ОПРЕДЕЛЕНИЕ

……/13.05.2019 г., гр. Добрич

В  И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ДОБРИЧКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, V СЪСТАВ в закрито заседание на тринадесети май две хиляди и деветнадесета година, в състав:

 

                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТЕОДОРА МИЛЕВА

 

като разгледа докладваното от съдия Милева, адм. д.№237 по описа за 2019 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 88, ал. 3 от АПК вр. с § 2 от ДР на ДОПК.

Образувано по жалба от М.И.М. ***И. - ВАК, против Решение № 31/08.02.2019 г. на Директора на ТД на НАП-Варна, с което на основание чл.88, ал.2 от АПК във вр. с § 2 от ДР на ДОПК  е оставена без разглеждане жалба вх. № 2120/31.01.2019 г. на М.М. срещу Постановление за налагане на обезпечителни мерк с №0861/2010/00005/20.03.2014 г., издадено от публичен изпълнител в Дирекция "Събиране" при ТД на НАП-Варна и е прекратено образуваното въз основа на нея производство..

В жалбата се сочи, че Решението е неправилно, необосновано и незаконосъобразно. Твърди се, че независимо, че е отменено ПНОМ, то и в настоящият случай има неблагоприятно засягане на жалбоподателя, като са ограничени съществуващите му към 16.01.2019 г. субективни права и невъзможността за упражняване на съществуващи такива, за които законът предвижда издаването на административен акт. Излагат се подробни съображения по същество на спора, а именно, че незаконосъобразно публичният изпълнител е издал Разпореждане за изпълнение и незаконосъобразно банка ЦКБ АД е извършила превод на суми, неподлежащи, несеквестируеми, съответно неподлежащи на принудително изпълнение. Релевират се и доводи, че погасителната давност е изтекла, като в тази връзка е направено възражение от 16.01.2019 г., издадено разпореждане от 18.01.2019 г. само за сумата от 824,44 лева, като се сочи, че същото следва да бъде отменено и постановено ново за цялата сума в размер на 1 954,13 лева. Моли се, съдът да отмени Решение №31/08.02.2019 г. на Директора на ТД на НАП Варна, като се разпореди сумата от 1 076,96 лева, да бъде възстановена. В алтернатива се сочи, че публичните задължения са погасени по давност. Моли се за присъждане на сторените по делото съдебно-деловодни разноски.

Съдът, като се запозна с жалбата и приложените по делото доказателства, и съобрази закона, намира за установено следното:

 С Постановление за налагане на обезпечителни мерки изх. № 0861/2010/00005/20.03.2014 г., издадено от публичен изпълнител в Дирекция "Събиране" при ТД на НАП-Варна, е наложен запор на М.И.М.,*** върху налични и постъпващи суми по банкови сметки, по депозити, вложени вещи в трезори, вкл. и съдържанието на касетите, както и суми, предоставени за доверително управление, находящи се в ТБ „ПИБ“ АД и ТБ „ЦКБ“ АД

Във връзка с постановлението са издадени Запорно съобщения до двете банки за публичното вземане и Разпореждания за изпълнение на основание чл. 228, ал. 1 от ДОПК  на публичен изпълнител, с което е разпоредено незабавно след получаване на настоящото разпореждане да се прехвърлят наличните към датата и часа на налагане на запора, както и последващо постъпващите по сметките на длъжника суми, в размер на 1 968,57 лева, по сметката на ТД на НАП Варна, офис Добрич. На 15.01.2019 г. от ЦКБ АД е преведена сумата от 1 076,96 лева по сметка на ТД на НАП.

С Възражение вх. №941/16.01.2019 г., жалбоподателката е направила искане да бъдат отписани от данъчно-осигурителната й сметка като погасено по давност задължения по 6 бр. изпълнителни титули в общ размер на 888,63 лева. Компетентният публичен изпълнител е погасил поради изтекла погасителна давност сумата от 826,44 лева, като за задължение в размер на 62,19 лева е постановен отказ за погасяване по давност.

Издадено е и Разпореждане изх. №С190008-125-0020896/24.01.2019 г. за разпределение и на сумата от 62,20 лева, с което са погасени изцяло задълженията по изпълнителното дело.

С Постановление за отмяна на наложени обезпечителни мерки с изх. №С190008-24-0002753/24.01.2019 г. е отменен наложеният запор върху банковите сметки на жалбоподателката в ТБ ЦКБ АД и с Постановление за отмяна на наложени обезпечителни мерки с изх. №С190008-024-0002752/24.01.2019 г. е отменен наложения запор върху банковите сметки в ТБ „ПИБ“ АД. Издадено е и Разпореждане за прекратяване на производството по принудително изпълнение с изх. №С190008-035-0206428/24.01.2019 г.

Всички посочени по-горе постановления и разпореждания са връчени лично на М. М. на 25.01.2019 г.

На 31.01.2019 г. е подадена жалба от задълженото лице пред ТД на НАП Варна, офис Добрич, вх. №2120. Със същата е обжалвано и молят да се отменят Постановление за налагане на обезпечителна мярка 0861/2010/00005/20.03.2014 г., издадено от публичен изпълнител в Дирекция "Събиране" при ТД на НАП-Варна, както и Разпореждане за изпълнение на запорно съобщение и разпореждане за разпределение на сумата от 1 079,96 лева.

