Р Е Ш Е Н И Е

 

155/23.06.2020 г.,  град Добрич

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд - Добрич, в открито съдебно заседание на девети юни през две хиляди и двадесета година, І касационен състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА ИВАНОВА

                                                         ЧЛЕНОВЕ: ТЕОДОРА МИЛЕВА

                                                                          СИЛВИЯ САНДЕВА

        

           при участието на прокурора РУМЯНА ЖЕЛЕВА и секретаря ВЕСЕЛИНА САНДЕВА разгледа докладваното от председателя КАНД № 171/ 2020 год. по описа на АдмС - Добрич и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на глава ХІІ от АПК.

Образувано е по жалба от Сектор „Пътна полиция“ към ОДМВР Добрич, чрез Началника, срещу Решение № 67 от 14.02.2020 г. по НАХД № 1448/ 2019 год. по описа на Районен съд – Добрич. 

Касаторът не е доволен от първоинстанционното решение. Счита същото за неясно и необосновано, постановено при неизяснена фактическа обстановка и недостатъчно доказателства. Сочи, че съобразно нормата на чл. 13 от НПК съдът е длъжен в рамките на своята компетентност да вземе всички мерки, за да осигури разкриването на обективната истина, което според него в случая не е било сторено. Оспорва и присъдените по делото съдебно – деловодни разноски като прекомерни. Иска отмяна на първоинстанционното Решение и потвърждаване на наказателното постановление.

В съдебно заседание, касаторът, редовно призован, не се представлява.

Ответникът – Б.А.Д., редовно призован, не се явява. Представя Писмен отговор по касационната жалба чрез адв. А.И., с който иска да бъде оставена без уважение касационната жалба и да бъде потвърдено първоинстанционното решение. Претендира съдебно – деловодни разноски. В съдебно заседание адв. А.И. оспорва жалбата по доводите, изложени в Писмения отговор.

Представителят на ДОП счита, че жалбата е неоснователна.

        Съдът, като прецени доводите на страните и събраните по делото доказателства, в рамките на наведените от жалбоподателя касационни основания и при служебната проверка на основание чл. 218, ал. 2 АПК, намира за установено следното:

         Касационната жалба е подадена в срока по чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, от легитимирана страна с правен интерес от обжалване на решението, като неизгодно за нея и е процесуално допустима, а разгледана по същество, е основателна. 

С обжалваното решение Районният съд е отменил Наказателно постановление № 19 – 0851 – 001640/ 13.09.2019 г. на Началника на Сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР Добрич, с което на Б.А.Д.,***, е наложено административно наказание “глоба” в размер на 200 лв. (двеста лева) на основание чл. 179, ал. 2 от Закона за движение по пътищата (ЗДвП) за нарушение на чл. 20, ал. 2 от ЗДвП за това, че на 28.08.2019 г., в 18.45 часа, в община Добрич, на път втори клас № 27, като водач на лек автомобил – АУДИ КУ 7, с рег. № ****, държава България, на около 50 м преди с. Владимирово, в посока от с. Бдинци към с. Бенковски, управлява т.а. Ауди КУ 7, ДКН ****, като поради движение с несъобразена скорост с характера на пътя – в зоната на ляв завой, напуска пътното платно вдясно по посоката си на движение и се блъска в скат на канавка, с което допуска ПТП с материални щети. АНО е приел, че водачът не избира скоростта скоростта на движение съобразно атмосферните условия, релефа, с условията на видимост, интензивността на движение и други обстоятелства, за да спре пред предвидимо препятствие или създадена опасност за движението, ПТП. С оглед на това е счел, че водачът е нарушил виновно чл. 20, ал. 2 ЗДвП.

За да отмени НП, съдът е приел, че при издаването му са допуснати съществени процесуални нарушения, както и че не е доказано виновното поведение на водача. В тази връзка според първоинстанционния съд АУАН е съставен в противоречие с нормата на чл. 40, ал. 3 от ЗАНН, тъй като е съставен в присъствието само на един свидетел. На следващо място е стигнал до извода, че показанията на разпитаните свидетели са противоречиви, като е налице обективна невъзможност да се преодолее констатираното противоречие.

Първоинстанционното решение е неправилно, като постановено в противоречие с материалния закон.

На първо място, АУАН е съставен в присъствието само на един свидетел. В показанията си пред ДРС св. Коларов, актосъставител, сочи: “…Отидох на място и установих автомобила и водача…Актът беше съставен на място, запознах го със съдържанието, разпечатах го на място, водачът нямаше възражения и го подписа. Нямаше други хора наоколо и използвах човека с пътната помощ като свидетел. Той не е очевидец, нито е присъствал при инцидента…

Св. Герчев, кой е бил с пътната помощ, заявява пред съда: „…На мен ми се обади едно момче, което ми каза, че негов приятел е катастрофирал. Колата беше репатрирана до София и сервиз. С мен пътува момчето, което е вън в момента…“

При така събраните показания се появяват показанията на св. ***, който според думите на св. Герчев е отишъл на мястото на ПТП с него, но въпреки това св. *** твърди, че е пътувал в катастрофиралия автомобил и е видял срещу автомобила да идва друг, който е причинил ПТП.

Също при така събраните доказателства по делото е приложено писмено доказателство – Протокол за ПТП № 1713314/ 28.08.2019 г., съставен на основание чл. 125а, ал. 1 от ЗДвП, който представлява официален документ, съставен в кръга на правомощията на служителя на МВР и подписан от водача. От приложения по делото Протокол за ПТП, съставен, съгласно разпоредбата на чл. 125а, ал. 1 от ЗДвП и неоспорен нито по административен ред, нито във въззивното производство, виновното поведение на ответника по касационната жалба за извършване на нарушение на правилата за движение по пътя, се считат за доказани по безспорен начин. Съдът въобще не е обсъдил това доказателство и неговата относимост и тежест за спора, което е довело до постановяване на едно неправилно решение.  

Направените в АУАН и НП констатации не са опровергани от гласните доказателства в лицето на св. ***, доколкото те са в противоречие с останалите събрани по делото писмени и гласни доказателства. Нещо повече, нарушителят в съставения акт е отбелязал, че няма възражение. Липсва противоречието, за което съдът е приел, че е налице обективна невъзможност да бъде отстранено.

Съгласно чл. 2, ал. 1, т. 2 и чл. 4 от Наредба № Iз-41 от 12.01.2009 г. за документите и реда за съставянето им при пътнотранспортни произшествия и реда за информиране между Министерството на вътрешните работи, Комисията за финансов надзор и Гаранционния фонд, при ПТП с материални щети (какъвто е настоящия случай) се съставя протокол образец № 2. При наличието на официален документ – Протокол за ПТП, съставен на основание чл. 125а от ЗДвП и съответните текстове от цитираната Наредба, касационната инстанция преценява извода за допуснати съществени процесуални нарушения поради съставянето на АУАН в присъствие само на един свидетел, неочевидец, за неправилен, предвид факта, че АУАН е съставен в хипотезата на чл. 40, ал. 4 от ЗАНН - въз основа на съставен Протокол за ПТП. Последният е официален свидетелстващ документ и като такъв е годно основание за съставяне на акт за установяване на административно нарушение, като в този случай самият закон - ЗАНН регламентира, че актът може да се състави и в отсъствие на свидетели. Ето защо съставеният в присъствието само на един свидетел - неочевидец на нарушението акт, не прави същия незаконосъобразен на това основание. Като е приел обратното, съдът е постановил незаконосъобразно решение, което следва да бъде отменено и вместо него постановено друго, с което да бъде потвърдено НП.

Не опорочава НП и обстоятелството, че на едно място е записано „лек автомобил“, а на друго „товарен автомобил“. Видът на автомобила не е относим в случая към извършеното нарушение, а за идентифицирането на автомобила от значение е регистрационният му номер, за който спор няма.

Предвид изложеното касационната жалба се явява основателна, поради което решението на ДРС като неправилно и незаконосъобразно следва да бъде отменено.

Воден от горното, на основание чл. 221, ал. 2, пр. 2  АПК, Административен съд – Добрич, І касационен състав,

       Р  Е  Ш  И:

         ОТМЕНЯ  Решение № 67 от 14.02.2020 г. по НАХД № 1448/ 2019 год. по описа на Районен съд – Добрич, като вместо това ПОСТАНОВЯВА:

         ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 19 – 0851 – 001640/ 13.09.2019 г. на Началника на Сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР Добрич.

Решението не подлежи на обжалване.

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                               ЧЛЕНОВЕ: