Административен съд - Добрич
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.1.2020г. до 31.1.2020г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 577/2019 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДОБРИЧКИ Докладчик:
МИЛЕНА С. МАРКОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 13.12.2019г.
ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на Областния управител на област Добрич срещу Решение № 1196 по Протокол № 55 от заседание на Общински съвет на община Добричка, проведено на 29.08.2019 год. ОСЪЖДА Областния управител на област Добрич да заплати на общински съвет Добрички сумата от 500(петстотин) лева,представляваща изплатен адвокатски хонорар Решението подлежи на обжалване пред ВАС на Република България в 14-дневен срок от получаване на съобщението.
В законна сила на 3.1.2020г.
2 Административно дело No 578/2019 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДОБРИЧКИ Докладчик:
МИЛЕНА С. МАРКОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 13.12.2019г.
ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на Областния управител на област Добрич срещу Решение № 1195 по Протокол № 55 от заседание на Общински съвет на община Добричка, проведено на 29.08.2019 год. ОСЪЖДА Областния управител на област Добрич да заплати на общински съвет Добрички сумата от 500(петстотин) лева,представляваща изплатен адвокатски хонорар Решението подлежи на обжалване пред ВАС на Република България в 14-дневен срок от получаване на съобщението.
В законна сила на 3.1.2020г.
3 Административно дело No 649/2019 Закон за социално подпомагане Й.Ж.Д. ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ДОБРИЧ Докладчик:
НЕЛИ И. КАМЕНСКА
Решение от 18.12.2019г.
ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на Заповед № ЗСПД/Д-ТХ/1105/10.10.2019 г., издадена от директора на Дирекция „Социално подпомагане“ - Добрич, с която е прекратена еднократна помощ за отглеждане на дете от Й.Ж.Д. *** - майка - студентка, учаща в редовна форма на обучение. ОСЪЖДА Дирекция „Социално подпомагане“ – Добрич да заплати на Й.Ж.Д. с ЕГН ********** ***, сумата от 360 (триста и шестдесет) лева - разноски по делото за държавна такса и адвокатски хонорар. Решението е окончателно.
В законна сила на 4.1.2020г.
4 Административно дело No 725/2019 КСО СТОИЛОВ 2018 ЕООД ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ - ДОБРИЧ Докладчик:
СИЛВИЯ М. САНДЕВА-ИВАНОВА
Определение от 23.12.2019г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 725 по описа за 2019г. на Добричкия административен съд. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от получаване на съобщението от страните.
В законна сила на 4.1.2020г.
5 Административно дело No 508/2018 КСО В.Й.К. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ - ДОБРИЧ Докладчик:
МИЛЕНА С. МАРКОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 15.2.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.Й.К. с ЕГН ********** ***, срещу Решение № 17/ 17.07. 2018г. на Директора на ТП на НОИ град Добрич,с което е отхвърлена жалбата му срещу разпореждане № ********** от 06.06.2018г. на Ръководителя ПО при ТП на НОИ Добрич. ОСЪЖДА В.Й.К. с ЕГН ********** ***, да заплати по сметката на АС-Добрич сумата в размер на 54 /петдесет и четири/лева. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Върховния административен съд на РБългария в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 7.1.2020
Административно дело № 4020/2019
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 48/15.02.2019г. постановено по АД № 508/2018г. на Административен съд - Добрич. Решението е окончателно.
В законна сила на 7.1.2020г.
6 Административно дело No 716/2018 Закон за гражданската регистрация (без принудителни административни мерки) М.И.Х. КМЕТА НА СЕЛО КЪПИНОВО Докладчик:
КРАСИМИРА К. ИВАНОВА
Решение от 21.1.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба вх. № 2012/ 03.12.2018 г. на М.И.Х. – ****, ЕГН **********, с постоянен адрес:***, подадена чрез адв. К.П., ДАК, Отказ на Кмета на с. Къпиново за издаване на удостоверение за наследници на ********, роден на *** г. във Великобритания, починал на 08.01.2015 г. в гр. Варна. ВРЪЩА преписката по Заявление вх. № 8/ 29.05.2018 г. на М.И.Х. ***, с което е поискано издаване на удостоверение за наследници на британския гражданин ********, роден на *** г. във Великобритания, починал на 08.01.2015 г. в гр. Варна, за което е издаден акт за смърт № 0048 от 08.01.2015 г., за ново произнасяне. ОПРЕДЕЛЯ едномесечен срок на произнасяне от получаване на преписката. ОСЪЖДА Кметство с. Къпиново, общ. Генерал Тошево, да заплати на М.И.Х. – ****, ЕГН **********, с постоянен адрес:***, съдебно – деловодни разноски по делото в размер на 410 лв. /четиристотин и десет лева/. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба, подадена чрез Административен съд - Добрич в 14 - дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 7.1.2020
Административно дело № 5325/2019
Отменя изцяло решение № 7/21.01.2019г., постановено по адм.д. № 716/2018г. от Административен съд - Добрич и вместо него постановява: отхвърля жалбата на М.И.Х. - ****, подадена чрез пълномощник - адв. К.П. против отказ на кмета на с. Къпиново, община Генерал Тошево за издаване на удостоверение за наследници на чужденеца ********, обективиран в писмо с дата - 03.07.2018г. Решението е окончателно.
В законна сила на 7.1.2020г.
7 Административно дело No 209/2019 Закон за държавния служител Г.Б.М. УПРАВИТЕЛЯ НА НЗОК - СОФИЯ Докладчик:
КРАСИМИРА К. ИВАНОВА
Решение от 4.6.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба вх. № 1005/ 28.03.2019 г. от Г.Б.М., ЕГН **********,***, Заповед № ЗП - №1/ 19.02.2019 година на Управителя на Националната здравноосигурителна каса, с която на основание чл. 103, ал. 1, т. 4 от Закона за държавния служител е прекратено служебното правоотношение на жалбоподателката, считано от 23.02.2019 г. ОСЪЖДА Националната здравноосигурителна каса да заплати на Г.Б.М., ЕГН **********,***, сумата от 350 лв. (триста и петдесет лева) съдебно – деловодни разноски. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 7.1.2020
Административно дело № 8036/2019
Оставя в сила решение № 214 от 04.06.2019г., постановено по адм.дело №209/2019г. по описа на Административен съд Добрич. Осъжда Национална здравносигурителна каса, да заплати на Г.Б.М., ЕГН **********, сумата от 200/двеста/лева разноски по делото за настоящата инстанция. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 7.1.2020г.
8 Частно административно дело No 749/2019 АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК МАРС 75 ООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ВАРНА В ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ФИСКАЛЕН КОНТРОЛ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
СИЛВИЯ М. САНДЕВА-ИВАНОВА
Определение от 18.12.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на „Марс 75“ ООД, с ЕИК ********, със седалище и адрес на управление с.К., общ. Генерал Тошево, обл. Добрич, представлявано от управителя Й.И.И., разпореждане за предварително изпълнение на заповед за налагане на принудителна административна мярка № 498-ФК/06.12.2019 г., издадена от началник на отдел „Оперативни дейности“ Варна в ГД“Фискален контрол“ при ЦУ на НАП. ОСЪЖДА Национална агенция по приходите да заплати на „Марс 75“ ООД, с ЕИК ********, със седалище и адрес на управление с.К., общ. Генерал Тошево, обл. Добрич, представлявано от управителя Й.И.И., сумата от 50 (петдесет) лева, представляваща разноски по делото. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в седемдневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 7.1.2020г.
9 Административно наказателно дело (К) No 627/2019 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Г.Т.Г. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО Председател:
КРАСИМИРА К. ИВАНОВА
Докладчик:
СИЛВИЯ М. САНДЕВА-ИВАНОВА
Определение от 20.12.2019г.
Прекратява делотоОТМЕНЯ протоколно определение от 26.11.2019 г., с което е даден ход на делото по същество. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.Т.Г. *** срещу решение № 23/15.05.2019г. по н.а.х.д. № 53/2019г. по описа на Районен съд – Генерал Тошево. ПРЕКРАТЯВА производството по к.адм.д. № 627/2019г. по описа на Административен съд – Добрич. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 10.1.2020г.
