О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ ……/16.06.2020 г., град Добрич

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ДОБРИЧ в закрито заседание на шестнадесети юни, две хиляди и двадесета година, ІІІ  състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: НЕЛИ КАМЕНСКА

 

разгледа докладваното административно дело № 140 по описа за 2020 г. на Административен съд - Добрич и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 Производството е по чл.158, ал.3 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) и е образувано по жалба на Н.Х.Н. срещу писмо с изх. № 944-00-119/19.02.2020 г. на кмета на Община град Добрич.

С разпореждане от 19.03.2020 г. жалбата е оставена без движение, поради нередовност по см. на чл.151, т.3 от АПК, като на оспорващия е предоставен 7 дневен срок да представи доказателства за платена държавна такса по сметка на съда в размер на 10 лв. Указани са последиците от неизпълнението. Разпореждането е връчено лично на Н.Х. на 04.06.2020 г., като срокът за изпълнението му е изтекъл на 11 юни, четвъртък, присъствен ден. В предоставения срок и към настоящият момент разпореждането не е изпълнено.

Налице са предпоставките по чл.158, ал.3 от АПК за прекратяване на делото. Съгласно цитираната разпоредба, ако нередовностите на жалбата не бъдат отстранени в  7-дневен срок, жалбата се оставя без разглеждане, а образуваното дело се прекратява.

С оглед гореизложеното и на основание чл.158, ал.3 от АПК, съдът

 

                                      О П Р Е Д Е Л И :

 

    ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на Н.Х.Н. срещу писмо с изх. № 944-00-119/19.02.2020 г. на кмета на Община град Добрич.

    ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 140 по описа на Административен съд - Добрич за 2020 г.

    ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба в 7 (седем) дневен срок от съобщаването му до Върховен административен съд на РБ чрез Административен съд –Добрич.

 

                                      АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ :