Р  Е  Ш Е  Н  И  Е

№263

Гр. Добрич, 31.08.2020 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Добричкият административен съд, в открито съдебно заседание на  двадесет и седми август, две хиляди и двадесета година, V състав:

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ТЕОДОРА МИЛЕВА

 

 при секретаря Мария Михалева и Окръжния прокурор Радослав Бухчев,  изслуша докладваното от председателя административно дело №407/ 2020 год.

Производството е по чл.30, ал.1 от ЗМСМА във връзка с чл.459 от Изборния кодекс.

Образувано е по жалба на Я.Ж.В. *** срещу Решение №207-МИ/18.08.2020 г. на ОИК Добричка, с което

В. е заличена от списъка на обявените общински съветници от листата на КП БСП за България, обявена за избрана за общински съветник с Решение №201-МИ/26.02.2020 г. на ОИК Добричка, анулира издаденото удостоверение №22/27.02.2020 г.; обявява за избран  като общински съветник следващия кандидат в листата на КП БСП за България – И.К.Д., на който следва да се издаде удостоверение. Излагат се съображения за незаконосъобразност на решението. Твърди се, че е неправилен извода на ОИК, че едномесечния срок от който е следвало оспорващата да се яви и положи клетва започва да тече от датата на издаване на предходното решение от 26.02.2020 г. Твърди се, че Решение №201-МИ/26.02.2020 г. на ОИК Добричка, с което е избрана В. за общински съветник е обжалвано от Веселина Ганчева В. ***. По жалбата е образувано АД № 133/2020г., като постановеното решение е обжалвано пред ВАС, който се е произнесъл с окончателен съдебен акт на 03.08.2020г. Релевират се доводи, че срокът за полагане на клетва е посочен в чл.30, ал.9 от ЗМСМА, който започва да тече от влизане на решението на ОИК Добричка по ал.6. В конкретният случай Решение № 201-МИ от 26.02.2020г. на ОИК Добричка, постановено по реда на чл.30, ал.6 от ЗМСМА, с което е обявено, че Я.В. е избрана за общински съветник от листата на КП БСП ЗА БЪЛГАРИЯ е влязло в сила на 03.08.2020г. На основание чл.30, ал.10, във връзка с ал.9 от ЗМСМА се сочи в жалбата, че в определения от закона срок председателя на общинския съвет, респективно областния управител следва да свикат заседание, на което избрания общински съветник да положи клетва. Съгласно разпоредбата на чл. 30, ал.1 от ЗМСМА пълномощията на общинския съветник възникват от деня на полагането на клетвата по чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА. След полагане на клетва, за Я.В. ще възникнат пълномощията на общински съветник, който има задължение, съгласно чл.36, ал.1, т.1 от ЗМСМА да присъства на заседанията на общинския съвет и на комисиите, в които е избран, и да участва в решаването на разглежданите въпроси. В закона никъде не е посочено, че лицето, което е определено от ОИК следва да подаде заявление, за полагане на клетва. В чл.30, ал.9 от ЗМСМА е посочен реда. Съгласно разпоредбата на чл.25 от ЗМСМА и чл.18, ал.1 от Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, председателя на общинския съвет свиква, открива, ръководи и закрива заседанията на общинския съвет, ръководи подготовката на заседанията на съвета и определя дневния ред. Председателят е този, който след като получи решението на ОИК Добричка, влязло в сила, следва да определи дневния ред, да свика и проведе заседание, на което да бъде дадена възможност на обявения за избран общински съветник да положи клетва. Твърди се, че посоченото в решението на общинската избирателна комисия, че решението, с което е избран следващия в листата не подлежи на обжалване и влиза в сила веднага е неправилно, като в чл. 120, ал. 2 от Конституцията на Република България е залегнал принцип, съгласно който гражданите и юридическите лица могат да обжалват всички актове, които ги засягат освен изрично посочените в закона. В ЗМСМА изрично не е посочено, че решението, с което се обявява за избран общински съветник следващия в листата кандидат не може да бъде обжалвано. С жалбата си Веселина Ганчева В. е обжалвала решението на ОИК Добричка в цялост (АД № 133/2020г. по описа на ДАдС). Отделно от това се излагат и доводи, че то ако е следвало решението да се изпълни в едномесечен срок от постановяването му, то е налице бездействие от страна на ответника и от страна на Председателя на ОбС Добричка. Моли съда да отмени обжалваното решение, като се претендират и сторените по делото съдебно-деловодни разноски.

                 В с.з., процесуалния представител на оспорващата, поддържа изцяло жалбата. Представя писмено становище.

 Ответника по жалбата Общинска избирателна комисия – Добрич, в представено писмено становище и в съдебно заседание, чрез своите представители, счита решението за правилно и законосъобразно и моли същото да бъде потвърдено. ОИК Добричка счита за неоснователно твърдението на жалбоподателя, че задължението му да положи клетва,  възниква от влизане в сила на Решение №201-МИ/26.02.2020г., т.е. от 03.08.2020г., тъй като при прекратяване правомощията на общински съветник ОИК е задължена да обяви за избран следващия в листата от съответната партия или коалиция. При постановяване на т.3 и 4 от Решение №201-МИ/26.02.2020 г., се сочи, че ОИК е действала в условията на обвързана компетентност и съобразно указанията, дадени в Решение №3054/01.02.2016г. на ЦИК. С решение №201-МИ/26.02.2020 г. ОИК е сторила именно това - прекратила е правомощията на Веселина В. и е обявила за избрана за общински съветник от листата на КП БСП за БЪЛГАРИЯ Я.В.. Последвалото оспорване на процесното решение не обвързва обявеният за избран за общински съветник да изчаква приключване на съдебните производства, а следва да встъпи в длъжност за да попълни състава на ОбС/арг. чл.30, ал.9 вр. с ал.7 ЗМСМА/. Това е логически и морално необходимо с оглед необходимостта от работа на ОбС в пълен състав. Именно това свое задължение, продиктувано от закона е изпълнила ОИК като с прекратяване правомощията на общински съветник незабавно е обявила друг на негово място, който да попълни празното място в ОбС. Сочи се, че обратното би било нелогично ако се приеме, че обявеният за избран за общински съветник следва да встъпи в длъжност и да положи клетва едва след приключване на процедурата по оспорване на процесното решение от предходния общински съветник, тъй като ако законодателят е предвидил такъв развой на събитията, то ОИК нямаше да бъде задължена при прекратяване на правомощия на общински съветник да обявява следващия в листата и да му издава незабавно удостоверение. Издаването на удостоверение, което няма да произведе действие няколко месеца след това, е логически немислимо. Вероятно законовата разпоредба щеше да сочи, че първо се прекратяват правомощията на общински съветник и след влизане в сила на това решение, се обявява за избран следващия в листата. Но не такава е била волята на законодателя именно с оглед непрепятстване работата на ОбС в пълния му състав.Релевират се и доводи, че в настоящия случай една политическа партия е останала с един общински съветник по-малко при работата в ОбС за доста дълъг период от време, през който период са били вземани едни от най-важните решения за гражданите - бюджетът на общината.

Сочи се, че съгласно нормата на чл.459 ИК жалбите срещу решения на ОИК не спират изпълнението им, освен ако съдът постанови друго. Видно от материалите по АД №133/2020г. на АС-Добрич искането за спиране изпълнението на Решение №201- МИ/26.02.2020т. е оставено без уважение с Определение от 16.06.2020г. на ВАС. Това произнасяне на съда още веднъж доказва значимостта на факта работата на ОбС да не се затруднява чрез оставени „празни" места в него, което води до извода, че новоизбраният общински съветник е следвало да предприеме действия по изпълнение на решение №201-МИ/26.02.20г. на ОИК, съответно да положи клетва и встъпи в длъжност в едномесечен срок.

Твърди се, че е неоснователно и некореспондиращо със законовите разпоредби на ЗМСМА  е оплакването, че председателят на ОбС и областният управител носят отговорност за неположената клетва от общинския съветник. Това е личен акт на избрания от народа общински съветник, като законът именно на него вменява това задължение, тъй като отново личен е актът дали ще положи или не клетва, както и дали ще подпише или не клетвен лист. Това задължение за всеки общински съветник произтича от обществено значимия интерес на избирателите, дали гласа си за представителя в местната власт, който за да встъпи в правомощия трябва да положи клетва. Релевират се доводи, че процесното решение е изпратено на Председателя на ОбС Добричка, като за същото е запозната и лично В.. Излагат се и подробни съображения в жалбата и в писмените бележки, че не е налице и бездействие от страна както на комисията, така и на председателя на Общинския съвет. Моли, да се отхвърли жалбата на Я.В..

По делото са представени и подробни писмени бележки.

Заинтересованата страна И.К.Д. пледира за отхвърляне на жалбата на В. и за потвърждаване решението на ОИК.

Заинтересованата страна КП БСП за България не изразява становище по жалбата.

Окръжна прокуратура Добрич се представлява от Окръжния прокурор Радослав Бухчев, който намира, че решението на общинската избирателна комисия е правилно и законосъобразно и следва да бъде потвърдено, а жалбата отхвърлена като неоснователна.

Административният съд, като прецени събраните по делото доказателства и доводите на страните и въз основа на тях извърши проверка на законосъобразността на оспорения административен акт на всички основания по чл. 146 от АПК, прие за установено следното:

По допустимостта на жалбата:

Оспореното решение № 207-МИ на ОИК Добричка е прието и обявено на 18.08.2020 г., като в него е указано, че същото може да бъде оспорено в 7/седем/ - дневен срок, по реда на чл. 459 от Изборния кодекс. Жалбата срещу решението е подадена на 20.08.2020 г. в Административен съд - Добрич, регистрирана с Вх. №1979/20.08.2020 година. Жалбата е предявена, макар и пред ненадлежен орган, но в законовия 7-дневен срок по чл.459, ал.1 от ИК, който процесуален ред е приложим, съгласно специалната процесуална разпоредба на чл.30, ал.8 от ЗМСМА и е срещу решение на ОИК по заличаване на жалбоподателя като общински съветник и обявяване на избран следващия в кандидатската листа на политическата партия. Това решение има характер на краен административен акт и съгласно закона подлежи на съдебен контрол. Обжалвалият кандидат има пряк личен интерес от оспорването на акта, с който се засягат неговите политически права и законни интереси. По изложените съображения съдът приема, че жалбата е допустима, като предявена в срок от лице, което, съгласно разпоредбата на чл.459, ал.1 от ИК във връзка с чл.30, ал.8 от ЗМСМА, има право на оспорване.

 Съдът, като прецени събраните по делото писмени доказателства, намери за установено от фактическа страна следното:

Не се спори по делото, а и е установено, че с Решение №201-МИ/26.02.2020 г. на ОИК Добричка са прекратени правомощията на Веселина Ганчева В. като общински съветник от Добрички общински съвет от листата на КП БСП за България; анулирано е издаденото и удостоверение и е обявена за избран общински съветник, следващия в листата на КП БСП за България Я.Ж.В.. Процесното решение е оспорено от Веселина Ганчева В. изцяло. По жалбата е образувано адм. дело №133/2020 г. по описа на ДАС. В жалбата се е съдържало и искане за спиране предварителното изпълнение на решението, което не е уважено от Адм. съд Добрич, като определението е потвърдено и от ВАС. С решението си по същество, съдът с оглед събраните по делото доказателства е отхвърлил жалбата на В., подадена срещу Решение №201-МИ/26.02.2020 г. Решението на ДАС е потвърдено от ВАС, с решение №10659/03.08.2020 г.

На 13.08.2020 г. до ОИК Добричка е подаден сигнал, в който се твърди, че обявената за избрана за общински съветник Я.Ж.В. не е положила клетва и не е присъствала на нито едно заседание на общинския съвет.

Във връзка с постъпилия сигнал, ОИК Добричка е предприела действия по изясняване на случая. Изпратено е Уведомление до Я.В., като и е дадено право на обяснения и на представяне на доказателства. Направено е и запитване до Председателя на ОбС Добричка, дали същата е присъствала на проведените заседания на съвета, дали е положила клетва и дали е уведомила председателя за уважителни причини за отсъствие от заседание и за неполагане на клетва.

Председателят на общински съвет Добричка е уведомил ОИК, че в процесния период са проведени две заседания,  в деловодната система на общинския съвет няма регистрирани уведомления от В., че желае да положи клетва и да встъпи като общински съветник, няма и подадени уведомления, които да удостоверяват уважителни причини за отсъствието и от заседания и за неполагането на клетва.

В подаденото до ОИК Добричка, заявление от Я.В. са изложени подробни съображения, защо същата не е положила клетва, а именно, тъй като оспореното решение с което тя е избрана за общински съветник е обжалвано и е влязло в сила на 03.08.2020 г. и именно от тази дата за нея тече едномесечния срок. Сочи също, че за свикване заседание на общинския съвет и за полагане на клетва носи отговорност председателя на общинския съвет, който не е свикал такова заседание.

След запознаване със становищата на страните и събраните доказателства, ОИК Добричка се е произнесла с обжалваното в настоящото производство решение №207-МИ/18.08.2020 г.

По делото като доказателства са приобщени административни дела с №№93/2020 и 133/2020 г. по описа на ДАС.

Като доказателства по делото са приети разпечатки от електронната поща на ОИК Добричка и на Общински съвет Добричка от които се установява, че Решение № 201-МИ/ 26.02.2020 г. на ОИК Добричка е било изпратено на Общински съвет Добричка на 27.02.2020 г.

По делото са приложени и молба от И.К. от 19.08.2020 г., с която той уведомява Председателя на Общинския съвет, че на 27.08.2020 г. ще положи клетва и встъпи в длъжност. Такова искане и направила и оспорващата на 21.08.2020 г.

По делото от ответника са приложени и жалби, подадени от Я.Ж.В. срещу ОИК Добричка и от Живко Христов Желев, представляващ КП БСП за България срещу решение на ОИК Добричка, по което са образувани административни дела 201 и 202 по описа на съда за 2020 г.

От правна страна съдът намира следното:

Актът, предмет на съдебен контрол, е постановен от материално и процесуално, местно и предметно компетентен орган – Общинска избирателна комисия-Добричка.

Актът е постановен в писмена форма с отбелязване на фактическите и правни основания за постановяването му, като съдържа предписаните от закона реквизити на административния акт по чл.59, ал.2 от АПК във връзка с чл.30 и чл.23, ал.2 от ЗМСМА.

При провеждане на административната процедура не са допуснати съществени нарушения на административно-производствените правила. Оспореният акт е постановен в съгласие с материално-правните разпоредби на чл.23, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.87, ал.1, т.1 от Изборния кодекс и чл.30 от ЗМСМА.

Спор по фактите няма.

Спорът е правен по тълкуване и прилагане на закона и се установява в две посоки в настоящото производство.

На първо място кога влиза в сила  Решението за прекратяване правомощията на общински съветник и от кога започва да тече 1-месечния срок за полагане на клетва на новоизбрания общински съветник.

И на второ място, следва ли избрания общински съветник да подаде изрична молба до председателя на общинския съвет за полагане на клетва или същият /председателят на ОбС/ е задължен след запознаване с решението на ОИК да насрочи заседание за полагане на клетва.

Според чл.30, ал.1 от ЗМСМА пълномощията на общинския съветник възникват от деня на полагането на клетвата по чл.32, ал.1 от ЗМСМА, която разписва съдържанието на клетвата на избраните общински съветници. Редът и начина за полагане на клетвата са регламентирани в чл.23, ал.2 от ЗМСМА. Законовите разпоредби свързват полагането на клетвата не само като законово изискване, но и като основание за възникване пълномощията на общинския съветник. Разпоредбата на чл.23, ал.2, изр. последно от ЗМСМА, гласи, че когато общински съветник или кмет е възпрепятстван да присъства при полагането на клетва, той полага клетва преди началото на следващото заседание на общинския съвет.

В изпълнение на правомощията си по чл.57, ал.1, т.1 от ИК, ЦИК е издала Решение №2884-МИ от 03.11.2015 г. „относно възникване на пълномощията на общински съветник и последиците от неполагане на клетвата по чл.32, ал.1 и ал.2 от ЗМСМА“. В точка 2, 3 и 4 е разписано следното: т.2 Ако общински съветник е възпрепятстван да присъства при полагането на клетва, следва изрично да заяви това с писмено заявление пред ОИК; т.3 Пълномощията на общински съветник, който не се е явил и не е подписал клетвен лист на първото заседание на общинския съвет, и не е заявил писмено по реда на т.3, че е възпрепятстван да се яви, не възникват; и т.4 В случаите по т.3 общинската избирателна комисия обявява за избран за общински съветник следващия включен в списък „А“ на листата на посочилата го партия, коалиция или местна коалиция кандидат.

В случая именно при условията и реда на чл.23, ал.2, изр. последно от ЗМСМА и Решение №2884-МИ от 03.11.2015 г. на ЦИК е взето процесното решение на ОИК Добричка.

В настоящият казус е безспорно установено, че решението с което Я.В. е избрана за общински съветник е обжалвано пред ДАС изцяло, по което е образувано адм. дело №133/2020 г. Безспорно е, че същата /както и при предходното дело №93/2020 г./ е прието от съда, че е заинтересована страна и като такава е конституирана по делото. Следва да се обърне внимание, че е конституирана от два съдебни състава – по АД № 93/2020 г. и АД № 133/2020 г. по описа на ДАС. И в двете производства представляващите ОИК Добричка не са възразили срещу конституирането и като страна. Това е прието и от ВАС, поради което и съдът намира за неоснователни твърденията на ответника, че Решение №201-МИ/26.02.2020 г., с което Я.В. е избрана за общински съветник в точките си 3 и 4 е влязло в сила, като необжалваемо още на 26.02.2020 г.

В процесното решение се съдържат две хипотези – позитивно и негативно решение на ОИК. Решението е произнесено на осн. чл.30, ал.6 от ЗМСМА и то подлежи на обжалване по реда на чл.459 от ИК. Нито в ЗМСМА, нито в ИК няма изрично посочване, че решението, с което се обявява за избран общински съветник следващия в листата кандидат не може да бъде обжалвано, посочени са само изрично кои актове могат да се обжалват. Също така в подадената жалба от Веселина В. се сочи, че се обжалва цялото решение на ОИК. Такива изводи е направил и първоинстанционния и въззивния съд, както вече се каза по-горе след като са приели, че заинтересована страна е Я.В. и са я конституирали като такава.

След като се обжалва изцяло решенето, то е безспорно, че същото влиза в сила на 03.08.2020 г.

Но пък според разпоредбата на чл.459, ал.4 от ИК, жалбата не спира изпълнението на решението, освен ако съдът постанови друго. А по адм. дело №133/2020 г. не е уважено искането за спиране, т.е. е налице допуснато по силата на закона предварително изпълнение.

Настоящото производство е по ЗМСМА, а реда е по чл.459 от ИК.

При решенията по чл.30, ал.6 от ЗМСМА, законодателят е предвидил с разпоредбата на чл.30, ал.9 от ЗМСМА клетва да се положи при влизане в сила на решението за прекратяване на пълномощията, а не преди това. И чл.30, ал.8 от ЗМСМА, се говори за влизане в сила на решението на ОИК. Решението на ОИК по ал.6 влиза в сила, след протичане на съдебното обжалване и произнасянето и на ВАС, в настоящият казус на 03.08.2020 г. Следва да се посочи, че нормата на чл.30, ал.6 от ЗМСМА е специална, а препращането към чл.459 от ИК е само във връзка с реда, по който се подава жалбата и срокът за разглеждането и от съда. Предсрочното прекратяване пълномощията на общински съветник не е част от избирателния процес. Последният е завършил с избора на тези лица и пълномощията им са започнали да текат от момента на полагане на клетва - чл. 30, ал. 1 и чл. 38, ал. 4 ЗМСМА. С това е приключило изборното правоотношение, поради което не може да става въпрос за възникнали спорове относно провеждащ се и незавършен избор. 

Настоящият съдебен състав счита, че тъй като ИК е общ закон/кодекс, той се прилага, доколкото в специалния закон не е предвидено друго. В чл.30, ал.6-10 от ЗМСМА е уредена изрично каква е процедурата по прекратяване на пълномощията на общински съветник, поради което и съдът намира, че следва  да се съобрази със специалния закон, който както се каза и по-горе изрично посочва кога новоизбраният общински съветник полага клетва - един месец след  влизане в сила решението на ОИК по чл.30, ал.6 от ЗМСМА.

Да безспорно е, че е допуснато предварително изпълнение на решението на ОИК Добричка, но и е безспорно, че ЗМСМА е специален закон и в него изрично е посочено от кога тече срока за полагане на клетва от новоизбрания общински представител – в едномесечен срок от влизане в сила на решението на ОИК по чл.30, ал.6 от ЗМСМА.

С оглед на горното, съдът в настоящия си състав, намира, че срокът за полагане на клетва от страна на Я.В. е започнал да тече на 03.08.2020 г., а видно от доказателствата по делото, същата е подала заявление до председателя на ОбС Добричка да положи клетва на 27.08.2020 г., т.е. е спазен законоустановения срок.

Относно втория спорен въпрос по делото, съдът намира следното: ал.8, изр. последно гласи: Препис от решението на общинската избирателна комисия се изпраща на председателя на общинския съвет в тридневен срок от влизането му в сила.“. Отново е посочено изрично „от влизането му в сила“. Независимо, че решението му е било изпратено от ОИК Добричка на 27.02.2020 г., то председателя на общинския съвет не го е изпълнил. Дори да приемем, твърдението на ответника за правилно, че решението по ал.6 е влязло в сила на 27.02.2020 г., то задължението за свикване на заседание на общинския съвет за полагане на клетва от В. е било на Председателя на общинския съвет. Нито в ал.9, нито в ал.10 е изрично записано, че следва да се подаде някакво писмено заявление или молба от обявения за общински съветник до председателя на общинския съвет, с което да моли да положи клетва. Това е единствено и само задължение на Председателя на общинския съвет, поради което и не може за това негово неспазване на процедурата, да се заличат правата на един вече избран с влязло в сила решение общински съветник. А ако пък решението е влязло в законна сила, както приема настоящият състав на 03.08.2020 г., то правилно председателя на общинския съвет не е насрочил заседанието за полагането на клетвата от оспорващата.

По изложените мотиви, съдът намира оспореното решение на Общинската избирателна комисия – Добричка за неправилно и незаконосъобразно, постановено в противоречие с материалния закон, поради което и на това основание следва да бъде отменено.

 С оглед направеното своевременно искане за присъждане на сторените по делото съдебно-деловодни разноски от страна на процесуалния представител на оспорващата, съдът намира, че същото е основателно допустимо и следва да бъде уважено, поради което и следва да осъди ОИК Добричка да заплати на Я.Ж.В. ***, сторените по делото съдебно-деловодни разноски за адвокатско възнаграждение в размер на 500 лева.

Водим от изложеното, Административен съд Добрич, V състав 

 

Р     Е     Ш     И:

 

ОТМЕНЯ  по жалба на Я.Ж.В. ***, Решение №207-МИ/18.08.2020 г. на ОИК Добричка.

ОСЪЖДА Общинска избирателна комисия Добричка да заплати на Я.Ж.В., ЕГН********** ***, сумата от 500 /Петстотин/ лева, разноски по делото.

 Решението може да се обжалва пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщението за страните.

         

                                                                      

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: