Р Е Ш Е Н И Е

 

№ ………/12.03.2019г., град Добрич

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ДОБРИЧКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,  в закрито заседание на дванадесети март през две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

КРАСИМИРА ИВАНОВА

ЧЛЕНОВЕ:

ТЕОДОРА МИЛЕВА

 

СИЛВИЯ САНДЕВА

 

При участието на прокурора …………… и секретаря ……………разгледа докладваното от съдия С.Сандева к.а.х.д.№ 41/2019 год. по описа на АдмС – Добрич и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на глава ХІІ от АПК.

Образувано е по касационна жалба на В.Я.Б. с ЕГН ********** *** срещу решение № 101/06.11.2018г., постановено по н.а.х.д. № 208/2018г. по описа на Каварненския районен съд. В жалбата се изразява общо несъгласие с решението на КРС и се иска то да бъде отменено. Твърди се, че неправилно съдът не е отчел, че жалбоподателят няма вина за извършеното нарушение, тъй като непосредствено преди проверката на контролните органи предната броня заедно с предната регистрационна табела на автомобила е била паднала поради неравности на пътя. Жалбоподателят е прибрал бронята на задната седалка и е побързал да закара автомобила на ремонт, поради което не е нарушил умишлено закона.                               

Ответникът по касационната жалба – РУ – Шабла към ОД на МВР – Добрич, не изразява становище по нея. 

Представителят на ОП - Добрич в писмено заключение по чл.217, ал.4 от АПК изразява становище за неоснователност на касационната жалба. 

Съдът, като прецени доводите на страните и събраните по делото доказателства, в рамките на наведените от жалбоподателя касационни основания, намира за установено следното:

Касационната жалба е подадена в срока по чл.63, ал.1 от ЗАНН, от легитимирана страна с правен интерес от обжалване на решението, като неизгодно за нея и е процесуално допустима, а разгледана по същество, е неоснователна по следните съображения :

Районният съд е бил сезиран с жалба от В.Я.Б. срещу наказателно постановление № 18-5811-000113/30.07.2018г. на началника на РУ - Шабла към ОДМВР – Добрич, с което на жалбоподателя за нарушение на чл.140, ал.1 от ЗДвП е наложена глоба в размер 100 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от две месеца на основание чл.175, ал.1, т.1 от ЗДвП.  

С обжалваното решение районният съд е изменил наказателното постановление в санкционната му част, като е намалил размера на глобата от 100 лева на 50 лева и размера на лишаването от право да управлява МПС от два месеца на един месец. В мотивите към решението е прието, че нарушението е безспорно доказано и правилно квалифицирано, но наложените кумулативни наказания не отговарят на изискванията на чл.27 и чл.12 от ЗАНН, поради което следва да бъдат намалени до законоустановения минимум. Счетено е, че тежестта на нарушението и обществената опасност на нарушителя, както и факта, че автомобилът все пак е имал поставена задна регистрационна табела на определеното за това място, предпоставят налагането на по-ниски по размер наказания.

Решението е правилно. 

Касационната проверка за правилността на въззивния съдебен акт се извършва на посочените в жалбата основания. Начинът, по който нарушителят лично е упражнил правото си на жалба, не дава възможност да се извърши такава проверка. В жалбата му се изразява несъгласие с решението на районния съд, но не се излагат конкретни съображения за допуснати нарушения при постановяването му. По същество касационната жалба е бланкетна и съдържа общи оплаквания за неотчетени факти и обстоятелства, но не сочи в какво точно се изразяват нарушенията на съда. С бланкетно съдържание е и въззивната жалба до районния съд, който е извършил цялостна служебна проверка относно законосъобразността на наказателното постановление и е изложил подробни мотиви за това, които не е нужно да се преповтарят.

По безспорен начин са установени по делото правнорелевантните факти и обстоятелства, на базата на които са направени и изводите на съда.

Не са налице процесуални нарушения нито при събирането, нито при оценката на доказателствата по делото. Вътрешното убеждение на съда е формирано при условията на непосредственост, след като са събрани и проверени при условията на НПК всички възможни и необходими доказателства, свързани с административнонаказателната отговорност на нарушителя.

Установено е от събраните по делото писмени и гласни доказателства, включително и от единодушните показания на актосъставителя и свидетеля по акта, че на посочените дата, час и място нарушителят е управлявал МПС без поставена предна регистрационна табела на определеното за това място.  

Нито пред въззивната инстанция, нито пред касационната инстанция жалбоподателят не е представил доказателства, които да опровергават отразените в АУАН факти и обстоятелства. В жалбите си до двата съда Б. е твърдял, че предната броня заедно с регистрационния номер на автомобила е била паднала непосредствено преди проверката на контролните органи, но никъде в хода на административнонаказателното производство той не е изложил подобни твърдения. Напротив, в АУАН изрично е вписано, че нарушителят няма възражения. Няма постъпили възражения срещу АУАН и в срока по чл.44, ал.1 от ЗАНН. Едва в жалбата си пред въззивния съд Б. е възразил за първи път, че не носи вина за извършеното нарушение поради наличието на непредвидени обстоятелства, но от показанията на актосъставителя е видно, че при проверката водачът е дал обяснения, че предната регистрационна табела не е поставена на определеното за това място, защото предната броня е на поправка, а не защото е паднала непосредствено преди проверката и се намира на задната седалка на автомобила. Следователно касае се за защитна позиция на жалбоподателя, която не е подкрепена с никакви доказателства по делото и правилно районният съд не я е взел предвид при изясняване на обективната истина.  

След като презумптивната доказателствена сила на АУАН не е оборена в производството пред съда, следва да се приеме, че действителните факти по спора са такива, каквито са установени от полицейските органи в хода на административнонаказателното производство. Така е преценил и районният съд, за да стигне до единствения правилен и законосъобразен извод, че касаторът е извършил вмененото му с НП административно нарушение от обективна и субективна страна. След правилно установените факти и обстоятелства са направени напълно законосъобразни правни изводи относно правната квалификация на нарушението и приложимата санкционна норма. Правилно е становището на съда и по отношение на наложените кумулативни наказания, които законосъобразно са намалени в техния минимален размер с оглед на всички обстоятелства по извършване на нарушението.

Предвид на гореизложеното настоящият състав на съда счита, че не са налице касационни основания за отмяна на обжалваното решение и същото следва да бъде оставено в сила при условията на чл.221, ал.2 от АПК.

Водим от горното, Административният съд  

 

Р   Е   Ш  И  :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 101/06.11.2018г., постановено по н.а.х.д. № 208/2018г. по описа на Районен съд - Каварна.

РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ: