Р  Е Ш  Е  Н  И  Е

 

 

гр. Добрич,  05.06.2020 год.

 

В  ИМЕТО НА   НАРОДА

 

 

         ДОБРИЧКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, в закрито заседание на пети юни  през две хиляди и двадесета година като разгледа докладваното от съдия Т. Милева адм. дело №650/2019 г. по описа на АС гр. Добрич установи следното:

         Производството е по чл.175 от АПК.

         Подадена е молба от Зам. кмет „Финанси и общинска собственост“ при община Добрич с искане за допускане на поправка на очевидна техническа грешка в Решение №118/20.05.2020 г., постановено по адм.д. №650/2019 г. по описа на АС Добрич. В молбата се твърди, че в диспозитива на решението, в частта за разноските е записано, че разноските по делото следва да се заплатят на община Правец, която обаче не е била страна по спора. С оглед на което се моли да се извърши поправка на очевидната фактическа грешка, допусната в диспозитива на решението, а именно да бъде записано, че разноските по делото следва да се заплатят от жалбоподателя на община Добрич.

         Ответникът по молбата не изразява становище.

         Съдът след като взе предвид изложеното в молбата и данните по делото приема за установено следното:

        Молбата за поправка на очевидна фактическа грешка е подадена от надлежна страна и е процесуално допустима, а разгледана по същество е основателна по следните съображения:

        Съгласно разпоредбата на чл.175, ал.1 АПК по свой почин или по искане на страна, съдът може да поправи допуснати в решението писмени грешки, грешки в пресмятането или други подобни неточности. Очевидна фактическа грешка е несъответствие между формираната истинска воля на съда и нейното външно изразяване в писмения вид на решението.

       С Решението, по отношение на което се иска поправка на очевидна фактическа грешка, съдът е допуснал такава, като е посочил в диспозитива си на решението, че „Осъжда Н.Д. *** да заплати на община  Правец сумата от 212,10 лева разноски по делото“.

          Безспорно се касае за допусната техническа грешка от страна на съда, тъй като община Правец не е участвала в административния спор, а ответник е бил Директора на дирекция МДТ при Община Добрич, поради което и същата следва да бъдат поправена на основание чл.175 АПК.

          С оглед на горното, Административен съд Добрич, пети състав

     

          Р  Е Ш  И:

 

         ДОПУСКА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА в Решение №118 от 20.05.2020 г., постановено по адм. дело №650/2019 г. по описа на Административен съд гр.Добрич, както следва: в диспозитива на решението да се чете:

     „ОСЪЖДА Н.Д.Н. ЕГН ********** *** да заплати на Община град Добрич, сумата от 212,10 /двеста и дванадесет лева и десет стотинки/ лв. разноски по делото.“

   РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщението до страните.

 

 

 

 

                                                          АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: