О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е Н  И  Е

№ ………..

гр. Добрич , 15.04.2019 год.

 

          АДМИНИСТРАТИВНИЯТ  СЪД - ДОБРИЧ, в закрито  съдебно  заседание на петнадесети април,през две хиляди и деветнадесета година ,  ІІ състав :

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ : МИЛЕНА  ГЕОРГИЕВА

 

като разгледа административно дело № 203  по описа на съда за 2019г. за да се произнесе, взе предвид следното:

          Производството е по реда на чл. 145 и сл. от АПК и е образувано по обща  жалба от С.Р.Н. ***, чрез адв.М.Т. и П.С. ***, чрез адв. С.Б., срещу мълчалив отказ на Началника на СГКК-Добрич, по искане с вх.№ 01-64240-14.02.2019г.  

          На 08.04.2019г. в АдмС-Добрич е постъпила молба от жалбоподателите, чрез техните пълномощници,с която се оттегля подадената жалба и се иска производството по делото да бъде прекратено на основание чл155,ал.1,пр.1 от АПК, поради отпаднал правен интерес от оспорване, за което е представено доказателство.

          По искането съдът съобрази следното:

           Жалбоподателите оспорват мълчалив отказ на Началника на СГКК-Добрич, по искане с вх.№ 01-64240-14.02.2019г. След подаване на жалбата срещу него, Началникът на СГКК е постановил изричен отказ, срещу който в АдмС-Добрич е подадена жалба и е образувано адм.д. №240/19 по описа на АдмС-Добрич.Молбата за оттегляне на жалбата по настоящето дело е подадена от легитимирано лице, чрез надлежно упълномощени адвокати,извън съдебно заседание и е в писмен вид, поради което отговаря на изискванията на чл.155, ал.3 АПК и следва да бъде уважена.

         Делото е насрочено за 17.04.2019г. от 11.00ч., с разпореждане от 27.03. 2019г., предвид което същото следва да бъде отменено.

          Воден от гореизложеното и на основание чл.159, т.8, пр.първо от АПК,  Добричкият административен съд

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

           ОТМЕНЯ разпореждане от 27.03.2019г., с което делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание.

           ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО  по административно дело №203 по описа на АС -Добрич за 2019 г.

          ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на РБ в 7-дневен срок от получаване на съобщението за постановяването му от страните.

          Препис от определението да се изпрати на страните.

 

 

                                                       АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: