Р Е Ш Е Н И Е

81

град Добрич,07.03.2019 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВИЯТ СЪД - ДОБРИЧ, в открито съдебно заседание на дванадесети февруари през две хиляди и деветнадесета година, в състав:

                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:  КРАСИМИРА ИВАНОВА

                                                            ЧЛЕНОВЕ:   НЕЛИ  КАМЕНСКА

                                                                                        МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА

 

при участието на прокурора от ОП-Добрич МИЛЕНА ЛЮБЕНОВА  и секретаря ВЕСЕЛИНА САНДЕВА,разгледа докладваното от съдия Георгиева КАНД № 42/ 2019 год. по описа на АдмС - Добрич и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството по делото е по реда на чл. 70 - 73 от ЗАНН.

Образувано е по предложение на наблюдаващ прокурор в Окръжна прокуратура-Добрич Милена Любенова за възобновяване на административно наказателното производство срещу Н.Н.А. ***, образувано с Акт за установяване на административно нарушение № Г 361989  от 05.06.2017 г., приключило с издаване на Наказателно постановление № 17-0355-000358 от 04.07. 2017 г. на Началника на РУ на МВР -Тервел, влязло в сила на 29.12.2017 г.

В предложението на наблюдаващия прокурор се сочи, че досъдебно производство № 86/ 2017 г. по описа на РУ на МВР – Тервел, преписка № 605/ 2017 г. по описа на Окръжна прокуратура – Добрич, е започнало по реда на чл. 212 от НПК на 04.06.2017 г. за това, че на 04.06.2017 г. около 21.30 часа в с. Орляк, община Тервел, обл. Добрич, по ул. „Първа“, до дом № 88, в посока с. Зърнево, на вертикална права, при ясна видимост и суха настилка, при управление на моторно превозно средство в нарушение на правилата за движение по непредпазливост водачът е допуснал пътнотранспортно произшествие с движещия се плътно вдясно на пътното платно по посока на движение пешеходец ****, като вследствие на удара пострадалият е починал, а деецът е избягал от местопроизшествието. Указано е, че деянието съставлява престъпление по чл. 343, ал. 3, б. „б“ във вр. с чл. 343, ал. 1, б. „в“ във вр. с чл. 342, ал. 1 от НК. Добавено е, че на 29.11.2018 г. е повдигнато обвинение на Н.Н.А., ЕГН ********** за това, че на 04.06.2017 г. около 21.30 часа в с. Орляк, общ. Тервел, обл. Добрич, по ул. „Първа“, до дом № 88, в посока с. Зърнево, при управление на собственото си моторно превозно средство – лек автомобил марка „Рено“ модел „Меган“ с рег. № ТХ 01 87 ХС, в пияно състояние, нарушил правилата за движение по пътищата, регламентирани в Закона за движение по пътищата, а именно – чл. 5, ал. 2, т. 1; чл. 5, ал. 3, т. 1; чл. 20, ал. 2 и чл. 21, ал. 1 от Закона за движение по пътищата и по непредпазливост причинил смъртта на **** от с. Тъкач, общ. Каолиново, обл. Шумен, след което е избягал от местопроизшествието – престъпление по чл. 343, ал. 3, предл. 1 и 3,  б. „б“, предл. 1, във вр. с чл. 343, ал. 1, б. „в“ във вр. с чл. 342, ал. 1 от НК.

В хода на досъдебното производство е било установено, че срещу Н.А. във връзка с поведението му по процесното ПТП са били издадени от Началника на РУ – Тервел две наказателни постановления, едното от които е с № 17-0355-000358/04.07.2017 г. и с него А. е бил санкциониран за нарушение по чл. 123, ал.1, т.2,б. „а“1, чл.123,ал.1,т.2,б. „в“ и чл.123, ал.1, т.2, б.“д“  от Закона за движение по пътищата за това, че на 04.06.2017 г. в с. Орляк, община Тервел, обл. Добрич, по ул. „Първа“, до дом № 88, в посока с. Зърнево, като водач на лек автомобил марка „Рено Меган“ с рег. № ТХ 01 87 ХС, управлявал личния си лек автомобил „Рено Меган“ с рег. № ТХ 01 87 ХС.Като участник в ПТП не е изпълнил задълженията си като водач, с ненапускането му, поради което и на основание чл. 175, ал. 1, т. 5 от ЗДвП са му наложени наказания „глоби“ в общ размер на 750 лв. (седемстотин и петдесет) и „лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 24 месеца. Прокурорът твърди, че в случая е налице пълна идентичност между квалифициращия признак „избягал от местопроизшествието“, каквото е повдигнатото обвинение на А. и санкционирането му по АНП. В тази връзка след изясняване на фактическата обстановка е спряно наказателното производство на основание чл. 244, ал. 1, т. 1, във вр. с чл. 25, ал. 1, т. 5 от НПК и е отправено настоящото предложение за възобновяване на АНП.

Прокурорът настоява, че в случая е налице идентичност между деянието по досъдебното производство и деянията, за които е ангажирана неговата административнонаказателната отговорност.Изтъква, че фактите по досъдебното производство и тези, осъществяващи състав на административно нарушение по ЗДвП, са едни и същи – касаят едно и също време, място, обстановка, механизъм на извършване и засегнат обект на посегателство. С оглед на това с привличането на А. като обвиняем по посочения текст от НК, се е стигнало до дублиране на административно наказателното и наказателното производство, спрямо едно и също лице, за едно и също деяние, което е недопустимо и би нарушило принципа “non bis in idem”, както и самата разпоредба на чл. 33 от ЗАНН, въвеждаща основен принцип за приоритет на наказателната спрямо административно наказателната отговорност. В този смисъл счита, че единствената възможност е да се използва процедурата по чл. 72, ал. 1, изр. 2 във вр. с чл. 70, б. „д“ от ЗАНН. Моли да бъде възобновено административно наказателното производство, образувано пред РУ - Тервел и да бъде отменено процесното наказателното постановление.

В съдебно заседание наблюдаващият прокурор, редовно призован, се явява и поддържа предложението. В заседанието по същество на спора настоява, че предложението е основателно и иска то да бъде уважено.

Наказаното лице Н.Н.А., редовно призовано, не се явява, не изразява становище по предложението.

Ответникът по предложението – РУП към ОДМВР – Добрич, РУ Тервел, редовно призовано, не се представлява, не изразява становище по искането за възобновяване.

От фактическа страна съдът установи следното:

На 04.07.2017 г. Началникът на РУП към ОДМВР – Добрич, РУ Тервел е издал Наказателно постановление № 17 – 0355 - 000358 /04.07.2017г. срещу Н.Н.А., ЕГН **********,*** за това, че на 04.06.2017 г., в 21.37 часа в с. Орляк, общ. Тервел, обл. Добрич, на ул. „Първа“, до дом № 88, в посока с. Зърнево, като водач на лек автомобил марка „Рено Меган Сценик“ с рег. № ТХ 01 87 ХС, управлява личния си автомобил, участва в ПТП,при което има пострадали хора,но не уведомява компетентните служби от МВР; до пристигане на служителите от МВР не  оказва помощ на пострадалото лице; не взема мерки следите от ПТП да бъдат запазени до тяхното фиксиране и описване; консумира алкохолни напитки до пристигане на службите от МВР. Наказващият орган е приел, че е налице нарушение на чл. 123, ал.1, т.2,б. „а“, чл.123,ал.1,т.2,б. „в“,чл. 123,ал.1,т.2,б.“д“  и чл.123,ал.1,б.“е“  от Закона за движение по пътищата.  НП е влязло в сила на 29.12.2017 г.

Предвид така установената фактическа обстановка, настоящият съдебен състав намира предложението за допустимо, като подадено от легитимиран от закона правен субект по см. на чл. 72, ал. 1, пр.2 от ЗАНН, до компетентния за разглеждането му административен съд, който е съответен по смисъла на общите правила за подсъдност на административните спорове по чл. 132, ал. 1 и чл. 133, ал. 1 от АПК. Разгледано по същество, предложението е неоснователно по следните съображения:

Фактическият състав за възобновяване на административнонаказателното производство на основанието по чл. 70, б. "д" от ЗАНН включва следните две кумулативни предпоставки: 1/влязло в сила НП с наложено административно наказание и 2/данни, че деянието, съставляващо административно нарушение е и престъпление.

По делото няма спор, че НП № 17 – 0355 - 000358 от 04.07.2017г.  е влязло в законна сила на 29.12.2017 г. От съдържанието на НП се установява,че на Н.Н.А. са наложени административни наказания за 4 нарушения по ЗДвП а именно,на чл.123,ал.1,т.2,б.“а“ ; чл.123,ал.1,т.2,б. „в“; чл.123,ал.1,т.2, б. „д“ и чл.123, ,ал.1,т.2, б.“е“. Съгласно текста на нормите, като водач на пътно превозно средство, който е участник в пътнотранспортно произшествие,при което са пострадали хора А.  е бил длъжен да уведоми компетентната служба на Министерството на вътрешните работи; до пристигането на органите, съобразно необходимостта, да вземе мерки за безопасността на движението и да окаже помощ на пострадалите, ако това не представлява опасност за него;  да вземе мерки следите от пътнотранспортното произшествие да бъдат запазени до тяхното фиксиране или описване от компетентните служби и  да не консумира алкохолни напитки до пристигането на контролните органи. Същевременно на водача е повдигнато обвинение за престъпление по чл. 343, ал. 3, предл. 1 и 3, б. “б“, предл. 1 във връзка с чл. 343, ал. 1, б. „в“ във вр. с чл. 342, ал. 1 от НК. Съгласно текста на чл. 342, ал. 1 от НК, който при управляване на подвижен железопътен състав, въздухоплавателно средство, моторно превозно средство, плавателен съд, бойна или специална машина наруши правилата за движение, като допуска причиняването на телесна повреда или смърт на другиго, се наказва с лишаване от свобода до две години или с пробация, а съобразно чл. 343, ал. 3, б. „б“, предл. 1, ако деецът е избягал от местопроизшествието и от деянието е последвала смърт, наказанието при смърт е лишаване от свобода от три до петнадесет години.

Видно е,че деянията, за които Н.А. е понесъл административно наказателна отговорност, са различни от деянието, за което му е повдигнато обвинение. Наказателната отговорност би изключила административната само в случай, че елементите от фактическия състав на престъплението съвпадат с елементите от фактическият състав на административното нарушение, което в случая не е налице.Деянието „напуснал местопроизшествието“, което е престъпление е идентично с деянието по чл.123,ал.1,т.2,б. „б“ от ЗДвП, съгласно която, водачът следва да остане на мястото на произшествието и да изчака пристигането на компетентните органи на Министерството на вътрешните работи. Както вече се установи, в НП не е описано административно нарушение на тази норма. Ето защо не са налице предпоставките на чл. 70 б. "г" от ЗАНН.

По изложените съображения, предложението за възобновяване на административнонаказателното производство по влязло в сила Наказателно постановление № 17-0355-000358 от 04.07. 2017 г. , издадено от Началника на РУ на МВР -Тервел, влязло в сила на 29.12.2017 г.,направено от  ОП-Добрич следва да бъде отхвърлено като неоснователно.

Водим от горното и на основание чл. 73 от ЗАНН, съдът

 

РЕШИ:

 

ОТХВЪРЛЯ предложението на наблюдаващ прокурор в Окръжна прокуратура-Добрич Милена Любенова за възобновяване на административно наказателното производство срещу Н.Н.А. ***, образувано с Акт за установяване на административно нарушение № Г 361989  от 05.06.2017 г., приключило с издаване на Наказателно постановление № 17-0355-000358 от 04.07. 2017 г. на Началника на РУ на МВР -Тервел, влязло в сила на 29.12.2017 г.

          Решението не подлежи на обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                           ЧЛЕНОВЕ: