О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ ……/08.06.2020 год., гр. Добрич

 

Административен съд - Добрич, в закрито заседание, на осми юни, две хиляди и двадесета година, като разгледа докладваното от съдия Т. Милева адм. дело №205 по описа на АдмС - Добрич за 2020 г., намира следното:

Производството по делото е образувано по жалба от Л.С.К. и В.С.К.,***.

С Определение №81 от 11.05.2020 г., производството по делото е оставено без движение, като е даден срок за изправяне на нередовностите по жалбата. Две от нередовностите са изпълнени от жалбоподателките, а именно да се посочи от кого е подадена жалбата и е заплатена и дължимата се ДТ.

Съдът с Разпореждане №512/26.05.2020 г. отново е оставил без движение производството по делото, като подробно е разяснил на жалбоподателките, че следва да посочат административния акт, който обжалват, в какво се състоят пороците на този акт и какво е искането към Административен съд – Добрич. Липсата на тези обстоятелства, съдът е счел също за нередовност, поради което и с оглед на това жалбата е оставена без движение.

На жалбоподателките е даден нов срок за изправяне на нередовностите, като са ѝ указани неблагоприятните последици от неизправянето им.

Съобщението с указанията е получено лично от жалбоподателката В.К. на 27.05.2020 г., която е получила и съобщението и за сестра си Л.К.. На 03.06.2020 г. е постъпила молба от В.К., като отново е приложила документи, които не е ясно какво отношение имат към жалбата, като не е уточнила какъв акт обжалва и от кого е издаден същия, както и какви са пороците му и какво се иска от съда.

В този смисъл до момента – 08.06.2020 г.,  изправяне на нередовностите не е последвало. Срокът за изправяне на нередовностите е изтекъл предвид разпоредбата на чл. 60 и следв. от ГПК във връзка с чл. 144 от АПК на 03.06.2020 г. 

С оглед горното и на основание чл. 158, ал. 3 във връзка с ал. 1 и чл. 151, т. 5, 6 и 7 от АПК жалбата следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото да бъде прекратено, поради което съдът

 

            О  П  Р  Е Д  Е  Л  И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба вх. №1004/07.05.2020 г., подадена от Л.С.К. и В.С.К..

ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 205/2020 год. по описа на Административен съд - Добрич.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в седмодневен срок от съобщението до жалбоподателя.    

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: