О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ ……

 

10.06.2020 г., град Добрич

 

  Административен съд – Добрич, в закрито заседание на десети юни, две хиляди и двадесета година, в касационен състав:

   

                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:  КРАСИМИРА ИВАНОВА

                                                     ЧЛЕНОВЕ:  НЕЛИ КАМЕНСКА

                                                                         МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА

 

като разгледа докладваното от съдия-докладчика Каменска касационно дело с административно–наказателен характер № 162/2020 г. по описа на Административен съд - Добрич и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

           Делото е образувано по касационна жалба на И.Д.В. с адрес ***, подадена чрез пълномощник, адв.П.Р. от Софийска адвокатска колегия, срещу решение по нахд № 344/2019 г. по описа на Районен съд Балчик.

 Районният съд е дал указания на касатора да представи пълномощно, като е констатирал, че постъпилата касационна жалба срещу решението е подадена от пълномощник без приложено пълномощно. В изпълнение на разпореждането по делото е представено нечетливо пълномощно, с което е извършено упълномощаване на адв.Радомирски „ с всички права по АПК“.

С разпореждане от 23.04.2020 г. Административен съд - Добрич е оставил касационната жалба без движение, поради това, че е в нечетлив вид, не се сочат конкретни пороци на решението и не се съдържат данните по чл.212, ал.1 т.2 от АПК във вр. с чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН. На оспорващия е предоставен седмодневен срок да изправи нередовностите като същият е предупреден за последиците от неизпълнението. Разпореждането е връчено на 02.06.2020 г. по местоработата на касатора по реда на чл.46, ал.1-4 от ГПК във вр. с чл.144 от АПК във вр. с чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН. В указания срок адв.Радомирски-САК е депозирал молба, с която е представил редовно пълномощно, но не е посочил обстоятелствата по чл.212, ал.1, т.4 от АПК във в. с чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, а именно - точно и мотивирано посочване на конкретните пороци на решението, които съставляват касационни основания. Вместо това е направил искане да бъде допуснат до разпит един свидетел.

Налице са основанията на закона за оставяне на жалбата без разглеждане и прекратяване на делото.

Съгласно чл.158, ал.3 във вр. с чл.228 и чл.212, ал.1, т.4 от АПК, ако нередовностите не бъдат отстранени в срока по ал. 1, жалбата се оставя без разглеждане.

С оглед горното, настоящият касационен състав

 

                                  О  П  Р  Е  Д Е  Л  И:

 

ОСТАВЯ без разглеждане касационна жалба на И.Д.В. с адрес ***, подадена чрез пълномощник, адв.Павел Радомирски от Софийска адвокатска колегия, срещу решение по нахд № 344/2019 г. по описа на Районен съд Балчик.

ПРЕКРАТЯВА производството по касационно дело с административно–наказателен характер № 162/2020 г. по описа на Административен съд -Добрич.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд на РБ в 7 (седем) дневен срок от съобщаването му на страните.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                 ЧЛЕНОВЕ: