Р Е Ш Е Н И Е

№ ……………………./26.06.2020 г., гр.Добрич

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

           ДОБРИЧКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, в открито съдебно заседание на първи юни през две хиляди и двадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :   СИЛВИЯ САНДЕВА

         

          При участието на секретаря ИРЕНА Д.А разгледа  докладваното от председателя адм.д. № 708/2019г. по описа на АдмС-Добрич и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството по делото е по чл.145 и сл. от АПК, във вр. чл.143, ал.4 от ЗДвП. 

Образувано е по жалба на И.П.А. с ЕГН ********** ***, срещу заповед № 357з – 1255/02.07.2018 г. на директора на ОД на МВР - Добрич, с която на основание чл.143, ал.4 от ЗДвП, във вр. чл.6 от Наредба № 8121з-1/02.01.2018 г. на МВР за определяне на реда за поставяне на нов идентификационен номер на пътно превозно средство, което е изоставено, конфискувано или отнето в полза на държавата и предоставено за нуждите на бюджетна организация, и реда за възстановяване на идентификационен номер на пътно превозно средство, е отказано възстановяването на идентификационен номер на товарен автомобил „Форд Транзит“ с рама № WF0VXXTTFV5P79340 – по документи, представен от жалбоподателката. 

В жалбата се твърди, че оспореният отказ е неправилен и незаконосъобразен поради допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила и неправилно приложение на материалния  закон. Твърди се, че административният орган не се е съобразил с представените от жалбоподателката документи, от които е видно, че автомобилът е закупен от Германия, като идентификационните данни на МПС по договора за продажба съвпадат с тези на свидетелството за регистрация, както и че е налице извършен ремонт на автомобила за възстановяване на щети от злополука, при което е отстранена част от каросерията, съдържаща номера на рамата. Не се е съобразил и със заключението на СТЕ по приключилото адм. дело № 726/2018 г. по описа на Административен съд – Добрич, вещото лице по която е установило, че съществуват залепени стикери със същия номер рама, като техническите характеристики и оборудването на автомобила отговарят на тези на товарен автомобил „Форд Транзит“, излязъл от завода производител с рама №  WF0VXXTTFV5P79340.         

Иска се съдът да отмени оспорения отказ и да върне преписката на административния орган със задължителни указания да се извърши възстановяване на идентификационния номер на автомобила. Налице е и искане за присъждане на сторените разноски по делото.                                          

          Ответникът - директорът на ОД на МВР - Добрич, чрез процесуалния си представител, счита, че оспорената заповед е правилна и законосъобразна, поради което иска отхвърляне на жалбата като неоснователна.

Добричкият административен съд, като взе предвид становищата на страните и след преценка на събраните по делото доказателства, приема за установено следното от фактическа  и правна страна :         

Жалбата е подадена в срок, видно от известие за доставяне на л.4 и справка за пристигнали куриерски пратки на л. 13, от легитимирано лице, срещу акт, годен за обжалване, поради което е процесуално допустима, а разгледана по същество е основателна по следните съображения :

Административното производство е започнало по заявление на И.П.А. с вх. № 357000 – 3668/31.05.2019 г. за възстановяване на идентификационен номер на товарен автомобил „Форд Транзит“ с рама № WF0VXXTTFV5P79340 – по документи, внос от Германия. Жалбоподателката е мотивирала искането си с влязло в сила съдебно решение по адм. дело № 726/2018 г. по описа на Административен съд – Добрич, с което е отхвърлена жалбата й срещу отказ на началника на сектор „ПП“ при ОД на МВР - Добрич за първоначална регистрация на автомобила поради липса на установен номер на рама на предвиденото от завода производител място. Съгласно мотивите към това решение не е налице абсолютна забрана за регистрация на автомобил с премахнат идентификационен номер, но такава регистрация е допустима само при възстановяване на автентичния идентификационен номер по реда на Наредба № 8121з-1/ 02.01.2018 г. на МВР, с оглед на което е подадено и заявлението до директора на ОД на МВР. 

По повод на заявлението процесното ПС е представено повторно пред комисията по МПС при ОД на МВР – Добрич. Съставен е протокол № 28/12.06.2019 г., в който е посочено, че се потвърждава експертна справка № 63/ 04.10.2018 г. на НТЛ при ОД на МВР – Добрич.

Изготвена е докладна записка с рег. № 851р-2852/28.06.2019 г. от началника на сектор “ПП” при ОД на МВР – Добрич, в която е описано, че по повод на предходно заявление за първоначална регистрация е извършена идентификация на МПС, при което не е установен номер на рама. Автомобилът е пренасочен към комисията при ОД на МВР Добрич. При извършения оглед на предвиденото от завода  производител място (нишата на предно дясно колело) не е установен набит номер поради подмяна на детайла, носител на VIN. Резултатът от проверката е отразен в протокол № 29/25.07.2018 г. с мнение на комисията за извършване на проверка. Изготвена е експертна справка № 63/04.10.2018г. от НТЛ при ОД на МВР – Добрич, в която е направено същото заключение за липса на фабрично набит номер на указаното за това място. Установени са следи от заваръчна дейност (челни заварки по периферията на изследваната област, свързани с подмяна на детайла, носител на идентификационния номер). В дясната част на арматурното табло и на колонката на предна дясна врата са установени залепени стикери (без следи от разлепване) с данни за рама № WF0VXXTTFV5P79340, съответстващи с посочения в регистрационните документи. С постановление на прокурор в Районна прокуратура – Каварна е отказано да се образува наказателно производство поради липса на данни за извършено престъпление. Въз основа на резултатите от проведените мероприятия и дейности по идентификация е издадена заповед № 851з-75/ 09.10.2018 г. на началника на сектор “ПП” при ОД на МВР – Добрич, с която е отказана регистрация на процесното МПС. Заповедта е обжалвана пред Административен съд  - Добрич, който е отхвърлил жалбата срещу нея с влязло в сила решение № 71/27.02.2019 г. по адм. дело № 726/2018 г. В докладната записка е цитиран и протоколът от повторното представяне на автомобила, с който потвърдено становището от експертна справка № 63/04.10.2018 г. за неустановено съдържание на автентичен VIN. Отправено е предложение за постановяване на отказ за възстановяване на идентификационния номер на автомобила.

На 02.07.2019 г. е издадена процесната заповед № 357з-1255 на директора на ОД на МВР - Добрич, в която е възпроизведен текстът на докладната записка. Като правно основание за издаване на заповедта са посочени чл.143, ал.4 от ЗДвП и чл.6 от Наредба № 8121з-1/02.01.2018 г. на МВР за определяне на реда за поставяне на нов идентификационен номер на пътно превозно средство, което е изоставено, конфискувано или отнето в полза на държавата и предоставено за нуждите на бюджетна организация, и реда за възстановяване на идентификационен номер на пътно превозно средство (по – нататък Наредбата).       

От данните по делото, в т.ч. и от приложеното адм. дело № 726/2018 г. по описа на Административен съд – Добрич, се установява, че процесният автомобил е закупен от Никола Краев на 04.08.2017 г. в Германия с договор за покупко-продажба на употребявано МПС. Съгласно писмо на „Ауто-Грос“- Ленгелнфелд Германия, представено в превод на български език, МПС е претърпяло ремонт, при който е отстранена частта – вертикална ламарина/гнездото на гумата вдясно, на която е поставен номер на рамата.

След смъртта на собственика автомобилът е придобит от единствения му наследник по закон - жалбоподателката И.П.А., видно от удостоверение за наследници № АО-11-375 от 13.07.2018 г. на Община Каварна.     

По делото е изслушана съдебно - техническа експертиза, изводите на която в по-голямата си част са идентични с констатациите в административното производство. В заключението на вещото лице е посочено, че липсва заводски идентификационен номер, поставен чрез щамповане, набиване на 17 цифрено-буквена комбинация. За автомобил с марка „Форд“, модел„Транзит 2,0“, производство 2000-2006г., мястото, на което производителят поставя идентификационния номер, е нишата на предно дясно колело. На това място при направения оглед вещото лице е установило, че са извършвани ремонтни дейности,  рязане и отстраняване на метал, и заваряване на части от метал (ламарина) на мястото, където се намира заводски щампованият (набит) номер на рама. Разчитане на този номер е практически невъзможно, което се дължи на извършената механична интервенция с отнемане на метал от рамата и наново поставени заварки и метални плоскости с цел затваряне на възникналите отвори по купето при отстраняване на (рязане) на метала вероятно вследствие на извършван ремонт след ПТП с автомобила. От извършените справки в официалния представител на марката автомобили Форд “Мото – Пфое” за гр.Добрич е констатирано, че има произведен и регистриран автомобил с номер на рама WF0VXXTTFV5P79340, като нивото, класа и техническото оборудване на процесния автомобил съответстват на нивото, класа и техническото оборудване на автомобил с този номер на рама при излизането му от завода производител. Установени са заводски залепени стикери на предвидените от производителя места, съдържащи номер на VIN, съответстващ на посочения в документите на автомобила. При огледа им не са констатирани механични увреждания, отлепвания, драскания и др.                                                   

Въз основа на така установената фактическа обстановка съдът прави следните правни изводи :

Заповедта е издадена от компетентен административен орган, в необходимата писмена форма, но при съществено нарушение на административнопроизводствените правила.

Отказът е издаден на основание чл. 143, ал. 4 от ЗДвП, във връзка с чл.6 от Наредбата. Съгласно нормата на чл. 143, ал. 4 от ЗДвП възстановяването на идентификационния номер се извършва по ред, определен от министъра на вътрешните работи, а съгласно чл.6 от Наредбата не подлежи на възстановяване ИН на ППС, чието автентично съдържание не е установено. Невъзможността да се установи оригиналният (автентичен) номер на ППС е законово основание за отказ, но тази невъзможност се установява по реда и при условията на чл. 7-8 от Наредбата, където е разписано, че случаите, при които ИН на ППС подлежат на възстановяване, се разглеждат от нарочно определена за целта комисия, която сверява за съответствие идентификационните данни, посочени в документите, с тези, нанесени върху ППС; извършва външно заснемане на ППС и идентификационния номер на рамата със следи от въздействие; проверява други технически параметри, имащи значение за идентификацията на ППС; извършва проверки в информационните фондове на МВР за издирвани ППС. За резултатите от проверката комисията издава протокол, в който се прави кратко описание на ППС, състоянието на ИН, извършените от комисията действия и приложените документи. Т.е. назначената комисия има компетентността да извършва всички правно - технически действия по установяване на ИН на ППС и да съставя протокол за възстановяването му или за невъзстановяването му в зависимост от направените фактически констатации при проверката, в резултат на което директорът на ОД на МВР постановява съответния административен акт.

От данните по делото е видно, че в случая подобни действия не са извършвани. От представените в преписката доказателства се установява, че административният орган се е позовал на факти и доказателства, установени и събрани в производството по регистрация на автомобила, а това е друго административно производство. Действително по повод на заявлението процесното ПС е представено повторно пред комисията по МПС при ОД на МВР – Добрич, но тя не е извършила нито едно от предвидените в чл.8 от Наредбата технически действия, а само формално е потвърдила становището в експертната справка, съставена в предходното производство. Административният орган се е задоволил с изготвената от началника на сектор „ПП“ при ОДМВР – Добрич докладна записка, която в по-голямата си част преразказва приключилата процедура по отказ за регистрация, и е издал оспорената заповед, без да възложи извършване на изискуемите се от Наредбата действия и мероприятия. Вярно е, че в процедурата по регистрация е извършвана проверка на ИН, но нейната цел е да установи дали не е налице някое от обстоятелствата по чл.143, ал.3 от ЗДвП, а не дали е възможно да се установи автентичното съдържание на ИН, което изисква извършването на допълнителни правно - технически действия и проверки. Неизвършването на тези действия и проверки се равнява на липса на проведена процедура по подаденото заявление, което е съществено процесуално нарушение, водещо до незаконосъобразност на оспорвания административен акт.  

Ето защо, обжалваната заповед следва да бъде отменена, а преписката – изпратена на административния орган за ново произнасяне при спазване на реда и условията на Наредбата, без да се разглеждат останалите оплаквания в жалбата. Едва след изпълнение на разписаната в Наредбата процедура директорът на ОД на МВР – Добрич следва да издаде своя акт, като при постановяването му е свободен да събира нови доказателства или да съобрази факти, които не са взети предвид при издаването на обжалваната заповед.    

Предвид на изхода от спора жалбоподателката има право на съдебни разноски в размер на 840 лева, от които 10 лева - платена държавна такса, 500 лева - платено адвокатско възнаграждение и 330 лева - платено възнаграждение за вещо лице.                        

           Водим от изложеното, както и на основание чл.172, ал.2 и чл.173, ал.2 от АПК, Административният съд

 

                                                   Р   Е  Ш   И  :

 

                   ОТМЕНЯ по жалба на И.П.А. с ЕГН ********** ***, заповед № 357з – 1255/02.07.2018 г. на директора на ОД на МВР – Добрич, с която е отказано възстановяването на идентификационен номер на товарен автомобил „Форд Транзит“ с рама № WF0VXXTTFV5P79340 – по документи, представен от жалбоподателката.               

           ИЗПРАЩА делото като преписка на директора на ОД на МВР – Добрич за ново произнасяне по заявление № 357000 – 3668/31.05.2019 г. на И.П.А. при спазване на дадените в мотивите към решението указания по тълкуването и прилагането на закона.

 ОСЪЖДА ОД на МВР – Добрич да заплати на И.П.А. с ЕГН ********** ***, сумата от 840 лева, направени съдебни разноски. 

           РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                     Административен съдия: