за публикация на обявлението за образуваното дело в Държавен вестник. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Върховния административен съд с касационна жалба в четиринадесетдневен срок, считано от съобщението за постановяването му и връчването на препис от съдебния акт на страните. РЕШЕНИЕТО да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК при неподаване на касационни жалба или протест или ако те са отхвърлени.
В законна сила на 26.2.2020г.
33 Административно наказателно дело (К) No 26/2020 ЗАНН, Закон за движението по пътищата М.И.Я. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - БАЛЧИК Решение от 27.2.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №144 от 05.12.2019 г., постановено по АНД № 114/2019 г. по описа на Районен съд – Балчик. Решението е окончателно.
В законна сила на 27.2.2020г.
34 Частно административно дело No 114/2020 АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК РПК СЪГЛАСИЕ НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ВАРНА В ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ФИСКАЛЕН КОНТРОЛ ПРИ ЦУ НА НАП Определение от 21.2.2020г.
ОТМЕНЯ по жалба на Кооперация „Районна потребителска кооперация „Съгласие““, с ЕИК 000833405, със седалище и адрес на управление гр. Каварна, ул.“Добротица“ №39, представлявано от председателя Д.И.Щ., Разпореждане за допускане на предварително изпълнение на принудителна административна мярка, включено в Заповед за налагане на принудителна административна мярка (ПАМ) №74-ФК/17.02.2020 г., издадена от началник отдел „Оперативни дейности“ Варна в ГД“Фискален контрол“ при ЦУ на НАП. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в седемдневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 29.2.2020г.