Р Е Ш Е Н И Е

 

110/ 28.03.2019 г., град Добрич

 

В    И  М Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р О  Д  А

 

Добрички административен съд, в публично заседание на пети март, две хиляди и деветнадесета година, в касационен състав:

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ТЕОДОРА МИЛЕВА 

                                                     ЧЛЕНОВЕ: НЕЛИ КАМЕНСКА

                                                                                 МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА 

       

при участието на секретаря, ВЕСЕЛИНА САНДЕВА и прокурора при Окръжна прокуратура гр.Добрич, СВИЛЕНА КОСТОВА, разгледа докладваното от съдия Каменска касационно дело с административно – наказателен характер № 94 по описа на съда за 2019 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на Глава ХІІ от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал.1 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН). Образувано е по касационна жалба на С.Л. ***, подадена чрез адв. Ж.Ж. *** срещу Решение № 54 от 12.11.2018 г., постановено по нахд. № 163/2018 г., с което е потвърдено Наказателно постановление № 28-0000-118/18.04.2018 г., издадено от *****- началник на Областен отдел „Автомобилна администрация“ гр.Добрич.

В касационната жалба са изложени съображения за незаконосъобразност на постановеното решение, поради съществени процесуални нарушения и неправилно приложение на материалния закон. Възразява се, че съдът не е анализирал в цялост събраните по делото доказателства, вследствие на което е извел погрешни правни изводи, поради което е приложил неправилно материалния закон. Иска се решението и наказателното постановление да бъдат отменени като незаконосъобразни.

Ответникът, Областен отдел „Автомобилна администрация“ гр.Добрич, оспорва жалбата в писмен отговор. Изразява становище за правилност и законосъобразност на съдебното решение и на потвърденото с него наказателно постановление и моли решението на районния съд да бъде оставено в сила.

Прокурорът при Окръжна прокуратура-Добрич намира подадената касационна жалба за неоснователна, тъй като приема за доказано, че председателят на комисията, извършваща технически преглед, е допуснал извършването на прегледа без да е установил дали за автомобила има платен данък. Пледира оспореното решение да бъде оставено в сила.

Административен съд –Добрич, намира, че касационната жалба е подадена в законния срок, от лице, участвало във въззивното производство, решението по което е неблагоприятно за него, поради което е допустима.

Разгледана по същество, в рамките на предявените касационни основания, съобразно правилото на чл. 218, ал.1 от АПК, настоящият състав счита същата за неоснователна.

С оспореното решение РС – Генерал Тошево e потвърдил наказателното постановление, с което на касатора, в качеството му на председател на комисия за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС, е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 1 500 лв. на основание чл.178а, ал.7, т.1, пр.1 от Закона за движение по пътищата.

За да постанови този резултат, районният съд е събрал ангажираните от страните писмени и гласни доказателства и е изяснил напълно фактическата обстановка. В мотивите на решението е прието за установено, че на 06.02.2018 г. около 08.45 ч. в гр.Генерал Тошево, ул.“*****“ № 17а, в пункт за извършване на технически прегледи на ППС, стопанисван от „*****“ ЕООД Добрич, притежаващ разрешение № 1404, С.Л.Л., в качеството си на председател на комисията, извършваща прегледа, е допуснал извършването на преглед на МПС,  марка "Нисан Траде“, с рег. № *****, без за автомобила да има платен данък върху превозно средство. Съдът е посочил, че изискването да не се допускат до преглед автомобили без платен данък към общината е установено в чл.43, ал.1, т.1, б.“б“ от Наредба № Н-32 от 16.12.2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства във вр. с чл.30, ал.1, т.4 от същия нормативен акт. Установено е, че за нарушението бил съставен Акт за установяване на административно нарушение № 237970 от 30.03.2018 г. срещу председателя на комисията, извършваща прегледа, а на 18.04.2018 г. било издадено оспореното пред съда наказателно постановление.

Решението е постановено след събиране на всички относими доказателства при правилно приложение на материалния закон. Не е   налице заявеното касационно основание по чл. 348, ал. 1, т. 1 от НПК. Правилен е изводът на районния съд, че при издаване на наказателното постановление не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила по ЗАНН при посочване на нормативните разпоредби, които са нарушени. Съдът е събрал допълнителни писмени доказателства. От справка от Община Варна е видно, че към момента на прегледа за процесния автомобил няма открита партида за плащане на данък върху превозните средства. За автомобила била открита партида за плащане на данък върху превозните средства в община Варна въз основа на декларация от 12.06.2012г., но партидата била закрита на 31.01.2013 г. , поради продажба. Същевременно, видно от данни, предоставени от Сектор „Пътна полиция“ Варна автомобилът е придобит от ****, румънски гражданин и е с непроменена регистрация № ****, извършена на 12.05.2012 г., която е валидна и към настоящия момент. В административната преписка няма доказателства, че от момента на закриване на партидата на автомобила в Община Варна до момента на извършване на техническия преглед, за него е заплащан дължимия данък върху превозните средства.

Същевременно, съдът е установил, че липсват данни в коя община към датата на прегледа е открита партида за автомобила за плащане на данък, но независимо от това същият е минал технически преглед за изправност в пункта в гр.Генерал Тошево, стопанисван от „*****“ ЕООД, като в протокола от прегледа с № 15432759806.02.2018 г., е отбелязано, че е платен данъка за ППС за този автомобил.

 Съдът е установил също, че в процесния пункт информационната система за  електронно отчитане на извършените прегледи по чл.11, ал.1 от Наредбата е свързана с електронната база на общината за отчитане на платени данъци на 18.01.2016 г., а възможността за проверка за платени данъци съществува от 18.07.2016 г.

При тази фактическа обстановка не са налице твърдяните в касационната жалба пороци на решението.

Възражението на административно наказания, че неправилно е наказан за нарушаване на закона, понеже информационната система безпрепятствено е допуснала извършването на  прегледа чрез разпечатването на протокола, е неоснователно. След като няма никакви данни в коя община е открита партида за плащане на данък ППС за автомобила, то е явно, че при въвеждане на данните за автомобила информационната система не е намерила резултат за посоченото ППС. В този случай председателят на комисията е следвало да не извършва прегледа и да поиска представяне на документ за платен данък.

Задълженията на председателя на комисията, извършваща прегледа са ясно разписани в чл. 43, ал.1, т.1, б.“б“ във връзка с чл.30, ал.1, т.4  от Наредба № Н-32/16.12.2011 г. и те са да не се допуска извършване на технически преглед на ППС без да са налице данни, че е платен данък за превозната средство върху него.

Съгласно чл.60, ал.6 от Закона за местните данъци и такси, заплащането на данъка е условие за редовност при периодичния технически преглед на превозното средство. Заплащането на данъка се удостоверява със: 1. проверка чрез автоматизиран обмен на информация между информационната система за електронно регистриране на извършените периодични прегледи на пътни превозни средства, поддържана от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, и: а) системата за обмен на информация, поддържана от Министерството на финансите в изпълнение на чл. 5а, или

б) съответната система за администриране на местни данъци и такси на общината, или 2. представяне на издаден или заверен от общината документ.

В процесния случай не е установено в коя община е открита партида за плащане на данък за товарен автомобил марка "Нисан Траде“, с рег. № *****към датата на прегледа. След като в случая изобщо няма данни от 2013 г. до 2018 г. автомобилът да е бил деклариран в някоя община, то не е била възможна проверка за платен данък чрез информационната система, внедрена в пункта. Прегледът е извършен на 06.02.2018 г., а едва след 20.05.2018 г., автоматизираната система може да извършва изцяло автоматична проверка за платен данък и от гражданите да не се изисква представяне на документ. Този регламент обаче се прилага само в случаите, когато представеният за преглед автомобил е регистриран в някоя община за заплащане на данък ППС.

 Касаторът е наказан на основание чл. 178а, ал. 7, т. 1, предл. 1 от ЗДвП, съгласно който се наказва с глоба в размер на 1 500 лева, председател на комисия, извършваща прегледи, или технически специалист, който допусне извършването на периодичен преглед за проверка на техническата изправност на пътно превозно средство в нарушение на изискванията, определени с наредбата по чл. 147, ал. 1, или със съоръжения или средства за измерване, които не отговарят на изискванията, определени с наредбата по чл. 147, ал. 1.

Конкретното изискване, което е нарушено е посочено, чрез визиране на нормата на чл.43,ал.1, т.1, б.“б“ от Наредба № Н-32 от 16.12.2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства, според което при извършването на периодичните прегледи на ППС председателят на комисията следи за качественото и пълнообемно провеждане на периодични прегледи на ППС от страна на техническите специалисти, като не допуска извършването на периодичен преглед на ППС в нарушение на изискванията за извършване на периодичните прегледи, определени в тази наредба.

По тези съображения касационната инстанция намира, че решението на районния съд, с което е потвърдено наказателното постановление е законосъобразно и следва да бъде оставено в сила.

Така мотивиран и на основание чл.221, ал.2 от АПК, Административен съд - Добрич

 

                                 Р   Е  Ш   И  :

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 54 от 12.11.2018 г., постановено по нахд. № 163/2018 г. по описа на Районен съд – Генерал Тошево. 

РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ: