О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ ………………./05.03.2019г., град Добрич

 

ДОБРИЧКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД в закрито заседание на пети март през две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СИЛВИЯ САНДЕВА

 

като разгледа докладваното от председателя адм. дело № 106 по описа за 2019г. на АдмС – Добрич и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството по делото е образувано по жалба на Е.А.М. *** против заповед за прилагане на принудителна административна мярка с изх.№ 18-0355-000172 от 14.12.2018г. на началника на РУ - Тервел при ОД на МВР – Добрич.        

С разпореждане на съдия – докладчика от 12.02.2019г. жалбата е оставена без движение поради липса на указания в какво се състои незаконосъобразността на обжалвания административен акт, като е даден 7-дневен срок на жалбоподателя да отстрани констатираната нередовност с предупреждение за неблагоприятните последици от неизпълнението на задължението в срок. Съобщението с разпореждането на съда е редовно връчено на процесуалния представител на жалбоподателя – адв. В.Д., на 14.02.2019г., видно от върнатия в съда отрязък на л.13 от делото, като в предоставения 7 - дневен срок, който е изтекъл на 21.02.2019г. (работен ден), нередовностите на жалбата не са отстранени.

Без правно значение е постъпилата в деловодството на съда уточняваща молба с вх.№ 712/28.02.2019г., първо, защото тя е подадена по пощата на 25.02.2019г., видно от пощенското клеймо върху плика, т.е. след преклузивния 7-дневен срок по чл.158, ал.1 от АПК, и второ, защото с нея не е отстранен констатираният от съда недостатък – не са посочени конкретните пороци на обжалвания административен акт, а само са доразвити фактическите твърдения в първоначалната жалба. По същите съображения без правно значение е и погрешно депозираната по адм. д. № 1/2019г. вместо по адм. д. № 106/2019г. молба, защото в нея са изложени само фактически твърдения, но не и конкретни указания в какво се състои незаконосъобразността на обжалвания административен акт. Освен това от съдържанието на тази молба, която е служебно изискана от съда, по никакъв начин не може да се направи обоснован извод, че тя е подадена именно в изпълнение на разпореждането на съда, с което е обездвижена жалбата в настоящото производство, както и че е налице допусната техническа грешка при изписването на номера на делото, по което тя е подадена.                      

Следователно нито една от подадените молби не е от естество до поправи оспорването в съответствие с указанията на съда, поради което и основание чл.158, ал.3  от АПК настоящият съдебен състав счита, че следва да остави без разглеждане жалбата и да прекрати производството по делото като образувано по нередовно оспорване.  

Водим от горното, съдът    

  

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Е.А.М. *** против заповед за прилагане на принудителна административна мярка с изх.№ 18-0355-000172 от 14.12.2018г. на началника на РУ - Тервел при ОД на МВР – Добрич.        

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 106 по описа за 2019г. на Добричкия административен съд.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от получаване на съобщението от страните.

 

 

                                                    Административен съдия :