О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ ……/16.06.2020 г., град Добрич

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ДОБРИЧ в закрито заседание на шестнадесети юни, две хиляди и двадесета година, ІІІ  състав:

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: НЕЛИ КАМЕНСКА

разгледа докладваното административно дело № 235 по описа за 2020 г. на Административен съд - Добрич и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по чл.159, т.1 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл.215 от Закона за устройство на територията (ЗУТ). Образувано е по жалба на „АГРО-ММ“ ЕООД, ЕИК 124645028, представлявано от С.Д., подадена чрез адв.М.М.-ДАК срещу мълчалив отказ на кмета на Община Балчик да издаде заповед по реда на чл.225а, ал.1 от ЗУТ.

В жалбата са изложени съображения за незаконосъобразност на мълчаливия отказ на кмета, евентуално изричен отказ, да издаде заповед по чл.225а, ал.1 от ЗУТ за премахване на незаконно изградени сгради, части от сгради и огради в ПИ 23769.501.350, в ПИ 23769.501.348 и в ПИ 23769.501.349 в Стопански двор на с.Дропла, община Балчик. Иска се мълчаливият/изричен отказ да бъде отменен.

Кметът на Община Балчик изразява становище за недопустимост на жалбата и моли тя да бъде оставена без разглеждане.

От фактическа страна се установява, че с жалба вх. № 63-00-191/16.04.20120 г. представляващият „АГРО-ММ“ ЕООД е поискал от кмета на Община Балчик да бъде извършена проверка за извършено незаконно строителство в имоти, разположени в Стопански двор на с.Дропла, община Балчик.

Със Заповед № 531/07.05.2020 г. кметът на общината е наредил извършването на проверка от длъжностни лица. На 12.05.2020 г. е съставен Констативен протокол № НС-10, според който незаконно строителство не е констатирано. С писмо изх. № 63-00-191І002/29.05.2020 г. кметът на общината уведомява подалият сигнала за резултатите от извършената проверка.

От правна страна, съдът намира жалбата за недопустима.

В конкретния случай се оспорва мълчалив отказ за издаване на заповед по реда на чл. 225а от ЗУТ. Този отказ не представлява индивидуален административен акт, подлежащ на съдебен контрол. В производството по чл. 225а от ЗУТ компетентният орган действа служебно при наличие на визираните в закона предпоставки. То може да започне и по сигнал от гражданин, юридическо лице или организация, но и в този случай кметът действа в условията на оперативна самостоятелност и не е обвързан от направеното искане. Липсва правна норма, която да го задължава да издаде административен акт с посоченото в чл. 225а от ЗУТ съдържание, поради което съдебен контрол върху преценката му, че не са налице основания за издаване на административния акт, е недопустим. Такава е и трайната съдебна практика на Върховния административен съд, установена при обжалване на откази за издаване на заповед по чл. 225а от ЗУТ.

Поради гореизложеното съдът приема, че оспорването е процесуално недопустимо и като такова следва да се остави без разглеждане, а производството да се прекрати.

Мотивиран от изложеното, Административен съд – Добрич, ІІІ състав

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на наАГРО-ММ“ ЕООД, ЕИК 124645028, представлявано от С.Д., подадена чрез адв.М.М.-ДАК срещу мълчалив отказ на кмета на Община Балчик да издаде заповед по реда на чл.225а, ал.1 от ЗУТ.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 235 по описа на Административен съд - Добрич за 2020 г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба от страните и от органа, на когото делото е изпратено, подадена в 7 (седем) дневен срок от съобщаването му до Върховен административен съд на РБ чрез Административен съд –Добрич.

 

 

 

                            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: