Р Е Ш Е Н И Е

                                                          № 173

29.06.2020 г., град Добрич

В   И М  Е  Т  О    Н А    Н  А  Р  О Д  А

 

        Административен съд - Добрич, в открито съдебно заседание на двадесет и трети юни две хиляди и двадесета година, I касационен състав:

 

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА ИВАНОВА

                                     ЧЛЕНОВЕ:           ТЕОДОРА МИЛЕВА

                                                                    СИЛВИЯ САНДЕВА 

при секретаря СТОЙКА КОЛЕВА и с участието на прокурора СВИЛЕНА КОСТОВА изслуша докладваното от председателя КАНД № 218/ 2020 г.

          Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административно процесуалния кодекс, във връзка с чл. 63 от ЗАНН.

          Образувано е по касационна жалба на Отдел „Оперативни дейности“ в ГД „Фискален контрол“ при ЦУ на НАП, подадена чрез Началника, Б.С.Г., приподписана от ст. юрисконсулт в отдел „Обжалване“ при ТД на НАП – Варна, ИРМ Добрич, С.М., срещу Решение № 25/ 13.02.2020 г. по НАХД № 229/ 2019 г. по описа на Районен съд - Балчик, с което е отменено Наказателно постановление (НП) № 453451-F499898/ 26.07.2019 г. на Началник отдел "Оперативни дейности" Варна в Централно управление на НАП, Б.С.Г., надлежно упълномощена като административнонаказващ орган (АНО) със Заповед № ЗЦУ – ОПР-17/ 17.05.2018 г. на Изпълнителния директор на Национална агенция за приходите, с което на „Тануза“ ЕООД, със седалище: гр. Балчик, ул. „Йордан Йовков“ № 1а, представлявано от Х.И.В., на основание чл. 185, ал. 2, във връзка с чл. 185, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) за нарушение на чл. 33, ал. 1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства на Министерство на финансите е наложена имуществена санкция в размер на 800 лв.

          Според касатора решението на БРС е неправилно и незаконосъобразно.  Иска отмяна на Решението и постановяване на друго, с което да бъде потвърдено Наказателното постановление изцяло. Претендира юрисконсултско възнаграждение.

          В съдебно заседание касаторът, редовно призован, се представлява от юриск. М., редовно упълномощена, която поддържа жалбата, ведно с искането за присъждане на разноски пред касационната инстанция.

          Ответникът, редовно призован, се представлява от г-н В., който оспорва жалбата.

          Прокурорът от Окръжна прокуратура - Добрич дава заключение за основателност на касационната жалба.

          Касационната жалба е процесуално допустима, като подадена в срока по чл. 211 от АПК, от надлежна страна, а разгледана по същество, е частично основателна.

          Дружеството е санкционирано за това, че при извършена проверка на 16.07.2019 г., в търговски обект – магазин „Х - Шоп", находящ се в гр. Балчик, ул. "Черно море" № 38, стопанисван от „Тануза“ ЕООД, е установено, че разчетената касова наличност от ФУ до момента на проверката е в размер на 1551.20 лв., видно от междинен отчет от ФП от 10.07.2019 г., изведен от монтираното и въведено в експлоатация ФУ TREMOL ZM-KL-V2 със съответен рег. номер в НАП. При изброяване на наличните парични средства в касата към момента на проверката е установена обаче наличност от 1723.90 лв., видно от описа на паричните средства, изготвен от управителя на дружеството. При това е установена положителна разлика от 172.70 лв., които не са отразени във ФУ. ФУ конструктивно притежава възможността да се извършват операциите "служебно въведени" и "служебно изведени" суми. С оглед на тези констатации е прието, че дружеството не е изпълнило задължението си да отбележи промяната в касовата наличност чрез операцията „служебно изведени“/"служебно въведени" суми във ФУ. Извършената проверка е документирана с ПИП № 0016907 от 10.07.2019 г., след което е съставен АУАН сер. АN № F499898 от 14.07.2019 г. Към преписката са приложени дневен отчет, опис на паричните средства към момента на проверката. Отразено е в НП направеното срещу АУАН възражение, като АНО е посочил, че с възражението управителят не оспорва извършеното нарушение, а дава обяснения поради какви причини е допуснато. Изложено е становище, че предвид тежестта на нарушението, всички смекчаващи и утежняващи обстоятелства не са налице предпоставките за приложение на чл. 28 от ЗАНН.   В резултат е издадено обжалваното пред БРС НП, като е наложена санкция в размер на 800 лв.

          Районен съд - Балчик е приел, че описаната фактическа обстановка се установява по безспорен начин от събраните по делото писмени и гласни доказателства. Сторил е извод, че АНО необосновано не е обсъдил дали са налице условията на чл. 28 от ЗАНН, като е счел, че с оглед обясненията на управителя на дружеството за причините, поради които е допуснато нарушението, липсата на други нарушения по ЗДДС и на вреди от нарушението, следва случаят да се възприеме като маловажен. Освен това е счел, че при издаване на НП е допуснато съществено нарушение, тъй като не било посочено конкретната сума дали не е „служебно въведена“ или „служебно изведена“. Допълнил е, че липсват мотиви защо при първо нарушение е наложена завишена санкция. В резултат е отменил НП изцяло.

          Решението е неправилно.

          Първоинстанционният съд е формирал правилна фактическа обстановка, която се подкрепя от данните по делото и се възприема изцяло и от настоящия съдебен състав. При правилно установената обстановка е стигнал до изводи, които противоречат на материалния закон, поради което е постановил едно незаконосъобразно решение.

По делото няма спор, че е извършено конкретното нарушение. Разпоредбата на чл. 33, ал. 1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства задължава субектите извън случаите на продажби всяка промяна на касовата наличност (начална сума, въвеждане и извеждане на пари във и извън касата) на ФУ да се регистрира във ФУ чрез операциите "служебно въведени" или "служебно изведени" суми. Посочената разпоредба е част от установения ред за регистрация и отчетност, които са задължителни за лицата, използващи фискални устройства. Всяка една разлика между наличните и документираните средства препятства проследяването на паричния поток в търговския обект и представлява нарушение на правилата за регистрация и отчетност. От събраните доказателства се установява по безспорен начин, че при проверката в търговския обект е установена разлика между касовата наличност в търговския обект, стопанисван от дружеството, и отчетената сума по ФУ, поради което правомерно е ангажирана отговорността на дружеството на соченото основание. Няма спор по делото, че ФУ притежава функция за "служебно въведени" и „служебно изведени" суми. Касае се за формално нарушение, като изискването е "служебно въведената/изведената" сума да е отразена до минута във ФУ. В случая това не е било сторено.

Наказаното лице е представило възражение срещу АУАН с приложен към него диск, но в съдебно заседание не е направило искане във връзка с този диск. Доколкото дискът е бил приложен във връзка с причините за допускане на нарушението настоящият състав счита, че не е допуснато съществено нарушение при липсата на неговото отваряне пред БРС. Такова искане не е било и направено от въззивника, а причините, поради които се е стигнало до нарушението, са неотносими към факта на извършването му. Пред касационната инстанция ответникът обяснява, че видеозаписът изяснява времето, когато е оставил парите в касата и идването на контролните органи.

В НП АНО е изложил мотиви защо не приема възражението за основателно, както и че счита, че случаят не може да се приеме за маловажен. Макар и кратки, тези мотиви съществуват, поради което изводът на БРС, че АНО необосновано не бил обсъдил наличието на предпоставки за приложение на чл. 28 от ЗАНН не кореспондира с обективната истина.

На следващо място, приетото от първоинстанционния съд като основание за възприемане случая като маловажен, не отговаря на фактите. Касае се за разлика от 172.70 лв. или както основателно сочи касаторът, 11 % от оборота. Няма как при такава разлика да се отчете това нарушение като такова с по – ниска степен на обществена опасност от останалите. Обстоятелството, че се касае за първо нарушение следва да се вземе предвид при определяне размера на санкцията, а не като предпоставка за прилагане на чл. 28 от ЗАНН. В тази връзка правилен е изводът на БРС, че не са посочени мотиви за завишен размер на санкцията, но като е сторил този извод, при липса на спор относно извършеното нарушение, е следвало да стори единствено възможното, а именно да измени НП, като намали санкцията до предвидения по закон минимум. Като е отменил НП, вместо да стори преждеизложеното, съдът е постановил неправилно решение, което следва да бъде отменено. В този смисъл жалбата се явява основателна.

Същевременно настоящият състав счита, че наложеният размер на имуществена санкция противоречи на чл. 27, ал. 2 ЗАНН при липса на доказателства за извършени други нарушения от лицето по същия закон, с оглед на което след отмяната на първоинстанционното решение следва да бъде постановено друго, с което да се измени НП, като бъде намален размерът на санкцията до предвидения по закон минимум от 500 лв.  

          С оглед изхода на спора и изрично стореното от процесуалния представител на касатора искане, на основание чл. 63, ал. 5 от ЗАНН, съдът следва да присъди юрисконсултско възнаграждение на същия за касационната инстанция, като юрисконсултското възнаграждение следва да бъде определено в размер от 100 лв. предвид предмета на спора и решаването му в едно съдебно заседание.

С оглед изложеното и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК, Административен съд - Добрич, I касационен състав,

          РЕШИ

ОТМЕНЯ Решение № 25/ 13.02.2020 г. по НАХД № 229/ 2019 г. по описа на Районен съд - Балчик, с което е отменено Наказателно постановление № 453451-F499898/ 26.07.2019 г. на Началник отдел "Оперативни дейности" Варна в Централно управление на НАП, Б.С.Г., надлежно упълномощена като административнонаказващ орган със Заповед № ЗЦУ – ОПР-17/ 17.05.2018 г. на Изпълнителния директор на Национална агенция за приходите, с което на „Тануза“ ЕООД, със седалище: гр. Балчик, ул. „Йордан Йовков“ № 1а, представлявано от Х.И.В., на основание чл. 185, ал. 2, във връзка с чл. 185, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност за нарушение на чл. 33, ал. 1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства на Министерство на финансите, е наложена имуществена санкция в размер на 800 лева, като вместо това ПОСТАНОВЯВА:

ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 453451-F499898/ 26.07.2019 г. на Началник отдел "Оперативни дейности" Варна в Централно управление на НАП, Б.С.Г., надлежно упълномощена като административнонаказващ орган със Заповед № ЗЦУ – ОПР-17/ 17.05.2018 г. на Изпълнителния директор на Национална агенция за приходите, с което на „Тануза“ ЕООД, със седалище: гр. Балчик, ул. „Йордан Йовков“ № 1а, представлявано от Х.И.В., на основание чл. 185, ал. 2, във връзка с чл. 185, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност за нарушение на чл. 33, ал. 1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства на Министерство на финансите е наложена имуществена санкция в размер на 800 лв. (осемстотин лева), като НАМАЛЯВА размера на санкцията на 500 лв. (петстотин лева)

ОСЪЖДА „Тануза“ ЕООД, със седалище: гр. Балчик, ул. „Йордан Йовков“ № 1а, представлявано от Х.И.В., да заплати на ТД на НАП Варна сумата от 100 лв. (сто лева) съдебно – деловодни разноски.

          Решението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                        ЧЛЕНОВЕ: