О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№……………/13.05.2019г., град Добрич

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

         ДОБРИЧКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, в закрито съдебно заседание, проведено на тринадесети май две хиляди и деветнадесета година, в състав :

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: СИЛВИЯ САНДЕВА

 

         като разгледа докладваното от председателя административно дело № 307/2019 г. и за да се произнесе, взе предвид следното :

 

Производството по делото е по реда на чл.145, ал.1 от АПК, във вр. чл.40, ал.1 от ЗДОИ и е образувано по жалба на Сдружение с нестопанска цел „Български правозащитен алианс“,  ЕИК 177060406, с адрес : гр. Пловдив, ул. „Райко Даскалов“ № 53, ет.1, офис 1, подадена чрез адв. И.Г.Й. от ПзАК, срещу мълчалив отказ на кмета на община Балчик да предостави достъп до обществена информация по негово искане от 21.03.2019г.

Настоящият съдебен състав намира, че делото не му е подсъдно по следните съображения:

Съгласно разпоредбата на чл. 133, ал. 1 от АПК (изм. ДВ, бр. 77 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) делата по оспорване на индивидуални административни актове се разглеждат от административния съд по постоянен адрес или седалището на посочения в акта адресат, съответно адресати.

От доказателствата по делото е видно, че седалището на жалбоподателя - адресат на оспорения мълчалив отказ, е в гр. Пловдив.

Следователно компетентен да разгледа жалбата е Административен съд – Пловдив, до когото всъщност е била адресирана и жалбата, неправилно изпратена от административния орган на Административен съд - Добрич.

С оглед на изложеното съдът счита, че съдебното производство следва да бъде прекратено поради местна неподсъдност, а жалбата да бъде изпратена на съответния компетентен съд.

Мотивиран от горното и на основание чл. 135, ал. 2 от АПК, съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

         ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 307/2019 г. по описа на Административен съд - Добрич.

         ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Административен съд - Пловдив.

         ПРЕПИС от определението да се изпрати на страните по реда на чл.138 от АПК. 

         ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

 

 

                                                Административен съдия: