Р   Е  Ш   Е   Н   И   Е

 

№199

град Добрич, 10.05.2019 год.

В   И М Е Т О  Н А   Н А Р О Д А

           ДОБРИЧКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД в открито съдебно заседание  на шестнадесети април  две хиляди и деветнадесета година в състав: 

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТЕОДОРА  МИЛЕВА 

                                                       ЧЛЕНОВЕ:  НЕЛИ  КАМЕНСКА                                                                             

                                                                             МИЛЕНА  ГЕОРГИЕВА

 

при участието на прокурора ВЕСЕЛИН ВИЧЕВ и секретаря МАРИЯ МИХАЛЕВА изслуша докладваното от съдия М.Георгиева КАНД № 95/2019 год. и за да се произнесе, взе предвид следното:

          Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК и е образувано по касационна жалба на Регионална дирекция по горите – Варна,срещу решение № 51/15.11.2018 г., постановено по н.а.х.д. № 234/2018 г. по описа на РС-Генерал Тошево, с което е отменено наказателно постановление № 725 от 23.07.2018г. на Директора на РДГ – Варна, с което на С.Г., CNP 1811204250946, за нарушение на чл.148, ал.12  от ЗГ/Закон за горите/,във връзка с чл.14б от Наредба №1 от 30.01.2012г. за контрол и опазване на горските територии и чл.53, ал.1 и ал.2 от ЗАНН,на основание чл.270 от ЗГ е наложено административно наказание в размер на 300 лева.

           В жалбата се излагат доводи за неправилност и необоснованост на съдебното решение и се иска то да бъде отменено. В съдебно заседание, редовно призован, касаторът не изпраща представител.

           Ответникът,чрез процесуалния си представител,в писмен отговор, оспорва основателността на касационната жалба по подробно изложени аргументи, като иска решението на РС-Генерал Тошево да бъде оставено в сила.

         Представителят на Окръжна прокуратура Добрич счита, че касационната жалба е неоснователна, а решението на РС-Генерал Тошево е правилно и законосъобразно, поради което следва да бъде оставено в сила. Безспорно съдът е установил,че санкционираното лице е транспортирало дървесина от склад в гр. Девня,в посока Румъния,като е управлявало товарен автомобил, по път, който е част от републиканската пътна мрежа.Вмененото на санкционирания нарушение е свързано с транспортирането на дървесина по горски път, при което транспортното средство е следвало да бъде снабдено с изправно, функциониращо устройство за позициониране и проследяване.Липсата на такова устройство,когато се извършва транспорт не по горски път,не би следвало да бъде подвеждано като нарушение на конкретната разпоредба на ЗГ,тъй като деянието не е съставомерно.

           За да се произнесе по съществото на жалбата, с оглед на посочените в нея касационни основания за отмяна и в съответствие с чл.218, ал.2 от АПК, съдът съобрази следното:

           Касационната жалба е подадена в срок, от надлежна страна и е процесуално допустима, а разгледана по същество е неоснователна по следните съображения:

           Добричкият районен съд е бил сезиран с жалба от С.Г., с адрес Румъния, гр.Стрехая, окръг Мехадинци, подадена чрез адв.Р.Н., срещу НП № 725 от 23.07.2018г. на Директора на РДГ – Варна, с което въззивникът  е бил санкциониран за това,че на 08.05.2018г. в 21.09. часа, в землището на с. Йовково, община Генерал Тошево/граничен контролно-пропусквателен пункт/, управлявал товарен автомобил с рег.№ МН 61 YAN, с който е транспортирал 42 пространствени куб.м. дърва от дървесен вид бук, габър и цер,без да е снабден с изправно и функциониращо  устройство за позициониране и проследяване на движението му / GPS /. Наказващият орган е квалифицирал деянието като нарушение на чл.148, ал.12  от ЗГ,във връзка с чл.14б от Наредба №1 от 30.01. 2012г. за контрол и опазване на горските територии и на основание чл.53, ал.1 и ал.2 от ЗАНН и чл.270 от ЗГ е наложил административно наказание глоба в размер на 300 лева .

           За да отмени наказателното постановление, районният съд е приел, че извършеното от жалбоподателя е несъставомерно. Този извод съдът е направил , въз основа на текста на нормата, на чл.14б,ал.3  от Наредбата, като я е съпоставил с нормата на чл.14 от Наредбата и чл.148, ал.12 и ал.11 от ЗГ. Съдът е установил и процесуални нарушения и като краен резултат е отменил атакуваното наказателно постановление.

           Решението  е правилно и законосъобразно и следва да бъде оставено в сила.Всички писмени и гласни доказателства сочат,че санкционираният се е движил от склад за преработка и продажба на дървесина в гр.Девня, в посока Румъния и бил спрян за проверка на ГКПП-Йовкова.Движението безспорно е било по републиканската пътна мрежа при което, изискването транспортното превозно средство да бъде снабдено с изправно и функциониращо устройство за позициониране и проследяване на движението, не е важало.

           Неоснователно във връзка с горното касаторът се позовава на §1,т.6 от ДР на ЗГ, който дава легално определение за временен склад,който представлява терен, утвърден с технологичния план за сеч и извоз, подходящ за складиране на добитата от сечището дървесина преди транспортирането ѝ.Неоснователно също  е и възражението срещу приетото от съда, че в НП не е посочено в какво качеството е санкционирано лицето.Сам касаторът твърди,че наредбата не предвижда чие е задължението да монтира устройството,но настоява,че лицето не било санкционирано за това.Текстът на сочените за нарушени норми обаче, напълно опровергават становището на касатора,което както се установи съдържа противоречия.

           Предвид изложеното,както и на основание чл.221, ал.2 АПК, Добричкият административен съд

                                                        Р  Е  Ш  И:

         ОСТАВЯ В СИЛА решение № 51/15.11.2018 год., постановено по н.а.х.д. № 234/2018 год. по описа на РС – Генерал Тошево. 

            РЕШЕНИЕТО е окончателно. 

      

           ПРЕДСЕДАТЕЛ :                                   ЧЛЕНОВЕ :