Р Е Ш Е Н И Е

 

104/ 26.03.2019 г., град Добрич

 

В    И  М  Е  Т О    Н  А    Н  А  Р О  Д  А

 

Административен съд - Добрич, в публично заседание на пети март, две хиляди и деветнадесета година, в касационен състав:

 

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:          ТЕОДОРА МИЛЕВА 

                                ЧЛЕНОВЕ:          НЕЛИ КАМЕНСКА

                                                                           МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА

 

при участието на секретаря, Веселина Сандева и прокурора при Окръжна прокуратура гр.Добрич, Свилена Костова, разгледа докладваното от съдия Каменска касационно дело с административно–наказателен характер № 49 по описа на съда за 2019 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на Глава ХІІ от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал.1 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН). Образувано е по касационна жалба на Дирекция “Инспекция по труда“ – Добрич  срещу Решение № 106/16.11.2018 г., постановено по нахд № 75/2018 г. по описа на РС Каварна, с което е отменено Наказателно постановление № 08-000505/314 от 16.11.2017 г., издадено от директора на Дирекция „Инспекция по труда“ гр.Добрич

В касационната жалба са изложени съображения за незаконосъобразност на постановеното решение, поради неправилно приложение на материалния закон. По съображения, подробно изложени в  касационната жалба, са наведени твърдения за неправилно възприемане на установената фактическа обстановка следствие на което бил изведен и грешен извод за допуснати съществени процесуални нарушения, изразяващи се в съставяне на акта за установяване на административно нарушение в отсъствие на извършителя. Иска се решението да бъде отменено, а наказателното постановление да се потвърди в цялост.

Ответникът, Т.В. **** – земеделски производител от гр.Каварна, в писмено становище оспорва касационната жаба и изразява становище за законосъобразност на постановеното решение. Моли същото да бъде оставено в сила.

Прокурорът при Окръжна прокуратура - Добрич счита касационната жалба за основателна. Изразява становище, че в хода на административно-наказателното производство не са допуснати съществени процесуални нарушения, че нарушението на чл.63, ал.1 и ал.2 от КТ е установено от събраните по делото доказателства, че не са налице основанията за прилагане на чл.28 от ЗАНН. Дава заключение за незаконосъобразност на постановеното решение и пледира неговата отмяна.

Административен съд –Добрич, намира, че касационната жалба е подадена в законния срок от лице, участвало във въззивното производство, решението по което е неблагоприятно за него, поради което е допустима.

Разгледана по същество, в рамките на предявените касационни основания, съобразно правилото на чл. 218, ал.1 от АПК, настоящият състав счита касационната жалба за основателна.

При проверка на обжалваното решение, настоящата инстанция счита, че същото е валидно и допустимо, но е постановено при несъответствие с материалния закон. Разпоредбата на чл.40, ал.1 от ЗАНН не е приложена правилно.

С оспореното пред Районен съд Каварна Наказателно постановление № 08-000504/313 от 16.11.2017 г., издадено от директора на Дирекция „Инспекция по труда“ гр.Добрич, на Т.В. ****, земеделски производител, за нарушаване на чл.63, ал.1 и ал.2 от Кодекса на труда е наложено административното наказание глоба в размер на 1500 лв., на основание чл.414, ал.3 от Кодекса на труда.

Въз основа на събраните по делото писмени и гласни доказателства, съдът е установил, че на 15.06.2017 г. около 16:12 часа на обект –земеделска нива, находяща се в землището на гр.Каварна, обработвана от земеделския производител Т.В. ****, инспекторите от дирекция „Инспекция по труда“ Добрич, извършвайки проверка, заварили да работи ****, която сеела пипер. От представените впоследствие, на 21.06.2017 г. от работодателя документи било видно, че касаторът е допуснал до работа този работник преди да регистрира в ТД на НАП сключения на 15.06.2017 г. трудов договор с № 25 и преди да му връчи копие от уведомлението за регистрация на трудовия договор в ТД на НАП.

За да отмени наказателното постановление съдът единствено  е изложил мотиви, че е допуснато нарушение на чл.40, ал.1 и ал.2 от ЗАНН, което е квалифицирал като съществено, тъй като АУАН бил съставен в отсъствие на ответника по касационната жалба, който не бил надлежно уведомен за съставяне на акта. В мотивите на решението е прието, че не са били налице условията на чл.40, ал.2 от ЗАНН за съставяне на акта в отсъствие на нарушителя. Съдът констатирал, че жалбоподателят бил поканен с писмо с изх. № 17242316 от 14.08.2017 г. да се яви на 18.08.2017. за съставяне на акта. Писмото е получено на 15.08.2017 г. от сина на работодателя Веселин В., видно от приложената по делото обратна разписка. Т.В. не се явил за съставяне на акта на датата, на която бил поканен, нито по-късно. На 05.09.2017 г. бил издаден акта за установяване на административно нарушение.

Тези обстоятелства налагат извода, че връчването на поканата е станало по реда на чл.180, ал.2 от НПК във вр. с чл.84 от ЗАНН на сина на на работодателя, физическо лице, на адреса, предоставен на контролните органи и че Т.В. ****, като работодател физическо лице, е бил надлежно поканен по см. на чл. 40, ал.2, предл.2 от ЗАНН.

Съгласно чл. 40, ал.2 от ЗАНН, когато нарушителят е известен, но не може да се намери или след покана не се яви за съставяне на акта, актът се съставя и в негово отсъствие. Следователно, АУАН не е съставен в нарушение на чл.40, ал.2 от ЗАНН, а напротив, при доказано с писмено доказателство наличие на законовата хипотеза, че административнонаказаният е бил поканен за съставяне на АУАН. Обстоятелството, че АУАН не е съставен на 18.08.2017 г., на датата на поканата, а е съставен по-късно на 05.09.2017 г., не е нарушение. В периода от 18.08 до 05.09.2017 г. земеделският производител е разполагал с възможност да се яви за лично съставяне на акта. Освен това в случая правото на защита на ответника по касационната жалба не е било нарушено към момента на съставяне на акта, тъй като деянието е установено изцяло по документи, деецът е имал възможност да упражни защитата си още при представянето на исканите документи, непосредствено след проверката, както и в последващия момент след издаване и връчване на АУАН.

Съдът изрично е посочил, че не следва да обсъжда спора по същество и съответно не го е обсъдил, с което е допуснал процесуално нарушение на чл.63, ал.1, изр.1 от ЗАНН, който го задължава да разгледа делото и по същество. Това налага след отмяната на незаконосъобразното решение делото да бъде върнато на друг състав на Районен съд Каварна, който да се произнесе по съществото на спора.

Воден от горното и на основание чл.221, ал.2, т.1 от АПК във вр. с чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Добричкият административен съд

 

                                           Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ Решение № 106 от 16.11.2018 г., постановено по нахд № 75/2018 г. по описа на Районен съд - Каварна.

ВРЪЩА делото на друг състав на  Районен съд – Каварна за произнасяне по съществото на спора

РЕШЕНИЕТО е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                          ЧЛЕНОВЕ: