Р Е Ш Е Н И Е

188

 

град Добрич, 03.05.2019 год.

 

В    И  М  Е  Т О    Н  А    Н  А  Р О  Д  А

 

           Административният съд - Добрич, в публично заседание на шестнадесети април, две хиляди и деветнадесета година, в касационен състав:

 

                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ТЕОДОРА  МИЛЕВА

                                        ЧЛЕНОВЕ:     НЕЛИ КАМЕНСКА

                                                               МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА

 

при участието на секретаря МАРИЯ МИХАЛЕВА и прокурора при Окръжна прокуратура-Добрич, ВЕСЕЛИН ВИЧЕВ, разгледа докладваното от съдия М. Г. касационно дело с административно–наказателен характер № 155 по описа на съда за 2019 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на Глава ХІІ от АПК, във връзка с чл. 63, ал.1 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на Н.Г.С. ***, срещу Решение № 118 от 14.12. 2018 г., постановено по н.а.х.д № 101/2018 г. по описа на Районен съд гр. Каварна, с което е потвърдено Наказателно постановление № 11-01-505/ 05.04. 2018г., издадено от Георги Начев – директор на Агенцията за държавна финансова инспекция – София.

 В касационната жалба се твърди, решението е незаконосъобразно, поради неправилно приложение на материалния закон и поради допуснати нарушения на процесуалните правила.Настоява се, че към 16.06.2016 г. не са били налице основанията за плащане към „*****“ ООД.Към тази дата не е имало предоставен финансов отчет на ЦОП за м. юни, няма издадена и фактура. Иска се решението на въззивния съд и наказателното постановление да бъдат отменени като незаконосъобразни.

Ответникът, Агенция за държавна финансова инспекция - София, редовно призована, не изпраща представител и не изразява становище по жалбата.

Прокурорът при Окръжна прокуратура - Добрич счита касационната жалба за неоснователна, а решението на районния съд за законосъобразно. Пледира оставянето му в сила.

Административният съд –Добрич, намира, че касационната жалба е подадена в законния срок от лице, участвало във въззивното производство, решението по което е неблагоприятно за него, поради което е допустима.

Разгледана по същество, в рамките на предявените касационни основания, съобразно правилото на чл. 218, ал.1 от АПК, настоящият състав счита касационната жалба за неоснователна.

С оспореното пред Районен съд Каварна Наказателно постановление № 11-01-505/05.04.2018 г., издадено от Георги Начев – директор на Агенцията за държавна финансова инспекция – София, на Н.Г.С., в качеството й на кмет  и ръководител на Община Каварна, е наложено административното наказание „глоба“ от 200 лв. на основание чл.32, ал.1, т.1 от Закона за държавната финансова инспекция,за нарушение на чл.46, ал.2 от ПМС №380/29.12.2015г. за изпълнение на държавния бюджет за 2016г. а именно за това, че не е предоставила в регламентирания срок до 7 работни дни от получаването им от централния бюджет / от 08.06.2016г до 16.06.2016г./ дължимите за месец юни 2016г. в размер на 5969 лева на доставчика на социална услуга фирма „*****т“ ООД-София.

За да потвърди наказателното постановление, районният съд се е позовал на събраните по делото писмени и гласни доказателства, въз основа на които е приел за установено, че в Община Каварна функционира Център за обществена подкрепа, създаден с Решение № 65 от 13.05.2014 г. на Общински съвет Каварна. В изпълнение на решението Община Каварна, в качеството на възложител, е сключила на 30.06.2014 г. със „*****т“ ООД, като изпълнител, договор за управление на социални услуги. Установено е, че дейността на Центъра за обществена подкрепа се финансира всяка година от републиканския бюджет според установените в съответната година стандарти за издръжка на делегирани от държавата дейности. Субсидията на Центъра за обществена подкрепа била превеждана на община Каварна заедно с общата субсидия за делегираните от държавата дейности по чл.50, ал.1 от ЗДБРБ за 2016 г. Управителят на „*****т“ ООД със съпроводително писмо, с вх.№ РД-01-3978/05.07.2016г., представил в община Каварна отчет към договора за управление на социални услуги, съдържащ технически и финансов отчет за работата на ЦОП Каварна за месец юни 2016г. и фактура за плащане на услугата № 529/01.07.2016г. на стойност 5968,75 лева. Сумата не била приведена и дружеството я потърсило по съдебен ред. С влязло в сила Решение № 53/15.05.2017г. по гр.д. № 357/2016г. по описа на РС-Каварна, община Каварна е осъдена да заплати сумата по фактурата. Плащането е извършена на 25.07.2017г. по сметка на частен съдебен изпълнител, Нарушението е определено от извършващият държавната финансова инспекция като такова, по чл.46, ал.2 от ПМС №380/29.12.2015г. за изпълнение на държавния бюджет за 2016г. За нарушението бил съставен Акт за установяване на административно нарушение, връчен лично на  Н.С., в качеството й на кмет и ръководител на Община Каварна, която го е подписала без възражения, а в срока по чл.44, ал.1 ЗАНН не са постъпили писмени възражения. Въз основа на АУАН било издадено оспореното пред съда наказателно постановление. 

           Съдът направил извод,че субектът на нарушението е правилно определен в лицето на кмета на общината и правилно, именно на С., е наложено съответното административно наказание.Обсъдил е, и аргументирано е отхвърлил като неоснователно възражението за неправилно определяне на субекта на нарушението.Решаващият съд е извършил цялостна проверка за законосъобразност на издадените АУАН и НП и е установил, че процесуални нарушения в хода на издаването им не са допуснати. Коментирал е размера на санкцията,наложена към минимума на предвидения в закона размер. Изложил е и мотиви, защо не може да се приложи чл.28 от ЗАНН. Като краен резултат е потвърдил атакуваното наказателно постановление.

           Настоящият състав, като прецени изложените от касатора основания и събраните доказателства, споделя изцяло изводите на съда за доказаност авторството на деянието,съответно за реализирано от С., в качеството й на кмет нарушение,посочено в атакуваното наказателно постановление. Същото е издадено от компетентен орган.При издаването му не са допуснати съществени процесуални нарушения, които да налагат неговата отмяна, съответно отмяната на съдебното решение на това основание. При преценка на оспорвания съдебен акт касационният състав установи, че решаващият съд е събрал и обсъдил всички относими към спора доказателства и е посочил въз основа на кои от тях приема за установена фактическата обстановка по делото,респективно въз основа на кои доказателства безспорно е установено визираното в акта и постановлението административно нарушение. Вътрешното убеждение на съда е формирано при условията на непосредственост, след като са събрани и проверени при условията на НПК всички възможни и необходими доказателства, свързани с наличието на визираното нарушение.

           В касационната жалба не са въведени конкретни пороци на съдебния акт, а са изложени обстоятелства, относно липсата на основание за плащане, както и нарушения в административното производство. Касационният състав прецени решението на първоинстанционния съд за правилно и законосъобразно. При постановяването му, съдът е извършил цялостна проверка на обжалваното НП, съгласно задължението си по чл. 312 и чл. 313 НПК, приложими по препращане от чл. 84 ЗАНН. Съдът не е нарушил процесуалните правила и относно събирането на допустимите и относими към спора доказателства, обсъдил е доводите на страните. В мотивите към решението е направено изложение на установените по делото фактически обстоятелства и на следващите от тях правни изводи, възприети и от настоящият съдебен състав.

Безспорно по делото е установено, че Н.С., в качеството си на кмет на Община Каварна, не е предоставила в определения срок на доставчика на социални услуги „*****т“ ООД дължимите средства от субсидията за месец юни 2016г.Същата е получена в общината на 07.06.2016 и срокът за предоставянето й е от 08.06. до 16.06.2016г.

При извършване на служебната проверка по чл. 218, ал. 2 от АПК касационният състав не установи основания за нищожност или недопустимост на първоинстанционното решение.

С оглед изложеното, Административен съд Добрич, прецени касационната жалба за неоснователна, а решението - за правилно и законосъобразно, поради което следва да бъде оставено в сила.

Водим от горното и на основание чл. 221, ал.1, предл.1 от АПК във вр.с чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, съдът

 

Р Е Ш И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 118 от 14.12.2018 г. на РС Каварна, постановено по н.а.х.д № 101/2018 г., по описа на същия съд.

РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ: