О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

№ ……/22.04.2019 г., град Добрич

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ДОБРИЧ в закрито заседание на двадесет и втори април, две хиляди и деветнадесета година, трети  състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: НЕЛИ КАМЕНСКА

 

разгледа докладваното адм. дело № 235 по описа за 2019 г. на Административен съд - Добрич и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

Производството е по чл.159, т.1 от АПК и е образувано по жалба на М.М.Ф. ***, с постоянен адрес ***, подадена чрез процесуален представител, редовно упълномощен, срещу мълчалив отказ на кмета на Община Балчик за спиране на производството по изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ V и УПИ VІ в кв.24 по плана на с.Соколово, Община Балчик.

В жалбата се твърди, че жалбоподателката е узнала за издадена Заповед № 1306/14.12.2018г. на кмета на Община Балчик, касаеща процедура по допускане изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ V и УПИ VІ в кв.24 по плана на с.Соколово, Община Балчик. Затова на 01.02.2019 г. е подала молба, чрез упълномощените от нея процесуални представители, в качеството си на заинтересовано лице, в която е изразила изрично несъгласие с исканото изменение на ПУП-ПРЗ, на осн. чл.34 от АПК е поискала да се запознае с писмените документи по преписката, поискала е производството да бъде прекратено на основание чл.56, ал.1 от АПК чрез издаване на нарочна заповед, която не била издадена в сроковете по АПК. Поради което, понастоящем оспорва мълчалив отказ на кмета да спре производството по изменение на ПУП-ПРЗ.

Ответникът, кметът на Община Балчик, на 18.04.2019 г. представя преписката заедно с писмено становище за недопустимост на оспорването, поради липса на годен за оспорване административен акт по подробно изложени съображения и моли жалбата да се остави без разглеждане. Процесуалният му представител, Женя М., претендира присъждане на  направените разноски за юрисконсултско възнаграждение на основание чл.25а, ал.3 от Наредбата за заплащане на правната помощ и чл.78, ал.4 от ГПК.

 

 

От фактическа страна от представената административна преписка се установява, че по искане на Шенер Ахмед Рашид е изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ V и VІ, кв.4, с.Соколово Община Балчик и на основание чл.135, ал.3 от ЗУТ кметът на Община Балчик е издал Заповед № 1306/14.12.2018 г., с която е разрешил изработването на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за горепосочените УПИ.

На 01.02.2019г. М.М.Ф., чрез процесуалните си представители, е подала молба до кмета на Община Балчик, в която е изразила изрично несъгласие с исканото изменение на ПУП-ПРЗ, на осн. чл.34 от АПК е поискала да се запознае с писмените документи по преписката, поискала е производството да бъде прекратено на основание чл.56, ал.1 от АПК чрез издаване на нарочна заповед. Понеже такава заповед не била издадена, с настоящата жалба оспорва мълчалив отказ на кмета да спре производството по изменение на ПУП-ПРЗ.

При преценката за допустимостта на жалбата съдът съобрази приложимата специална уредба в чл. 214 от ЗУТ и изброените в нея актове, които са индивидуалните административни актове по смисъла на ЗУТ. Съгласно чл. 214 т. 3 от ЗУТ индивидуални административни актове са актовете за спиране, за забрана ползването и за премахването на незаконни строежи. По аргумент от чл. 214 т. 3 от ЗУТ следва, че отказите - мълчаливи и изрични, за издаване на заповеди за спиране на производство по изменение на ПУП-ПРЗ, както и отказите да се издаде заповед за прекратяване на производство по изменение на ПУП-ПРЗ, не са индивидуални административни актове. На съдебен контрол подлежи актът по чл. 135, ал. 3 от ЗУТ, с който се разрешава или отказва да се изработи проект за изменение на плана.

Отделно от това е недопустим съдебният контрол по отношение отказ за спиране на административното производство (независимо изричен или мълчалив). По аргумент на противното от разпоредбата на чл. 54, ал. 5 от АПК, подлежат на оспорване единствено актовете за спиране на производството по издаване на административни актове. Отказите могат да бъдат контролирани единствено чрез оспорване на административните актове, финализиращи това производство. В рамките на съдебния процес подлежат на изследване всички елементи от правопораждащия властническото волеизявление фактически състав, в т. ч. несъобразяването на ръководещия производството орган с факти от значение на съществуването на самото материално право, предмет на постановения административен акт.

По изложените съображения жалбата следва да се остави без разглеждане като подадена срещу акт, неподлежащ на оспорване, а делото да се прекрати на основанието по чл.159, т.1 от АПК.

Претенцията за разноски на ответника е основателна по аргумент от чл.143, ал.4 от АПК и чл. 78, ал. 4 от ГПК, съгласно която  ответникът има право на разноски и при прекратяване на делото, като в цитираната норма не се поставят изисквания за присъждане на разноски в зависимост от причината за прекратяването (№ 2251 от 29.02.2016 г. на ВАС по адм. д. № 1273/2016 г., III отд.) На основание чл.78, ал. 8 от Гражданския процесуален кодекс във вр. с чл. 37 от Закона за правната помощ и чл. 24 от Наредбата за правната помощ следва да се определи възнаграждение в размер на 100 лева.

 Така мотивиран, Административен съд - Добрич, трети състав

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.М.Ф. с постоянен адрес ***, срещу мълчалив отказ на кмета на Община Балчик за спиране на производството по изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ V и УПИ VІ в кв.24 по плана на с.Соколово, Община Балчик.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 235/2019 г. по описа на Административен съд Добрич.

ОСЪЖДА М.М.Ф. ЕГН ********** ***      да заплати на Община Балчик сумата от 100 лв. – разноски за юрисконсултско възнаграждение.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба от страните и от органа, на когото делото е изпратено, подадена в 7 (седем) дневен срок от съобщаването му до Върховен административен съд на РБ чрез Административен съд –Добрич.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО да се съобщи на страните по реда на чл.138, ал.1 от АПК.

 

                                      АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ :