ПРОТОКОЛ

 

гр.Добрич, 25.02.2019 г.

 

ДОБРИЧКИ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, в публично съдебно заседание на двадесет и пети февруари, две хиляди и деветнадесета година, в следния състав:

 

                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:  СИЛВИЯ САНДЕВА

 

при участието на секретаря ИРЕНА ДИМИТРОВА, сложи на разглеждане докладваното от председателя административно дело 64 по описа за 2019 година.

 

На второ четене в 15:02  часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ, редовно призован, не се явява, представлява се от СТ. ЮРИСКОНСУЛТ Р.Б., редовно упълномощена отпреди.

ОТВЕТНИКЪТ: ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -  БАЛЧИК, редовно призован, не се представлява.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО

СЪДЪТ ДОКЛАДВА: На 15.02.19г. в деловодството на съда е постъпила молба от жалбоподателя, чрез неговия процесуален представител, с която заявява, че оспореното с жалбата решение е отменено с последващо решение на Общински съвет – Балчик с №502 по протокол №34 от 29.01.19г., което по съществото си представлява оттегляне на оспорения акт по смисъла на чл. 156, ал. 1 от АПК.

В молбата е отправено искане за присъждане на сторените по делото разноски, представляващи юрисконсултско възнаграждение.

Към молбата е приложено заверено копие от горецитираното решение на ОбС – Балчик, с което е отменен оспореният акт.

ЮРИСК. БОРИСОВА: Поддържам молбата, подадена от мен. Моля да прекратите съдебноадминистративно производство предвид на това, че с решение на ОбС е отменено оспореното решение № 492 по протокол №33, т.к. не е налице правен интерес от обжалване. Моля да ни присъдите и юрисконсултско възнаграждение.

С оглед на така цитираната молба и изявленията на процесуалния представител на жалбоподателя в днешно съдебно заседание, съдът счита, че са налице предпоставките за прекратяване на производството по делото на основание  чл.159, т.3 от АПК, която разпорежда, че жалбата се оставя без разглеждане, а ако е образувано съдебно производство, то се прекратява, когато оспореният административен акт е оттеглен.

От представеното от страна на жалбоподателя заверено копие на решение №502 по протокол №34 от заседание на ОбС  - Балчик от 29.01.2019г. е видно, че решението, предмет на настоящото съдебно административно производство, е отменено. Следователно налице е оттегляне на оспорения административен акт по смисъла на чл. 156, ал. 1 от АПК, което обосновава извод за недопустимост на настоящото съдебно производство и прекратяването му на това основание.

Прекратяването на производството поради оттегляне на административния акт не е пречка за присъждане на разноски на подателя на жалбата по аргумент от разпоредба на чл.143, ал.2 от АПК, поради което отправеното от областния управител искане за разноски е основателно и следва да бъде уважено, като му бъдат присъдени такива в размер на 100 лв., съставляващи юрисконсултско възнаграждение, определено съобразно разпоредбата на чл. 24 от  НППП, във вр. с чл. 37 от ЗПП.

Предвид на гореизложеното, както и на основание  чл. 159, т.3 от АПК и чл. 143, ал.2 от АПК, във вр. с чл. 78, ал. 8 от ГПК, чл.35 от ЗПП и чл.24 от НППП, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на областен управител на област Добрич срещу решение №492 по протокол №33 от заседание на ОбС –Балчик, проведено на 18.12.18г.

ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 64 /19г. по описа на Административен съд – Добрич.

ОСЪЖДА Общински съвет - Балчик, да заплати на Областна администрация  - Добрич, сумата от 100 лв., представляващи сторени разноски по делото.

Определението подлежи на обжалване в 7- дневен срок от днес за жалбоподателя и от получаване на съобщението за ответника с частна жалба пред ВАС на РБ.

 

 

Делото приключи в 14:11 часа.

Протоколът е изготвен на 27.02.2019 година.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                                               СЕКРЕТАР: