Административен съд - Добрич
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.1.2018г. до 31.1.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 249/2017 Закон за подпомагане на земеделските производители П.Ж.П. ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ Докладчик:
ТЕОДОРА А. МИЛЕВА
Решение от 3.1.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.Ж.П. *** срещу уведомително писмо изх. № 01-6500/276 от 02.05.2017 г., издадено от заместник-изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие" -гр. София, с което на жалбоподателя е отказана финансова помощ и е прекратен агроекологичния му ангажимент по мярка 214 "Агроекологични плащания" (АЕП) от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2007-2013 г., направление "Биологично растениевъдство", за кампания 2016 г. ОСЪЖДА П.Ж.П. ЕГН ********** *** да заплати на Държавен фонд "Земеделие" сумата 300 лв. (триста лева), представляваща направени от ответника съдебни разноски по делото. Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред тричленен състав на Върховния административен съд на Република България, в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 24.1.2018г.
2 Административно дело No 623/2017 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. В.И.П.,
Р.К.П.
КМЕТА НА ОБЩИНА БАЛЧИК Докладчик:
КРАСИМИРА К. ИВАНОВА
Определение от 3.1.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба вх. № 2603/ 27.11.2017 г. от В.И.П. и Р.К.П.,***, срещу Заповед № 1097/ 24.10.2017 г. на Кмета на Община Балчик с правно основание чл. 99, т. 2 от АПК за отмяна на Заповед № 1126/ 05.10.2016 г. на Кмета на Община Балчик и прекратяване процедура по принудителното й изпълнение. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 623/ 2017 год. по описа на Административен съд - Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в седемдневен срок от съобщението пред Върховния административен съд на Р България.
3 Административно наказателно дело (К) No 591/2017 ЗАНН: Агенция „Митници” Н.- С.С. ЕТ МИТНИЦА - ВАРНА ПРИ АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ Председател:
ТЕОДОРА А. МИЛЕВА
Докладчик:
СИЛВИЯ М. САНДЕВА-ИВАНОВА
Решение от 5.1.2018г.
ОТМЕНЯ решение № 115 от 05.10.2017г., постановено по анхд № 140/2017г. по описа на Районен съд – Балчик, В ЧАСТТА, в която е потвърдено наказателно постановление № 20/05.05.2017г. на началника на Митница – Варна В ЧАСТТА, в която на ЕТ „Нели – С.С.“ с ЕИК 201897316, със седалище и адрес на управление гр.Балчик, ул. „Родопи“ № 31, обл. Добрич, представлявано от С.Х.С., на основание чл.123, ал.6 и чл. 124а, ал.1 от ЗАДС, са наложени административни наказания - имуществена санкция в размер на 4 000 лева (четири хиляди лева) и лишаване от право да упражнява търговска дейност в обекта, където е установено нарушението : магазин за хранителни стоки, находящ се в гр. Балчик, ул. „Родопи“ № 31, за срок от един месец, КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА : ОТМЕНЯ наказателно постановление № 20/05.05.2017г. на началника на Митница – Варна В ЧАСТТА, в която на ЕТ „Нели – С.С.“ с ЕИК 201897316, със седалище и адрес на управление гр.Балчик, ул. „Родопи“ № 31, обл. Добрич, представлявано от С.Х.С., на основание чл.123, ал.6 и чл. 124а, ал.1 от ЗАДС, са наложени административни наказания - имуществена санкция в размер на 4 000 лева (четири хиляди лева) и лишаване от право да упражнява търговска дейност в обекта, където е установено нарушението : магазин за хранителни стоки, находящ се в гр. Балчик, ул. „Родопи“ № 31, за срок от един месец. ОСТАВЯ В СИЛА решение № 115 от 05.10.2017г., постановено по анхд № 140/2017г. по описа на Районен съд – Балчик, В ЧАСТТА, в която е потвърдено наказателно постановление № 20/05.05.2017г. на началника на Митница – Варна В ЧАСТТА, в която на основание чл.124, ал.1 от ЗАДС е постановено отнемане в полза на държавата на на стоките – предмет на нарушението - 9 броя кутии (180 къса) цигари марка “Golden Gate”, с надписи върху кутиите „For Duty Free Sale Only“. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 5.1.2018г.
4 Административно дело No 577/2017 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 А.Я.Х. НАЧАЛНИКА НА СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР ГРАД ДОБРИЧ Докладчик:
МИЛЕНА С. МАРКОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 8.1.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на А.Я.Х., ЕГН **********,***, Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0851-000866/09.10.2017 г., издадена от Началника на сектор Пътна полиция към ОДМВР Добрич. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Добрич да заплати на А.Я.Х., ЕГН **********,***, направените по делото разноски в размер на 410 (четиристотин и десет) лева. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14- дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 24.1.2018г.
5 Административно наказателно дело (К) No 608/2017 ЗАНН: НАП МИСТЪР ПАНКЕЙК ЕООД ТД НА НАП - ВАРНА Председател и докладчик:
ТЕОДОРА А. МИЛЕВА
Решение от 8.1.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 113/03.10.2017 год., постановено по нахд № 48/2017 год. по описа на РС – гр.Балчик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 8.1.2018г.
6 Административно наказателно дело (К) No 613/2017 ЗАНН: НАП СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРСКА РЕПУБЛИКАНСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО КИНОЛОГИЯ ТД НА НАП - ВАРНА Председател и докладчик:
ТЕОДОРА А. МИЛЕВА
Решение от 8.1.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №117 от 10.10.2017 г., постановено по нахд №7/2017 г. по описа на Районен съд - Балчик. Решението е окончателно.
В законна сила на 8.1.2018г.
7 Административно наказателно дело (К) No 615/2017 ЗАНН: Общини М.Д.К. ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ Председател и докладчик:
ТЕОДОРА А. МИЛЕВА
Решение от 8.1.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №378/05.10.2017 год. по нахд №962/ 2017 год. на ДРС, с което е потвърдено наказателно постановеление №ПИОС-1108/29.06.2017 г., издадено от Кмета на Община гр. Добрич, с което на М.Д.К. *** е наложено административно наказание глоба в размер на 200 лева на осн. чл.49, ал.1, приложение 12 от НОБДДВПСП за извършено нарушение по чл.4, ал.3, т.4 от Наредбата. Решението е окончателно.
В законна сила на 8.1.2018г.
8 Административно дело No 625/2017 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ БУЛ АКВА ФИШ ООД ИЗП. ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ КЪМ МЗХ - БУРГАС Докладчик:
СИЛВИЯ М. САНДЕВА-ИВАНОВА
Определение от 10.1.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 625 по описа на Добричкия административен съд за 2017г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд на Република България с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението от жалбоподателя. Определението да се съобщи на страните чрез изпращане на препис от него по реда на чл.137, във вр. чл.138 от АПК.
9 Административно дело No 626/2017 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ БУЛ АКВА ФИШ ООД ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" СОФИЯ Докладчик:
МИЛЕНА С. МАРКОВА-ГЕОРГИЕВА
Определение от 10.1.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата от „ Бул аква фиш“ ООД,със седалище и адрес на управление с.Прилеп,община Добричка, ЕИК 200855752, представлявано от Ж.В., срещу мълчалив отказ на Изп. Директор на ИАРА да издаде краен административен акт по финансова корекция 2016/ EFF/000030 по договор № БФП №12/02.07.2010 г. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 626 по описа за 2017г. на АС-Добрич. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от получаване на съобщението от страните.
10 Административно дело No 512/2017 Закон за местните данъци и такси ЕВРОКАПИТАЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МДТ ПРИ ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО Докладчик:
СИЛВИЯ М. САНДЕВА-ИВАНОВА
Решение от 11.1.2018г.
ОТМЕНЯ АУЗ по чл.107, ал.3 от ДОПК № 208-1/13.06.2017г., издаден от главен специалист в отдел „МДТ“ на дирекция „ФБМДТ“ при община Генерал Тошево, потвърден с решение № 001/04.08.2017г. на началник отдел „МДТ“ при община Генерал Тошево, В ЧАСТТА, с която в тежест на “Еврокапитал - България” ЕАД, ЕИК 130487974, със седалище и адрес на управление гр.Бургас, бул. „Александровска“ № 21, ет.Е, представлявано от изпълнителния директор Д.П.Д., са определени публични задължения, както следва: - за 2014 г. - ДНИ за горницата от 1162, 33 лева до 1209, 58 лева; лихви за забава върху това задължение към 13.06.2017г. за горницата от 329, 16 лева до 342, 42 лева; ТБО за услугата по поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в размер на 1572, 45 лева и лихва за забава върху това задължение към 13.06.2017г. в размер на 446, 06 лева; ТБО за услугата по обезвреждане на битовите отпадъци и поддържане на депа за битови отпадъци за горницата от 1859, 73 лева до 1935, 32 лева и лихви за забава върху това задължение към 13.06.2017г. за горницата от 526, 66 лева до 546, 94 лева; - за 2015 г. – ДНИ за горницата от 1162, 33 лева до 1209, 58 лева; лихви за забава върху това задължение към 13.06.2017г. за горницата от 211, 11 лева до 219, 04 лева; ТБО за услугата по поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в размер на 1572, 45 лева и лихва за забава върху това задължение към 13.06.2017г. в размер на 284, 76 лева; ТБО за услугата по обезвреждане на битовите отпадъци и поддържане на депа за битови отпадъци за горницата от 1859, 73 лева до 1935, 32 лева и лихви за забава върху това задължение към 13.06.2017г. за горницата от 337, 75 лева до 350, 46 лева; - за 2016г. – ДНИ за горницата от 1162, 33 лева до 1209, 58 лева; лихви за забава върху това задължение към 13.06.2017г. за горницата от 92, 69 лева до 96, 26 лева; ТБО за услугата по поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в размер на 1572, 45 лева и лихва за забава върху това задължение към 13.06.2017г. в размер на 125, 19 лева; ТБО за услугата по обезвреждане на битовите отпадъци и поддържане на депа за битови отпадъци за горницата от 1859, 73 лева до 1935, 32 лева и лихви за забава върху това задължение към 13.06.2017г. за горницата от 148, 30 лева до 153, 97 лева, КАТО ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата й част. ОСЪЖДА община Генерал Тошево да заплати на “Еврокапитал - България” ЕАД, ЕИК 130487974, със седалище и адрес на управление гр.Бургас, бул. „Александровска“ № 21, ет.Е, представлявано от изпълнителния директор Д.П.Д., сумата от 125, 73 лева, представляващи разноски по делото. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението до страните.
11 Административно дело No 570/2017 Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост - конкурси ПЛАМИ 12 ЕООД КМЕТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ Докладчик:
НЕЛИ И. КАМЕНСКА
Решение от 11.1.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “ПЛАМИ 12“ ЕООД, ЕИК 203392327, със седалище и адрес на управление в гр.Добрич, ул.“Кирил и Методий“ № 28, вх.Б, ет.3, представлявано от Д.К.К. срещу Заповед № 1161/09.10.2017г. на кмета на Община град Добрич. ОСЪЖДА “ПЛАМИ 12“ ЕООД, ЕИК 203392327, със седалище и адрес на управление в гр.Добрич, ул.“Кирил и Методий“ № 28, вх.Б, ет.3, представлявано от Д.К.К. *** сумата от 100 (сто) лева, представляваща разноски по делото за юрисконсултско възнаграждение. ОСЪЖДА “ПЛАМИ 12“ ЕООД, ЕИК 203392327, със седалище и адрес на управление в гр.Добрич, ул.“Кирил и Методий“ № 28, вх.Б, ет.3, представлявано от Д.К.К. да заплати на Д.В.Г. с ЕГН ********** *** сумата от 500 (петстотин) лева разноски по делото за адвокатско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба, подадена чрез Административен съд - Добрич пред Върховен административен съд на Република България в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването му на страните. Решението да се съобщи на страните по реда на чл.138, ал.1 от АПК.
12 Административно дело No 430/2017 Закон за министерство на вътрешните работи П.Г.П. НАЧАЛНИК СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Докладчик:
МИЛЕНА С. МАРКОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 12.1.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на П.Г.П.,ЕГН ********** *** Заповед № 851з-2/ 04.01.2017г. на Началника на Сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР-Добрич,с която е отказана първоначална регистрация на собствения на жалбоподателката лек автомобил марка „Пежо 206“, с рама № *** по документи, внос от Германия. ОСЪЖДА ОД на МВР-Добрич да заплати на П.Г.П., ЕГН ********** ***,сумата в размер на 375 (триста седемдесет и пет) лева разноски по делото. ИЗПРАЩА делото като преписка на административния орган – Началника на Сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР-Добрич, за ново произнасяне по заявление № 160851012533/ 03.08.2016г. на П.Г.П. с ЕГН ********** ***, за първоначална регистрация на собствения й лек автомобил марка „Пежо 206“, с рама № *** по документи, внос от Германия, при спазване на указанията в мотивите на решението, по тълкуване и прилагане на закона. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението до страните.
В законна сила на 30.1.2018г.
13 Административно дело No 525/2017 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 М.И.С. ПОЛИЦЕЙСКИ ИНСПЕКТОР КЪМ ОД НА МВР ДОБРИЧ Докладчик:
НЕЛИ И. КАМЕНСКА
Решение от 15.1.2018г.
ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на ЗППАМ № 17-3394-000129/26.08.2017г., издадена от Д.С.С. на длъжност полицейски инспектор VІ степен в група „Охранителна полиция“ в РУ Албена на ОД на МВР Добрич, с която на М.И.С. с ЕГН ********** *** е наложена принудителната административна мярка по чл.171, т.2а от Закона за движение по пътищата – прекратяване на регистрацията на ППС – лек автомобил „Пежо 106“ с рег. № ТХ 6685СХ, за срок от 350 дни, отнемане на свидетелство за регистрация на МПС № 007959071 и 2 бр. регистрационни табели. ОСЪЖДА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ на МВР-Добрич да заплати на М.И.С. с ЕГН ********** *** сумата от 410 (четиристотин и десет) лева, представляващи разноски по делото за държавна такса и адвокатско възнаграждение. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на РБ в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването му на страните.
14 Административно дело No 618/2017 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Г.И.Г. НАЧАЛНИКА НА РУ - ТЕРВЕЛ ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Докладчик:
СИЛВИЯ М. САНДЕВА-ИВАНОВА
Решение от 15.1.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.И.Г. ***, ЕГН **********, срещу заповед за прилагане на ПАМ № 17-0355-00154/10.11.2017г., издадена от началника на РУ - Тервел при ОД на МВР – Добрич, с която на основание чл.171, т.2а от ЗДвП на жалбоподателя е наложена принудителна административна мярка – прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 185 дни чрез отнемане на СРМПС № 006760775 и 2 броя рег. табели с № В7487ВА. ОСЪЖДА Г.И.Г. ***, ЕГН ********** да заплати на началника на РУ – Тервел при ОД на МВР – Добрич сумата от 100 лева, сторени разноски по делото. РЕШЕНИЕТО може да се оспорва с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
15 Административно дело No 41/2018 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ А.- А.Я. ЕТ ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" СОФИЯ Докладчик:
СИЛВИЯ М. САНДЕВА-ИВАНОВА
Определение от 16.1.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 41/2018г. по описа на Административен съд - Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните с частна жалба пред ВАС на Република България.
16 Административно дело No 592/2017 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БАЛЧИК Докладчик:
НЕЛИ И. КАМЕНСКА
Решение от 17.1.2018г.
ОТМЕНЯ по протест на Окръжна прокуратура гр.Добрич израза „декларация от лицето, че няма задължения към Община Балчик“, съдържащ се в чл.45, ал.3, предл.7 и израза „удостоверение за липса на задължения към Община Балчик“, съдържащ се в чл.49, ал.2 от Наредба, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238 по Протокол № 27/ 27.02.2009г. на Общински съвет Балчик. ОСЪЖДА Общински съвет Балчик да заплати на Окръжна прокуратура - Добрич направените по делото разноски – държавна такса в размер на 20 /двадесет/ лева за публикация на обявлението за образуваното дело в Държавен вестник. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд с касационна жалба в четиринадесетдневен срок, считано от съобщението за постановяването му и връчването на препис от съдебния акт на страните. Решението да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК при неподаване на касационни жалба или протест или ако те са отхвърлени.
17 Административно наказателно дело (К) No 614/2017 ЗАНН: НАП СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРСКА РЕПУБЛИКАНСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО КИНОЛОГИЯ ТД НА НАП - ВАРНА Председател:
ТЕОДОРА А. МИЛЕВА
Докладчик:
СИЛВИЯ М. САНДЕВА-ИВАНОВА
Решение от 17.1.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №118 от 10.10.2017 г., постановено по нахд №9/2017 г. по описа на Районен съд - Балчик. Решението е окончателно.
В законна сила на 17.1.2018г.
18 Административно наказателно дело (К) No 599/2017 ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ П.П.Я. Председател:
ТЕОДОРА А. МИЛЕВА
Докладчик:
СИЛВИЯ М. САНДЕВА-ИВАНОВА
Решение от 18.1.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 111/29.09.2017г., постановено по н.а.х.д. № 204/2017г. по описа на Районен съд – Балчик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 18.1.2018г.
19 Административно дело No 560/2017 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Д.Й.Г. НАЧАЛНИКА НА РУ - БАЛЧИК ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Докладчик:
КРАСИМИРА К. ИВАНОВА
Решение от 19.1.2018г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването по жалба вх. № 2286/ 18.10.2017 г. от Д.Й.Г., ЕГН **********,***, на Заповед № 17 – 0240 – 000282 от 29.07.2017 г. на Началника на РУП към ОДМВР - Добрич, РУ Балчик, с която е заповядано на основание чл. 171, т. 2а от ЗДвП налагане на Д.Й.Г. на принудителна административна мярка чрез прекратяване на регистрацията на собственото й ППС с рег. № СВ64644КК за срок от 6 месеца до 1 година, а именно за 190 дни, като са ? отнети 2 броя регистрационни табели ***** и СРМПС № 008491185. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва в 14 - дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховен административен съд на Република България.
20 Административно дело No 708/2017 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ДЖИ ЕС МАЛМГРЕН ИНТЕРИЪРС ООД РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ОП РЧР В МТСП - СОФИЯ Докладчик:
СИЛВИЯ М. САНДЕВА-ИВАНОВА
Определение от 19.1.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 708 по описа за 2017г. на Добричкия административен съд. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от получаване на съобщението от страните.
21 Административно дело No 609/2017 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 И.Р.Ч.,
НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ДОБРИЧ, РУ АЛБЕНА - ИВАН ДИМИТРОВ ИВАНОВ
  Докладчик:
КРАСИМИРА К. ИВАНОВА
Решение от 22.1.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба вх. № 2542/ 21.11.2017 г. от И.Р.Ч., ЕГН **********,***, Заповед № 17 – 3394 - 000150/ 17.10.2017 г. на Началник Група към ОДМВР Добрич, РУ Албена – ******, с която е заповядано на основание чл. 171, т. 2а от ЗДвП налагане на И.Р.Ч., като собственик, на принудителна административна мярка чрез прекратяване на регистрацията на ППС лек автомобил БМВ Х5 с рег. № ******, за срок от 6 месеца до 1 година, а именно за 350 дни. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва в 14 - дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховен административен съд на Република България.
22 Административно дело No 621/2017 Закон за гражданската регистрация (без принудителни административни мерки) Й.Р.Й. КМЕТА НА ОБЩИНА ДОБРИЧ Докладчик:
СИЛВИЯ М. САНДЕВА-ИВАНОВА
Определение от 22.1.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Й.Р.Й. срещу отказ за заличаване на адресна регистрация на лице, обективиран в писмо с изх. № 94Й-00-163 от 16.11.17г. на кмета на община гр.Добрич. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 621/17г. по описа на Административен съд - Добрич. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на Република България в 7-дневен срок от днес за ответника и от получаване на съобщението за жалбоподателя и заинтересованата страна.
23 Административно дело No 637/2017 Закон за движението по пътищата И.С.И.,
СТОЯНОВ АГРО-88 ЕООД
НАЧАЛНИКА НА РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ГЕН. ТОШЕВО КЪМ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Докладчик:
ТЕОДОРА А. МИЛЕВА
Решение от 22.1.2018г.
ОТМЕНЯ заповед за прилагане на ПАМ № 17-0265-000278 от 22.11.2017 г. на началник на РУП към ОДМВР – Добрич, РУ Ген. Тошево, оправомощен със заповед № 357з-815/19.04.2017 г. на директора на ОД на МВР – Добрич, с която на основание чл.171, т.2а от ЗДвП на И.С.И. е наложена принудителна административна мярка – прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 6 месеца до 1 година, а именно 185 дни чрез отнемане на СРМПС №00646112 и 2 броя табели с рег.№ ***. ОСЪЖДА РУП към ОД на МВР Добрич, РУ Ген. Тошево да заплати на И.С.И. ЕГН ********** ***, сумата от 310,00 лева, сторени разноски по делото. ОСЪЖДА РУП към ОД на МВР Добрич, РУ Ген. Тошево да заплати на „С. АГРО-88“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Добрич, ЖК „Дружба“ бл.63, ет.1, ап.1, представлявано от управителя И.С.И. сторените по делото разноски в размер на 50 лева. РЕШЕНИЕТО може да се оспорва с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
24 Административно дело No 4/2018 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 И.Г.И. НАЧАЛНИК СЕКТОР КЪМ ОДМВР ДОБРИЧ, РУ 01 ДОБРИЧ Докладчик:
ТЕОДОРА А. МИЛЕВА
Решение от 22.1.2018г.
ОТМЕНЯ заповед за прилагане на ПАМ № 17-1717-000056 от 12.12.2017 г. на началник сектор към ОДМВР – Добрич, РУ 01 Добрич, оправомощен със заповед № 357з-815/19.04.2017 г. на директора на ОД на МВР – Добрич, с която на основание чл.171, т.2а от ЗДвП на И.Г.И. е наложена принудителна административна мярка – прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 190 дни чрез отнемане на СРМПС № 008085124 и 2 броя табели с рег.№В 8477 РА ОСЪЖДА І РУ Добрич при ОД на МВР – Добрич да заплати на И.Г.И. ЕГН ********** *** сумата от 310,00 лева, сторени разноски по делото за първата инстанция. РЕШЕНИЕТО може да се оспорва с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
25 Административно дело No 7/2018 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 И.9.И.С. ЕТ НАЧАЛНИКА НА РУ - ТЕРВЕЛ ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Докладчик:
СИЛВИЯ М. САНДЕВА-ИВАНОВА
Определение от 22.1.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ЕТ „ИСМ 91-И.С.“, с ЕИК 127034504, със седалище и адрес на управление с. Каравелово, общ. Никола Козлево, обл. Шумен, ул. „Независимост“ №2А, ет.3, срещу заповед за прилагане на ПАМ №17-9355-000181/14.12.17г., издадена от началника на РУ Тервел при ОД на МВР Добрич. ПРЕКРАТЯВА производството по АД №7/18г. по описа на Административен съд Добрич. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните с частна жалба пред ВАС на Република България.
26 Административно дело No 17/2018 АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК И.А.П.   Докладчик:
СИЛВИЯ М. САНДЕВА-ИВАНОВА
Определение от 22.1.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 17 по описа на Добричкия административен съд за 2018г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд на Република България с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението от подателя на искането.
27 Административно дело No 22/2018 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 М.Х.Г. НАЧАЛНИКА НА СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР ГРАД ДОБРИЧ Докладчик:
КРАСИМИРА К. ИВАНОВА
Определение от 22.1.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба вх. № 65/ 10.01.2018 г., получена чрез административния орган, подадена от М.Х.Г. *** срещу ЗППАМ № 17 – 0851 – 000936/ 25.10.2017 г., издадена от Началник сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР – Добрич на основание чл. 171, т. 2А от ЗДвП ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 22/ 2018 год. по описа на Административен съд - Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в седмодневен срок от съобщението до ищеца.
В законна сила на 1.2.2018г.
28 Административно наказателно дело (К) No 57/2018 ЗАНН: Агенция „Митници” И.В.К. МИТНИЦА - ВАРНА Председател:
КРАСИМИРА К. ИВАНОВА
Докладчик:
ТЕОДОРА А. МИЛЕВА
Определение от 22.1.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по кад №57/2018 г. по описа на Административен съд гр. Добрич. ИЗПРАЩА делото на Районен съд гр.Добрич за администриране на касационна жалба подадена И.В.К. *** срещу решение от №16 от 18.01.2018 г. по нахд №1270/2017 г. по описа на Районен съд гр. Добрич. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 22.1.2018г.
29 Административно дело No 610/2017 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Д.Д.В. НАЧАЛНИК СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Докладчик:
КРАСИМИРА К. ИВАНОВА
Решение от 23.1.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба вх. № 2543/ 21.11.2017 г. от Д.Д.В., ЕГН **********,***, Заповед № 17 – 0851 - 000678/ 05.08.2017 г. на Началник сектор към ОДМВР Добрич, сектор „Пътна полиция“, с която е заповядано на основание чл. 171, т. 2а от ЗДвП налагане на Д.Д.В., като собственик и управител на „Стар пост“ ООД, на принудителна административна мярка чрез прекратяване на регистрацията на ППС лек автомобил с рег. № ******, за срок от 6 месеца до 1 година, а именно за 190 дни. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва в 14 - дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховен административен съд на Република България. СЪДИЯ:
30 Административно дело No 606/2017 Закон за гражданската регистрация (без принудителни административни мерки) П.Е.Ц. ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ "ГРОН" ПРИ ОБЩИНА ГР. ДОБРИЧ Докладчик:
ТЕОДОРА А. МИЛЕВА
Решение от 24.1.2018г.
ОТМЕНЯ Изричен отказ, обективиран в писмо с изх. №94П-00-399/01.11.2017 г. на директор на Дирекция ГРОН при община Добрич, с което по заявление с вх. №94П-00-382/14.09.2016 г. от П.Е.Ц. му е отказано издаването на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки на М.С.П., с включване на роднини по права и съребрена линия до шеста степен. ИЗПРАЩА делото като преписка на длъжностното лице по гражданското състояние при община – Добрич за ново произнасяне по искането при спазване на указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите към решението. РЕШЕНИЕТО може да се оспорва с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
31 Административно дело No 547/2017 Кодекс на труда ЕКО АГРО АД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Докладчик:
НЕЛИ И. КАМЕНСКА
Решение от 25.1.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на “ЕКО АГРО“ АД предписание № 1 и предписание № 2, обективирани в Протокол за извършена на 02.08.2017г. проверка с изх. № ПР 1729963/21.08.2017г., издаден от Дирекция "Инспекция по труда" Добрич, потвърдени с решение от 13.09.2017г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“. ОСЪЖДА Дирекция „Инспекция по труда“ Добрич да заплати на “ЕКО АГРО“ АД, ЕИК 124601528, със седалище и адрес на управление в к.к. Албена, Складова база, представлявано от М.З.Ж. – изпълнителен директор, сумата от 650 (шестстотин и петдесет) лева разноски по делото за адвокатско възнаграждение и държавна такса. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба, подадена чрез Административен съд - Добрич пред Върховен административен съд на Република България в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването му на страните. Решението да се съобщи на страните по реда на чл.138, ал.1 от АПК.
32 Административно дело No 598/2017 Закон за движението по пътищата К.И.С. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ДОБРИЧ, РУ ШАБЛА,
Т.Ж.Ш.
Докладчик:
КРАСИМИРА К. ИВАНОВА
Решение от 25.1.2018г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването по жалба вх. . № 2502/ 16.11.2017 г. от К.И.С., ЕГН **********,***, срещу Заповед № 17 – 5811 – 000057 от 26.10.2017 г. на Началник Група към ОДМВР - Добрич, РУ Шабла – Т.Ж.Ш., с която е заповядано на основание чл. 171, т. 2а от ЗДвП налагане на К.И.С. на принудителна административна мярка чрез прекратяване на регистрацията на собственото му ППС с рег. № ***** за срок от 6 месеца до 1 година, а именно за 185 дни, като са му отнети 2 броя регистрационни табели ***** и СРМПС № 008590457.
33 Административно дело No 576/2017 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Х.Ж.Х. АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА ГР.СОФИЯ Докладчик:
КРАСИМИРА К. ИВАНОВА
Решение от 26.1.2018г.
ОСЪЖДА Агенция „Пътна инфраструктура“, седалище: гр. София, бул. „Македония“ № 3 да заплати на Х.Ж.Х., ЕГН **********,*** сумата от 600 лв. (шестотин лева), като обезщетение за причинените му имуществени вреди, представляващи направени разходи за адвокатско възнаграждение в съдебното производство по обжалване на Наказателно постановление № 4333/ 28.11.2016 г. на Началник отдел „Мониторинг“, Дирекция „Анализ на риска и оперативен контрол“ при Агенция „Пътна инфраструктура“, с което на Х. е наложена глоба в размер на 1500 лв. на основание чл. 53, ал. 1 от Закона за пътищата, поради отмяната му като незаконосъобразно с Решение № 52 от 21.03.2017 г. по НАХД № 1460/ 2016 г. на Районен съд – Търговище, потвърдено с Решение № 88/ 09.06.2017 г. по КНАХД № 72/ 2017 г. на Административен съд – Търговище, както и сторените по настоящото производство разноски в размер на 410 лв. (четиристотин и десет лева). ОТХВЪРЛЯ иска за заплащане на законна лихва върху присъденото обезщетение от 600 лв. (шестотин лева). Решението подлежи на обжалване с касационна жалба и касационен протест пред Върховния административен съд на Република България в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.
34 Административно дело No 432/2017 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.Г.П. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" - СОФИЯ Докладчик:
ТЕОДОРА А. МИЛЕВА
Решение от 29.1.2018г.
ОСЪЖДА Главна дирекция “Изпълнение на наказанията” към Министерство на правосъдието гр. София да заплати на М. Г. П. ЕГН ********** *** сумата от 1 400 /Хиляда и четиристотин/ лева, представляващи обезщетение за понесени неимуществени вреди в периода 16.09.2015 г. до 30.09.2015 г., ведно със законната лихва върху посочената сума, считано от 03.08.2017 г. до окончателното изплащане на сумата. ОТХВЪРЛЯ като неоснователен иска по чл.1, ал. от ЗОДВ на М. Г. П. срещу Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" гр. София в останалата му част до пълния претендиран размер от 15 000 лева. ОСЪЖДА Главна дирекция “Изпълнение на наказанията” към Министерство на правосъдието гр. София да заплати на Административен съд Добрич, в полза на бюджета на съда, сумата от 518 /петстотин и осемнадесет/ лева, представляваща възнаграждение за вещи лица. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.
35 Административно наказателно дело (К) No 611/2017 ЗАНН: НАП СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРСКА РЕПУБЛИКАНСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО КИНОЛОГИЯ ТД НА НАП - ВАРНА Председател:
КРАСИМИРА К. ИВАНОВА
Докладчик:
НЕЛИ И. КАМЕНСКА
Решение от 29.1.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №119 от 10.10.2017 г., постановено по нахд № 55/2016 г. по описа на Районен съд - Балчик. Решението е окончателно.
В законна сила на 29.1.2018г.
36 Административно наказателно дело (К) No 612/2017 ЗАНН: НАП СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРСКА РЕПУБЛИКАНСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО КИНОЛОГИЯ ТД НА НАП - ВАРНА Председател:
КРАСИМИРА К. ИВАНОВА
Докладчик:
НЕЛИ И. КАМЕНСКА
Решение от 29.1.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №120 от 10.10.2017 г., постановено по нахд № 57/2016 г. по описа на Районен съд - Балчик. Решението е окончателно.
37 Административно наказателно дело (К) No 650/2017 ЗАНН: НАП ТД НА НАП - ВАРНА СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРСКА РЕПУБЛИКАНСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО КИНОЛОГИЯ Председател:
КРАСИМИРА К. ИВАНОВА
Докладчик:
НЕЛИ И. КАМЕНСКА
Решение от 29.1.2018г.
ОТМЕНЯ решение №127 от 17.10.2017 г., постановено по нахд № 10/2017г. по описа на Районен съд – Балчик, като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 223348 от 07.11.2016г., издадено от Милена Колева – директор на ТД на НАП Варна, с което на Сдружение “Българска републиканска федерация по кинология“, ЕИК 121050057, със седалище и адрес на управление в гр.София, бул.“Витоша“ № 31, представлявано от К.Г.Л. за нарушаване на чл.7, ал.1 от Наредба № Н-18/13.12.2006г. на МФ във вр. с чл.118, ал.4, т.1 от ЗДДС, на осн. чл.185, ал.2 от ЗДДС е наложена имуществена санкция от 10 000 лв. КАТО ОПРЕДЕЛЯ имуществена санкция от 3 000 ( три хиляди) лева. Решението е окончателно.
38 Частно административно дело (К) No 39/2018 Частни КАНД и КАД В.Е.Ч. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ КРУШАРИ Председател:
КРАСИМИРА К. ИВАНОВА
Докладчик:
СИЛВИЯ М. САНДЕВА-ИВАНОВА
Определение от 29.1.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА определение № 2241/01.12.2017г. по адм. д. № 3232/2017г. по описа на Районен съд – Добрич. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 29.1.2018г.
39 Административно наказателно дело (К) No 563/2017 ЗАНН: КЗП С.- С.С. ЕТ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - РД ВАРНА Председател:
КРАСИМИРА К. ИВАНОВА
Докладчик:
МИЛЕНА С. МАРКОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 31.1.2018г.
ОТМЕНЯ решение № 100/ 04.09.2017г.,постановено по н.а.х.д. № 54/ 2017г. по описа на Районен съд–Балчик и вместо същото ПОСТАНОВЯВА ОТМЕНЯ наказателно постановление № В-0042719 от 23.01.2017г. на Директора на КЗП-РД гр.Варна, с което на ЕТ „СТИВ-С.С.“, ЕИК 124090402, със седалище и адрес на управление ж.к.Балик,бл.5,вх.А,ап.14, гр.Балчик, представляван от собственика С.Ж.С.,на основание чл. 198 от Закона за защита на потребителите, е наложена имуществена санкция в размер на 300 (триста) лева, за нарушение на чл. 6 от Наредбата за безопасност на запалките, във връзка с чл.12,т.1 от ЗЗП. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 31.1.2018г.
40 Административно наказателно дело (К) No 655/2017 ЗАНН, Закон за движението по пътищата С.Д.П. СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОД НА МВР ДОБРИЧ Председател:
КРАСИМИРА К. ИВАНОВА
Докладчик:
ТЕОДОРА А. МИЛЕВА
Решение от 31.1.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №61 от 01.06.2017 г., постановено по нахд №20/2017 г. на Районен съд гр. Ген. Тошево. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 31.1.2018г.
41 Административно наказателно дело (К) No 661/2017 ЗАНН: МОСВ НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ "ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН" Председател:
КРАСИМИРА К. ИВАНОВА
Докладчик:
ТЕОДОРА А. МИЛЕВА
Решение от 31.1.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №104/04.10.2017 год. по нахд №197/2017 год. на Районен съд гр. Каварна. Решението е окончателно.
В законна сила на 31.1.2018г.