Р Е Ш Е Н И Е

 

191/03.05.2019 г.,  град Добрич

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

             АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ДОБРИЧ, в открито съдебно заседание на двадесет и трети април през две хиляди и деветнадесета година, І касационен състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА ИВАНОВА

                                                         ЧЛЕНОВЕ: ТЕОДОРА МИЛЕВА

                                                                           СИЛВИЯ САНДЕВА        

        

        При участието на прокурора МИЛЕНА ЛЮБЕНОВА и секретаря СТОЙКА КОЛЕВА разгледа докладваното от председателя КАНД № 207/ 2019 год. по описа на АдмС - Добрич и за да се произнесе, взе предвид следното:

        Производството е по реда на глава ХІІ от АПК и е образувано по касационна жалба вх. № 983/ 27.03.2019 г., подадена от П.С.П., от гр. Генерал Тошево, чрез пълномощника му адв. К.К., ДАК, срещу Решение от 20.02.2019 г. по НАХД № 3/ 2019 г. по описа на РС – Генерал Тошево.  

Касаторът счита Решението на първоинстанционния съд за неправилно, незаконосъобразно, постановено при нарушение на материалния закон и процесуалните правила и норми. Оспорва доказаността на извършено от въззивника нарушение и настоява, че не е налице основание за налагане на наказание на конкретното лице. Иска да бъде отменено първоинстанционното решение и да бъде отменено НП изцяло.  

В съдебно заседание касаторът, редовно призован, не се явява. Представлява се от адв. К., който поддържа жалбата. Няма искания по доказателствата.

Ответникът – РУ – Генерал Тошево при ОДМВР - Добрич, редовно призован, не се представлява, не взема становище по жалбата.

Представителят на ОП - Добрич счита, че жалбата е неоснователна.

        Съдът, като прецени доводите на страните и събраните по делото доказателства, в рамките на наведените от жалбоподателя касационни основания и при служебната проверка на основание чл. 218, ал. 2 АПК, намира за установено следното:

         Касационната жалба е подадена в срока по чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, от легитимирана страна с правен интерес от обжалване на решението, като неизгодно за нея и е процесуално допустима, а разгледана по същество, е неоснователна.

С обжалваното решение Районният съд е потвърдил Наказателно постановление № 18 – 0265 - 000392 от 20.12.2018 г. на Началника на РУ Генерал Тошево, с което на П.С.П., ЕГН **********, от гр. Генерал Тошево, за нарушение по чл. 140, ал. 1от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/ на основание чл. 53 от ЗАНН и чл. 175, ал. 1, т. 1 от ЗДвП са наложени административни наказания: “глоба” в размер на 50 лв. /петдесет лева/ и лишаване от право да управлява МПС за срок от един месец за това, че на 27.11.2018 г. в 14.53 часа, в село Преселенци, на ул. „Първа“, като водач на товарен автомобил Мерцедес 1624 с рег. № ***** управлява МПС в посока гр. Генерал Тошево, като при извършената проверка на кръстовището за с. Малина е установено, че водачът управлява МПС без поставена задна регистрационна табела на определеното за това място.

Предмет на обжалване в производството пред ГТРС е Наказателното постановление изцяло. Жалбоподателят твърди, че между съдържанието на АУАН и НП има разминаване. На следващо място счита, че деянието представлява маловажен случай, тъй като от него не са произтекли никакви вредни последици.

За да потвърди Наказателното постановление, съдът е приел, че при съставянето на АУАН и НП не са допуснати съществени нарушения на процесуални правила. Счел е, че фактическата обстановка е била такава, каквато е описана в АУАН и НП, т.е. че събраните по делото доказателства установяват по безспорен и категоричен начин, че жалбоподателят е извършил вмененото му нарушение, с оглед на което следва да бъде ангажирана административнонаказателната му отговорност.

Съдът е анализирал обжалваното НП и АУАН, въз основа на който е издадено, и правилно е приел, че при тяхното издаване не са допуснати съществени процесуални нарушения, които да налагат отмяната на НП на това основание. Счел е правната квалификация на нарушението за точно определена, както и че в достатъчна степен е извършено пълно и точно описание на нарушението. Изложил е мотиви за неприложимостта на чл. 28 от ЗАНН, като се е позовал на приложената по делото Справка за нарушенията на водача.

Настоящият състав счита сторените с касационната жалба доводи за неоснователни.

На водача е повдигнато обвинение за нарушение на чл. 140, ал. 1 от ЗДвП, съгласно който  по пътищата, отворени за обществено ползване, се допускат само моторни превозни средства и ремаркета, които са регистрирани и са с табели с регистрационен номер, поставени на определените за това места. В случая при проверката е установено, че задната табела не е била на определеното за това място. Съставен е АУАН, в който водачът е записал, че няма възражения. Нито във въззивното, нито в касационното производство, са представени доказателства, които да опровергават констатациите на контролните органи в АУАН.

Неоснователно е оплакването, че между АУАН и НП има разминаване. И в двата документа описаната обстановка е идентична.

РС е обсъдил нарушената разпоредба и събраните по делото писмени доказателства и правилно е счел, че нарушението е доказано по безспорен и категоричен начин.

Правилен е и изводът на съда за липса на доказателства, които да налагат приложението на чл. 28 от ЗАНН. Същевременно наложеното наказание е минимално предвиденото, поради което не подлежи на изменение.  

С оглед изложеното обжалваното съдебно решение е правилно и законосъобразно, валидно и допустимо, в съответствие с материалния закон, поради което същото следва да бъде оставено в сила, а касационната жалба като неоснователна и необоснована – оставена без уважение.

Воден от горното, Административен съд - Добрич, на основание чл. 221, ал. 2, пр. 1  АПК,

 

                                   Р Е  Ш  И:

ОСТАВЯ В СИЛА Решение от 20.02.2019 г. по НАХД № 3/ 2019 г. по описа на РС – Генерал Тошево.

Решението не подлежи на обжалване.

 

         ПРЕДСЕДАТЕЛ:                             ЧЛЕНОВЕ: