О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ ……

 

08.05.2019 г., град Добрич

 

  Административен съд - Добрич в закрито заседание на осми май две хиляди и деветнадесета година Втори касационен състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Красимира Иванова

ЧЛЕНОВЕ:   Нели Каменска

                            Милена Георгиева

 

като разгледа докладваното от съдия-докладчика Каменска касационно дело с административно–наказателен характер № 282/2019 г. по описа на Административен съд гр.Добрич и за да се произнесе, взе предвид следното:

 Делото е образувано по касационна жалба на „Ай Джи Тех“ ЕООД, ЕИК 201793225, със седалище в гр.София, представлявано от управителя Е.С.Д. против Решение № 10/05.02.2019 г. по нахд № 192/2018 г. по описа на Районен съд –Каварна. Обжалваното решение на Районен съд Каварна е постановено след връщането на делото за ново разглеждане от друг състав на РС Каварна с  Решение № 310/26.07.2018 г. по канд № 357/2018 г. по описа на Административен съд Добрич.

Административен съд – Добрич се състои от петима съдии и не е в състояние да разгледа делото. Невъзможността за сформиране на състав, който не е участвал в първоначалното разглеждане на делото, води до наличие на предпоставката по чл. 133, ал. 6 АПК за изпращане делото на Върховен административен съд на РБ с искане за определяне на друг административен съд, който да го разгледа.

С оглед горното и на основание чл.133, ал.6 от АПК, настоящият касационен състав

                                          О  П  Р  Е  Д Е  Л  И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по касационно дело с административно–наказателен характер № 282/2019 г. по описа на Административен съд гр.Добрич.

ПОСТАНОВЯВА изпращане на касационно дело с административно–наказателен характер № 282/2019 г. по описа на Административен съд гр.Добрич на Върховен административен съд на РБ и прави искане за определяне на друг административен съд, който да разгледа делото.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                 ЧЛЕНОВЕ: