О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

№…………………………/21.03.2019г.,гр.Добрич

 

                                                                                                                                   

            ДОБРИЧКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, в закрито съдебно заседание на двадесет и първи март през две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ: СИЛВИЯ САНДЕВА

 

 

          При участието на прокурора …………….. и секретаря …….., като разгледа докладваното от председателя адм.дело № 168 по описа на АдмС - Добрич за 2019г., намира следното :

 

                   Производството по делото е по чл.88, ал.3 от АПК и е образувано по жалба на П.Г.П. с ЕГН ********** ***, срещу решение № 1 от 31.01.2019г. на директора на ТП на НОИ - Добрич, с което жалбата му по административен ред с вх.№ 1012-24-2/03.01.2019г. срещу разпореждане № 570709962/13.11.2018г. на ръководител „ПО“ при ТП на НОИ Добрич е оставена без разглеждане като процесуално недопустима поради просрочие. Жалбоподателят твърди, че e получил разпореждането на пенсионния орган на 03.12.2018г. Няколко дни по-рано на адреса му на местоживеене е получено писмо от ТП на НОИ – Добрич, но то е било адресирано до „Панкострой“ ЕООД, ЕИК 201844506, чийто адрес на управление съвпада с неговия адрес. В решението на директора на ТП на НОИ е посочено, че на 29.11.2018г. лично му е връчено писмо, но това писмо вероятно е онова, което е било адресирано до търговското дружество. По тези съображения иска отмяна на обжалваното решение и връщане на преписката на административния орган за произнасяне по същество на жалбата.

          Ответникът по жалбата не изразява становище по нея.

          Съдът, след преценка на данните по делото и доводите на страните, намира за установено следното :

          Жалбата е подадена от легитимирано лице, в срока по чл.140, ал.1 от АПК предвид липсата на указание в обжалваното решение и в съобщението за неговото издаване в какъв срок може да се подаде жалба, поради което е процесуално допустима, но разгледана по същество, е неоснователна.

          Видно от данните по делото е, че по повод на заявление с вх.№ 2113-24-1093/21.08.2018г. на П.Г.П. е постановено разпореждане № **********/13.11.2018г. на ръководител „ПО“ при ТП на НОИ – Добрич, с което му е отказано отпускане на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст. Срещу това разпореждане е подадена жалба с вх.№ 1012-24-2/03.01.2019г. до директора на ТП на НОИ – Добрич, който с решение № 1/31.01.2019г. я е оставил без разглеждане на основание чл.117, ал.3 от КСО, във вр. чл.88, ал.1, т.2 от АПК. В мотивите към решението е прието, че жалбата е подадена след изтичане на едномесечния срок за обжалване по чл.117, ал.2 от КСО, който е изтекъл на  31.12.2018г. (работен ден), тъй като разпореждането е връчено лично на П. на 29.11.2018г. съгласно писмо № 07-01-6/09.01.2019г. на ръководителя на ОПС Български пощи Добрич, издадено по повод запитване № 1012-24-2-1/04.01.2018г. на началник отдел ПО при ТП на НОИ Добрич, а жалбата е подадена по пощата на 02.01.2019г. Просрочието на жалбата е квалифицирано като процесуална пречка за разглеждането й по същество, с оглед на което е направен извод, че тя е недопустима и следва да бъде оставена без разглеждане.

          Така постановеното решение е правилно и законосъобразно.

          Съгласно чл.117, ал.2, т.1 от КСО, в приложимата му редакция към датата на постановяване на решението, жалбите срещу разпорежданията за пенсии по административен ред, който е задължителен според нормите на глава VІІІ на КСО, се подават в едномесечен срок от получаването им. От данните по делото е видно, че разпореждане № **********/13.11.2018г. на ръководител ПО при ТП на НОИ - Добрич е връчено лично на П. на 29.11.2018г. Неоснователно е възражението на жалбоподателя, че на тази дата вероятно е връчено писмо, адресирано до „Панкострой“ ЕООД, а не лично до него, защото от представената по делото служебна справка от „Български пощи“ ЕАД се установява, че доставената на 29.11.2018г. препоръчана кореспондентска пратка е била с получател П.Г.П.. Жалбоподателят не е представил доказателства, от които да се направи дори предположение, че на този адрес е била връчена друга пощенска пратка с друг получател. Формалното твърдение в жалбата, че на неговия адрес по местоживеене е регистриран и адресът на управление на търговското дружество не е достатъчно, за да се направи извод, че удостоверените от пощенския оператор факти и обстоятелства относно датата на връчване на пратката и нейният получател не отговарят на обективната истина. Следователно правилно и законосъобразно административният орган е приел, че обжалваното разпореждане е получено от П. на 29.11.2018г., поради което срокът за обжалването му е изтекъл на 31.12.2018г. (работен ден) и изпратената по пощата жалба на 02.01.2019г. (жалбоподателят не е твърдял, нито е представил доказателства да е подал жалбата на по-ранна дата) е просрочена като подадена извън срока за административно обжалване.   

          Просрочието на жалбата по административен ред има за правна последица нейната процесуална недопустимост, поради което правилно и законосъобразно директорът на ТП на НОИ – Добрич я е оставил без разглеждане като такава и е прекратил производството по нея. За спазване на срока за обжалване по-горестоящият административен орган следи служебно, тъй като е от категорията на абсолютните процесуални предпоставки за допустимост на производството съгласно чл.88, ал.1, т.2 от АПК, във вр. чл.117, ал.5 от КСО. За да бъде разгледана по същество, жалбата следва да бъде подадена от заинтересованата страна в предвидения от закона преклузивен срок за обжалване. Пропускането на срока по чл.117, ал.2 от АПК погасява правото на обжалване, поради което и на основание чл.88, ал.2 от АПК по-горестоящият административен орган е длъжен да остави без разглеждане жалбата и да прекрати производството.

          Ето защо, обжалваното решение е правилно и законосъобразно, поради което жалбата против него следва да бъде отхвърлена като неоснователна.

По изложените съображения и на основание чл.88, ал.3 от АПК, съдът

 

О  П Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

          ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.Г.П. с ЕГН ********** ***, срещу решение № 1 от 31.01.2019г. на директора на ТП на НОИ - Добрич, с което е оставена без разглеждане като просрочена жалбата му по административен ред с вх.№ 1012-24-2/03.01.2019г. срещу разпореждане № 570709962/13.11.2018г. на ръководител „ПО“ при ТП на НОИ Добрич. 

          ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

 

                                          Административен съдия: