О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

377 / 07.10.2019 г., гр. Добрич

 

В  И М Е Т О Н А   Н А Р О Д А

 

 

           Добричкият административен съд, в открито съдебно заседание, проведено на седми октомври, две хиляди и деветнадесета година, в троен състав:

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА ИВАНОВА

                                                                         ЧЛЕНОВЕ: ТЕОДОРА МИЛЕВА

                                                                                    СИЛВИЯ САНДЕВА

 

          При участието на секретаря М.М., като разгледа докладваното от съдия Т. Милева, адм. дело №620 по описа на съда за 2019 г.,  и за да се произнесе, съобрази следното:

          Производството е образувано по жалба на М.Р.И., в качеството му на упълномощен представител на Местна Коалиция ДБГ /ДБГ, НДСВ, ССД и ГН/,  срещу Решение № 84 – МИ/27.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Добрич, във връзка с Решение №1254-МИ от 30.09.2019 г. на ЦИК София.

В жалбата се твърди, че решението на ЦИК София, с което е оставена без разглеждане жалбата на МК ДБГ срещу  Решение № 84 – МИ/ 27.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Добрич, поради липса на правен интерес, категорично не отговаря на истината и фактическото положение.

Според жалбоподателите Решението на ОИК е незаконосъобразно, нецелесъобразно, а също така и необосновано, немотивирано и неправилно и като такова се моли да бъде отменено. Излагат се съображения, че с процесното Решение, ОИК Добрич нарушава принципа на равнопоставеността на правните субекти, участващи в изборния процес, като неизменно уврежда и навлиза и в правния интерес на Местна коалиция ДБГ. Твърди се, че за участие в изборите са регистрирани три местни коалиции, като обжалваното решение на ОИК, което е за поправка на явна фактическа грешка, е взето само за две от тях. Релевират се доводи, че в решението за поправка липсват мотиви. Същото противоречи на Решение №1242-МИ от 27.09.2019 г. на ЦИК, както и на Изборния кодекс. Сочи се, че е налице реален риск да бъде одобрена бюлетина в района, която да противоречи на решението на ЦИК, а това би довело до опорочаване на изборния резултат. Моли се, да се отмени Решение № 84 – МИ/27.09.2019г. на Общинска избирателна комисия – Добрич.

 В с.з., упълномощеният  представител на МК ДБГ, адв. М.И., поддържа жалбата на изложените в нея съображения.

             Ответникът - ОИК гр. Добрич се представлява от адв. Г.Т.– ДАК, който оспорва жалбата като недопустима и неоснователна. Сочи, че жалбата е и нецелесъобразна, тъй като търсеният ефект вече е обективиран в бюлетините и няма да има никакво разминаване в изписването на местните коалиции. Пред наименованието на всяка една от тях, е изписано „местна коалиция“, както се вижда от бюлетината.

Заинтересованата страна НФСБ /АБВ, ЗС Ал. Стамболийски, ЗНС/ не изразява становище по жалбата.

Заинтересованата страна ГЕРБ/СДС също не взема становище по постъпилата жалба.

Окръжна прокуратура Добрич не изпраща представител.

Жалбата е подадена в срока по чл.58, ал.1 от ИК. По преценка на допустимостта ѝ, съдът взе предвид следното:

С Решение №83 от 25.09.2019 г., ОИК Добрич е определила поредните номера на местните коалиции, регистрирали кандидатски листи в бюлетината за гласуване в изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 27.10.2019 г., а именно: №67 – местна коалиция „НФСБ /АБВ, ЗС Ал. Стамболийски, ЗНС/“; №68 – местна коалиция ДБГ /ДБГ, НДСВ, ССД, ГН/ и №69 – местна коалиция ГЕРБ/СДС.

С Решение №84 от 27.09.2019 г., ОИК Добрич е допуснала поправка на очевидна фактическа грешка в Решение №83/25.09.2019 г., като навсякъде в решението вместо №67 - местна коалиция „НФСБ /АБВ, ЗС Ал. Стамболийски, ЗНС/“ и №69 - местна коалиция ГЕРБ/СДС да се чете: №67 - „НФСБ /АБВ, ЗС Ал. Стамболийски, ЗНС/“ и №69 – ГЕРБ/СДС. Посочено е, че решението подлежи на обжалване пред ЦИК.

Решението на ОИК е обжалвано пред ЦИК от местна коалиция ДБГ /ДБГ, НДСВ, ССД, ГН/. С Решение №1254-МИ от 30.09.2019 г. на ЦИК е оставена без разглеждане жалбата на М.Р.И. – упълномощен представител на местна коалиция ДБГ /ДБГ, НДСВ, ССД, ГН/, поради липсата на правен интерес. С решението е върната преписката на ОИК Добрич и е посочено, че същото подлежи на обжалване пред Административен съд - Добрич, чрез ОИК.

По делото като доказателства в съдебно заседание е прието Писмо на ЦИК, изх. №МИ-15-697/05.10.2019 г., както и бюлетина за кмет на община Добрич и бюлетина за общински съветници.

                Съгласно чл. 147, ал. 1 от АПК право да оспорват административния акт имат гражданите и организациите, чиито права, свободи или законни интереси са нарушени или застрашени от него или за които той поражда задължения. Решаващ е правният ефект на административния акт в сферата на жалбоподателя, дали и доколко се засягат негови права и интереси. Недопустимо е обжалването на акта от физическо или юридическо лице, чиито права или законни интереси не са нарушени или застрашени. Правният интерес е понятие, което се свързва с призната от закона възможност да се търси съдебна защита на засегнати права, свободи и законни интереси. Затова съдебната практика и теорията винаги са били трайни в разбирането, че правният интерес трябва да е пряк, личен и непосредствен. За да е пряк правният интерес, следва със самата отмяна на оспорения административен акт да бъде отстранена щета или да се предотврати настъпването на щета от изпълнение на административния акт. Правният интерес трябва и да е непосредствен, т. е. административният акт трябва да засяга правната сфера на жалбоподателя, като отнема, изменя или ограничава права или противозаконно създава задължения за жалбоподателя, или създава права на трето лице, с което уврежда жалбоподателя. Наличието на правен интерес по смисъла на чл. 159, т. 4 от АПК е положителна процесуална предпоставка от категорията на абсолютните за разглеждане на жалбата, която следва да бъде доказана като доказателствената тежест се носи от оспорващия.

              В конкретния случай настоящият съдебен състав счита, че жалбоподателят не се е справил със задължението си да докаже личен, пряк и непосредствен правен интерес от оспорване на процесния административен акт, което налага извод за недопустимост на търсената съдебна защита. В случая решението за поправка на ЯФГ има конститутивно действие само по отношение на тези правни субекти, посочени в решението и по никакъв начин не засяга правата на жалбоподателя, в частност не ограничава възможността му да участва в насрочените местни избори. Още повече, че от  представените в съдебно заседание доказателства – бюлетина за кмет на община Добрич, се установява, че и трите местни коалиции са вписани под №№ 67,68 и 69 като местни коалиции и след това следват наименованията им.

             След служебна справка в сайта на ОИК Добрич, съдът установи, че е прието Решение №89 от 03.10.2019 г., с което е утвърден графичният файл с образец на бюлетината за всеки вид избор в общината. В самото решение е направено препращане към Решение 01242-МИ/27.09.2019 г. на ЦИК и на Решение №83/25.09.2019 г. на ОИК, т.е. на първото решение на ОИК за определяне на номерата на коалициите, а не на решението за поправка на ЯФГ. Т.е. може да бъде направен изводът, че оспорваното решение е оттеглено от издателя му с решението от 03.10.2019 г.. Този извод, както се каза и по-горе, се подкрепя и от представените бюлетини.

           Крайният извод, който се налага, е, че жалбата на М.Р.И., в качеството му на упълномощен представител на Местна Коалиция ДБГ /ДБГ, НДСВ, ССД и ГН/, срещу Решение № 84 – МИ/27.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Добрич е недопустима поради липса на правен интерес, поради което следва да бъде оставена без разглеждане.

Предвид горното и на осн. чл. 88 от ИК, Административен съд - Добрич, троен състав

 

                            О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.Р.И., в качеството му на упълномощен представител на Местна Коалиция ДБГ /ДБГ, НДСВ, ССД и ГН/, срещу Решение № 84 – МИ/ 27.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Добрич, като недопустима.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №620/2019г. по описа на Административен съд – Добрич.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7 – дневен срок от съобщението му на страните пред Върховен административен съд.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                ЧЛЕНОВЕ:1.

 

 

                                                                                      2.