Административен съд - Добрич
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.2.2018г. до 28.2.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник                     Резултат                    
1 Административно дело No 436/2016 КСО Я.П.И. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ - ГР. ДОБРИЧ Решение от 24.10.2016г.
ОТМЕНЯ решение № 14/ 3. 08. 2016 год. на Директора на ТП на НОИ-Добрич и потвърденото с него разпореждане № **********/ 19. 02. 2016 год. на ръководител “ПО” при ТП на НОИ Добрич, с което на осн. чл. 68, ал. 1-2 от КСО във вр. с чл. 9а, ал. 2 от КСО на Я.П.И., ЕГН ********** *** е отказано отпускането на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст. ВРЪЩА делото като преписка на ръководител “ПО” при ТП на НОИ Добрич за ново произнасяне по заявление вх. 2113-24-1178/ 16. 12. 2015 год. Я.П.И., ЕГН ********** *** съобразно дадените указания в мотивите на настоящото решение. ОСЪЖДА ТП на НОИ-Добрич да заплати на Я.П.И., ЕГН ********** *** сумата от 350. 00 лв. разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му до страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 1.2.2018
Административно дело № 13509/2016
ОТМЕНЯ Решение № 348/24.10.2016г. по АД № 436/2016г. на АС - Добричи вместо него постановява: ОТХВЪРЛЯ жалбата на Я.П.И. против Решение № 14/03.08.2016г. на Директора на ТП на НОИ - Добрич. Решението е окончателно.
В законна сила на 1.2.2018г.
2 Административно наказателно дело (К) No 603/2017 ЗАНН, Закон за движението по пътищата З.С.П. СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 1.2.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение от 10.10.2017 г. на РС Добрич, постановено по нахд 130/2017 г. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 1.2.2018г.
3 Административно наказателно дело (К) No 617/2017 Други по ЗАНН ПЪРВО РУ ПОЛИЦИЯ ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ А.Б.З. Решение от 1.2.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 393 от 13.10.2017 г., постановено по нахд № 239/2017 г. по описа на Районен съд - Добрич. Решението е окончателно.
В законна сила на 1.2.2018г.
4 Административно наказателно дело (К) No 630/2017 ЗАНН, Закон за движението по пътищата РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР - БАЛЧИК Е.Н.Ю. Решение от 1.2.2018г.
Отменя изцяло решението и връща за ново разглежданеОТМЕНЯ Решение №137 от 08.11.2017 г. по АНХД №208/2017 г. на Районен съд-Балчик. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд–Балчик. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 1.2.2018г.
5 Административно наказателно дело (К) No 648/2017 ЗАНН: НАП ТД НА НАП - ВАРНА СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРСКА РЕПУБЛИКАНСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО КИНОЛОГИЯ Решение от 1.2.2018г.
Отменя изцяло решениетоОТМЕНЯ Решение №125 от 17.10.2017 г., постановено по нахд № 6/2017 г. по описа на РС гр. Балчик, като вместо това ПОСТАНОВЯВА: ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 223265/ 07.11.2016 г. директора на ТД на НАП гр. Варна, с което на Сдружение "Българска републиканска федерация по кинология”, БУЛСТАТ 121050057, гр. София, представлявано от К.Г.Л., за нарушение по чл. 7, ал. 1 от Наредба № Н-18/ 13.12.2006 г. на МФ във връзка с чл. 118, ал. 4, т. 1 и на основание чл. 185, ал. 2 от ЗДДС е наложена имуществена санкция в размер на 10 000 КАТО ОПРЕДЕЛЯ имуществена санкция от 3 000 ( три хиляди) лева. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 1.2.2018г.
6 Административно дело No 22/2018 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 М.Х.Г. НАЧАЛНИКА НА СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР ГРАД ДОБРИЧ Определение от 22.1.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба вх. № 65/ 10.01.2018 г., получена чрез административния орган, подадена от М.Х.Г. *** срещу ЗППАМ № 17 – 0851 – 000936/ 25.10.2017 г., издадена от Началник сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР – Добрич на основание чл. 171, т. 2А от ЗДвП ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 22/ 2018 год. по описа на Административен съд - Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в седмодневен срок от съобщението до ищеца.
В законна сила на 1.2.2018г.
7 Административно наказателно дело (К) No 657/2017 ЗАНН: ИААА К.Е.И. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ Решение от 2.2.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 392 от 12.10.2017г., постановено по нахд № 563/2017г. по описа на Районен съд гр.Добрич. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 2.2.2018г.
8 Административно наказателно дело (К) No 660/2017 ЗАНН: МОСВ НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ "ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН" Решение от 2.2.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №105/09.10.2017 год. по нахд №191/2017 год. на Районен съд - Каварна. Решението е окончателно.
В законна сила на 2.2.2018г.
9 Административно наказателно дело (К) No 691/2017 Възобновяване на КАНД НАБЛЮДАВАЩ ПРОКУРОР В РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ - ИВЕЛИН БОРИСОВ НАЧАЛНИКА НА СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР ГРАД ДОБРИЧ,
Р.М.Р.
Решение от 2.2.2018г.
ВЪЗОБНОВЯВА административнонаказателно производство, приключило с влязло в сила на 20.01.2017г. НП № 16-0851-002257/01.12.2016г. на Началника на Сектор „ПП“ при ОД на МВР – Добрич. ОТМЕНЯ НП № 16-0851-002257/01.12.2016г. на Началника на Сектор „ПП“ при ОД на МВР – Добрич, с което на Р.М.Р. с ЕГН ********** *** е наложена глоба в размер на 100 лева на основание чл.179, ал.2, във вр. чл.179, ал.1, т.5, пр.4 от ЗДвП, за извършено нарушение на чл.119, ал.1 от ЗДвП, и ПРЕКРАТЯВА административнонаказателното производство, образувано по повод на АУАН № Г395543/09.11.2016г., съставен от мл.автоконтрольор при ОДМВР – Добрич, Сектор „ПП“ - Добрич. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 2.2.2018г.
10 Административно наказателно дело (К) No 595/2017 ЗАНН: МОСВ БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ "ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН" ВС - ДИМИТРОВИ И С-ИЕ СД Решение от 5.2.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 100/ 14.09.2017 год. по нахд № 177/ 2017 год. по описа на РС – Каварна, с което е отменена наложената на основание чл. 200, ал. 1, т. 29 от Закона за водите имуществена санкция на СД "ВС - Димитрови и Сие", ЕИК 124018285, със седалище и адрес на управление: с. Българево, общ. Каварна, обл. Добрич, представлявано от управителя В.Т.Д. в размер на 500 лв.(петстотин лева) за нарушение по чл. 48, ал. 1, т. 11 от Закона за водите. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 5.2.2018г.
11 Административно наказателно дело (К) No 627/2017 ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ Д.П.Д. Решение от 5.2.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 400/ 19.10.2017 год. по нахд № 1259/ 2017 год. по описа на РС – гр. Добрич, с което е отменена наложената на основание чл. 178а, ал. 10, пр. второ от ЗДвП санкция “глоба” на Д.П.Д. *** в размер на 500 лв. за нарушение по чл. 43, ал. 1, т. 4 от Наредба № Н - 32 от 16.12.2011 г. на МТИТС. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 5.2.2018г.
12 Административно наказателно дело (К) No 652/2017 ЗАНН: НАП ТД НА НАП - ВАРНА СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРСКА РЕПУБЛИКАНСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО КИНОЛОГИЯ Решение от 5.2.2018г.
Отменя изцяло решениетоОТМЕНЯ Решение № 123 от 17.10.2017 г., постановено по НАХД № 294/2016 г. по описа на РС - Балчик, с което е отменено наказателно постановление № 209802/ 22.08.2016 г. на Директора на ТД на НАП гр. Варна, с което на Сдружение "Българска републиканска федерация по кинология”, БУЛСТАТ 121050057, гр. София, представлявано от К.Г.Л., за нарушение по чл. 7, ал. 1 от Наредба № Н-18/ 13.12.2006 г. на МФ във връзка с чл. 118, ал. 4 и на основание чл. 185, ал. 5 във връзка с ал. 2 от ЗДДС е наложена имуществена санкция в размер на 10000 лв.(десет хиляди лева), като вместо това ПОСТАНОВЯВА: ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 209802/ 22.08.2016 г. на Директора на ТД на НАП гр. Варна, с което на Сдружение "Българска републиканска федерация по кинология”, БУЛСТАТ 121050057, гр. София, представлявано от К.Г.Л., за нарушение по чл. 7, ал. 1 от Наредба № Н-18/ 13.12.2006 г. на МФ във връзка с чл. 118, ал. 4 и на основание чл. 185, ал. 5 във връзка с ал. 2 от ЗДДС е наложена имуществена санкция в размер на 10000 лв.(десет хиляди лева), като НАМАЛЯВА на основание чл. 185, ал. 2 от ЗДДС наложената санкция от 10000 лв. (десет хиляди лева) на 3000 лв. (три хиляди лева). РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 5.2.2018г.
13 Административно наказателно дело (К) No 653/2017 ЗАНН: НАП ТД НА НАП - ВАРНА СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРСКА РЕПУБЛИКАНСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО КИНОЛОГИЯ Решение от 5.2.2018г.
Отменя изцяло решениетоОТМЕНЯ Решение № 122 от 17.10.2017 г., постановено по нахд № 277/2016 г. по описа на РС - Балчик, с което е отменено наказателно постановление № 16 - 199714/ 30.06.2016 г. на заместник-директора на ТД на НАП гр. Варна, с което на Сдружение "Българска републиканска федерация по кинология”, БУЛСТАТ 121050057, гр. София, представлявано от К.Г.Л., за нарушение по чл. 7, ал. 1 от Наредба № Н-18/ 13.12.2006 г. на МФ във връзка с чл. 118, ал. 4 и на основание чл. 185, ал. 5 във връзка с ал. 2 от ЗДДС е наложена имуществена санкция в размер на 15 000 лв., като вместо това ПОСТАНОВЯВА: ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 16 - 199714/ 30.06.2016 г. на заместник-директора на ТД на НАП гр. Варна, с което на Сдружение "Българска републиканска федерация по кинология”, БУЛСТАТ 121050057, гр. София, представлявано от К.Г.Л., за нарушение по чл. 7, ал. 1 от Наредба № Н-18/ 13.12.2006 г. на МФ във връзка с чл. 118, ал. 4 и на основание чл. 185, ал. 5 във връзка с ал. 2 от ЗДДС е наложена имуществена санкция в размер на 15 000 лв., като НАМАЛЯВА на основание чл. 185, ал. 2 от ЗДДС наложената санкция от 15 000 лв. (петнадесет хиляди лева) на 5000 лв. (пет хиляди лева). РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 5.2.2018г.
14 Административно наказателно дело (К) No 689/2017 ЗАНН: ДИТ БИО ФРУТ БЪЛГАРИЯ ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Решение от 5.2.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 426/ 03.11.2017 год. по нахд № 1108/ 2017 год. по описа на РС – Добрич, с което е изменено НП № 08 - 000213/080 от 04.05.2017 г., издадено от Директора на Дирекция "Инспекция по труда" Добрич, като е намалена наложената санкция от 300.00 лв. (триста лева) на 100.00 лв. (сто лева). РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 5.2.2018г.
15 Административно наказателно дело (К) No 568/2017 ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ ДП ИНВЕСТ ЕООД Решение от 6.2.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 355/ 18.09.2017 год. по нахд № 648/ 2017 год. по описа на РС – гр. Добрич, с което е отменена наложената на основание чл. 178а, ал. 6 от ЗДвП имуществена санкция на „ДП Инвест“ ЕООД, ЕИК 200603865, седалище и адрес на управление: гр. Добрич, ул. „Суха река“ № 13А в размер на 2000 лв. (две хиляди лева) за нарушение по чл. 42, т. 1, предл. 2 от Наредба № Н - 32 от 16.12.2011 г. на МТИТС. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 6.2.2018г.
16 Административно дело No 570/2017 Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост - конкурси ПЛАМИ 12 ЕООД КМЕТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ Решение от 11.1.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “ПЛАМИ 12“ ЕООД, ЕИК 203392327, със седалище и адрес на управление в гр.Добрич, ул.“Кирил и Методий“ № 28, вх.Б, ет.3, представлявано от Д.К.К. срещу Заповед № 1161/09.10.2017г. на кмета на Община град Добрич. ОСЪЖДА “ПЛАМИ 12“ ЕООД, ЕИК 203392327, със седалище и адрес на управление в гр.Добрич, ул.“Кирил и Методий“ № 28, вх.Б, ет.3, представлявано от Д.К.К. *** сумата от 100 (сто) лева, представляваща разноски по делото за юрисконсултско възнаграждение. ОСЪЖДА “ПЛАМИ 12“ ЕООД, ЕИК 203392327, със седалище и адрес на управление в гр.Добрич, ул.“Кирил и Методий“ № 28, вх.Б, ет.3, представлявано от Д.К.К. да заплати на Д.В.Г. с ЕГН ********** *** сумата от 500 (петстотин) лева разноски по делото за адвокатско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба, подадена чрез Административен съд - Добрич пред Върховен административен съд на Република България в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването му на страните. Решението да се съобщи на страните по реда на чл.138, ал.1 от АПК.
В законна сила на 6.2.2018г.
17 Административно дело No 41/2018 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ А.- А.Я. ЕТ ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" СОФИЯ Определение от 16.1.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 41/2018г. по описа на Административен съд - Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните с частна жалба пред ВАС на Република България.
В законна сила на 6.2.2018г.
18 Административно наказателно дело (К) No 629/2017 ЗАНН: РИОСВ П.Е.С. РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВАРНА Решение от 7.2.2018г.
ОТМЕНЯ решение № 394/18.10.2017г. по нахд № 982/2017г. по описа на Районен съд – Добрич, КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ наказателно постановление № 0000002307-37/14.07.2017г. на и.д. Директора на РИОСВ - Варна, с което на П.Е. Станев с ЕГН **********,***, е наложена глоба в размер на 3000 лева на основание чл.151, ал.2, т.6 от ЗУО за извършено нарушение на чл.19, ал.3, т.15 от ЗУО. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 7.2.2018г.
19 Административно наказателно дело (К) No 649/2017 ЗАНН: НАП ТД НА НАП - ВАРНА СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРСКА РЕПУБЛИКАНСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО КИНОЛОГИЯ Решение от 7.2.2018г.
Отменя изцяло решениетоОТМЕНЯ решение № 124/17.10.2017г., постановено по нахд № 421/2016г. по описа на РС – Балчик, КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА: ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 212170/08.09.2016г., издадено от директора на ТД на НАП – Варна, с което на Сдружение “Българска републиканска федерация по кинология”, ЕИК 121050057, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Витоша“ № 31-33, представлявано от К.Г.Л., за повторно допуснато административно нарушение на чл. 7, ал. 1 от Наредба Н-18 / 13.12.2006 год. на МФ, във вр. с чл. 118, ал. 4, т.1 от ЗДДС, и на основание чл. 185, ал. 5 от ЗДДС, във вр. чл.185, ал.2 от ЗДДС, е наложена имуществена санкция в размер на 15 000 лв., като НАМАЛЯВА размера на наложената имуществена санкция от 15 000 лева на 6 000 лева. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 7.2.2018г.
20 Административно дело No 4/2018 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 И.Г.И. НАЧАЛНИК СЕКТОР КЪМ ОДМВР ДОБРИЧ, РУ 01 ДОБРИЧ Решение от 22.1.2018г.
ОТМЕНЯ заповед за прилагане на ПАМ № 17-1717-000056 от 12.12.2017 г. на началник сектор към ОДМВР – Добрич, РУ 01 Добрич, оправомощен със заповед № 357з-815/19.04.2017 г. на директора на ОД на МВР – Добрич, с която на основание чл.171, т.2а от ЗДвП на И.Г.И. е наложена принудителна административна мярка – прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 190 дни чрез отнемане на СРМПС № 008085124 и 2 броя табели с рег.№В 8477 РА ОСЪЖДА І РУ Добрич при ОД на МВР – Добрич да заплати на И.Г.И. ЕГН ********** *** сумата от 310,00 лева, сторени разноски по делото за първата инстанция. РЕШЕНИЕТО може да се оспорва с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 7.2.2018г.
21 Административно дело No 7/2018 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 И.9.И.С. ЕТ НАЧАЛНИКА НА РУ - ТЕРВЕЛ ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Определение от 22.1.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ЕТ „ИСМ 91-И.С.“, с ЕИК 127034504, със седалище и адрес на управление с. Каравелово, общ. Никола Козлево, обл. Шумен, ул. „Независимост“ №2А, ет.3, срещу заповед за прилагане на ПАМ №17-9355-000181/14.12.17г., издадена от началника на РУ Тервел при ОД на МВР Добрич. ПРЕКРАТЯВА производството по АД №7/18г. по описа на Административен съд Добрич. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните с частна жалба пред ВАС на Република България.
В законна сила на 7.2.2018г.
22 Административно дело No 592/2017 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БАЛЧИК Решение от 17.1.2018г.
ОТМЕНЯ по протест на Окръжна прокуратура гр.Добрич израза „декларация от лицето, че няма задължения към Община Балчик“, съдържащ се в чл.45, ал.3, предл.7 и израза „удостоверение за липса на задължения към Община Балчик“, съдържащ се в чл.49, ал.2 от Наредба, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238 по Протокол № 27/ 27.02.2009г. на Общински съвет Балчик. ОСЪЖДА Общински съвет Балчик да заплати на Окръжна прокуратура - Добрич направените по делото разноски – държавна такса в размер на 20 /двадесет/ лева за публикация на обявлението за образуваното дело в Държавен вестник. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд с касационна жалба в четиринадесетдневен срок, считано от съобщението за постановяването му и връчването на препис от съдебния акт на страните. Решението да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК при неподаване на касационни жалба или протест или ако те са отхвърлени.
В законна сила на 8.2.2018г.
23 Административно наказателно дело (К) No 604/2017 ЗАНН: АДФИ С.Д.Т. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ - СОФИЯ Решение от 8.2.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 386 от 11.10.2017 год. по нахд № 1087/ 2017 год. на РС - Добрич, като вместо това ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № № 11 – 01 - 3/ 05.07.2017 год. на Директора на АДФИ София, с което на д – р С.Д.Т.,***, е наложено административно наказание “глоба” в размер на 1500 лв. /хиляда и петстотин лева/ на основание чл. 129, ал. 1, предл. 1 от Закона за обществените поръчки (отм.) във връзка с чл. 133, ал. 2 във връзка с чл. 127, ал. 2 от с.з., във връзка с чл. 261, ал. 2 от Закона за обществените поръчки (обн. ДВ бр. 13 от 16.02.2016 г., в сила от 15.04.2016 г.), чл. 53, ал. 2 от ЗАНН и Заповед № ЗМФ – 458/ 11.05.2017 год. на Министъра на финансите за нарушение по чл. 8, ал. 1, във връзка с чл. 16, ал. 8, чл. 14, ал. 1, т. 2 и чл. 15, ал. 2, т. 2, буква „а“ от ЗОП (отм.) Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 8.2.2018г.
24 Административно дело No 708/2017 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ДЖИ ЕС МАЛМГРЕН ИНТЕРИЪРС ООД РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ОП РЧР В МТСП - СОФИЯ Определение от 19.1.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 708 по описа за 2017г. на Добричкия административен съд. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от получаване на съобщението от страните.
В законна сила на 8.2.2018г.
25 Административно наказателно дело (К) No 85/2018 ЗАНН, Закон за движението по пътищата БМ ЛИЗИНГ АД СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР ДОБРИЧ Определение от 8.2.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА протоколно определение, постановено в съдебно заседание, проведено на 06.12.2017г. по нахд № 317/2017г. по описа на Районен съд гр.Балчик. Определението е окончателно.
В законна сила на 8.2.2018г.
26 Административно дело No 122/2016 Закон за рибарството и аквакултурите НЕЗИХАТ 75 ЕООД ИЗП. ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ КЪМ МЗХ - БУРГАС Решение от 20.6.2016г.
ОТМЕНЯ по жалба на “Незихат 75”ЕООД,с адрес с.Граничар, община Шабла, ул.”Втора” №3, с управител С.Ф.К., Заповед № 14 от 16.02. 2016г. и приложения №1 и №2 към същата заповед,издадена от Изп.директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, в частта, относно Заявление № 70 00-1283 /27.01.2016г. от “Незихат 75”ЕООД . ВРЪЩА преписката на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури за ново произнасяне по Заявление № 70 00-1283 /27.01.2016г. от “Незихат 75”ЕООД,с адрес с.Граничар, община Шабла, ул.”Втора” №3, с управител С.Ф.К. за включване в усвояване на квота калкан за 2016, при спазване на указанията по тълкуване и прилагане на закона, дадени в мотивите на съдебното решение. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на Република България в 14-дневен срок от получаване на съобщението.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 9.2.2018
Административно дело № 10293/2016
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 194/20.06.2016 г., постановено по адм.д. № 122/2016 г. на ДАС. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 9.2.2018г.
27 Административно дело No 637/2017 Закон за движението по пътищата И.С.И.,
СТОЯНОВ АГРО-88 ЕООД
НАЧАЛНИКА НА РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ГЕН. ТОШЕВО КЪМ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 22.1.2018г.
ОТМЕНЯ заповед за прилагане на ПАМ № 17-0265-000278 от 22.11.2017 г. на началник на РУП към ОДМВР – Добрич, РУ Ген. Тошево, оправомощен със заповед № 357з-815/19.04.2017 г. на директора на ОД на МВР – Добрич, с която на основание чл.171, т.2а от ЗДвП на И.С.И. е наложена принудителна административна мярка – прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 6 месеца до 1 година, а именно 185 дни чрез отнемане на СРМПС №00646112 и 2 броя табели с рег.№ ***. ОСЪЖДА РУП към ОД на МВР Добрич, РУ Ген. Тошево да заплати на И.С.И. ЕГН ********** ***, сумата от 310,00 лева, сторени разноски по делото. ОСЪЖДА РУП към ОД на МВР Добрич, РУ Ген. Тошево да заплати на „С. АГРО-88“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Добрич, ЖК „Дружба“ бл.63, ет.1, ап.1, представлявано от управителя И.С.И. сторените по делото разноски в размер на 50 лева. РЕШЕНИЕТО може да се оспорва с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 9.2.2018г.
28 Административно наказателно дело (К) No 584/2017 ЗАНН, Закон за движението по пътищата ПЪРВО РУ НА МВР ДОБРИЧ С.Н.А. Решение от 13.2.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 356/ 18.09.2017 г., по н.а.х. дело № 824/ 2017 г. по описа на Районен съд-Добрич. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 13.2.2018г.
29 Административно дело No 606/2017 Закон за гражданската регистрация (без принудителни административни мерки) П.Е.Ц. ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ "ГРОН" ПРИ ОБЩИНА ГР. ДОБРИЧ Решение от 24.1.2018г.
ОТМЕНЯ Изричен отказ, обективиран в писмо с изх. №94П-00-399/01.11.2017 г. на директор на Дирекция ГРОН при община Добрич, с което по заявление с вх. №94П-00-382/14.09.2016 г. от П.Е.Ц. му е отказано издаването на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки на М.С.П., с включване на роднини по права и съребрена линия до шеста степен. ИЗПРАЩА делото като преписка на длъжностното лице по гражданското състояние при община – Добрич за ново произнасяне по искането при спазване на указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите към решението. РЕШЕНИЕТО може да се оспорва с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 13.2.2018г.
30 Административно дело No 610/2017 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Д.Д.В. НАЧАЛНИК СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 23.1.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба вх. № 2543/ 21.11.2017 г. от Д.Д.В., ЕГН **********,***, Заповед № 17 – 0851 - 000678/ 05.08.2017 г. на Началник сектор към ОДМВР Добрич, сектор „Пътна полиция“, с която е заповядано на основание чл. 171, т. 2а от ЗДвП налагане на Д.Д.В., като собственик и управител на „Стар пост“ ООД, на принудителна административна мярка чрез прекратяване на регистрацията на ППС лек автомобил с рег. № ******, за срок от 6 месеца до 1 година, а именно за 190 дни. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва в 14 - дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховен административен съд на Република България. СЪДИЯ:
В законна сила на 13.2.2018г.
31 Административно наказателно дело (К) No 52/2018 ЗАНН: БАБХ М.П.Г. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ - ДОБРИЧ Решение от 13.2.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №82/12.10.2017 г., постановено по НАХД № 173/2017 г. по описа на Районен съд гр. Ген. Тошево. Решението е окончателно.
В законна сила на 13.2.2018г.
32 Административно наказателно дело (К) No 9/2018 ЗАНН, Закон за движението по пътищата И.К.И. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР - БАЛЧИК Решение от 14.2.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 143 от 17.11.2017 г., постановено по анд № 271/2017 г. по описа на Районен съд-Балчик и ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ: ОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 17-0240-000006/24.01.2017 г. на началника на РУП към ОД на МВР Добрич, РУ Балчик, с което на И.К.И., е наложено на основание чл. 174, ал.1 от ЗДвП – глоба в размер на 500 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 месеца, за извършено нарушение на чл.5, ал.3, т.1 от ЗДвП и на осн. чл.179, ал.2 от ЗДвП – глоба в размер на 100 лева, за извършено нарушение на чл.20, ал.2 от ЗДвП. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила на 14.2.2018г.
33 Административно дело No 547/2017 Кодекс на труда ЕКО АГРО АД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Решение от 25.1.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на “ЕКО АГРО“ АД предписание № 1 и предписание № 2, обективирани в Протокол за извършена на 02.08.2017г. проверка с изх. № ПР 1729963/21.08.2017г., издаден от Дирекция "Инспекция по труда" Добрич, потвърдени с решение от 13.09.2017г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“. ОСЪЖДА Дирекция „Инспекция по труда“ Добрич да заплати на “ЕКО АГРО“ АД, ЕИК 124601528, със седалище и адрес на управление в к.к. Албена, Складова база, представлявано от М.З.Ж. – изпълнителен директор, сумата от 650 (шестстотин и петдесет) лева разноски по делото за адвокатско възнаграждение и държавна такса. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба, подадена чрез Административен съд - Добрич пред Върховен административен съд на Република България в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването му на страните. Решението да се съобщи на страните по реда на чл.138, ал.1 от АПК.
В законна сила на 15.2.2018г.
34 Административно наказателно дело (К) No 601/2017 ЗАНН, Закон за движението по пътищата К.Г.К. СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 15.2.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 377/ 02.10.2017г. постановено по н.а.х. дело № 737 / 2017 г. на РС Добрич. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 15.2.2018г.
35 Административно дело No 598/2017 Закон за движението по пътищата К.И.С. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ДОБРИЧ, РУ ШАБЛА,
Т.Ж.Ш.
Решение от 25.1.2018г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването по жалба вх. . № 2502/ 16.11.2017 г. от К.И.С., ЕГН **********,***, срещу Заповед № 17 – 5811 – 000057 от 26.10.2017 г. на Началник Група към ОДМВР - Добрич, РУ Шабла – Т.Ж.Ш., с която е заповядано на основание чл. 171, т. 2а от ЗДвП налагане на К.И.С. на принудителна административна мярка чрез прекратяване на регистрацията на собственото му ППС с рег. № ***** за срок от 6 месеца до 1 година, а именно за 185 дни, като са му отнети 2 броя регистрационни табели ***** и СРМПС № 008590457.
В законна сила на 16.2.2018г.
36 Административно наказателно дело (К) No 600/2017 ЗАНН: РДГ Д.Я.Я. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - ВАРНА Решение от 16.2.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 112/ 02.10.2017 г. постановено по н.а.х.д. № 443/ 2016 г. по описа на РС - Балчик. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 16.2.2018г.
37 Административно дело No 609/2017 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 И.Р.Ч.,
НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ДОБРИЧ, РУ АЛБЕНА - ИВАН ДИМИТРОВ ИВАНОВ
  Решение от 22.1.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба вх. № 2542/ 21.11.2017 г. от И.Р.Ч., ЕГН **********,***, Заповед № 17 – 3394 - 000150/ 17.10.2017 г. на Началник Група към ОДМВР Добрич, РУ Албена – ******, с която е заповядано на основание чл. 171, т. 2а от ЗДвП налагане на И.Р.Ч., като собственик, на принудителна административна мярка чрез прекратяване на регистрацията на ППС лек автомобил БМВ Х5 с рег. № ******, за срок от 6 месеца до 1 година, а именно за 350 дни. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва в 14 - дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховен административен съд на Република България.
В законна сила на 16.2.2018г.
38 Административно дело No 623/2017 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. В.И.П.,
Р.К.П.
КМЕТА НА ОБЩИНА БАЛЧИК Определение от 3.1.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба вх. № 2603/ 27.11.2017 г. от В.И.П. и Р.К.П.,***, срещу Заповед № 1097/ 24.10.2017 г. на Кмета на Община Балчик с правно основание чл. 99, т. 2 от АПК за отмяна на Заповед № 1126/ 05.10.2016 г. на Кмета на Община Балчик и прекратяване процедура по принудителното й изпълнение. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 623/ 2017 год. по описа на Административен съд - Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в седемдневен срок от съобщението пред Върховния административен съд на Р България.
В законна сила на 16.2.2018г.
39 Административно дело No 625/2017 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ БУЛ АКВА ФИШ ООД ИЗП. ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ КЪМ МЗХ - БУРГАС Определение от 10.1.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 625 по описа на Добричкия административен съд за 2017г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд на Република България с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението от жалбоподателя. Определението да се съобщи на страните чрез изпращане на препис от него по реда на чл.137, във вр. чл.138 от АПК.
В законна сила на 17.2.2018г.
40 Административно наказателно дело (К) No 5/2018 ЗАНН, Закон за движението по пътищата В.В.П. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР - ГР. КАВАРНА Решение от 19.2.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 124/ 24.11.2017 год. по нахд № 238/ 2017 г. на КРС. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 19.2.2018г.
41 Административно наказателно дело (К) No 62/2018 ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - ДОБРИЧ С.С.С. Решение от 19.2.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 146/ 01.12.2017г. по НАХД № 136/ 2017 г. на Районен съд - Балчик, с което е отменен електронен фиш Серия К № 1334967, издаден от ОД на МВР – Добрич, като вместо това ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА електронен фиш Серия К № 1334967, издаден от ОД на МВР – Добрич, с който на С.С.С., ЕГН **********,***, за нарушение на чл. 21, ал. 1 от Закона за движение по пътищата и на основание чл. 189, ал. 4 във връзка с чл. 182, ал. 1, т. 3 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 100.00 лв. (сто лева) Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 19.2.2018г.
42 Административно дело No 576/2017 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Х.Ж.Х. АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА ГР.СОФИЯ Решение от 26.1.2018г.
ОСЪЖДА Агенция „Пътна инфраструктура“, седалище: гр. София, бул. „Македония“ № 3 да заплати на Х.Ж.Х., ЕГН **********,*** сумата от 600 лв. (шестотин лева), като обезщетение за причинените му имуществени вреди, представляващи направени разходи за адвокатско възнаграждение в съдебното производство по обжалване на Наказателно постановление № 4333/ 28.11.2016 г. на Началник отдел „Мониторинг“, Дирекция „Анализ на риска и оперативен контрол“ при Агенция „Пътна инфраструктура“, с което на Х. е наложена глоба в размер на 1500 лв. на основание чл. 53, ал. 1 от Закона за пътищата, поради отмяната му като незаконосъобразно с Решение № 52 от 21.03.2017 г. по НАХД № 1460/ 2016 г. на Районен съд – Търговище, потвърдено с Решение № 88/ 09.06.2017 г. по КНАХД № 72/ 2017 г. на Административен съд – Търговище, както и сторените по настоящото производство разноски в размер на 410 лв. (четиристотин и десет лева). ОТХВЪРЛЯ иска за заплащане на законна лихва върху присъденото обезщетение от 600 лв. (шестотин лева). Решението подлежи на обжалване с касационна жалба и касационен протест пред Върховния административен съд на Република България в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 20.2.2018г.
43 Административно дело No 106/2018 Закон за кадастъра и имотния регистър И.Г.П. НАЧАЛНИКА НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР - ДОБРИЧ Определение от 20.2.2018г.
ПРИСЪЕДИНЯВА адм. дело № 106/2018 г. към адм. дело № 98/2018 г. по описа на АдмС-Добрич. ПРЕКРАТЯВА като деловоден номер адм.д. № 106/2018 г. по описа на АдмС-Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО да се докладва на съдия-докладчика по адм.д. № 98/2018г.
В законна сила на 20.2.2018г.
44 Административно наказателно дело (К) No 709/2017 ЗАНН, Закон за движението по пътищата В.П.В. СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 22.2.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 444 от 20.11.2017г., постановено по нахд № 1160/2017г. на Районен съд – Добрич. Решението е окончателно.
В законна сила на 22.2.2018г.
45 Административно наказателно дело (К) No 11/2018 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Т.И.Ж. СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 22.2.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 463 от 29.11.2017г., постановено по нахд № 758/2017г. по описа на Районен съд гр.Добрич. Решението е окончателно.
В законна сила на 22.2.2018г.
46 Административно наказателно дело (К) No 72/2018 ЗАНН: Здравна инспекция П.Г.С. РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ДОБРИЧ Решение от 22.2.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №128/27.11.2017 г., постановено по АНД №203/2017 г. по описа на Каварненския районен съд. Решението е окончателно.
В законна сила на 22.2.2018г.
47 Административно наказателно дело (К) No 73/2018 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Й.Б.Г. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР - ГР. ШАБЛА Решение от 22.2.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 131/30.11.2017 г. на Районен съд гр. Каварна, постановено по н.а.х.д № 263/2017 г. по описа на съда. Решението е окончателно.
В законна сила на 22.2.2018г.
48 Административно наказателно дело (К) No 23/2018 ЗАНН: НАП СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРСКА РЕПУБЛИКАНСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО КИН ТД НА НАП ВАРНА - ОФИС ДОБРИЧ Решение от 23.2.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №128 от 18.10.2017 г., постановено по нахд № 400/2016 г. по описа на Районен съд - Балчик. Решението е окончателно.
В законна сила на 23.2.2018г.
49 Административно наказателно дело (К) No 79/2018 ЗАНН: КЗП МОБИЛТЕЛ ЕАД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - РД ВАРНА Решение от 23.2.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 466/01.12.2017 г., постановено по н.а.х.д. № 637/2017 г. по описа на РС – Добрич. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 23.2.2018г.
50 Административно наказателно дело (К) No 620/2017 ЗАНН, Закон за движението по пътищата М.Р.К. СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 28.2.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 402 от 19.10.2017г., постановено по нахд № 483/2017г. по описа на Районен съд гр.Добрич. Решението е окончателно.
В законна сила на 28.2.2018г.
51 Административно наказателно дело (К) No 643/2017 ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ РОПОТАМО ТРАНС ЕООД Решение от 28.2.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 416 от 26.10.2017 г., постановено по нахд № 688/2017 г. по описа на Районен съд - Добрич, с което е отменено наказателно постановление № 28-0000009/24.01.2017г., издадено от Началника на Областен отдел „Автомобилна администрация“ гр. Добрич. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 28.2.2018г.
52 Административно наказателно дело (К) No 651/2017 ЗАНН: НАП ТД НА НАП - ВАРНА СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРСКА РЕПУБЛИКАНСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО КИНОЛОГИЯ Решение от 28.2.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 126 от 17.10.2017 г., постановено по нахд № 8/2017 г. по описа на РС - Балчик, с което е отменено Наказателно постановление № 223312/ 07.11.2016 г. на Директора на ТД на НАП гр. Варна, с което на Сдружение "Българска републиканска федерация по кинология”, БУЛСТАТ 121050057, гр. София, представлявано от К.Г.Л., за нарушение по чл. 7, ал. 1 от Наредба № Н-18/ 13.12.2006 г. на МФ във връзка с чл. 118, ал. 4 и на основание чл. 185, ал. 2 от ЗДДС е наложена имуществена санкция в размер на 10000 лв.(десет хиляди лева), като вместо това ПОСТАНОВЯВА: ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 223312/ 07.11.2016 г. на Директора на ТД на НАП гр. Варна, с което на Сдружение "Българска републиканска федерация по кинология”, БУЛСТАТ 121050057, гр. София, представлявано от К.Г.Л., за нарушение по чл. 7, ал. 1 от Наредба № Н-18/ 13.12.2006 г. на МФ във връзка с чл. 118, ал. 4 и на основание чл. 185, ал. 2 от ЗДДС е наложена имуществена санкция в размер на 10000 лв.(десет хиляди лева), като НАМАЛЯВА наложената санкция от 10000 лв. (десет хиляди лева) на 3000 лв. (три хиляди лева). РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 28.2.2018г.