О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

№ ……/09.05.2019 г., град Добрич

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ДОБРИЧ в закрито заседание на девети май, две хиляди и деветнадесета година, Трети  състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: НЕЛИ КАМЕНСКА

 

разгледа докладваното от председателя ЧАСТНО АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЛО294 по описа за 2019 г. на Административен съд - Добрич и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 60, ал. 5 от АПК във вр. с чл. 186, ал. 4 от ЗДДС.

Образувано е по жалба на "Вива 2000" ООД, ЕИК 124615451, със седалище и адрес на управление гр. Тервел, ул.“Цар Калоян“ № 10, ет.3, ап.6, представлявано от Митко Иванов Митев, подадена чрез адм.М.П. – ДАК против разпореждането за предварително изпълнение на Заповед за налагане на принудителна административна мярка (ПАМ) № 142-ФК от 24.04.2019 г. на началник-отдел "Оперативни дейности" - Варна в Главна дирекция "Фискален контрол" при ЦУ на НАП, с която на "Вива 2000" ООД, на основание чл. 186, ал.1, т.1, б.“б“ от Закона за данък върху добавенота стойност (ЗДДС) е наложена ПАМ, състояща се в запечатване на търговски обект – склад за търговия на дребно и едро с кафе и други продукти, находящ се в гр.Варна, бул.“Трети март“, местност „Планова“, стопанисван от жалбоподателя, и е постановена забрана за достъп до обекта за срок от 10 дни на основание чл. 187, ал. 1 от ЗДДС.

Дружеството - жалбоподател оспорва наличието на предпоставките по чл.60 от АПК за допускане на предварителното изпълнение на издадената заповед. Сочи, че ри проверката в обекта контролните органи са установили наличие на две работещи фискални устройства и издаване на касов бон при извършването на контролна покупка. Твърди, че констатираната нередност, изразяваща се в разминаване на адреса на едното фискално устройство, е остранена незабавно на следващия ден, поради което изобщо не е следвало да се издава и заповед за налагане на ПАМ. Прави искане за отмяна на разпореждането за допускане на предварително изпълнение на Заповед № 142-ФК от 24.04.2019 г.

Ответникът - началник отдел "Оперативни дейности" -Варна в Главна дирекция "Фискален контрол" при ЦУ на НАП, представя административната преписка на 09.05.2019 г., чрез директора на ТД на НАП Варна –офис Добрич, в изпълнение на разпореждане от 08.05.2019 г. В предоставения срок за отговор по жалбата, не изразява становище.

Настоящият съдебен състав, като съобрази данните по делото и доводите на страните, приема за установено следното:

Със Заповед за налагане на ПАМ № 142-ФК от 24.04.2019 г. на началник-отдел "Оперативни дейности" Варна в Главна дирекция "Фискален контрол" при ЦУ на НАП, с която на оспорващия, по реда на чл. 186, ал.1, т.1, б.“б“ от ЗДДС е наложена ПАМ, е включено разпореждане за предварително изпълнение, предмет на оспорване в настоящото производство.

За да допусне предварително изпълнение на разпореденото запечатване на търговския обект и забрана за достъп до същия за срок от 10 дни, административният орган е счел, че същото е наложително с цел да се защитят особено важни държавни интереси, изразяващи се в спазването на фискалната дисциплина и реда за отчитане на фискалните устройства. В мотивите за допускане на предварително изпълнение органът по приходите се е позовал на задължението, което имат гражданите и юридическите лица по чл.60, ал.2 от Косституцията на РБ да заплащат данъци и на принципа по чл.19, ал.2 от основния закон, установяващ еднакви правни условия за стопанска дейност. Посочено е, че конкретно установеното при проверката нарушение – извършване на продажба и нейното отчитане с фискален бон от фискално устройство с некоректно посочен задължителен реквизит ( адрес на търговския обект) показва, че в случая е налице засягане на важен държавен интерес – стопанските субекти да отчитат коректно приходите си Посочено е, че принудителното изпълнение на наложената ПАМ се налагало с цел да се промени установената организация в дейността на търговеца и причините, водещи до неблагоприятни последици за фиска.

От мотивите на издадената заповед се установява също, че до налагането на принудителната административна мярка се е стигнало, след като на 22.04.2019 г., в 16,40 часа органите по приходите са извършили проверка в горепосочения търговски обект, стопанисван и експлоатиран от жалбоподателя. При проверката е установено, че в обекта функционират два броя фискални устройства, като фискално устройство с ИН (индивидуален номер) DY495663 и ИН на ФП (фискална памет) 36654136 е с адрес в гр.Тервел, вместо адреса на търговския обект в гр.Варна. Направен е извода, че не са спазени изискванията на чл.26, ал.1, т.2 и чл.19, ал.2 от Наредба № Н-18/ 13.12.2006г. на МФ, фискалната касова бележка от ФУ да съдържа задължително като реквизит адреса на търговския обект, както и при промяна на търговския обект търговецът да отрази на първа страница на книгата за дневните финансови отчети и в заглавната част на касовата бележка новия адрес на търговския обект. Тези фактически обстоятелства не се оспорват от жалбоподателя и те са мотивирали органът по приходите да издаде заповедта за налагане на ПАМ.

По делото се установи, че управителят  Вива 2000“ООД гр.Тервел на следващия ден, т.е. на 23.04.2019 г., е отстранил несъответствието в адреса на фискалното устройство. Видно от представеното от жалбоподателя Свидетелство за регистрация на фискално устройство № 000009671/23.04.2019 г. е извършена промяна на адреса на фискално устройство с ИН DY495663 и ИН на ФП 36654136 от гр.Тервел на гр.Варна, Кооп.търговия, местност Планова, склад за кафе.

Заповедта за налагане на ПАМ е издадена на 24.04.2019 г., т.е. след като установеното при проверката нарушение е отстранено. Връчена е на управителя на дружеството на 07.05.2019 г. като в разписката за връчване е посочено, че разпореденото запечатване на търговския обект за 10 дни ще се извърши на 10 май 2019 г.

Жалбата срещу разпореждането, с което е допуснато предварително изпълнение, е подадена до Административен съд Добрич на 08 май 2019 г.

При така установената фактическа обстановка, настоящият състав на съда намира от правна страна следното:

Жалбата е процесуално допустима, като подадена от адресата на допуснато предварително изпълнение в законоустановения срок три дневен срок по чл.60, ал.5 от АПК.

Разгледана по същество, жалбата е основателна.

Безспорно е обстоятелството, експлоатираното при извършване на продажби фискално устройство с непроменен адрес на търговския обект представлява неспазване на установения с Наредба № Н-18 от 2006 г. на МФ ред и начин за въвеждане в експлоатация на ФУ в търговските обекти. Но за да бъде законосъобразно допуснатото предварително изпълнение на наложената ПАМ с разпореждането, оспорено в настоящото производство,   то следва наистина да са налице и предпоставките по чл. 60, ал. 1 от АПК. Тяхното наличие се съобразява във всеки конкретен случай като се отчита вида на допуснатото нарушение, поредността му, неговата продължителност, вредите, които може или би могло да нанесе и дали е отстранено.

Бланкетното посочване, че предварителното изпълнение се налага с цел защитата на интереса на държавния бюджет за законосъобразното регистриране и отчитане на продажбите в търговския обект чрез фискално устройство и за правилното определяне на реализираните от търговеца доходи, при положение, че към момента на издаване на заповедта нарушението е отстранено,  не може да бъде прието за надлежно мотивиране и установяване по безспорен начин наличието на една от законовите предпоставки за допускане предварително изпълнение на процесната заповед за прилагане на ПАМ. В мотивите за допускане на предварителното изпълнение липсва на каквато и да било конкретизация какви като вид и размер са вредните последици, които ще настъпят и които в конкретния случай биха застрашили особено важни държавни интереси при невъвеждане на адреса на търговския обкект, във ФУ, с което се отчитат извършените продажби.

Доводите, че предварителното изпълнение се налага с цел да се промени установената организация в дейността на търговеца, изложени в мотивите на заповедта, не намират опора в  установените по делото факти, а именно, че нарушението вече е било отстранено към момента на издаване на разпореждането за допускане на предварително изпълнение.

Хипотетичните твърдения за значителна и трудно поправима вреда без да се посочват конкретни вредоносни последици при отчитането на дневните обороти в търговския обект, категорично не обосновават наличието на важен държавен интерес или обществен интерес, който следва да бъде защитен посредством допускане на предварително изпълнение на процесната заповед. Напротив, обосновават липсата на държавен или обществен интерес от препятстване стопанската дейност на регистриран търговец.

Както принудителната административна мярка, така и допускането на нейното предварително изпълнение, трябва да бъдат необходими за постигане на целта на закона, но и да са съразмерни по тежест с установените факти и преследваната цел. От изложените към разпореждането по чл. 60 от АПК мотиви в процесния акт не става ясно как към момента на издаването на заповедта се обосновава особено важният държавен и обществен интерес в конкретния случай и защо административният орган счита, че изпълнението на акта ще бъде осуетено или сериозно затруднено и че от закъснение на изпълнението могат да последват значителни и трудно поправими вреди, след като нарушението е вече отстранено. Затова е основателно оплакването на жалбоподателя, че в случая не са налице предпоставките по чл.60, ал.1 от АПК, при наличието на които се издава разпореждане за допускане на предварително изпълнение.

Законодателят не е приел, че е налице особено важен държавен интерес във всеки случай, когато се констатират нарушения при регистриране и отчитане на продажбите чрез фискално устройство и се налага принудителна административна мярка по чл. 186 от ЗДДС, тъй като не е предвидил предварително изпълнение на мярката по силата на закона. Затова при допускане на предварително изпълнение в тежест на административния орган е да прецени всяко конкретно обстоятелство и да посочи конкретните фактически основания, обусловили допускането на предварителното изпълнение на акта, което в настоящия случай не е сторено.

Както принудителната административна мярка, така и допускането на нейното изпълнение трябва да бъдат необходими за постигане на целта на закона, но и да са съразмерни по тежест с установените факти и преследваната цел (чл.6, ал.2 от АПК). От предварителното запечатване на обекта преди влизане в сила на заповедта за принудителната административна мярка за период от 10 дни, биха могли да произтекат по-големи вреди за търговеца, за държавата и обществото, чрез преустановяване на дейността му, отколкото да бъде значително ощетен бюджета или да се осигури животът или здравето на гражданите, да се защитят особено важни държавни или обществени интереси, в това число било на фиска, било на потребителите, сред чийто интерес е и достъп до търговски обекти и предлаганите в тях стоки.

По изложените съображения съдът намира, че оспореното разпореждане противоречи на материалния закон, тъй като не е налице никоя от предвидените по чл. 60 от АПК предпоставки за предварително изпълнение на процесната заповед за прилагане на ПАМ. Жалбата е основателна и следва да бъде уважена. Не се претендира присъждане на разноски.

Воден от горното, Административен съд Добрич

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТМЕНЯ по жалба на "Вива 2000" ООД, със седалище и адрес на управление  в гр. Тервел, разпореждане за предварително изпълнение на Заповед за налагане на принудителна административна мярка № 142-ФК от 24.04.2019 г. на началник на отдел "Оперативни дейности" Варна в Главна дирекция "Фискален контрол" при ЦУ на НАП.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в седемдневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                             АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:

 

                                                                             Н.КАМЕНСКА