С Решение №31/08.02.2019 г. на Директора на ТД на НАП-Варна,  на основание чл.88, ал.2 от АПК във вр. с § 2 от ДР на ДОПК  е оставена без разглеждане жалба вх. № 2120/31.01.2019 г. на М.М. срещу Постановление за налагане на обезпечителна мярка с №0861/2010/00005/20.03.2014 г., издадено от публичен изпълнител в Дирекция "Събиране" при ТД на НАП-Варна и е прекратено образуваното въз основа на нея производство.  Решаващият орган е приел, че към момента на подаване на жалбата не е налице годен предмет на обжалване, тъй като обжалваното постановление, както и наложените с него запори е отменено, т.е административния акт вече не съществува в правния мир, а липсата на акт, който да засяга по неблагоприятен начин правата и интересите на жалбоподателя означава, че за него липсва правен интерес от обжалването. Посочил е, че наличието на правен интерес е абсолютна процесуална предпоставка за разглеждане на жалбата по същество и се е позовал на разпоредбата на чл.88, ал.1, т.3 от АПК във връзка с §2 от ДР на ДОПК.

Именно това решението на Директора на ТД на НАП-Варна е предмет на настоящето производство.

По други две искания по жалбата има издадено друго решение от АО, което е обжалвано пред АС Добрич.

При така установеното от фактическа страна, съдът прави следните изводи:

Жалбата е подадена в срок и от надлежна страна срещу акт, с който правата му са пряко и непосредствено засегнати, поради което е допустима за разглеждане.

Разгледана по същество е неоснователна.

Оспореното решение е издадено от компетентен орган-Директорът на ТД на НАП-Варна.

Същото е издадено в писмена форма и съдържа фактически и правни основания - чл. 88, ал. 1 т. 3 от АПК, приложим на основание § 2 от ДР на ДОПК.

По отношение спазване на материалния закон, съдът съобрази следното:

Чл. 147, ал. 1 от ДОПК регламентира, че когато жалбата е просрочена, тя се оставя без разглеждане от компетентния да я разгледа орган с решение. Според, ал. 2, когато подадената жалба не е подписана, не е посочен актът или действието, против които се подава, или не е приложено пълномощно, когато жалбата се подава от пълномощник, решаващият орган уведомява жалбоподателя за отстраняване на нередовностите в 7-дневен срок от получаване на съобщението. Когато жалбата е просрочена или недостатъците на жалбата не са отстранени в срок, производството се прекратява с решение на компетентния да я разгледа орган, което подлежи на обжалване в 7-дневен срок от връчването му пред административния съд по местонахождението на решаващия орган.

Параграф 2 от ДР на ДОПК предвижда, че за неуредените с този кодекс случаи се прилагат разпоредбите на АПК и ГПК. По силата на тази норма и на основание чл. 88, ал. 1 т. 3 от АПК решаващият орган оставя без разглеждане жалбата, когато подателят няма интерес от обжалването и производството се прекратява на основание, ал. 2, като прекратяването може да се оспори в 7-дневен срок пред съответния съд. В конкретния случай е приложима тази норма, доколкото обжалваният от М. акт, а именно Постановление за налагане на обезпечителни мерки  е отменено и за нея не е налице интерес от обжалване. След като няма административен акт в правния мир, не може да се обоснове извод за наличие на правен интерес от неговото оспорване. С отмяната на 24.01.2019 г. на наложените запори, към момента на издаване на оспореното решение искането на засегнатото лице за отмяна на ПНОМ е вече удовлетворено и несъмнено отпада правния интерес от неговото обжалване. Т.е. правилно решаващият орган е приложил нормата на чл. 88, ал. 1 т. 3 от АПК и е оставил без разглеждане жалбата на лицето.

По отношение на твърдението, че задълженията  са погасени по давност в решението са изложени мотиви, че по това искане вече има произнасяне от страна на публичния изпълнител с Разпореждане изх. №С19008-137-0000291/18.01.2019 г. Същото подлежи на обжалване, ако страната не е била удовлетворена от разпореждането на публичния изпълнител, но с отделна жалба. Видно от подадената от М.М. жалба от 31.01.2019 г., същата не съдържа искане за отмяна на процесното разпореждане, поради което и твърденията за погасена давност следва да бъдат изследване в административно производство по обжалване на Разпореждане изх. №С19008-137-0000291/18.01.2019 г. на публичния изпълнител.

От горното съдът прави извода, че обжалваното Решение № 31/08.02.2019 г. е правилно и законосъобразно, а жалбата против него се явява неоснователна и като такава следва да се отхвърли.

Водим от горното, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.И.М. ***, против Решение № 31/08.02.2019 г. на Директора на ТД на НАП-Варна, с което на основание чл.88, ал.2 от АПК във вр. с § 2 от ДР на ДОПК  е оставена без разглеждане жалба вх. № 2120/31.01.2019 г. на М.М. срещу Постановление за налагане на обезпечителни мерки с №0861/2010/00005/20.03.2014 г., издадено от публичен изпълнител в Дирекция "Събиране" при ТД на НАП-Варна и е прекратено образуваното въз основа на нея производство.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 

                                          СЪДИЯ: