П Р О Т О К О Л

гр.Добрич, 21.05.2019 година

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ДОБРИЧ, в публично съдебно заседание на двадесет и първи май, две хиляди и деветнадесета година, в състав:

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМИТЪР МИХОВ

 

При участието на секретаря СТОЙКА КОЛЕВА, сложи за разглеждане, докладваното от председателя, Адм. дело 325, по описа за 2019 година.

На именното повикване в 09:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.М.И., редовно призован по телефона на 20.05.2019г., явява се лично.

ОТВЕТНИКЪТ ПО ЖАЛБАТА – КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ, редовно уведомен на електронен адрес на 20.05.2019г., не се явява, не се представлява.

по хода на делото

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.И. : Желая да се гледа делото.

СЪДЪТ, с оглед редовното призоваване на страните счита, че нe са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

           ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СЪДЪТ ДОКЛАДВА  : Производството е образувано по жалба вх.№1486 от 20.05.2019 на А.М.И., ЕН-**********, с посочен адрес ***, срещу заповед №288 от 17.05.2019г., издадена от кмета на община Тервел,

Жалбоподателят счита оспорената заповед за незаконосъобразна, издадена в противоречие с процесуалните правила и материалния закон.

С жалбата се твърди, че заповедта е издадена в нарушение на разпоредбите на чл.34 и чл.35 от АПК. Твърди се още, че не му е осигурена възможност да възрази в рамките на производството пред административния орган, относно обстоятелството, че на 05.05.2005г. жалбоподателят не е заявявал настоящ адрес в Р Турция, а това е било извършено служебно от органите на общинската администрация. Жалбоподателят счита, че не е налице всестранно изясняване на фактите, поради което е нарушена разпоредбата на чл.35 от АПК.

Формирано е искане заповедта да бъде отменена, като съдът върне административната преписка на административния орган със задължителни указания за предприемане на действия за изключване от списъка на заличените лица за предстоящите избори за членове на Европейския парламент от РБългария на 26.05.2019г.

СЪДЪТ докладва и писмен отговор вх.№1493 от 20.05.2019г. на кмета на община Тервел, с приложени към него писмени доказателства.

СЪДЪТ докладва и искане за предоставяне на справка по реда на Наредба №14 от 18.11.2009г., относно информация за лицето А.М.И. жалбоподател по настоящото дело с входящ номер на искането №4/20.05.2019г.

СЪДЪТ докладва, и приложен на хартиен носител справка по настоящото делото по искане №4 от 20.05.2019г.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.М. : Запознат съм с писмените доказателства приложени по делото.

Тук живея. Нямам други доказателства, които да представя.

СЪДЪТ по доказателствата,

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА И ПРИЛАГА писмените доказателства, ведно с представената от ответника административна преписка : заповед №288/17.05.2019г., нот.акт №75, том.V,  дело №487/2013г., копие на лична карта на А.М.И., копие на паспорт №383202299, справка за предоставяне на данни по реда на Наредба №14 от 18.11.2009г.;

ПРИЛАГА писмен отговор на кмета на община Тервел.

СЪДЪТ, счете делото за изясняно от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.М. : На Евроизборите не мога да гласувам. Искам съда да се отмени заповедта на кмета на община Тервел, за да мога да гласувам на предстоящите избори за членове на Европейския парламент.

Предвид чл.39,  ал.5 от Изборния кодекс, СЪДЪТ, с оглед характера на производството и необходимостта от незабавно произнасяне с решение

О П Р Е Д Е Л И :

ПРЕКЪСВА заседанието, като дава почивка от 20 мин. , считано  от 09.12 часа до 09.32 часа.

 

Предвид чл.39,  ал.5 от Изборния кодекс, СЪДЪТ обявява

 

Р  Е Ш  Е  Н  И  Е

№206

гр. Добрич, 21.05.2019г.

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ГР.ДОБРИЧ, в открито съдебно заседание проведено на двадесет и първи май две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМИТЪР МИХОВ

 

         при участието на секретаря Стойка Колева, като разгледа докладваното от съдия Димитър Михов, съдия-докладчик съгласно Заповед № 1283/10.05.2019г. на Председателя на Върховен административен съд, административно дело № 325/2019г. и за да се произнесе взе предвид следното:

         Производствата е по реда на чл.39, ал.5 от Изборния кодекс /ИК/.

         Образувано е по жалба вх. № 1486/20.05.2019г. на А.М.И., ЕГН: **********, с адрес *** срещу отказ за изключване от списъка на заличените лица за предстоящите избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019г., обективиран в Заповед №288/17.05.2019г. на Кмета на Община Тервел.

Жалбоподателят счита оспорената заповед за незаконосъобразна, издадена в противоречие с процесуалните правила и материалния закон. С жалбата се твърди, че заповедта е издадена в нарушение на разпоредбите на чл.34 и чл.35 от АПК. Твърди се още, че не му е осигурена възможност да възрази в рамките на производството пред административния орган относно обстоятелството, че на 05.05.2005г. жалбоподателят не е заявявал настоящ адрес в Република Турция, а това е било извършено служебно от органите на общинската администрация. Жалбоподателят счита, че не е налице всестранно изясняване на фактите, поради което е нарушена разпоредбата на чл.35 от АПК. Формирано е искане заповедта да бъде отменена, като съдът върне административната преписка на административния орган със задължителни указания за предприемане на действия за изключване от списъка на заличените лица за предстоящите избори  за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019г.,

Ответникът по жалбата – Кметът на Община Тервел представя писмен отговор вх. № 1493/20.05.2019г. с приложени писмени доказателства към него. Не изразява становище по жалбата.

         Съдът, след като обсъди доказателствата по делото, доводите на страните и след преценка на законосъобразността и обосноваността на оспорения административен акт, приема за установено следното от фактическа и правна страна:

Жалбата е допустима като подадена срещу акт, който подлежи на обжалване, от активно легитимирано да го оспори лице, в 24-часовия срок, установен в чл.39, ал.5 от ИК.

Разгледана по същество жалбата е неоснователна.

Съгласно чл.350, ал.1 от ИК право да избират членове на Европейския парламент от Република България имат български граждани, които са навършили 18 години към изборния ден включително, живели са най-малко през последните три месеца в Република България или в друга държава-членка на Европейския съюз, не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода.

Легалното определение на употребеното в разпоредбата „живял най-малко през последните три месеца в Република България или в друга държава-членка на Европейския съюз се съдържа в разпоредбата на параграф 1, т.2 от ДР на ИК. Според тази разпоредба „живял най-малко през последните три месеца в Република България или в друга държава-членка на Европейския съюз“ е: а/ български гражданин, който има адресна регистрация по постоянен адрес и по настоящ адрес на територията на Република България или в друга държава-членка на Европейския съюз; б/ гражданин на държава-членка на Европейския съюз, който има адрес на пребиваване на територията на Република България или на друга държава-членка на Европейския съюз най-малко 60 дни от последните три месеца към датата на произвеждане на изборите.

За живеене в страната се приема и престоят извън Република България за времето, в което български гражданин е изпратен там от българската държава.

От представената и приложена по делото Справка извършена служебно в Национална база данни „Население“, жалбоподателят е с  настоящ адрес Турция от 05.05.2005г. Доказателства по делото удостоверяващи, че жалбоподателят е вписан с постоянен и настоящ адрес в Република България или друга държава-членка на Европейския съюз по делото не са представени с административната преписка. Такива не са представени и от жалбоподателя. Единственото доказателство представено от И. е нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 75, том V, рег. № 2592, дело № 487 от 26.11.2013г.

Не са представени доказателства удостоверяващи извършени от жалбоподателя действия относно подаване на заявление за вписване на постоянен/настоящ адрес на територията на страната или на територията на друга държава-членка на Европейския съюз. Както беше посочено по-горе, не са налице данни за вписване на такъв адрес в регистъра на населението.

С оглед на това настоящият състав намира, че по отношение на жалбоподателя А.М.И. е налице пречка за възникване на правото му да участва в изборите за членове на Европейския парламент от Република България в изборите на 26.05.2019г.

Предвид изложеното съдът счита, че оспорения административен акт е издаден от компетентен орган, при спазване на установената форма и административнопроизводствените правила, в съответствие с материалния закон и целта на закона, поради което не са налице отменителните основания по смисъла на чл.146 от АПК, поради което подадената срещу него жалба следва да се отхвърли като неоснователна.

         По тези съображения и на основание чл. 172, ал.2 от АПК, Административен съд-Добрич, 

 

Р  Е  Ш  И:

 

         ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.М.И., ЕГН: **********, с адрес *** срещу отказ за изключване от списъка на заличените лица за предстоящите избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019г., обективиран в Заповед №288/17.05.2019г. на Кмета на Община Тервел.

         РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

 

                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

 

 

                                          СЕКРЕТАР :