10 Административно дело No 400/2019 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди А.С.М. ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ,
ОД НА МВР - ДОБРИЧ
Докладчик:
КРАСИМИРА К. ИВАНОВА
Решение от 23.12.2019г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Добрич, представлявана от Директора, и Община град Добрич, представлявана от Кмета, да заплатят на А.С.М., ЕГН **********,***, солидарно, сумата от 54.00 лв. (петдесет и четири лева), представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди – заплатена такса репатриране и услуга синя зона и 50 лв. (петдесет лева), представляваща обезщетение за неимуществени вреди, произтекли от отменената Принудителна административна мярка „Принудително преместване на МПС“, наложена от ****, служител в звено „Общинска полиция“ при Първо РУ на ОД МВР - Добрич, представляваща действия по репатриране на л.а. „Мазда“ с ДК № **** ведно със законната лихва, считано от датата на предявяване на исковете – 7.06.2019 г. до окончателното издължаване. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Добрич, представлявана от Директора, и Община град Добрич, представлявана от Кмета, да заплатят на А.С.М., ЕГН **********,***, солидарно, сумата в размер на 88.13 лв. (осемдесет и осем лева и тринадесет стотинки) съдебно – деловодни разноски във вид на адвокатско възнаграждение и сумата от 10 лв. (десет лева) за държавна такса. ОТХВЪРЛЯ предявения иск за неимуществени вреди срещу Областна дирекция на МВР – Добрич, представлявана от Директора, и Община град Добрич, представлявана от Кмета, за разликата от 50 лв. (петдесет лева) до 300 лв. (триста лева), като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА А.С.М., ЕГН **********,*** да заплати на Областна дирекция на МВР – Добрич, представлявана от Директора, сумата от 70.62 лв. (седемдесет лева и шестдесет и две стотинки) съдебно – деловодни разноски за юрисконсултско възнаграждение съобразно отхвърлената част на иска за неимуществени вреди. ОСЪЖДА А.С.М., ЕГН **********,***, да заплати на Община град Добрич, представлявана от Кмета, съдебно – деловодни разноски в размер на 70.62 лв. (седемдесет лева и шестдесет и две стотинки) за юрисконсултско възнаграждение съобразно отхвърлената част на иска за неимуществени вреди . Препис от решението, на основание чл. 138, ал. 1 от АПК, да се изпрати/връчи на страните по делото. Решението може да се обжалва с касационна жалба, подадена чрез Административен съд - Добрич, пред Върховния административен съд на РБ, в четиринадесетдневен срок от съобщаването или връчването му на страните.
В законна сила на 11.1.2020г.
11 Административно дело No 417/2019 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Ю.Г.И. КМЕТА НА ОБЩИНА КАВАРНА Докладчик:
ТЕОДОРА А. МИЛЕВА
Определение от 16.12.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на Ю.Г.И. *** с която е предявен иск по чл.203 и сл. от АПК, с който се претендира да бъде осъдена община Каварна да заплати на И. обезщетение за незаконното прекратяване на служебното му правоотношение в размер на 1 062 лева месечно, ведно със законната лихва, считано от датата на прекратяване на правоотношението до окончателното изплащане, по която е образувано адм.д. №417/2019 г. по описа на АС гр. Добрич. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №417/2019 г. по описа на ДАС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7 –дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 11.1.2020г.
12 Административно дело No 674/2019 Закон за гражданската регистрация (без принудителни административни мерки) Г.З.С. ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПРИ ОБЩИНА ШУМЕН Докладчик:
КРАСИМИРА К. ИВАНОВА
Определение от 23.12.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба вх. № 2993/ 01.11.2019 г. от Г.З.С., с адрес: ***, подадена чрез адв. Е.Ф., с която се оспорва неоснователно бездействие, изразяващо се в това, че издадената Заповед № РД – 25 – 2478 от 08.12.2016 г. на Кмета на Община Шумен не ? е съобщена в предвидения по закон срок от издаването чрез писмено съобщение, както и неоснователно бездействие на общинска администрация Шумен да я уведоми писмено за извършеното заличаване на настоящия ? адрес в град Шумен, ул. „Александър Пушкин“ № 4. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 674/ 2019 г. по описа на Административен съд - Добрич. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред ВАС. На основание чл. 138 от АПК препис от Определението да се изпрати на жалбоподателката.
В законна сила на 11.1.2020г.
13 Административно дело No 336/2018 Закон за министерство на вътрешните работи Д.П.Г. НАЧАЛНИКА НА ГПУ - ГЕН. ТОШЕВО Докладчик:
ТЕОДОРА А. МИЛЕВА
Решение от 11.10.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед № 4417з-47 от 14.05.2018 г., издадена от Началник ГПУ Ген. Тошево, с която на мл. инспектор Д.П.Г. – ст. полицай в ГКПП Кардам от ГПУ Ген. Тошево е наложено дисциплинарно наказание „писмено предупреждение” за срок от три месеца. ОСЪЖДА Главна дирекция „Гранична полиция“ при МВР, да заплати на Д.П.Г. ЕГН ********** ***, сумата от 600 /Шестотин/ лева, представляваща разноски по делото. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. На основание чл. 138, ал.1 от АПК, препис от решението да се изпрати на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 13.1.2020
Административно дело № 14599/2018
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 406 от 11.10.2018 г., постановено по адм. дело № 336/2018 г. по описа на Административен съд - Добрич. ОСЪЖДА Главна дирекция "Гранична полиция" – МВР да заплати на Д. Г. сумата от 480 (четиристотин и осемдесет) лева хонорар за осъществено процесуално представителство в касационното производство. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 13.1.2020г.
14 Административно дело No 123/2019 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ДЪРЖАВЕН КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ "КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР ДВОРЕЦА"БАЛЧИК СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ",
АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ НА СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ"СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ
Докладчик:
ТЕОДОРА А. МИЛЕВА
Определение от 9.10.2019г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от с.з. на 18.09.2019г., с което е даден ход на делото по същество. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.К.И. К.Ц. Д.“ гр. Балчик, със седалище и адрес на управление гр. Балчик, КЗ „Д, представлявано от директора Ж.М. срещу срещу Решение по т.19 от дневния ред, с което е утвърден ценоразпис на цените за вход и услуги в Университетските ботанически градини – София, Балчик и Варна за 2019 г., съгл. приложение 2 на Академичния съвет на С.У. С.К.О.“ гр. София, обективирано в Протокол №5 от проведено заседание на 10.12.2019 г., в частта касаеща утвърждаването на Ценоразпис цени вход и услуги в УБГ Балчик за 2019 г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №123/2019 г. по описа на ДАС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от получаване на съобщението от страните.
В законна сила на 14.1.2020г.
15 Частно админист. наказателно дело (К) No 11/2020 Частни КАНД и КАД М.- М.И. ЕТ КЗП - РД ЗА ОБЛАСТИТЕ ВАРНА, ДОБРИЧ, ШУМЕН, ТЪРГОВИЩЕ, РАЗГРАД И СИЛИСТРА Председател:
КРАСИМИРА К. ИВАНОВА
Докладчик:
ТЕОДОРА А. МИЛЕВА
Определение от 15.1.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА протоколно Определение №496 от 19.11.2019 г. , по н.а.х.д. №991 по описа на РС-Добрич за 2019 год. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 15.1.2020г.
16 Административно дело No 501/2018 Закон за движението по пътищата И.П.Ч. НАЧАЛНИКА НА СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР ГРАД ДОБРИЧ Докладчик:
ТЕОДОРА А. МИЛЕВА
Решение от 19.12.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед №851з-55/12.07.2018 г. на Началник сектор “Пътна полиция” при ОД на МВР гр.Добрич, с която е отказана регистрация на лек автомобил “Опел Астра” с рама №WOLOTGF35Y8055493. ВРЪЩА делото като преписка на Началника на сектор „ПП“ при Областна дирекция на Министерството на вътрешните работи - Добрич, за ново произнасяне в определения законов срок от постъпване на преписката в администрацията като се съобрази с указанията, дадени в мотивите на настоящия съдебен акт. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерството на вътрешните работи – Добрич, да заплати на И.П.Ч. ЕГН ********** *** сумата от 515.00 (петстотин и петнадесет) лева - направени разноски по делото. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд на Р България - гр. София, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 16.1.2020
Административно дело № 2025/2019
СТАВЯ В СИЛА Решене № 547 от 19.12.2018 г., на Административен съд – Добрич, постановено по адм. дело № 501/2018година. Решението е окончателно.
В законна сила на 16.1.2020г.
17 Административно дело No 646/2019 Закон за местното самоуправление и местната администрация ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО Докладчик:
КРАСИМИРА К. ИВАНОВА
Решение от 23.12.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на Областен управител на област Добрич, с адрес: град Добрич, ул.”Независимост” № 5, Решение № 7 - 4 на Общински съвет Генерал Тошево, прието на заседание, проведено на 08.10.2019 год., повторно прието с Решение № 8 - 3 по Протокол № 8/ 16.10.2019 г. на Общински съвет Генерал Тошево. ОСЪЖДА Община Генерал Тошево да заплати на Областна администрация Добрич, съдебно – деловодни разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 лв. /сто лева/. Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 17.1.2020г.
18 Административно наказателно дело (К) No 684/2019 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Е.Х.М. ВТОРО РУ НА МВР - ДОБРИЧ Председател:
ТЕОДОРА А. МИЛЕВА
Докладчик:
МИЛЕНА С. МАРКОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 17.1.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 356 от 25.09.2019г., постановено по н.а.х.д. № 832/2019 г. на Районен съд гр. Добрич. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 17.1.2020г.
19 Административно дело No 99/2018 КСО П.М.Д. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ - ДОБРИЧ Докладчик:
СИЛВИЯ М. САНДЕВА-ИВАНОВА
Решение от 27.12.2018г.
ОТМЕНЯ решение № 29/15.12.2017г. на директора на ТП на НОИ – Добрич и потвърденото с него разпореждане № 38/30.10.2017г. на длъжностното лице по чл.60, ал.1 от КСО при ТП на НОИ – Добрич, с което декларираната с декларация № 5101-24-39 от 16.10.2017г. злополука не е приета за трудова. ИЗПРАЩА делото като преписка на длъжностното лице по чл.60, ал.1 от КСО за ново произнасяне по същество относно декларираната злополука. ОСЪЖДА ТП на НОИ – Добрич да заплати на П.М.Д. ЕГН ********** *** сумата от 750, сторени разноски по делото. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 21.1.2020
Административно дело № 3682/2019
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 558/27.12.2018 г. на Административен съд - Добрич по адм.д. № 99/2018 г. ОСЪЖДА ТП на НОИ Добрич да заплати в полза на адвокат И.П.Г. от ВАК сумата от 350 (триста и петдесет) лева представляващи адвокатско възнаграждение.
В законна сила на 21.1.2020г.
20 Административно дело No 575/2019 Закон за гражданската регистрация (без принудителни административни мерки) Е.Ч. КМЕТА НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ Докладчик:
КРАСИМИРА К. ИВАНОВА
Определение от 7.1.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Е.Ч. (декларирани български имена Е. Салиев Моллов), роден на *** ***, подадена чрез адв. В.Д., срещу писмо рег. № АО – 21 – 1654/ 08.08.2019 г. на Община Тервел. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седемдневен срок от съобщението пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 21.1.2020г.
21 Административно дело No 596/2019 Закон за местното самоуправление и местната администрация ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШАБЛА Докладчик:
СИЛВИЯ М. САНДЕВА-ИВАНОВА
Решение от 11.12.2019г.
ОТМЕНЯ по оспорване на Областен управител на област Добрич решение № 593 по протокол № 60 от заседание на Общински съвет - Шабла, проведено на 16.08.2019г., с което на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, § 78, ал.2 от ЗОС и чл.19, ал.6 от НРПУРОИ е дадено съгласие да се продължи с пет години срокът на договор за наем от 24.09.2014г., сключен между община Шабла и “Л.М.” АД, ЕИК 175127176, за терен от 5 кв.м. - публична общинска собственост, с идентификатор 83017.502.2050 по КК на град Шабла, за поставяне на преместваем обект за търговска дейност. ОСЪЖДА Общински съвет – Шабла да заплати на Областен управител на област Добрич сумата от 100 лева, представляващи юрисконсултско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 21.1.2020г.
22 Административно дело No 599/2019 Закон за местното самоуправление и местната администрация Д.Д.Д.,
В.Т.Д.
КМЕТА НА ОБЩИНА БАЛЧИК Докладчик:
ТЕОДОРА А. МИЛЕВА
Решение от 20.11.2019г.
ОТМЕНЯ Мълчалив отказ на кмета но община Балчик, по подадена от Д.Д.Д. и В.Т.Д.,***, Молба за издаване на разрешение за отсичане на клони на дървета, засадени в съседен ПИ №53120.504.392, находящ се в с. Оброчище, общ. Балчик, в.з. Изгрев, ул. „Шеста“ №5, собственост на М.М.Ч., вх. №94-00-1097/18.06.2019 г.. ИЗПРАЩА делото като преписка на кмета на община Балчик за ново произнасяне по искането, в 14-дневен срок от постъпване на преписката, при спазване на указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите към решението. ОСЪЖДА община Балчик да заплати на Д.Д.Д. ЕГН ********** *** и на В.Т.Д., ЕГН ********** ***., сторените по делото съдебно-деловодни разноски в размер на 20 /Двадесет/ лева. РЕШЕНИЕТО може да се оспорва с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 21.1.2020г.
23 Административно дело No 612/2019 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ Т.Н.М. ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
ТЕОДОРА А. МИЛЕВА
Решение от 23.12.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т.Н.М. *** против Акт за прекратяване на ангажимент по мярка 10 "Агроекология и климат" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 за кампания 2018, изх. № 01-6500/5056 от 07.08.2019 г. ОСЪЖДА Т. Невжден М., ЕГН ********** *** да заплати на Държавен фонд "Земеделие"- Разплащателна агенция сумата от 100 (сто) лева, представляваща разноски по делото. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд на Република България в 14- дневен срок от съобщението.
В законна сила на 21.1.2020г.
24 Административно дело No 622/2019 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 В.А.М. ДИРЕКТОРА НА ЧАСТНА ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО" РАЙКО ЦОНЧЕВ" Докладчик:
СИЛВИЯ М. САНДЕВА-ИВАНОВА
Решение от 30.12.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на В.А.М., ЕГН **********, действаща лично и със съгласието на майка си М.Ф.А., ЕГН **********,***, заповед № РД-04-22/24.09.2019г. на директора на ЧПГТП “Р.Ц.” – Добрич, с която на жалбоподателката е наложена санкция “преместване в друго училище” за допуснато нарушение на чл.36, ал.2, т.16 от Правилника за дейността на училището, изразяващо се в уронване престижа и доброто име на ЧПГТП “Р.Ц.” – Добрич. ОСЪЖДА Частна профилирана гимназия по туризъм и предприемачество (ЧПГТП) “Р.Ц.” – град Добрич да заплати на В.А.М., ЕГН **********, действаща лично и със съгласието на майка си М.Ф.А., ЕГН **********,***, сумата от 430 лева, представляващи сторени разноски по делото. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 21.1.2020г.
25 Административно дело No 229/2018 Закон за подпомагане на земеделските производители КООПЕРАЦИЯ "ГУРКОВО" ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
МИЛЕНА С. МАРКОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение (второ) от 14.11.2018г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в решение № 397 от 05.10.2018 г., по административно дело № 229/2014г. на Административен съд Добрич,като в диспозитива му вместо “ ОСЪЖДА Кооперация „Гурково“, ЕИК *** с.Гурково, община Балчик, област Добрич, с председател Т.И.М., да заплати на ДФ „Земеделие“ сумата от 200 лева, разноски по делото пред първата инстанция“ ДА СЕ ЧЕТЕ “ ОСЪЖДА Кооперация „Гурково“, ЕИК *** с.Гурково, община Балчик, област Добрич, с председател Т.И.М., да заплати на ДФ „Земеделие“ сумата от 400 лева, разноски по делото пред първата инстанция“. Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на РБ.
В законна сила на 22.1.2020г.
26 Административно дело No 770/2018 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Ж.С.Ж.,
Д.С.С.
КМЕТА НА ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО Докладчик:
ТЕОДОРА А. МИЛЕВА
Решение от 24.6.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ж.С.Ж. от гр. Ген. Тожшево и Д.С.С. *** срещу Заповед №956/07.11.2018 г. на Кмета на Община – Ген. Тошево, с която на осн. чл. 225а, ал. 1 във връзка с чл.225, ал.2, т.1 и т.2 и чл.223, ал.1, т.8 от Закона за устройство на територията е наредено премахването на незаконен строеж „Навес с огнище“, находящ се в УПИ V-417 и частично в УПИ ІV-414, кв. 22 по ПУП на гр. Ген. Тошево, извършен от наследодателя на Д.С.С. и Ж.С.Ж.. ОСЪЖДА Ж. С. Ж. ЕГН ********** *** и Д.С.С. ЕГН ********** *** да заплатят на Община Ген. Тошево сторените по делото съдебно-деловодни разноски за адвокатско в размер на 350 лв. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен Административен съд, подадена чрез Административен съд - Добрич в 14-дневен срок от съобщението. ПРЕПИС от решението да се изпрати на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 23.1.2020
Административно дело № 9892/2019
ОСТАВЯ В СИЛА Решене № 241 от 24.06.2019 г., постановено по адм. д. № 770/2018год. по описа на Административен съд -Добрич. Решението е окончателно.
В законна сила на 23.1.2020г.
27 Административно дело No 3/2019 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди К.П.П. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - ДОБРИЧ Докладчик:
ТЕОДОРА А. МИЛЕВА
Решение от 25.4.2019г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователни предявените искове от К.П. *** срещу ОД на МВР гр. Добрич, с които се претендира обезщетение в размер на 200 лева за претърпени неимуществени вреди и в размер на 24 лева за претърпени имуществени вреди от отменено като незаконосъобразно наказателно постановление (НП) № 17-0283-000294/02.11.2017 г. на началник на РУ Каварна при ОД на МВР Добрич. ОСЪЖДА К.П.П. ЕГН ********** ***, да заплати на Областна дирекция МВР гр. Добрич направените по делото разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 /сто/ лева. Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС на РБ в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Разпореждане от 12.9.2019
Административно дело № 9601/2019
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на К. П. срещу решение № 180/25.04.2019 г. постановено по адм.д. № 3 по описа на Административен съд Добрич за 2019 г. ПРЕКРАТЯВАМ производството по адм. д. № 9601/2019 г. по описа на Върховен административен съд. Разпореждането може да се обжалва с частна жалба пред тричленен състав на трето отделение на Върховния административен съд, в седемдневен срок от съобщаването му на страните. ОСТАВЯ в сила разпореждане №12218 /12.09.2019г., постановено по адм.дело №9601/2019г. на Върховния административен съд от Председателя на трето отделение. Определението не подлежи на обжалване съгласно чл. 213 б ал. 4 от АПК.
В законна сила на 23.1.2020г.
28 Административно наказателно дело (К) No 752/2019 ЗАНН: КЗП КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - РД ВАРНА БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД Председател:
КРАСИМИРА К. ИВАНОВА
Докладчик:
ТЕОДОРА А. МИЛЕВА
Решение от 23.1.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 388/04.11.2019 г., постановено по н.а.х.д. № 992/2019 г. по описа на РС – Добрич. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 23.1.2020г.
29 Административно дело No 438/2019 Закон за гражданската регистрация (без принудителни административни мерки) С.М.Т. КМЕТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ Докладчик:
МИЛЕНА С. МАРКОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 27.12.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба от С.М.Т. с ЕГН ********** ***, отказ на Кмета на община град Добрич,обективиран в писмо изх.№ 94С-00-441/04.06.2019 г.,за пристъпване към действия по припознаване на детето М.Д.,роден на ***г. в Полша. ВРЪЩА делото като преписка на Кмета на община град Добрич за пристъпване към действия по припознаване на детето М.Д.,роден на ***г. в Полша. ОПРЕДЕЛЯ 7-дневен срок за изпълнение, считано от влизане на решението в сила. ОСЪЖДА Община Град Добрич,да заплати на С.М.Т. с ЕГН ********** ***,сумата 10 /десет/лева, представляваща заплатена държавна такса за образуване на делото. Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховен административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните по чл.138,ал.1 от АПК.
В законна сила на 24.1.2020г.
30 Административно дело No 656/2019 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 БОРИСОВ - ДРАГАНОВ ООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ВАРНА В ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ФИСКАЛЕН КОНТРОЛ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
МИЛЕНА С. МАРКОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 31.12.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на „Б.-Драганов“ ООД, ЕИК 124111946,със седалище и адрес на управление гр.Каварна, ул.Стефан Караджа №67, представлявано от управителя Х.Д.Б., Заповед за налагане на принудителна административна мярка № 403-ФК/23.10.2019г. на Началника на отдел „Оперативни дейности“ Варна в ГД „Фискален контрол“ при ЦУ на НАП. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Върховен административен съд на РБ с касационна жалба, подадена в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 25.1.2020г.
31 Административно дело No 682/2019 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Н.Н.И. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - ДОБРИЧ Докладчик:
НЕЛИ И. КАМЕНСКА
Решение от 8.1.2020г.
ОСЪЖДА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – ДОБРИЧ да заплати на Н.Н.И. с ЕГН ********** ***, сумата от 300 (триста) лева, представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди –изплатено адвокатско възнаграждение за осъществена правна защита, съдействие и процесуално представителство по нахд № 1010/2017 г. по описа на Районен съд - Добрич, в което е отменено частично оспореното Наказателно постановление № 16-0851-002356 от 16.12.2016 г., издадено от началника на Сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР-Добрич. ОСЪЖДА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – ДОБРИЧ да заплати на Н.Н.И. с ЕГН ********** ***, сумата от 310 (шестдесет) лева, представляваща направени съдебно-деловодни разноски в настоящото производство за държавна такса и адвокатско възнаграждение. Препис от решението, на основание чл. 138, ал. 1 от АПК, да се изпрати или връчи на страните по делото. Решението подлежи на касационно обжалване, чрез Административен съд - Добрич, пред Върховния административен съд на РБ, в 14- /четиринадесет/ дневен срок, от съобщаването или връчването му на страните.
В законна сила на 25.1.2020г.
32 Административно дело No 374/2019 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Х.К.Х. ДИРЕКТОРА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ - ДОБРИЧ Докладчик:
НЕЛИ И. КАМЕНСКА
Решение от 24.7.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на Х.К.Х. *** МЪЛЧАЛИВ ОТКАЗ на директора на Областна дирекция по безопасност на храните – Добрич по заявление с вх. № ЗЖ180-17.04.2019 г. за регистрация на пчелни кошери. ВРЪЩА делото като преписка на директора на Областна дирекция по безопасност на храните – Добрич да се произнесе с мотивирано решение в 10 –дневен срок от влизане на настоящото решение в сила по заявление с вх. № ЗЖ180-17.04.2019 г. за регистрация на пчелни кошери, подадено от Х.К.Х. *** при спазване на дадените указания при тълкуването и прилагането на закона. ОСЪЖДА Областна дирекция по безопасност на храните –Добрич да заплати на Х.К.Х. с ЕГН ********** *** сумата от 310 (триста и десет) лева, представляваща разноски по делото за държавна такса и за адвокатско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд на РБ. ПРЕПИС от решението да се изпрати на изпълнителния директор на Агенцията по безопасност на храните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 27.1.2020
Административно дело № 11763/2019
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 321/24.07.2019г. по АД № 374/2019г. на Административен съд - Добрич. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 27.1.2020г.
33 Административно дело No 754/2019 Закон за защита на личните данни В.К.К. НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ - СОФИЯ Докладчик:
МИЛЕНА С. МАРКОВА-ГЕОРГИЕВА
Определение от 27.1.2020г.
ОТМЕНЯ Разпореждане от 13.01.2020г., с което делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 26.02.2020 год. От 10.30 часа. ПОВДИГА спор за подсъдност по искова молба, уточнена писмено с молба от 06.11. 2019г., от В.К.К. ***, за осъждане на Националната агенция по приходите да й заплати сумата от 1000 лева, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди от неизпълнение на задължението по чл.59,ал.1 ЗЗЛД и чл.32 от Общия регламент относно защита на личните данни /ЕС/ 2016/697 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016г. /GDPR/. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 754/19г.по описа на АдмС-Добрич. ИЗПРАЩА делото на Върховния административен съд за определяне на подсъдността, ведно с частна жалба от 03.01.2020. Определението не подлежи на обжалване. Определението да съобщи на страните по делото за сведение.
В законна сила на 27.1.2020г.
34 Административно дело No 677/2019 Изборен кодекс А.И.А. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БАЛЧИК Докладчик:
СИЛВИЯ М. САНДЕВА-ИВАНОВА
Решение от 17.12.2019г.
ПОТВЪРЖДАВА решение № 135/28.10.2019г. на ОИК - Балчик, с което на местните избори на 27.10.2019г. е обявен за избран за кмет на община Балчик Н.Д.А., издигнат от Инициативен комитет, получил 4984 действителни гласове. Решението е постановено при участието на заинтересованите страни Н.Д.А. *** и Инициативен комитет за издигане на независим кандидат за кмет на община Балчик Н.Д.А.. РЕШЕНИЕТО може да бъде оспорено с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 28.1.2020
Административно дело № 377/2020
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 531/17.12.2019 г., постановено по адм.д. № 677/2019 г. от Административен съд - Добрич. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на А.и.а. за присъждане на разноските. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 28.1.2020г.
35 Административно наказателно дело (К) No 757/2019 ЗАНН, Закон за движението по пътищата А.И.А. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ АЛБЕНА ПРИ ОД НА МВР ДОБРИЧ Председател:
КРАСИМИРА К. ИВАНОВА
Докладчик:
ТЕОДОРА А. МИЛЕВА
Решение от 28.1.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №122/06.11.2019 г. по АНД № 376/2018 г. по описа на Районен съд гр. Балчик РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 28.1.2020г.
36 Административно наказателно дело (К) No 732/2019 ЗАНН: РДГ АГРОИМПУЛС 2000 ООД РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - ВАРНА Председател и докладчик:
КРАСИМИРА К. ИВАНОВА
Решение от 31.1.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 51 от 01.11.2019 г. по НАХД № 77/ 2019 год. по описа на Районен съд – Тервел. Решението е окончателно.
В законна сила на 31.1.2020г.
37 Административно наказателно дело (К) No 3/2020 ЗАНН: ИААА И.С.Ц. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ Председател и докладчик:
КРАСИМИРА К. ИВАНОВА
Решение от 31.1.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 423/ 25.11.2019 г. по НАХД № 1099/ 2019 год. по описа на ДРС. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 31.1.2020г.