Р Е Ш Е Н И Е

 

 136 / 11.06.2020 г., град Добрич

 

В    И  М Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р О  Д  А

 

Добрички административен съд, в публично заседание на втори юни, две хиляди и двадесета година, в касационен състав:

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:  КРАСИМИРА ИВАНОВА 

                                                     ЧЛЕНОВЕ: НЕЛИ КАМЕНСКА

                                                                        МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА

       

при участието на секретаря, СТОЙКА КОЛЕВА и прокурора при Окръжна прокуратура гр.Добрич, ПЛАМЕН Н., разгледа докладваното от съдия Каменска касационно дело с административно – наказателен характер № 68 по описа на съда за 2020 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на Глава ХІІ от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал.1 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН). Образувано е по касационна жалба на „ДЕЛТА -ИНВЕСТ“ ЕООД, ЕИК 124654828, със седалище и адрес на управление в гр.Добрич, подадена чрез пълномощник, срещу Решение № 141 от 04.12.2019 г., постановено по нахд № 77/2018 г. по описа на Районен съд - Балчик, с което е потвърдено Наказателно постановление № 08-000328/138/15.06.2017 г. на А.П.– директор на Дирекция „Инспекция по труда“ - Добрич.

В касационната жалба са изложени съображения за незаконосъобразност на постановеното решение, поради неправилно приложение на материалния закон. Твърди се, че дружеството сключило на 28.03.2017 г. с Ю.П.граждански договор, поради което липсва основание за започване на административно наказателно производство. В съдебно заседание, чрез адв.Г., касаторът заявява, че поддържа жалбата и моли решението на районния съд да бъде отменено като незаконосъобразно и вместо него да се постанови решение за отмяната на неправилно издаденото наказателно постановление.

Ответникът, Дирекция „Инспекция по труда“- Добрич, представлявана от старши юрисконсулт Г.Н., изразява становище за неоснователност на жалбата и законосъобразност на постановеното решение от въззивния съд и моли то да бъде потвърдено. Претендира присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

Прокурорът при Окръжна прокуратура - Добрич изразява становище за потвърждаване на намира подадената касационна жалба за неоснователна и изразява становище за законосъобразност на  Решение № 141 от 04.12.2019 г., постановено по нахд № 77/2018 г. по описа на Районен съд – Балчик. Приема за доказано наличието на трудовоправни отношения без да е сключен трудов договор.

Административен съд –Добрич, намира, че касационната жалба е подадена в законния срок от лице, участвало във въззивното производство, решението по което е неблагоприятно за него, поради което е допустима.

Разгледана по същество, в рамките на предявените касационни основания, съобразно правилото на чл. 218, ал.1 от АПК, настоящият състав счита същата за неоснователна.

В производството по оспорване на наказателното постановление, с което на „ДЕЛТА -ИНВЕСТ“ ЕООД, ЕИК 124654828 за нарушаване на чл.62, ал.1 във вр. с чл.1, ал.2 от Кодекса на труда, на основание чл.414, ал.3 от КТ е наложена имуществена санкция от 1 500 лв., въззивния съд е установил, че при извършена проверка на 13.04.2017 г. в 15,30 часа на обект „Изкопни дейности“ д к-с „Марина бей“, находящ се в с.Кранево, община Балчик, бил заварен да работи като копае изкоп, Ю.П.Петров. Същият попълнил декларация, че от 28.03.2017 г. работи на длъжността водопроводчик в обекта на касатора, с установено работно време, при уговорено месечно възнаграждение и с два почивни дни седмично. На 20.04.2017 г. ДЕЛТА –ИНВЕСТ“ ЕООД представило в Дирекция „Инспекция по труда“ –Добрич граждански договор, сключен с Ю.П.на 28.03.2017 г. В попълнената на 13.04.2017 г. декларация завареният да работи на обекта Ю.П.не е удостоверил, че има сключен граждански договор, а е посочил наличието на трудов такъв.

 Обсъждайки събраните по делото доказателства съдът е приел, че е установено наличие на трудово правоотношение без да има сключен с работодателя трудов договор в писмена форма преди постъпване на работа. Съдът е приел, че нарушението е доказано от събраните по делото писмени и гласни доказателства, от които не се установява, фактическа обстановка, различна от описаната в АУАН и НП.

В мотивите на решението е обсъдено и основното възражение на санкционираното дружество, че работещият на обекта Ю.П.бил нает по граждански договор. Възражението е отхвърлено с аргументирани съображения, че всички представени по делото налични доказателства, вкл. и гласните такива, установяват наличие на трудово правоотношение.

Районният съд е приел също, че на описаните в наказателното постановление факти е дадена правилна правна квалификация, че не са налице допуснати съществени процесуални нарушения и че законосъобразно наказващият орган не е приложил чл. 28 от ЗАНН.

Касационният състав намира, че решението е постановено при правилно приложение на материалния закон и не е налице заявеното касационно основание по чл. 348, ал. 1, т. 1 от НПК. Правилен е изводът на районния съд, че при издаване на наказателното постановление не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила по ЗАНН.

Балчишкият районен съд е установил вярно фактическата обстановка по делото въз основа на събраните доказателства, които обсъдил, вкл. и изрично посочените от касатора - граждански договор.

Явно е, че представеният по делото граждански договор не е бил известен на работника Юри Петров, който заявил писмено при проверката, че е сключил с работодателя трудов, а не граждански договор.

Единствената цел на представения по делото гражданския договор е да прикрие наличие на трудово правоотношение между дружеството-работодател и работника. С разпоредбата на чл. 1, ал. 2 КТ изрично е регламентирано, че отношенията при предоставянето на работна сила се уреждат само като трудови правоотношения. Прибягването до граждански договори е недопустимо, когато те се използват, за да се прикрие по същество предоставянето на работна сила. В тези хипотези е налице нарушение на чл. 1, ал. 2 от КТ с цел заобикаляне на предвидената в нормативната уредба правна защита на трудовите правоотношения. Правилни са и изводите на въззивния съд по приложението на материалния закон във връзка с квалификацията на деянието като осъществен състав на административно нарушение по чл. 414, ал. 3 от КТ.

По тези съображения настоящата инстанция намира, че решението на районния съд, с което е потвърдено наказателното постановление, е правилно и законосъобразно и следва да бъде оставено в сила.

Процесуалният представител на Дирекция „Инспекция по труда“-Добрич е направил своевременно искане за присъждане на разноски, което следва да се уважи, с оглед новата разпоредба на чл.63, ал.3 от ЗАНН, в минимален размер от 100 лева.

Така мотивиран и на основание чл.221, ал.2 от АПК, Административен съд - Добрич

                                 Р   Е  Ш   И  :

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 141/04.12.2019 г., постановено по нахд № 77/2018 год. по описа на Районен съд – Балчик. 

ОСЪЖДА „ДЕЛТА - ИНВЕСТ“ ЕООД, ЕИК 124654828, със седалище и адрес на управление в гр.Добрич, ул.“България“ № 1, ет.6, ап.613, представлявано от Х.М.Х., да заплати на Дирекция „Инспекция по труда“ –Добрич сумата от 100 (сто) лева, представляваща разноски по делото за юрисконсултско възнаграждение.

РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ: